open

OPEN(2)            WywoÅania systemowe           OPEN(2)NAZWA
    open, creat - otwarcie i utworzenie pliku lub urzÄdzenia

SKÅADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <fcntl.h>

    int open(const char *pathname, int flags);
    int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);
    int creat(const char *pathname, mode_t mode);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    Funkcja systemowa open sÅuży do przeksztaÅcenia Åcieżki na deskryptor
    pliku (maÅÄ, nieujemnÄ liczbÄ caÅkowitÄ używanÄ w późniejszych
    operacjach we/wy, takich jak read, write, itd.). JeÅli wywoÅanie siÄ
    powiedzie, to zwrócony deskryptor pliku bÄdzie najmniejszym aktualnie
    nie otwartym deskryptorem pliku dla tego procesu. Funkcja ta tworzy
    nowy otwarty plik, nie wspóÅdzielony z żadnym innym procesem. (Ale
    wspóÅdzielone otwarte pliki mogÄ pochodziÄ z wywoÅania funkcji
    systemowej fork(2).) Nowt deskryptor pliku bÄdzie przekazywany przez
    wywoÅania funkcji exec (zobacz fcntl(2)). PrzesuniÄcie pliku jest
    ustawiane na jego poczÄtek.

    Parametr flags to jedna z wartoÅci: O_RDONLY, O_WRONLY lub O_RDWR,
    które stanowiÄ, odpowiednio, żÄdania otwarcia tylko dla odczytu,
    tylko dla zapisu, lub dla odczytu i zapisu. Argument flags może byÄ
    poÅÄczony bitowym OR z zerem lub wiÄcej spoÅród nastÄpujÄcych
    wartoÅci:

    O_CREAT
       JeÅli plik nie istnieje, to bÄdzie utworzony. WÅaÅciciel (ID
       użytkownika) tego pliku jest ustawiany na efektywny ID
       użytkownika procesu. Grupa wÅaÅciciela (ID grupy) jest
       ustawiana albo na efektywny ID grupy procesu. albo na ID grupy
       katalogu nadrzÄdnego (w zależnoÅci od rodzaju systemu plików,
       opcji montowania i atrybutów katalogu nadrzÄdnego, zobacz np.
       opcje montowania bsdgroups i sysvgroups dla systemu plików ext2
       opisane w mount(8)).

    O_EXCL Gdy zostanie użyte w poÅÄczeniu z O_CREAT, to jeÅli plik już
       istnieje, open siÄ nie powiedzie. W tym kontekÅcie dowiÄzanie
       symboliczne jest istniejÄcym plikiem, niezależnie od tego, na
       co wskazuje. O_EXCL nie dziaÅa jak należy na systemach plików
       NFS. Programy, które nadmiernie ufajÄ wykonywaniu przez open
       zadaÅ blokowania, bÄdÄ zawieraÄ wyÅcig. RozwiÄzanie dla
       wykonywania atomowych operacji blokowania plików za pomocÄ
       pliku-blokady polega na utworzeniu unikalnego pliku na tym samym
       systemie plików (np. wykorzystujÄc nazwÄ hosta i PID) i użyciu
       link(2) do utworzenia dowiÄzania do pliku-blokady. JeÅli link()
       zwróci 0, to utworzenie blokady siÄ powiodÅo. W przeciwnym
       razie, należy użyÄ stat(2) na unikalnym pliku, aby sprawdziÄ,
       czy iloÅÄ jego dowiÄzaÅ wzrosÅa do 2. W takiej sytuacji
       utworzenie blokady również siÄ powiodÅo.

    O_NOCTTY
       JeÅli pathname odnosi siÄ do urzÄdzenia terminalowego — zobacz
       tty(4) — to nie stanie siÄ terminalem sterujÄcym procesu, nawet
       jeÅli proces takiego nie ma.

    O_TRUNC
       JeÅli plik już istnieje, jest zwykÅym plikiem i tryb otwarcia
       pozwala na zapis (tzn. jest to O_RDWR lub O_WRONLY), to plik ten
       zostanie obciÄty do zerowej dÅugoÅci. JeÅli plik to FIFO lub
       urzÄdzenie terminalowe, to znacznik O_TRUNC jest ignorowany. W
       pozostaÅych przypadkach efekt użycia znacznika O_TRUNC jest
       nieokreÅlony. (W wielu wersjach Linuksa zostanie zignorowany, w
       innych wersjach funkcja zwróci bÅÄd.)

    O_APPEND
       Plik jest otwierany w trybie dopisywania. Przed każdÄ operacjÄ
       write, wskaźnik pliku jest ustawiany na koniec pliku, jak z
       lseek. O_APPEND może prowadziÄ do zepsucia plików na
       systemach plików NFS, gdy wiÄcej niż jeden proces naraz
       dopisuje dane do pliku. Jest to zwiÄzane z faktem, że NFS nie
       wspiera dopisywania do pliku, wiÄc jÄdro klienta musi to
       zasymulowaÄ, co nie może zostaÄ wykonane bez wyÅcigu.

    O_NONBLOCK lub O_NDELAY
       Plik jest otwierany w trybie nieblokujÄcym, o ile to możliwe.
       Ani open ani kolejne operacje na zwróconym przez to wywoÅanie
       deskryptorze nie spowodujÄ blokowania procesu (zatrzymania w
       oczekiwaniu na dane, itp.). SzczegóÅy dotyczÄce obsÅugi FIFO
       (nazwanych potoków) można znaleÅºÄ w fifo(4). Ten tryb może
       nie mieÄ Å¼adnego wpÅywu na pliki inne niż FIFO.

    O_SYNC Plik jest otwierany dla synchronicznego we/wy. Wszelkie zapisy
       write na otrzymanym deskryptorze pliku bÄdÄ blokowaÄ proces
       woÅajÄcy aż do fizycznego zapisania danych na odpowiednim
       noÅniku. Jednak, zobacz niżej USTERKI.

    O_NOFOLLOW
       JeÅli pathname jest dowiÄzaniem symbolicznym, to otwarcie siÄ
       nie powiedzie. Jest to rozszerzenie FreeBSD, które zostaÅo
       dodane do Linuksa w wersji 2.1.126. Nadal bÄdzie siÄ odbywaÄ
       przechodzenie po dowiÄzaniach symbolicznych we wczeÅniejszych
       skÅadnikach Åcieżki. Pliki nagÅówkome w glibc 2.0.100 i
       poźniejszych zawierajÄ definicjÄ tego znacznika. JÄdra
       poprzedzajÄce 2.1.126 zignorujÄ go, jeÅli jest używany.

    O_DIRECTORY
       JeÅli pathname nie jest katalogiem, spowoduje, że open
       zawiedzie. Ten znacznik jest specyficzny dla Linuksa i zostaÅ
       do dany w kernelu 2.1.126, aby uniknÄÄ problemów blokowania
       usÅug (DoS), gdy opendir(3) jest wywoÅane dla FIFO lub dla
       urzÄdzenia taÅmowego, ale nie powinno byÄ używane poza
       implementacjÄ opendir.

    O_DIRECT
       Powoduje próbÄ zminimalizowania efektów zwiÄzanych z
       buforowanie we/wy do i z tego pliku. Na ogóŠspowoduje to
       zmniejszenie wydajnoÅci, ale jest to przydatne w specyficznych
       sytuacjach, na przykÅad gdy aplikacje buforujÄ we wÅasnym
       zakresie. We/wy dla pliku odbywa siÄ wówczas bezpoÅrednio z/do
       buforów w przestrzeni użytkownika. We/wy jest sunchromiczne,
       tzn. po zakoÅczeniu funkcji systemowej read(2) lub write(2)
       zagwarantowane jest, że dane zostaÅy przeniesione. WielkoÅci
       przesyÅanych danych, wyrównania buforów w przestrzeni
       użytkownika oraz pozycje w pliku muszÄ byÄ wielokrotnoÅciami
       rozmiaru logicznego bloku systemu plików.
       Ten znacznik jest wspierany przez wiele systemów
       uniksopodobnych; w Linuksie, wsparcie zostaÅo dodane w jÄdrze
       wersji 2.4.10.
       Semantycznie podobny interfejs dla urzÄdzeÅ blokowych opisano w
       raw(8).

    O_ASYNC
       Generowanie sygnaÅu (domyÅlnie SIGIO, ale można go zmieniÄ za
       pomocÄ fcntl(2)), gdy wejÅcie lub wyjÅcie poprzez ten deskryptor
       pliku staje siÄ możliwe. Ta funkcja jest dostÄpna jedynie dla
       terminali, pseudoterminali i gniazd. WiÄcej szczegóÅów można
       znaleÅºÄ w fcntl(2).

    O_LARGEFILE
       W systemach 32-bitowych, które wspierajÄ obsÅugÄ dużych
       plików (LFS), zezwala na otwieranie plików, których rozmiar
       nie może byÄ reprezentowany jako liczba 31-bitowa.

    Pewne z tych znaczników można zmieniaÄ za pomocÄ fcntl już po
    otwarciu pliku.

    Argument mode okreÅla prawa, które bÄdÄ używane do ewentualnego
    tworzenia nowego pliku. SÄ one modyfikowane przez umask procesu w
    zwykÅy sposób: prawa tworzonego pliku to (mode & ~umask). Należy
    zauważyÄ, że te uprawnienia dotyczÄ jedynie dostÄpu do nowo
    utworzonego pliku w przyszÅoÅci; wywoÅanie open, które tworzy plik
    tylko do obczytu może równie dobrze zwróciÄ deskryptor pliku do
    odczytu i zapisu.

    Dla parametru mode udostÄpniono nastÄpujÄce staÅe symboliczne:

    S_IRWXU
       00700 użytkownik (wÅaÅciciel pliku) ma prawa odczytu, zapisu i
       uruchamiania.

    S_IRUSR (S_IREAD)
       00400 użytkownik ma prawa odczytu.

    S_IWUSR (S_IWRITE)
       00200 użytkownik ma prawa zapisu.

    S_IXUSR (S_IEXEC)
       00100 użytkownik ma prawa uruchamiania.

    S_IRWXG
       00070 grupa ma prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.

    S_IRGRP
       00040 grupa ma prawa odczytu.

    S_IWGRP
       00020 grupa ma prawa zapisu.

    S_IXGRP
       00010 grupa ma prawa uruchamiania.

    S_IRWXO
       00007 inni majÄ prawa odczytu, zapisu i uruchamiania.

    S_IROTH
       00004 inni majÄ prawa odczytu.

    S_IWOTH
       00002 inni majÄ prawa zapisu.

    S_IXOTH
       00001 inni majÄ prawa uruchamiania.

    mode musi byÄ podane, gdy w flags używany jest znacznik O_CREAT, w
    przeciwnym wypadku jest ignorowane.

    creat jest równoważne open z argumentem flags ustawionym na
    O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    open i creat zwracajÄ nowy deskryptor pliku, lub -1 w wypadku bÅÄdu (w
    tym drugim wypadku ustawiane jest też odpowiednio errno). Należy
    zauważyÄ, że open może otwieraÄ pliki urzÄdzeÅ, lecz creat nie może
    ich tworzyÄ. Zamiast niego należy używaÄ mknod(2).

    Na systemach NFS z wÅÄczonym mapowaniem UID-ów, open może zwróciÄ
    deskryptor pliku, dla którego np. żadania read(2) sÄ zabronione przy
    ustawionym EACCES. Jest to zwiÄzane sprawdzanie uprawnieÅ odbywa siÄ na
    kliencie, ale to serwer wykonuje moapowanie UID-ów podczas żÄdaÅ
    odczytu i zapisu.

    JeÅli plik jest nowoutworzony, to jego pola atime, ctime i mtime sÄ
    ustawione na czas bieżÄcy i to samo dotyczy pól ctime i mtime
    katalogu nadrzÄdnego. Natomiast gdy plik jest modyfikowany z powodu
    użycia znacznika O_TRUNC, jego pola ctime i mtime sÄ ustawiane na czas
    bieżÄcy.


BÅÄDY
    EEXIST pathname już istnieje, a użyto O_CREAT i O_EXCL.

    EISDIR pathname odnosi siÄ do katalogu, a żÄdany byÅ dostÄp z prawem
       zapisu (tzn. ustwine byÅo O_WRONLY lub O_RDWR).

    EACCES Å»Ädany dostÄp do pliku nie jest dozwolony, jeden z katalogów w
       pathname nie ma praw przeszukiwania (wykonywania), lub plik nie
       istnieje, a katalog nadrzÄdny nie ma praw zapisu.

    ENAMETOOLONG
       pathname byÅo zbyt dÅugie.

    ENOENT O_CREAT nie byÅo ustawione, a plik o zadanej nazwie nie
       istnieje. Lub, skÅadnik pathname, który powinien byÄ
       katalogiem nie istnieje lub jest wiszÄcym dowiÄzaniem
       symbolicznym.

    ENOTDIR
       SkÅadnik użyty w pathname jako katalog w rzeczywistoÅci nie
       jest katalogiem lub podano O_DIRECTORY, a pathname nie byÅo
       katalogiem.

    ENXIO Podano O_NONBLOCK | O_WRONLY, plik o zadanej nazwie stanowi FIFO
       i nie jest ono otwarte dla żadnego procesu do odczytu. Lub plik
       jest plikiem urzÄdzenia specjalnego, a odpowiadajÄce mu
       urzÄdzenie nie istnieje.

    ENODEV pathname odnosi siÄ do pliku urzÄdzenia specjalnego, a
       odpowiadajÄce mu urzÄdzenie nie istnieje. (Jest to bÅÄd w jÄdrze
       Linuksa - ENXIO powinno byÄ zwracane w takiej sytuacji)

    EROFS pathname odnosi siÄ do pliku na systemie plików tylko dla
       odczytu, a żÄdano otwarcia w trybie zapisu.

    ETXTBSY
       pathname odnosi siÄ do wykonywalnego obrazu, który obecnie jest
       wykonywany, a zażÄdano dostÄpu dla zapisu.

    EFAULT pathname wskazuje poza dostÄpnÄ dla użytkownika przestrzeÅ
       adresowÄ.

    ELOOP Podczas rozwiÄzywania pathname napotkano zbyt wiele dowiÄzaÅ
       symbolicznych lub podano O_NOFOLLOW, a pathname jest dowiÄzaniem
       symbolicznym.

    ENOSPC Gdy pathname miaÅo byÄ utworzone, okazaÅo siÄ, że na urzÄdzeniu
       na którym miaÅo siÄ znajdowaÄ brak miejsca na nowy plik.

    ENOMEM Brak dostÄpnej pamiÄci jÄdra.

    EMFILE Proces ma jyż otwartÄ maksymalnÄ liczbÄ plików.

    ENFILE OsiÄgniÄto ograniczenie dla ÅÄcznej liczby otwartych plików w
       systemie.

ZGODNE Z
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3 Znaczniki O_NOFOLLOW i O_DIRECTORY
    sÄ specyficzne dla Linuksa. Aby uzyskaÄ ich definicje, należy
    zdefiniowaÄ makro _GNU_SOURCE.

OGRANICZENIA
    Jest wiele nieszczÄÅliwoÅci w protokole podlegÅym NFS, dotykajÄcych
    miÄdzy innymi O_SYNC i O_NDELAY.

    POSIX zapewnia trzy różne warianty synchronicznego we/wy,
    odpowiadajÄce znacznikom O_SYNC, O_DSYNC i O_RSYNC. Aktualnie (2.1.130)
    sÄ one pod Linuksem synonimami.

ZOBACZ TAKŻE
    read(2), write(2), fcntl(2), close(2), link(2), mknod(2), mount(2),
    stat(2), umask(2), unlink(2), socket(2), fopen(3), fifo(4)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 open

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux               1999-06-03              OPEN(2)