passwd

PASSWD(5)        Linux - pÅÃruÄka programátora        PASSWD(5)JMÃNO
    passwd - seznam hesel uživatelů

POPIS
    Passwd je Äitelný textový soubor, který obsahuje seznam uživatelů
    systému a hesel, která musejà použÃt pro pÅÃstup. Seznam hesel
    uživatelů by mÄl být s právy pro Ätenà pro každého, což v
    poÅádku, protože jsou hesla zaÅ¡ifrována, ale zápisová práva má
    jenom superuživatel. Jestliže vytvoÅÃte nový login, nechejte pole
    pro heslo prázdné a použijte passwd(1) pro doplnÄnÃ. HvÄzdiÄka nebo
    nÄco podobného v poli hesel znaÄÃ, že tento uživatel se nemůže
    pÅihlásit pÅes login(1). Jestliže je váš koÅenový adresáŠv
    /dev/ram, tak musÃte uložit zmÄnÄný soubor hesel do vaÅ¡eho
    koÅenového adresáÅe na disketÄ nÄž systém vypnete. Jestliže chcete
    vytvoÅit skupinu uživatelů, jejich GID musà být stejná a musà pro
    ni existovat záznam v souboru /etc/group, nebo skupina nebude
    existovat.

    Každý Åádek tvoÅà jeden záznam, který má následujÃcà formát:

       login_name:passwd:UID:GID:user_name:directory:shell

    Popis jednotlivých polÃ:


       login_name
            pÅihlaÅ¡ovacà jméno uživatele systému

       password zašifrované heslo uživatele

       UID    ÄÃselná identifikace uživatele (user ID)

       GID    ÄÃselná identifikace skupiny (group ID)

       user_name (volitelné) poznámka (Äasto celé jméno uživatele)

       directory domovský adresáŠuživatele ($HOME)

       shell   program, který je spuÅ¡tÄn po úspÄÅ¡ném
            pÅihlášenà (jestliže je prázdný, použije se
            /bin/sh).

SOUBORY
    /etc/passwd

DALÅ Ã INFORMACE
    passwd(1), login(1), group(5)Linux              19. bÅezna 1997           PASSWD(5)