passwdpasswd(1)          Kullanıcı Araçları          passwd(1)Ä°SÄ°M
    passwd - kullanıcının parolasını günceller


KULLANIM
    passwd [-k] [-l] [-u [-f]] [-d] [-n asgari_ömür] [-x azami_ömür]
       [-w uyarı_süresi] [-i askı_süresi] [-S] [kullanıcı]

AÃIKLAMA
    passwd, bir kullanıcının parolasını günceller

    passwd, Linux-PAM API´si aracılıÄı ile çalıÅmak üzere
    ayarlanmıÅtır. Aslında, passwd, kendisini Linux-Pam ile birlikte bir
    "passdw" servisi olarak baÅlatır ve yetkilendirme için ayarlanmıÅ
    parola modüllerini kullanır. Daha sonra kullanıcının parolası
    güncellenir.

    Bu servis için, Linux-PAM ayar dosyası, basitçe, Åu Åekilde olurdu:


    #
    # bir parola güncellenmeden önce, bu önerilen parolanın saÄlamlıÄını
    # kontrol eden passwd servis girdisi.
    #
    passwd password requisite       /usr/lib/security/pam_cracklib.so retry=3
    passwd password required       /usr/lib/security/pam_unix.so use_authtok
    #    NOT: Bu uygulamanın düzgün çalıÅması için, diÄer modül
    türlerine ihtiyaç yoktur.


SEÃENEKLER
    -k   Bu seçenek, güncellemenin, sadece geçerlilik süresi bitmiÅ
       parolaları kapsadıÄı anlamaına gelir. Kullanıcı
       geçerlilik süresi dolmamıŠparolalarını kullanmaya devam
       edebilir.


    -l   Bu seçeneÄi sadece root kullanıcı kullanabilir. Belirtilen
       hesabı kilitlemeye yarar. Kilitleme iÅlemi; ÅifrelenmiÅ
       parolanın sözdizimi geçersiz hale getirilerek uygulanır
       (Åifreli sözdiziminin baÅına ! getirmek suretiyle).


    --stdin
       Bu seçenek, yeni parolanın borulanabilen standart girdiden
       okunacaÄı anlamına gelir.


    -u   -l seçeneÄinin tersidir. KilitlenmiÅ hesap parolalarının
       önündeki ! önekini kaldırarak, hesabı kullanıma açar. Bu
       seçenek, sadece root kullanıcıya tahsis edilmiÅtir.
       Ãntanımlı olarak, passdw, parolasız bir hesap oluÅturmayı
       reddedecektir (parola olarak sadece ! iÅaretine sahip bir
       hesabın kilidini kaldıramaz). -f seçeneÄi, bu korumayı aÅmak
       için kullanılabilir.


    -d   Bu seçenek, bir hesabın parolasını yok etmenin en kolay ve
       hızlı yoludur. Belirtilen hesabın parolasız açılmasını
       saÄlar. Sadece root kullanıcı bu seçeneÄi kullanabilir.


    -n   Kullanıcının hesabı parola için bir geçerlilik süresi
       tanımlanmasını destekliyorsa, bu seçenekle parolanın
       geçerli olduÄu asgari süre gün cinsinden belirtilebilir.
       Sadece root kullanıcı bu seçeneÄi kullanabilir.


    -x   Kullanıcının hesabı parola için bir geçerlilik süresi
       tanımlanmasını destekliyorsa, bu seçenekle parolanın
       geçerli olduÄu azami süre gün cinsinden belirtilebilir.
       Sadece root kullanıcı bu seçeneÄi kullanabilir.


    -w   Kullanıcının hesabı parola için bir geçerlilik süresi
       tanımlanmasını destekliyorsa, bu seçenekle, kullanıcının
       parolasının zamanaÅımına uÄrayacaÄı tarihten kaç gün
       önceden itibaren uyarılacaÄı gün cinsinden belirtilebilir.
       Sadece root kullanıcı bu seçeneÄi kullanabilir.


    -i   Kullanıcının hesabı parola için bir geçerlilik süresi
       tanımlanmasını destekliyorsa, kullanıcı parolası
       zamanaÅımına uÄradıktan sonra kullanıcı hesabı tamamen
       iptal edilene kadar kaç gün süreyle bekleneceÄi belirtilir.
       Sadece root kullanıcı bu seçeneÄi kullanabilir.


Ä°KÄ° ÃNEMLÄ° KURAL
  Parolanızı koruyun
    Parolanızı herhangi bir yere not etmeyin. Bunun yerine ezberinizde
    tutun. Parolanızı ÅifrelenmemiÅ bir dosya içine yazıp, ortalıkta
    bırakmayın. Birbirinden baÄımsız parolalar kullanın. Her yere
    aynı parola ile üye olmayın. Bilgisayar destek veya satıÅ
    görevlileri ile parolanızı paylaÅmayın. Parolanızı yazarken,
    kimsenin sizi izlemesine izin vermeyin. Güvenli olduÄuna
    inanmadıÄınız bir sistemden, parolanız aracılıÄı ile giriÅ
    yapmayın. Parolanız için geçerlilik süreleri tahsis edin ve
    parolanızı düzenli olarak deÄiÅtirin. Bir sistemdeki parolanız
    sizin her Åeyinizdir. Bu konuda paronoyak davranmak,
    vurdumduymazlıktan daha mantıklı bir yöntemdir.


  Tahmin edilmesi güç bir parola seçin
    passwd, sizin kötü bir parola seçmenizi önlemeye çalıÅacaktır,
    fakat bu çok güvenilir bir sistem deÄildir. Parolalarınızı,
    mantıklı bir Åekilde oluÅturun. Herhangi bir sözlükte (hangi dilde
    olursa olsun) bulunabilecek kelimeler kullanmayın. ÃocuÄunuzun, en
    sevdiÄiniz film kahramanınızın, evcil hayvanlarınızın, ana-
    babanızın, mekanların ve ünlü kiÅilerin adlarını parola olarak
    seçmeyin. Telefon numarası, araç plakanız, doÄum tarihiniz, SSK
    numaranız gibi baÅkaları tarafından ulaÅılabilecek bilgileri,
    parola olarak kullanmayınız. Basit Åablonlu parolalardan uzak durun.
    Bunun yerine, küçük ve büyük harflerin karıÅımından oluÅan ve
    mümkünse içerisinde rakamlar bulunan parolalar seçin. Uzun
    parolalar kullanın. Noktalama iÅaretlerinin kullanıldıÄı kelime
    çiftleri oldukça iyi bir seçim olacaktır. Uzun ve akılda kalır
    bir cümlenin ilk harflerinden oluÅmuÅ anlamsız bir kelime de oldukça
    iyi bir seçim sayılır.    Sistem, sizi bu iki kurala uymak konusunda biraz zorlayacaktır ama
    buradaki en önemli etken "insan"dır. Sistemlerin daha güvenli hale
    gelmesini saÄlayan en önemli etken uyanık kullanıcılardır.


ÃIKIÅ DURUMU
    ÃıkıŠdurumu olarak 0, iÅlemin baÅarıyla tamamlandıÄını
    gösterir. Hata oluÅtuÄu durumlarda 1 ile çıkar. Metin olarak
    çıktılanabilen hatalar standart hataya yazılır.


UYUMLULUK
    Linux-PAM (Linux için Eklenebilir Kimlik Kanıtlama modülleri).
    Åayet, elinizdeki Linux-PAM sürümü, Linux dosya sistemi
    standartları ile uyumlu ise, modülleri /usr/lib/security dizini
    (örnekte gösterilen) yerine /lib/security altında bulabilirsiniz.


Ä°LGÄ°LÄ° DOSYALAR
    /etc/pam.d/passwd - Linux-PAM yapılandırma dosyası


YAZILIM HATALARI
    Bilinen herhangi bir yazılım hatası yoktur.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    pam_chauthok(2), pam(8).

    Linux-PAM ile bu uygulamanın birlikte nasıl yapılandırıldıÄı
    hakkında daha ayrıntılı bilgiyi
    http://parc.power.net/morgan/Linux-PAM/index.html
    adresindeki, Linux-PAM System Administrators´ Guide içinde
    bulabilirsiniz.


YAZAN
    Cristian Gafton <gafton (at) redhat.com> tarafından yazılmıÅtır.

ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003
Red Hat Linux           3 Ocak 1998            passwd(1)