passwdpasswd(5)           Dosya biçimleri           passwd(5)Ä°SÄ°M
    passwd - parola dosyası


AÃIKLAMA
    passwd bir metin dosyasıdır. Sistem hesaplarının bir listesini
    tutar. Kullanıcı kimliÄi, grup kimliÄi, ev dizini, kabuk ve benzeri
    bilgileri ihtiva eder. Sıklıkla, her bir hesap için ÅifrelenmiÅ
    parolayı da içerir. Herkes tarafından okunma iznine sahiptir (pek
    çok uygulama bu dosyayı kullanır, mesela ls(1), kullanıcı ismi ile
    kullanıcı kimlÄini birbirine eÅlemek için kullanır) ama sadece
    süper kullanıcının yazma izni vardır.

    Eski güzel günlerde, bu okuma izni ile ilgili büyük bir sorun
    yoktu. Herkes bu Åifreli parolaları okuyabiliyordu ama iyi seçilmiÅ
    bir parolayı kırmak için yeterli donanım gücü yoktu ve
    kullanıcı grubu oldukça iyi niyetliydi. Günümüzde ise, pek çok
    kullanıcı gölgeli parola sistemini kullanmakta, /etc/passwd içinde
    parolanın yerinde bir `*´ görünmekte ve Åifreli parola /etc/shadow
    içinde saklanmaktadır. Bu dosya sadece süper kullanıcı tarafından
    okunabilir.

    Gölgeli parolanın kullanılıp kullanılmadıÄına bakılmaksızın,
    pek çok sistem yöneticisi, ÅifrelenmiÅ parola alanında bir yıldız
    kullanır. Böylece bu kullanıcının bir parola kullanarak yetki
    almasını önler. (Yine de aÅaÄıdaki EK BÄ°LGÄ° bölümüne
    bakınız.

    Åayet yeni bir kullanıcı hesabı oluÅturuyorsanız, ilk olarak parola
    alanına bir yıldız koyunuz, daha sonra passwd(1)komutu ile parolayı
    belirleyin.

    Her satırda bir girdi yapılır ve her satır Åu biçimdedir:

       hesap:parola:UID:GID:GECOS:dizin:kabuk

    Bu alanların açıklamaları Åunlardır:


    hesap Kullanıcının sistemdeki adı. Büyük harf içermemelidir.


    parola Åifreli kullanıcı parolası veya bir yıldız iÅareti.


    UID  Sayısal kullanıcı kimliÄi


    GID  Bu kullanıcının sayısal birincil grup kimliÄi


    GECOS Bu alan seçime baÄlıdır ve sadece bilgilendirme amacı ile
       kullanılır. Genellikle kullanıcının tam adı yazılır.
       GECOS´un anlamı General Electric Comprehensive Operating
       System´dir. General Electric´in büyük sistem bölümü
       Honeywell´e satıldıÄı zaman GCOS olarak yeniden
       adlandırılmıÅtır.  Dennis Ritchie´nin bildirdiÄine göre:
       "bazı zamanlar yazıcı çıktılarını veya toplu iÅleri GCOS
       makineye gönderiyoruz. Parola dosyasındaki gcos alanı
       $IDENTcard için bilgileri biriktirme alanı olarak
       kullanılır. Zariflik olsun diye oraya konmamıÅtır."


    dizin Kullanıcının $HOME dizinidir.


    kabuk Sisteme giriÅte kullanılacak kabuk (belirtilmemiÅse /bin/sh
       kullanılır). Åayet olmayan bir uygulama belirtilirse,
       kullanıcı login(1) ile sisteme baÄlanamaz.


EK BÄ°LGÄ°
    Åayet bir kullanıcı grubu oluÅturmak istiyorsanız, Grup numaraları
    aynı olmak zorundadır ve /etc/group dosyasında bir girdisi
    olmalıdır. Aksi taktirde bir grup oluÅturulmaz.

    Åayet Åifreli parola bir yıldız ile betimlenmiÅse, kullanıcı
    login(1)'i kullanarak baÄlanamaz ama hala rlogin(1)'i kullanarak
    baÄlanabilir, varolan bir süreci çalıÅtırabilir, rsh(1), cron(1),
    at(1) veya posta süzgeçleri üzerinden yenilerini baÅlatabilir. Kabuk
    alanını deÄiÅtirerek bir hesabı kapatmaya çalıÅmak da aynı sonucu
    verir ve ek olarak su(1) komutunun kullanımına izin verir.


Ä°LGÄ°LÄ° DOSYALAR
    /etc/passwd

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    login(1), passwd(1), su(1), group(5), shadow(5).


ÃEVÄ°REN
    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004
                 5 Ocak 1998            passwd(5)