pathconf

FPATHCONF(3)       Podręcznik programisty Linuksa       FPATHCONF(3)NAZWA
    fpathconf, pathconf - pobranie konfiguracji dla plików

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    long fpathconf(int fd, int name);
    long pathconf(const char *path, int name);

OPIS
    Funkcja fpathconf() pobiera wartość opcji konfiguracyjnej name dla
    otwartego deskryptora pliku fd.

    Funkcja pathconf() pobiera wartość opcji konfiguracyjnej name dla pliku o
    nazwie path.

    Odpowiednie makra zdefiniowane w <unistd.h> są wartościami minimalnymi.
    Jeśli aplikacja chce korzystać z wartości, które mogą się zmieniać, to
    może wywołać fpathconf() lub pathconf(), które zwracają bardziej
    liberalne wyniki.

    Przekazanie w argumencie name jednej z poniższych wartości zwraca
    następujące opcje konfiguracji:

    _PC_LINK_MAX
       Maksymalna liczba dowiązań do pliku. Jeśli fd lub path odnoszą się
       do katalogu, to wartość dotyczy całego katalogu. Odpowiadające
       temu makro to _POSIX_LINK_MAX.

    _PC_MAX_CANON
       Maksymalna długość sformatowanej linii wejściowej, przy czym fd
       lub path musi odnosić się do terminala. Odpowiadające temu makro
       to _POSIX_MAX_CANON.

    _PC_MAX_INPUT
       Maksymalna długość linii wejściowej, przy czym fd lub path musi
       odnosić się do terminala. Odpowiadające temu makro to
       _POSIX_MAX_INPUT.

    _PC_NAME_MAX
       Maksymalna długość nazwy pliku w katalogu path lub fd, jaką proces
       może utworzyć. Odpowiadające temu makro to _POSIX_NAME_MAX.

    _PC_PATH_MAX
       Maksymalna długość względnej ścieżki, gdy path lub fd jest
       katalogiem bieżącym. Odpowiadające temu makro to _POSIX_PATH_MAX.

    _PC_PIPE_BUF
       Maksymalna liczba bajtów, które można niepodzielnie (atomicznie)
       zapisać do potoku lub kolejki FIFO. W przypadku fpathconf()
       argument fd powinien odnosić się do potoku lub kolejki FIFO. Dla
       fpathconf(), argument path powinien odnosić się do kolejki FIFO
       lub katalogu; w tym drugim przypadku wartość zwracana jest
       odpowiednia dla kolejek FIFO tworzonych w tym katalogu.
       Odpowiadające temu makro to _POSIX_PIPE_BUF.

    _PC_CHOWN_RESTRICTED
       Zwraca wartość dodatnią, jeśli użycie chown(2) i fchown(2), w celu
       zmiany identyfikatora właściciela pliku albo w celu zmienienia
       identyfikatora grupy pliku na wartość inną niż efektywny
       identyfikator grupy procesu lub jeden z dodatkowych
       identyfikatorów grup, jest ograniczone do procesu mającego
       odpowiednie uprawnienia. Zgodnie z POSIX.1 wartość ta powinna
       zawsze być różna od -1. Odpowiadające temu makro to
       _POSIX_CHOWN_RESTRICTED.

       Jeśli fd lub path odnoszą się do katalogu, to wartość zwracana
       dotyczy to wszystkich plików w tym katalogu.

    _PC_NO_TRUNC
       Zwraca wartość niezerową, jeśli dostęp do plików o nazwach
       dłuższych od _POSIX_NAME_MAX powoduje błąd. Odpowiadające temu
       makro to _POSIX_NO_TRUNC.

    _PC_VDISABLE
       Zwraca wartość niezerową, jeśli przetwarzanie znaków specjalnych
       może być wyłączone, przy czym fd lub path muszą odnosić się do
       terminala.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje te zwracają jedną z następujących wartości:

    * W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest
     odpowiednia wartość zmiennej errno (na przykład na EINVAL wskazujące,
     że name jest niepoprawna).

    * Jeśli name odpowiada jakiemuś ograniczeniu typu maksimum lub minimum,
     ale nie można określić wartości tego ograniczenia, to zwracane jest -1
     bez zmieniana wartości errno. (W celu odróżnienia nieokreślalnego
     ograniczenia od innego błędu, należy ustawić errno na zero przed
     wywołaniem tej funcji, i następnie sprawdzić, czy errno jest
     niezerowe, jeśli funkcja zwróci wartość -1).

    * Jeśli name odpowiada jakiejś nazwie opcji, to zwracana jest wartość
     dodatnia, gdy ta opcja jest wspierana, w przeciwnym wypadku zwracane
     jest -1.

    * W przeciwnym wypadku zwracana jest bieżąca wartość opcji lub
     ograniczenia. Wartość ta nie będzie bardziej restrykcyjna niż
     odpowiednia wartość dostępna w pliku <unistd.h> lub <limits.h> w
     czasie kompilowania aplikacji.

BŁĘDY
    EACCES (pathconf()) Brak uprawnień do przeszukiwania jednego z katalogów
       w ścieżce zaczynającej path.

    EBADF (fpathconf()) fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku.

    EINVAL name jest niepoprawne.

    EINVAL Ta implementacja nie wspiera skojarzenia name z podanym plikiem.

    ELOOP (pathconf()) Podczas rozwiązywania path napotkano zbyt wiele
       dowiązań symbolicznych.

    ENAMETOOLONG
       (pathconf()) path jest za długa.

    ENOENT (pathconf()) Składnik ścieżki path nie istnieje lub path jest
       pustym łańcuchem znaków.

    ENOTDIR
       (pathconf()) Jeden ze składników ścieżki path nie jest katalogiem.

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs        Atrybut        Wartość │
    ├────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │fpathconf(), pathconf() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI
    W danym katalogu mogą istnieć pliki o nazwach dłuższych niż wartość
    zwrócona dla name równego _PC_NAME_MAX.

    Niektóre ze zwracanych wartości mogą być olbrzymie, więc nie nadają się
    do alokowania pamięci.

ZOBACZ TAKŻE
    getconf(1), open(2), statfs(2), confstr(3), sysconf(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Adam
    Byrtek <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>
    i Robert Luberda <robert@debian.org>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.GNU               13 lipca 2017 r.          FPATHCONF(3)