pause

PAUSE(2)          Linux Programmer's Manual         PAUSE(2)åå
    pause - ã·ã°ãã«ãå¾ã¤

æ¸å¼
    #include <unistd.h>

    int pause(void);

説æ
    pause() ã¯ãå¼ã³åºããããã»ã¹ (ã¾ãã¯ã¹ã¬ãã) ãã ãã®ãã‐
    ã»ã¹ãçµäºãããããã·ã°ãã«ææé¢æ°ãèµ·åããããã㪠ã·ã°ãã«ãééãããã¾ã§ãã¹ãªã¼ããããã

è¿ãå¤
    pause() ãè¿ãã®ã¯ãã·ã°ãã«ãåãåãã·ã°ãã«æç²é¢æ°ããè¿ã£ãå ´åã ãã§ããã
    ãã®å ´å㯠pause() 㯠-1 ãè¿ãã errno ã« EINTR ãè¨å®ãããã

ã¨ã©ã¼
    EINTR ã·ã°ãã«ãåãåããã·ã°ãã«æç²é¢æ°ãã帰ã£ã¦ããã

æºæ
    SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

é¢é£é ç®
    kill(2), select(2), signal(2), sigsuspend(2)

ãã®ææ¸ã«ã¤ãã¦
    ãã® man ãã¼ã¸ã¯ Linux man-pages ããã¸ã§ã¯ãã®ãªãªã¼ã¹ 3.51 ã®ä¸é¨
    ã§ãããããã¸ã§ã¯ãã®èª¬æã¨ãã°å ±åã«é¢ããæå ±ã¯
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/ ã«æ¸ããã¦ãããLinux               2008-10-06             PAUSE(2)