pause

PAUSE(2)          Linux Programmer's Manual         PAUSE(2)åå
    pause - ã·ã°ãã«ãå¾ã¤

è¨è¿°
    #include <unistd.h>

    int pause(void);

説æ
    ã·ã¹ãã ã³ã¼ã« pause ã¯ãå¼ã³åºããããã»ã¹ããã·ã°ãã«ãåãåãã¾ã§ã¹ãªã¼ããããã

è¿ãå¤
    pause ã¯å¸¸ã« -1 ãè¿ãã errno ã« ERESTARTNOHAND ãã»ããããã

ã¨ã©ã¼
    EINTR ã·ã°ãã«ãåãåã£ãã

æºæ
    SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

é¢é£é ç®
    kill(2), select(2), signal(2)Linux              August 31, 1995            PAUSE(2)