pause

PAUSE(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        PAUSE(2)NAZWA
    pause - oczekiwanie na sygnaÅ

SKÅADNIA
    #include <unistd.h>

    int pause(void);

OPIS
    pause powoduje, że woÅajÄcy proces (lub wÄtek) zasypia aż do chwili
    otrzymania sygnaÅu, który albo spowoduje zakoÅczenie procesu (wÄtku),
    albo wymaga wywoÅania przez niego funkcji przechwytujÄcej.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    pause() powraca tylko wtedy, gdy przechwycony zostanie sygnaÅ i nastÄpi
    powrót z funkcji przechwytujÄcej ten sygnaÅ. W takiej sytuacji pause()
    zwraca -1 i ustawia errno na EINTR.

BÅÄDY
    EINTR przechwycono sygnaÅ i nastÄpiÅ powrót z funkcji przechwytujÄcej
       ten sygnaÅ.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE
    kill(2), select(2), signal(2), sigsuspend(2)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM)
    <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ
    KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2015-08-08             PAUSE(2)