pause

å称
   pause — ã·ã°ãã«ãåããã¾ã§åæ¢

ã©ã¤ãã©ãª
   Standard C Library (libc, -lc)

æ¸å¼
   #include <unistd.h>
   int pause(void)

解説
   pause ã¯ã sigsuspend(2) ã«ç½®ãæãããã¾ããã

   pause() é¢æ°ã¯ã kill(2) é¢æ°ãã¤ã³ã¿ã¼ãã«ã¿ã¤ã (setitimer(2) åç§)
   ããã·ã°ãã«ãåããã¾ã§ãããã»ã¹ãå¼·å¶çã«åæ¢ãã¾ãã pause() ã®å®è¡ä¸‐
   ã«éå§ãããã·ã°ãã«ãã³ãã©ãçµäºããã¨ã pause() ã®å¼ã³åºãã¯æ»ãã¾ãã

æ»ãå¤
   常㫠-1 ãæ»ããã¾ãã

ã¨ã©ã¼
   pause() é¢æ°ã¯ã常ã«ä»¥ä¸ãæ»ãã¾ãã

   [EINTR]      å¼ã³åºããå²ãè¾¼ã¾ãã¾ããã

é¢é£é ç®
   kill(2), select(2), sigsuspend(2)

æ´å²
   pause() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¯ã Version 6 AT&T UNIX ã«è¿½å ããã¾ããã