perlfunc

PERLFUNC(1)       PodrÄcznik programisty perla       PERLFUNC(1)NAZWA
    perlfunc - Wbudowane funkcje perla

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    Funkcje z tej sekcji mogÄ sÅużyÄ pomocÄ w wyrażeniach. PodpadajÄ one
    pod dwie gÅówne kategorie: operatory list, oraz nazwane operatory
    jednoargumentowe. [Przyp. tÅum.: w perlu nie ma prawdziwych funkcji, sÄ
    operatory] RóżniÄ siÄ one w zwiÄzku priorytetowym przecinkiem.
    (zobacz tablicÄ priorytetów na stronie perlop(1).). Operatory list
    pobierajÄ wiÄcej niż jeden argument, podczas gdy operatory
    jednoargumentowe, z definicji, nigdy nie biorÄ wiÄcej niż jeden
    argument. Tak wiÄc przecinek koÅczy argument operatora
    jednoargumentowego, lecz jedynie rozdziela argumenty operatora listy.
    Ogólnie, operator jednoargumentowy daje swojemu argumentowi kontekst
    skalarny, podczas gdy operator listowy może dawaÄ zarówno kontekst
    skalarny, jak i listowy. JeÅli daje obydwa, to argumenty skalarne bÄdÄ
    najpierw, a za nimi nastÄpiÄ argumenty listowe. (Zauważ, że może
    istnieÄ tylko jeden argument listowy.) Np. funkcja splice() ma trzy
    argumenty skalarne, za którymi nastÄpuje lista.

    W opisach skÅadni, które sÄ niżej, operatory list, które oczekujÄ
    listy (i dajÄ kontekst listowy elementom tej listy) sÄ pokazywane z
    argumentem LISTA. Lista taka może skÅadaÄ siÄ z dowolnej kombinacji
    argumentów skalarnych lub wartoÅci listowych; wartoÅci listowe bÄdÄ
    wÅÄczone w listÄ tak, jakby każdy pojedynczy element byÅ interpolowany
    w tym punkcie listy, tworzÄc dÅuższÄ, jednowymiarowÄ wartoÅÄ listowÄ.
    Elementy typu LISTA powinny byÄ oddzielone przecinkami.

    Każda funkcja z poniższej listy, może byÄ użyta bez, albo z
    nawiasami wokóŠswoich argumentów. (Opisy skÅadni pomijajÄ nawiasy.)
    JeÅli używasz nawiasów, to prosta (lecz czasem zaskakujÄca) reguÅa
    jest taka: WYGLÄDA jak funkcja, wiÄc JEST funkcjÄ i priorytet nie ma
    znaczenia. W przeciwnym wypadku jest to operator listowy lub operator
    jednoargumentowy i priorytet siÄ liczy. I biaÅa spacja miÄdzy funkcjÄ i
    lewym nawiasem nie liczy siÄ--wiÄc musisz byÄ czasem ostrożny:

      print 1+2+4;    # Drukuje 7.
      print(1+2) + 4;   # Drukuje 3.
      print (1+2)+4;   # Też drukuje 3!
      print +(1+2)+4;   # Drukuje 7.
      print ((1+2)+4);  # Drukuje 7.

    JeÅli uruchamiasz perla z przeÅÄcznikiem -w, to bÄdziesz o tym
    ostrzegany. Na przykÅad trzecia z powyższych linii daje w efekcie:

      print (...) interpreted as function at - line 1.
      Useless use of integer addition in void context at - line 1.

    Dla instrukcji, które mogÄ byÄ używane zarówno w kontekstach
    skalarnych, jak i listowych, bÅÄd nie wymagajÄcy przerwania jest
    ogólnie wskazywany w kontekÅcie skalarnym przez zwrot niezdefiniowanej
    wartoÅci, a w kontekÅcie listowym przez zwrot listy null.

    ZapamiÄtaj nastÄpujÄcÄ reguÅÄ:

    NIE ISTNIEJE OGÃLNA REGUÅA KONWERSJI LISTY W SKALAR!

    Każdy operator i funkcja decyduje, jaki rodzaj wartoÅci jest
    najbardziej odpowiedni do zwrócenia w kontekÅcie skalarnym. Niektóre
    operatory zwracajÄ dÅugoÅÄ listy, która byÅaby zwrócona w kontekÅcie
    listowym. Niektóre zwracajÄ pierwszÄ wartoÅÄ listy. Niektóre zwracajÄ
    ostatniÄ wartoÅÄ listy. Inne zwracajÄ liczbÄ pomyÅlnych operacji.
    Ogólnie, robiÄ one to, czego chcesz, chyba że oczekujesz spójnoÅci.

    Funkcje perla wedÅug kategorii

    Oto funkcje perla (wÅÄczajÄc rzeczy, które wyglÄdajÄ jak funkcje, np.
    niektóre sÅowa kluczowe i nazwane operatory), poukÅadane wedÅug
    kategorii. Niektóre funkcje pojawiajÄ siÄ w wiÄcej niż jednym
    miejscu.

    Funkcje dla skalarów lub ÅaÅcuchów
      chomp, chop, chr, crypt, hex, index, lc, lcfirst, length, oct,
      ord, pack, q/ÅAÅCUCH/, qq/ÅAÅCUCH/, reverse, rindex, sprintf,
      substr, tr///, uc, ucfirst, y///

    Wyrażenia regularne i porównywanie wzorców
      m//, pos, quotemeta, s///, split, study

    Funkcje numeryczne
      abs, atan2, cos, exp, hex, int, log, oct, rand, sin, sqrt, srand

    Funkcje dla prawdziwych tablic (@ARRAYs)
      pop, push, shift, splice, unshift

    Funkcje dla danych listowych
      grep, join, map, qw/ÅAÅCUCH/, reverse, sort, unpack

    Funkcje dla %HASHów (tablic asocjacyjnych)
      delete, each, exists, keys, values

    Funkcje wejÅcia i wyjÅcia
      binmode, close, closedir, dbmclose, dbmopen, die, eof, fileno,
      flock, format, getc, print, printf, read, readdir, rewinddir,
      seek, seekdir, select, syscall, sysread, sysseek, syswrite, tell,
      telldir, truncate, warn, write

    Funkcje dla danych o okreÅlonej dÅugoÅci lub rekordów
      pack, read, syscall, sysread, syswrite, unpack, vec

    Funkcje dla deskryptorów plików, plików lub katalogów
      -X, chdir, chmod, chown, chroot, fcntl, glob, ioctl, link, lstat,
      mkdir, open, opendir, readlink, rename, rmdir, stat, symlink,
      umask, unlink, utime

    SÅowa kluczowe zwiÄzane z kontrolÄ dziaÅania programu
      caller, continue, die, do, dump, eval, exit, goto, last, next,
      redo, return, sub, wantarray

    SÅowa kluczowe zwiÄzane z zakresami
      caller, import, local, my, package, use

    Różne funkcje
      defined, dump, eval, formline, local, my, reset, scalar, undef,
      wantarray

    Funkcje dla procesów i grup procesów
      alarm, exec, fork, getpgrp, getppid, getpriority, kill, pipe,
      qx/ÅAÅCUCH/, setpgrp, setpriority, sleep, system, times, wait,
      waitpid

    SÅowa kluczowe zwiÄzane z moduÅami perla
      do, import, no, package, require, use

    SÅowa kluczowe zwiÄzane z klasami i obiektowoÅciÄ
      bless, dbmclose, dbmopen, package, ref, tie, tied, untie, use

    Niskopoziomowe funkcje gniazd
      accept, bind, connect, getpeername, getsockname, getsockopt,
      listen, recv, send, setsockopt, shutdown, socket, socketpair

    Funkcje komunikacji miÄdzyprocesowej Systemu V
      msgctl, msgget, msgrcv, msgsnd, semctl, semget, semop, shmctl,
      shmget, shmread, shmwrite

    Pobieranie informacji użytkownika i grupy
      endgrent, endhostent, endnetent, endpwent, getgrent, getgrgid,
      getgrnam, getlogin, getpwent, getpwnam, getpwuid, setgrent,
      setpwent

    Pobieranie informacji sieciowej
      endprotoent, endservent, gethostbyaddr, gethostbyname, gethostent,
      getnetbyaddr, getnetbyname, getnetent, getprotobyname,
      getprotobynumber, getprotoent, getservbyname, getservbyport,
      getservent, sethostent, setnetent, setprotoent, setservent

    Funkcje zwiÄzane z czasem
      gmtime, localtime, time, times

    Funkcje nowe w perl5
      abs, bless, chomp, chr, exists, formline, glob, import, lc,
      lcfirst, map, my, no, prototype, qx, qw, readline, readpipe, ref,
      sub*, sysopen, tie, tied, uc, ucfirst, untie, use

      * - sub byÅo sÅowem kluczowym w perl4, lecz w perl5 jest to
      operator, który może byÄ używany w wyrażeniach.

    Funkcje przedawnione w perl5
      dbmclose, dbmopen

    Alfabetyczny listing funkcji perla

    -X UCHWYTPLIKU

    -X WYRAÅ»

    -X   Test pliku, gdzie X jest jednÄ z niżej wymienionych liter. Ten
        jednoargumentowy operator pobiera argument, nazwÄ pliku lub
        jego uchwyt. NastÄpnie testuje plik i sprawdza, czy coÅ jest w
        nim prawdziwe. JeÅli argument zostanie pominiÄty, testuje $_,
        nie liczÄc -t, które testuje STDIN. Zasadniczo zwraca 1 dla
        wyniku pozytywnego i '' dla negatywnego, a wartoÅÄ
        niezdefiniowanÄ, jeÅli plik nie istnieje. Mimo Åmiesznych nazw,
        priorytety sÄ takie same jak każdym innym nazwanym operatorze
        jednoargumentowym i argument może byÄ otoczony nawiasami.
        Operator może byÄ jednym z:

          -r Plik jest odczytywalny przez efektywny uid/gid.
          -w Plik jest zapisywalny przez efektywny uid/gid.
          -x Plik jest wykonywalny przez efektywny uid/gid.
          -o WÅaÅcicielem pliku jest efektywny uid.

          -R Plik jest odczytywalny przez rzeczywisty uid/gid.
          -W Plik jest zapisywalny przez rzeczywisty uid/gid.
          -X Plik jest wykonywalny przez rzeczywisty uid/gid.
          -O WÅaÅcicielem pliku jest rzeczywisty uid.

          -e Plik istnieje.
          -z Plik ma rozmiar zerowy.
          -s Plik ma rozmiar niezerowy (zwraca rozmiar).

          -f Plik jest prostym plikiem.
          -d Plik jest katalogiem.
          -l Plik jest dowiÄzaniem symbolicznym.
          -p Plik jest nazwanym potokiem (FIFO).
          -S Plik jest gniazdem.
          -b Plik jest blokowym plikiem specjalnym.
          -c Plik jest znakowym plikiem specjalnym.
          -t Uchwyt pliku jest otwarty do tty.

          -u Plik ma ustawiony bit `setuid'.
          -g Plik ma ustawiony bit `setgid'.
          -k Plik ma ustawiony bit `sticky'.

          -T Plik jest plikiem tekstowym.
          -B Plik jest plikiem binarnym (przeciwieÅstwo -T).

          -M Wiek pliku w dniach, gdy uruchomiÅ siÄ skrypt
          -A To samo dla czasu dostÄpu.
          -C To samo dla zmiany informacji inode.

        Interpretacja operatorów praw pliku -r, -R, -w, -W, -x i -X
        bazuje jedynie na prawach pliku i uid/gid użytkownika. MogÄ
        istnieÄ inne powody, dla których w rzeczywistoÅci nie możesz
        go odczytaÄ, zapisaÄ lub uruchomiÄ. Zauważ też, że dla
        superużytkownika, operatory -r, -R, -w, i -W zawsze zwracajÄ
        1, a -x i -X zwracajÄ 1, jeÅli ustawiony jest tak dowolny bit
        wykonania. Skrypty uruchamiane przez superużytkownika powinny
        wiÄc wywoÅywaÄ do celów testowania praw pliku funkcjÄ stat()
        lub tymczasowo zmieniÄ uid na coÅ innego.

        PrzykÅad:

          while (<>) {
            chop;
            next unless -f $_;   # ignoruj specjalne
            ...
          }

        Zauważ, że -s/a/b/ nie dokonuje zanegowanego podstawienia.
        Powiedzenie -exp($foo) dziaÅa wciÄż zgodnie z oczekiwaniami,
        jednak jedynie pojedyncze litery za znakiem minusa sÄ
        interpretowane jako testy plikowe.

        PrzeÅÄczniki -T i -B dziaÅajÄ tak, że testujÄ pierwszy blok
        pliku w poszukiwaniu dziwnych znaków, takich jak dziwne kody
        sterujÄce, lub znaki z wysokiego zestawu znaków. JeÅli jest
        ich zbyt wiele (>30%), to jest to plik -B, w przeciwnym wypadku
        to plik -T. Dodatkowo, każdy plik, zawierajÄcy w pierwszym
        bloku null jest uważany za plik binarny. JeÅli -T lub -B jest
        używane na uchwycie pliku, to testowany jest bieżÄcy bufor
        standardowego wejÅcia zamiast pierwszego bloku. Zarówno -T
        jak i -B zwracajÄ odpowiedź pozytywnÄ dla pliku null lub
        pliku, który jest na EOF podczas testowania jego uchwytu. Z
        uwagi na to, że dla testu -T trzeba odczytaÄ plik, w
        wiÄkszoÅci przypadków używa siÄ najpierw -f, jak w next
        unless -f $file && -T $file.

        JeÅli któryÅ z operatorów testu plików (lub stat() czy
        lstat()) otrzymaÅby specjalny uchwyt pliku, skÅadajÄcy siÄ z
        samego podkreÅlenia, to użyta zostaÅaby struktura `stat' z
        poprzedniego testu pliku, oszczÄdzajÄc wywoÅania systemowego.
        (Nie dziaÅa to dla -t, a ponadto powinieneÅ pamiÄtaÄ, że
        lstat() i -l zostawiajÄ w strukturze wartoÅci dla dowiÄzaÅ
        symbolicznych, a nie rzeczywistych plików.) PrzykÅad:

          print "Can do.\n" if -r $a ⎪⎪ -w _ ⎪⎪ -x _;

          stat($filename);
          print "Readable\n" if -r _;
          print "Writable\n" if -w _;
          print "Executable\n" if -x _;
          print "Setuid\n" if -u _;
          print "Setgid\n" if -g _;
          print "Sticky\n" if -k _;
          print "Text\n" if -T _;
          print "Binary\n" if -B _;


    abs WARTOÅÄ

    abs   Zwraca moduÅ argumentu. JeÅli parametr WARTOÅÄ zostanie
        pominiÄty, to używane jest $_.

    accept NOWEGNIAZDO,GNIAZDO
        Przyjmuje nadchodzÄce poÅÄczenie na gnieździe, podobnie jak
        wywoÅanie systemowe accept(2). Po sukcesie zwraca spakowany
        adres, a w razie porażki FALSE. PrzykÅad użycia można
        znaleÅºÄ w sekcji Sockets: Client/Server Communication strony
        podrÄcznika perlipc(1).

    alarm SEKUNDY

    alarm  Powoduje, że sygnaŠALARM jest dostarczany do tego procesu po
        okreÅlonej liczbie sekund. JeÅli nie podano parametru sekund,
        używana jest wartoÅÄ zachowana w $_. (Niestety na niektórych
        maszynach czas może byÄ do sekundy krótszy niż ten, który
        podasz, zależnie od sposobu zliczania sekund.) Naraz odliczaÄ
        może tylko jeden zegar. Każde wywoÅanie wyÅÄcza poprzedni
        zegar, a argument 0 wyÅÄcza poprzedni zegar bez uruchamiania
        nowego. Zwrócona wartoÅÄ jest iloÅciÄ czasu, pozostajÄcego
        poprzedniemu zegarowi.

        Dla opóźnieÅ lub wiÄkszej dokÅadnoÅci niż jedna sekunda,
        możesz użyÄ perlowego interfejsu syscall(), i dostaÄ siÄ do
        setitimer(2), o ile twój system to obsÅuguje. W przeciwnym
        wypadku obejrzyj opis select(), gdzieÅ w tym dokumencie.
        Ogólnie czÄstym bÅÄdem jest ÅÄczenie wywoÅaÅ alarm() i
        sleep().

        JeÅli chcesz używaÄ alarm() do timeout'owania wywoÅania
        systemowego, musisz użyÄ pary eval/die. Nie można oczekiwaÄ,
        że alarm spowoduje, że wywoÅanie systemowe siÄ zakoÅczy, z $!
        ustawionym na EINTR, gdyż na niektórych systemach perl
        ustawia obsÅugÄ sygnaÅów tak, że wywoÅania systemowe sÄ
        restartowane. Używanie eval/die dziaÅa zawsze.

          eval {
            local $SIG{ALRM} = sub { die "alarm\n" };    # NB \n wymagane
            alarm $timeout;
            $nread = sysread SOCKET, $buffer, $size;
            alarm 0;
          };
          die if $@ && $@ ne "alarm\n";    # propaguj bÅÄdy
          if ($@) {
            # timeout
          }
          else {
            # bez timeouta
          }


    atan2 Y,X
        Zwraca arcus tangens z Y/X, w zakresie -pi do pi.

        Dla operacji tangens, możesz użyÄ funkcji POSIX::tan(), lub
        użyÄ znanej relacji:

          sub tan { sin($_[0]) / cos($_[0]) }


    bind GNIAZDO,NAZWA
        PrzywiÄzuje adres sieciowy do gniazda, podobnie jak wywoÅanie
        systemowe bind(2). Po sukcesie zwraca TRUE, a w przeciwnym
        wypadku FALSE. NAZWA powinna byÄ spakowanym adresem, typu
        odpowiedniego dla gniazda. Zobacz przykÅady w sekcji Sockets:
        Client/Server Communication na stronie podrÄcznika perlipc(1).

    binmode UCHWYTYPLIKU
        Powoduje, że plik przeÅÄcza siÄ w tryb binarny zapisu/odczytu.
        Ma to miejsce w systemach operacyjnych, które dokonujÄ takiego
        rozróżnienia. Pliki, które nie sÄ w trybie binarnym,
        ukrywajÄ wejÅciowe sekwencje CR LF pod LF, a sekwencje
        wyjÅciowe LF sÄ tÅumaczone na CR LF. Tryb binarny nie wpÅywa na
        nic pod Unixem; jednak pod MS-DOS i innymi archaicznymi
        systemami, może to byÄ niezbÄdna wÅaÅciwoÅÄ--w przeciwnym
        wypadku twoja biblioteka C może znieksztaÅciÄ plik. Kluczem
        do rozróżniania systemów, które potrzebujÄ trybu binarnego
        od tych, które go nie potrzebujÄ, jest ich format pliku
        tekstowego. Systemy podobne do Unix i Plan9, oddzielajÄ linie
        pojedynczym znakiem i kodujÄ go w C jako '\n'. Nie potrzebujÄ
        one trybu binarnego. Wszystkie inne potrzebujÄ. JeÅli
        UCHWYTPLIKU jest wyrażeniem, to wartoÅÄ brana jest jako nazwa
        uchwytu pliku.

    bless REF,NAZWAKLASY

    bless REF
        Funkcja ta mówi rzeczy, wskazywanej przez referencjÄ REF, że
        jest teraz obiektem w pakiecie NAZWAKLASY--lub w bieżÄcym
        pakiecie, jeÅli nie podano parametru nazwy klasy. Funkcja
        zwraca dla pewnoÅci referencjÄ, gdyż jest ona czÄsto ostatniÄ
        rzeczÄ w konstruktorze. JeÅli bÅogosÅawiona funkcja ma byÄ
        dziedziczona w klasach potomnych, to zawsze używaj wersji
        dwuargumentowej tej funkcji. Dla dalszych informacji o
        bÅogosÅawieniu obiektów zobacz stronÄ perlobj(1).

    caller WYRAÅ»

    caller Zwraca kontekst bieżÄcego wywoÅania podprocedury. W kontekÅcie
        skalarnym, jeÅli byÅo wywoÅanie, tj. jeÅli jesteÅmy w
        podprocedurze lub eval() lub require(), zwraca nazwÄ pakietu
        wywoÅujÄcego, a w przeciwnym razie wartoÅÄ niezdefiniowanÄ. W
        kontekÅcie listowym, zwraca

          ($pakiet, $nazwapliku, $linia) = caller;

        Z parametrem WYRAÅ» zwraca trochÄ dodatkowych danych, z
        których korzysta debugger do drukowania Åladu stosu. WartoÅÄ
        WYRAÅ» wskazuje, o ile ramek wywoÅaÅ należy siÄ cofnÄÄ od
        bieżÄcej.

          ($pakiet, $nazwapliku, $linia, $podprocedura,
          $maargumenty, $chcetabliÄ, $teksteval, $jest_require) = caller($i);

        $podprocedura tutaj może byÄ "(eval)", jeÅli ramka nie jest
        wywoÅaniem podproceduralnym. W tej sytuacji ustawiane sÄ
        dodatkowe elementy, $teksteval i $jest_require: $jest_require
        jest prawdziwe, jeÅli ramka zostaÅa utworzona w instrukcji
        require lub use, $teksteval zawiera tekst instrukcji eval
        WYRAÅ». Praktycznie, dla instrukcji eval BLOCK, $nazwapliku to
        "(eval)", a $teksteval jest niezdefiniowany. (Zauważ też,
        że każda instrukcja use tworzy ramkÄ require. (wewnÄtrz ramki
        eval WYRAÅ»)

        Co wiÄcej, po wywoÅaniu z pakietu DB, caller zwraca jeszcze
        dokÅadniejsze dane: ustawia zmiennÄ listowÄ @DB::args na
        argumenty, z którymi wywoÅano podprocedurÄ.

    chdir WYRAÅ»
        Zmienia katalog roboczy na WYRAÅ». JeÅli WYRA jest pominiÄte,
        to zmienia katalog na katalog domowy. Po sukcesie zwraca TRUE,
        a w przeciwnym wypadku FALSE. Zobacz przykÅad przy opisie
        die().

    chmod LISTA
        Zmienia prawa listy plików. Pierwszy element listy musi byÄ
        numerycznym zapisem praw, który powinien byÄ liczbÄ Ã³semkowÄ,
        a który z pewnoÅciÄ nie powinien byÄ ÅaÅcuchem cyfr
        ósemkowych: 0644 jest ok, ale '0644' nie jest. Zwraca liczbÄ
        plików, których prawa zmieniono. JeÅli wszystkim co masz jest
        ÅaÅcuch, zobacz też wpis oct, znajdujÄcy siÄ gdzie indziej w
        tym dokumencie.

          $cnt = chmod 0755, 'foo', 'bar';
          chmod 0755, @executables;
          $mode = '0644'; chmod $mode, 'foo';   # ustawia prawa na --w----r-T!
          $mode = '0644'; chmod oct($mode), 'foo'; # to jest lepsze
          $mode = 0644;  chmod $mode, 'foo';   # to jest najlepsze


    chomp ZMIENNA

    chomp LISTA

    chomp  Jest to troszkÄ bezpieczniejsza wersja wpisu chop, opisanego
        gdzie indziej w tym dokumencie. Usuwa wszelkie zakoÅczenia
        linii, które odpowiadajÄ bieżÄcej wartoÅci $/ (znanego też
        jako $INPUT_RECORD_SEPARATOR w module English). Zwraca
        caÅkowitÄ liczbÄ znaków, usuniÄtych ze wszystkich argumentów.
        CzÄsto jest używany do usuwania nowych linii z koÅca rekordu
        wejÅciowego jeÅli obawiasz siÄ, że rekordowi może jej
        brakowaÄ. W trybie `paragraph' ($/ = ""), usuwa wszystkie
        koÅczÄce znaki nowych linii z ÅaÅcuchów. JeÅli pominiÄta
        zostanie ZMIENNA, to ucinane jest $_. PrzykÅad:

          while (<>) {
            chomp; # zapobiegaj \n na ostatnim polu
            @array = split(/:/);
            ...
          }

        Możesz w zasadzie uciÄÄ wszystko co jest lwartoÅciÄ, wÅÄczajÄc
        przypisanie:

          chomp($cwd = `pwd`);
          chomp($answer = <STDIN>);

        JeÅli ucinasz listÄ, obcinany jest każdy element, a zwracana
        jest lista usuniÄtych znaków.

    chop ZMIENNA

    chop LISTA

    chop  Odrywa ostatni znak ÅaÅcucha i zwraca jego wartoÅÄ. Jest przede
        wszystkim używany do usuwania nowej linii z koÅca rekordu
        wejÅciowego, lecz jest dużo bardziej efektywny niż s/\n//,
        ponieważ ani nie skanuje, ani nie kopiuje ÅaÅcucha. JeÅli
        pominiÄto ZMIENNÄ, odrywa $_. PrzykÅad:

          while (<>) {
            chop;  # zapobież \n na ostatnim polu
            @array = split(/:/);
            ...
          }

        Możesz w zasadzie oderwaÄ cokolwiek, co jest lwartoÅciÄ,
        wÅÄczajÄc przypisanie:

          chop($cwd = `pwd`);
          chop($answer = <STDIN>);

        JeÅli obrywasz listÄ, obrywany jest każdy element. Zwracana
        jest tylko wartoÅÄ ostatniego oderwania.

        Zauważ, że chop zwraca ostatni znak. Aby zwróciÄ wszystkie
        poza ostatnim, użyj substr($lancuch, 0, -1).

    chown LISTA
        Zmienia wÅaÅciciela (i grupÄ) listy plików. Pierwsze dwa
        argumenty listy muszÄ byÄ NUMERYCZNYMI uid i gid, podanym w tej
        kolejnoÅci. Zwraca liczbÄ plików, na których powiodÅa siÄ
        zamiana.

          $cnt = chown $uid, $gid, 'foo', 'bar';
          chown $uid, $gid, @filenames;

        Oto przykÅad, który podglÄda nienumeryczne uid'y w pliku z
        hasÅami:

          print "User: ";
          chop($user = <STDIN>);
          print "Files: "
          chop($pattern = <STDIN>);

          ($login,$pass,$uid,$gid) = getpwnam($user)
            or die "$user not in passwd file";

          @ary = <${pattern}>;    # rozwiŠnazwy plików
          chown $uid, $gid, @ary;

        Na wiÄkszoÅci systemów nie możesz zmieniaÄ wÅaÅcicielstwa,
        chyba że jesteÅ superużytkownikiem, choÄ powinieneÅ byÄ w
        stanie zmieniaÄ grupÄ na dowolnÄ z twoich drugorzÄdnych grup.
        Na niezabezpieczonych systemach ograniczenia te mogÄ byÄ
        mniejsze, lecz nie jest to przenoÅne zaÅożenie.

    chr LICZBA

    chr   Zwraca znak, reprezentowany przez LICZBÄ w zbiorze znaków. Na
        przykÅad, chr(65) to "A" w ASCII. Dla odwrócenia tego
        dziaÅania, użyj ord, które jest opisane gdzie indziej w tym
        dokumencie.

        JeÅli pominiÄto LICZBÄ, to używane jest $_.

    chroot NAZWAPLIKU

    chroot Funkcja ta dziaÅa tak samo jak wywoÅanie systemowe chroot(2):
        powoduje, że podany katalog staje siÄ nowym katalogiem
        gÅównym dla wszelkich nowych Åcieżek, które bÄdÄ siÄ
        zaczynaÅy od "/". Tyczy siÄ to twojego procesu i jego dzieci.
        Ze wzglÄdów bezpieczeÅstwa, wywoÅanie to jest zastrzeżone dla
        superużytkownika. JeÅli pominiÄto NAZWÄPLIKU, to używany jest
        $_.

    close UCHWYTPLIKU
        Zamyka plik lub potok zwiÄzany z uchwytem, zwracajÄc TRUE
        jedynie w wypadku, gdy stdio da radÄ opróżniÄ wszystkie
        bufory i zamknÄÄ systemowy deskryptor pliku. JeÅli uchwyt pliku
        pochodziÅ od otwartego potoku, funkcja zwróci FALSE jeÅli
        któreÅ z potrzebnych wywoÅaÅ systemowych zawiedzie lub jeÅli
        program zakoÅczy pracÄ z niezerowym statusem. (JeÅli problemem
        jest fakt, że program skoÅczyÅ siÄ z niezerowym kodem, to $!
        bÄdzie ustawione na 0.) Nie musisz zamykaÄ UCHWYTUPLIKU, jeÅli
        chcesz go zaraz potem wykorzystaÄ do innego otwarcia open(),
        ponieważ funkcja open() zamknie go za ciebie. Jednak jawne
        zamkniÄcie pliku wejÅciowego resetuje licznik linii ($.),
        podczas gdy niejawne zamkniÄcie w open() tego nie robi. Poza
        tym, zamykanie potoku powoduje oczekiwanie na zakoÅczenie
        procesu z potoku, na wypadek gdybyÅ chciaÅ później obejrzeÄ
        wyjÅcie potoku. Jawne zamykanie potoku wstawia wartoÅÄ statusu
        komendy do $?. PrzykÅad:

          open(OUTPUT, '⎪sort >foo'); # potok do `sort'
          ...             # drukuj różne rzeczy na wyjÅcie
          close OUTPUT;        # czekaj na zakoÅczenie `sort'
          open(INPUT, 'foo');     # pobierz wyniki sortowania

        UCHWYTPLIKU może byÄ wyrażeniem, którego wartoÅÄ daje
        rzeczywistÄ nazwÄ uchwytu pliku.

    closedir UCHWYTKATALOGU
        Zamyka katalog, otworzony funkcjÄ opendir().

    connect GNIAZDO,NAZWA
        Próbuje poÅÄczyÄ siÄ ze zdalnym gniazdem, zupeÅnie tak jak
        wywoÅanie systemowe connect(2). Po sukcesie zwraca TRUE, a w
        przeciwnym wypadku FALSE. NAZWA powinna byÄ spakowanym typem
        adresu, odpowiednim dla gniazda. Zobacz przykÅady w sekcji
        Sockets: Client/Server Communication na stronie podrÄcznika
        perlipc(1).

    continue BLOK
        W rzeczywistoÅci jest to instrukcja kontroli wykonywania
        programu, a nie funkcja. JeÅli do BLOKU doÅÄczone jest continue
        BLOK (zazwyczaj we while lub foreach), to jest zawsze
        wykonywany tuż przed kolejnym wykonaniem warunku, zupeÅnie jak
        trzecia czÄÅÄ pÄtli for w C. Tak wiÄc może byÄ używane do
        zwiÄkszania zmiennej pÄtli, nawet gdy pÄtla byÅa kontynuowana z
        pomocÄ instrukcji next (która jest podobna do instrukcji
        continue z C).

    cos WYRAÅ»
        Zwraca cosinus z WYRAÅ» (wyrażonego w radianach). JeÅli
        pominie siÄ argument WYRAÅ», to używany jest $_.

        Dla operacji arcus cosinus, możesz użyÄ funkcji
        POSIX::acos(), lub nastÄpujÄcej relacji:

          sub acos { atan2( sqrt(1 - $_[0] * $_[0]), $_[0] ) }


    crypt CZYSTYTEKST,SALT
        Koduje ÅaÅcuch na wzór funkcji crypt(3) z biblioteki C. Może
        to byÄ użyteczne np. do sprawdzania plików z hasÅami w
        poszukiwaniu sÅabych haseÅ. RobiÄ to powinni tylko ludzie
        noszÄcy biaÅe kapelusze.

        Zauważ, że crypt jest funkcjÄ jednokierunkowÄ, podobnie jak
        rozbijanie jajek na omlet. Nie istnieje (znana) funkcja
        dekodujÄca. W wyniku, funkcja wcale nie jest tak użyteczna do
        kryptografii. (Dla tego, zobacz najbliższy mirror CPAN.)

        Oto przykÅad, który daje pewnoÅÄ, że ktokolwiek uruchomi ten
        program, zna swoje wÅasne hasÅo:

          $pwd = (getpwuid($<))[1];
          $salt = substr($pwd, 0, 2);

          system "stty -echo";
          print "HasÅo: ";
          chop($word = <STDIN>);
          print "\n";
          system "stty echo";

          if (crypt($word, $salt) ne $pwd) {
            die "Niezmiernie mi przykro...\n";
          } else {
            print "ok\n";
          }

        OczywiÅcie wpisywanie swojego hasÅa za każdym razem, gdy ktoÅ
        o nie poprosi jest niemÄdre.

    dbmclose HASH
        [Funkcja ta jest przedawniona przez funkcjÄ untie().]

        Przerywa powiÄzanie miÄdzy plikiem DBM a tablicÄ asocjacyjnÄ.

    dbmopen HASH,NAZWADB,PRAWA
        [funkcja ta jest przedawniona przez funkcjÄ tie().]

        ÅÄczy to plik dbm(3), ndbm(3), sdbm(3), gdbm(), lub Berkeley DB
        z tablicÄ asocjacyjnÄ. HASH jest nazwÄ tablicy asocjacyjnej. (w
        przeciwieÅstwie do normalnego otwierania, pierwszy argument NIE
        jest uchwytem pliku, choÄ wyglÄda podobnie). NAZWADB jest nazwÄ
        bazy danych (bez rozszerzeÅ w rodzaju .dir czy .pag). JeÅli
        baza nie istnieje, to jest tworzona z prawami okreÅlanymi przez
        PRAWA (zmodyfikowanymi przez umask()). JeÅli twój system
        obsÅuguje tylko starsze funkcje DBM, to możesz w swoim
        programie wykonaÄ tylko jeden dbmopen(). W starszych wersjach
        perla, jeÅli system nie miaÅ ani DBM, ani ndbm, wywoÅanie
        dbmopen powodowaÅo bÅÄd krytyczny; teraz schodzi do sdbm(3).

        JeÅli nie masz prawa zapisu do pliku DBM, to możesz tylko
        odczytywaÄ zmienne asocjacyjne, nie możesz ich ustawiaÄ. JeÅli
        chcesz spróbowaÄ, czy możesz zapisywaÄ, użyj albo testów
        plikowych, albo spróbuj ustawiÄ próbny wpis asocjacyjny
        wewnÄtrz eval(), co przechwyci bÅÄd.

        Zauważ, że funkcje takie, jak keys() i values() mogÄ zwracaÄ
        w użyciu z plikami DBM wielkie tablice. Możesz do iteracji
        przez wielkie pliki DBM używaÄ także each(). PrzykÅad:

          # drukuj offsety pliku historii
          dbmopen(%HIST,'/usr/lib/news/history',0666);
          while (($key,$val) = each %HIST) {
            print $key, ' = ', unpack('L',$val), "\n";
          }
          dbmclose(%HIST);

        Zobacz też stronÄ podrÄcznika AnyDBM_File -- jest tam bardziej
        ogólny opis wad i zalet różnych podejÅÄ dbm. Zobacz też
        stronÄ DB_File, dla bogatej implementacji.

    defined WYRAÅ»

    defined Zwraca wartoÅÄ logicznÄ, mówiÄcÄ czy WYRAÅ» ma wartoÅÄ innÄ od
        niezdefiniowanej undef. JeÅli WYRAÅ» nie jest obecne, to
        testowane jest $_.

        Wiele operacji zwraca undef aby wskazaÄ bÅÄd, koniec pliku,
        bÅÄd systemowy, niezainicjalizowanÄ zmiennÄ i inne wyjÄtki.
        Funkcja ta pozwala odróżniÄ undef od innych wartoÅci. (Prosty
        test logiczny nie rozróżni undef, zero, pustego ÅaÅcucha, i
        "0", które wszystkie sÄ jednakowo faÅszywe.) Zauważ, że
        ponieważ undef jest prawidÅowym skalarem, to jego obecnoÅÄ
        niekoniecznie musi wskazywaÄ warunek wyjÄtkowy: pop() zwraca
        undef gdy jego argument jest pustÄ tablicÄ, lub gdy zwracany
        element jest wartoÅciÄ Wundef.

        defined() można używaÄ też do sprawdzania czy podprocedura
        wychodzi. Z drugiej strony, używanie defined() na agregatach
        (tablicach asocjacyjnych i tablicach) nie musi zwróciÄ
        zgodnych z intuicjÄ wyników i powinno siÄ go w tych
        przypadkach unikaÄ.

        Gdy używane na elemencie tablicy asocjacyjnej, mówi czy
        wartoÅÄ jest zdefiniowana, a nie czy taki klucz istnieje w
        tablicy. Dla tego celu, użyj exists, które jest opisane gdzie
        indziej w tym dokumencie.

        PrzykÅady:

          print if defined $switch{'D'};
          print "$val\n" while defined($val = pop(@ary));
          die "Can't readlink $sym: $!"
            unless defined($value = readlink $sym);
          sub foo { defined &$bar ? &$bar(@_) : die "Brak bar"; }
          $debugging = 0 unless defined $debugging;

        Uwaga: Wielu ludzi nadużywa defined(), a potem sÄ oni
        zaskoczeni, że liczba 0 i "" (ÅaÅcuch o dÅugoÅci zero) sÄ w
        rzeczywistoÅci wartoÅciami zdefiniowanymi. Na przykÅad, jeÅli
        powiesz

          "ab" =~ /a(.*)b/;

        to porównanie wzorca siÄ powiedzie i $1 bÄdzie zdefiniowane,
        niezależnie od tego, że trafiÅo w "nic". W rzeczywistoÅci nie
        można powiedzieÄ, że trafiÅo w "nic". Raczej trafiÅo w coÅ, o
        dÅugoÅci zera znaków. Jest to wszystko bardzo czyste i
        uczciwe. Gdy funkcja zwraca wartoÅÄ niezdefiniowanÄ, jest to
        przyznanie siÄ, że nie mogÅa daÄ uczciwej odpowiedzi. Tak wiÄc
        powinieneÅ używaÄ defined() tylko jeÅli sprawdzasz dziaÅanie
        tego, co próbujesz osiÄgnÄÄ. W niektórych wypadkach, rzeczÄ,
        której oczekujesz jest proste porównanie z 0 lub "".

        Obecnie używanie defined() na caÅej tablicy lub tablicy
        asocjacyjnej, zgÅasza tylko czy zostaÅa dla niego zaalokowana
        pamiÄÄ. Tak wiÄc tablica, którÄ ustawiasz na pustÄ listÄ jest
        poczÄtkowo niezdefiniowana, a gdy siÄ zapeÅni, staje siÄ
        zdefiniowana. Zamiast tego powinieneÅ użyÄ prostego testu
        rozmiaru:

          if (@an_array) { print "ma elementy tablicowe\n" }
          if (%a_hash)  { print "ma elementy asocjacyjne\n"  }

        Użycie na nich undef() powoduje wyczyszczenie ich pamiÄci i
        zgÅoszenie, że nie sÄ już zdefiniowane. Nie powinno siÄ
        jednak tego robiÄ, chyba że nie masz zamiaru ich wiÄcej
        używaÄ, ponieważ po prostu szybciej jest używaÄ pamiÄci
        gotowej do wypeÅnienia, niż alokowaÄ jÄ od nowa.

        Zachowanie defined() na agregatach może zostaÄ zmienione,
        poprawione, lub zepsute w nastÄpnych wersjach perla.

        Zobacz też opisy undef, exists, i ref, znajdujÄce siÄ w
        innych miejscach tego dokumentu.

    delete WYRAÅ»
        Kasuje podany klucz(e) i zwiÄzane z nim wartoÅci z tablicy
        asocjacyjnej. Dla każdego klucza, zwracana jest skasowana
        wartoÅÄ zwiÄzana z kluczem albo wartoÅÄ niezdefiniowana, jeÅli
        taki klucz nie istniaÅ. Kasowanie z $ENV{} modyfikuje
        Årodowisko. Kasowanie z tablicy asocjacyjnej, podÅÄczonej do
        pliku DBM, kasuje wpis z pliku. (lecz kasowanie z takiego pliku
        nie musi zwracaÄ niczego.)

        NastÄpujÄcy przykÅad kasuje wszystkie wartoÅci tablicy
        asocjacyjnej:

          foreach $key (keys %HASH) {
            delete $HASH{$key};
          }

        Podobnie robi nastÄpujÄce:

          delete @HASH{keys %HASH}

        (Ale obydwa sÄ wolniejsze niż komenda undef().) Zauważ, że
        WYRAÅ» może byÄ arbitralnie skomplikowany tak dÅugo, dopóki
        koÅcowa operacja jest podejrzeniem elementu asocjacyjnego lub
        wycinkiem tablicy asocjacyjnej (`hash slice'):

          delete $ref->[$x][$y]{$key};
          delete @{$ref->[$x][$y]}{$key1, $key2, @morekeys};


    die LISTA
        Poza obrÄbem eval() drukuje wartoÅÄ LISTY na STDERR i koÅczy
        pracÄ z bieżÄcÄ wartoÅciÄ $! (errno). JeÅli $! wynosi 0, to
        koÅczy z wartoÅciÄ ($? >> 8) (status poprzedniej `komendy`).
        JeÅli ($? >> 8) jest zerem, to koÅczy z wartoÅciÄ 255.
        WewnÄtrz eval, komunikat o bÅÄdzie jest pakowany do $@, a
        eval() jest przerywany wartoÅciÄ niezdefiniowanÄ; powoduje to,
        że die() może podnieÅÄ wyjÄtek.

        Równoważne przykÅady:

          die "Nie mogÄ przejÅÄ do spool: $!\n" unless chdir '/usr/spool/news';
          chdir '/usr/spool/news' or die "Nie mogÄ przejÅÄ do spool: $!\n"

        JeÅli wartoÅÄ WYRAÅ» nie koÅczy siÄ nowÄ liniÄ, drukowany jest
        również numer bieżÄcej linii skryptu i wejÅcia, a za nimi
        doklejana jest nowa linia. Wskazówka: Czasami dodanie ",
        stopped" do twojego komunikatu może nadaÄ mu wiÄcej sensu po
        doklejeniu ÅaÅcucha "at foo line 123". ZaÅóżmy, że
        uruchamiasz skrypt "canasta".

          die "/etc/games is no good";
          die "/etc/games is no good, stopped";

        dajÄ w efekcie odpowiednio:

          /etc/games is no good at canasta line 123.
          /etc/games is no good, stopped at canasta line 123.

        Zobacz także exit() i warn().

        Można zaaranżowaÄ sprawÄ tak, że callback bÄdzie wywoÅywany
        tuż przed uczynieniem swojej powinnoÅci przez die(). Należy w
        tym celu ustawiÄ hak $SIG{__DIE__}. ZwiÄzany handler zostanie
        wywoÅany z tekstem bÅÄdu i może zmieniÄ treÅÄ komunikatu
        bÅÄdu, wywoÅujÄc die() ponownie. Zobacz stronÄ perlvar(1), dla
        dalszych detali o ustawianiu wpisów %SIG, a także opis eval()
        dla paru przykÅadów.

    do BLOK Nie jest to funkcja. Zwraca wartoÅÄ ostatniej komendy w
        sekwencji komend, wskazywanych przez BLOK. Po zmodyfikowaniu
        przez modyfikator pÄtli, wywoÅuje jednokrotnie BLOK przed
        sprawdzeniem warunku pÄtli. (W innych instrukcjach modyfikatory
        pÄtli sprawdzajÄ warunek na samym poczÄtku.)

    do PODPROCEDURA(LISTA)
        Niezalecana forma wywoÅania podprocedury. Zobacz stronÄ
        perlsub(1).

    do WYRAÅ»
        Używa wartoÅci WYRAÅ» jako nazwy pliku i wykonuje zawartoÅÄ
        tego pliku jako skrypt perla. Podstawowym zadaniem tej
        instrukcji jest wÅÄczanie podprocedur z bibliotek perla.

          do 'stat.pl';

        jest zupeÅnie jak

          eval `cat stat.pl`;

        tylko trochÄ bardziej efektywne, utrzymuje Åledzenie bieżÄcej
        nazwy plików dla komunikatów o bÅÄdach i przeszukuje
        wszystkie katalogi -I, jeÅli plik nie znajduje siÄ w katalogu
        bieżÄcym (zobacz także tablicÄ @INC w sekcji Predefined Names
        podrÄcznika perlvar(1)). Jednak jest takie samo w sensie, że
        przetwarza (parses) plik za każdym razem, gdy go wywoÅasz,
        wiÄc przypuszczalnie nie chciaÅbyÅ tego wewnÄtrz pÄtli.

        Zauważ, że wÅÄczanie moduÅów bibliotecznych można zaÅatwiÄ
        lepiej z pomocÄ operatorów use() i require(), które również
        dokonujÄ sprawdzania bÅÄdów i powodujÄ wyjÄtki jeÅli jest
        jakiÅ problem.

    dump ETYKIETA
        Powoduje to natychmiastowy zrzut core. Jest to po to, byÅ mógÅ
        użyÄ programu undump do konwertowania zrzutu core do pliku
        binarnego po zainicjalizowaniu wszystkich zmiennych z poczÄtku
        programu. Po uruchomieniu nowego binarium, rozpocznie siÄ ono
        od wywoÅania goto ETYKIETA (ze wszystkimi ograniczeniami, na
        które cierpi goto). MyÅl o tym, jak o goto z interweniujÄcym
        zrzutem core i reinkarnacjÄ. JeÅli ETYKIETA jest pominiÄta,
        program restartuje siÄ od poczÄtku. UWAGA: wszelkie pliki,
        które byÅy otwarte w momencie zrzutu core nie bÄdÄ otwarte w
        nowej inkarnacji programu, powodujÄc przypuszczalnie
        zamieszanie w czÄÅci perla. Zobacz też opcjÄ -u ze strony
        perlrun(1).

        PrzykÅad:

          #!/usr/bin/perl
          require 'getopt.pl';
          require 'stat.pl';
          %days = (
            'Sun' => 1,
            'Mon' => 2,
            'Tue' => 3,
            'Wed' => 4,
            'Thu' => 5,
            'Fri' => 6,
            'Sat' => 7,
          );

          dump QUICKSTART if $ARGV[0] eq '-d';

          QUICKSTART:
          Getopt('f');


    each HASH
        Po wywoÅaniu w kontekÅcie listowym, zwraca dwuelementowÄ
        tablicÄ, skÅadajÄcÄ siÄ z klucza i wartoÅci nastÄpnego elementu
        asocjacyjnego, tak że możesz iterowaÄ poprzez tablicÄ. Po
        wywoÅaniu w kontekÅcie skalarnym, zwraca tylko klucz dla
        nastÄpnego elementu asocjacyjnego. (Uwaga: Klucze mogÄ mieÄ
        wartoÅÄ "0" lub "", co jest logicznie nieprawidÅowe; możesz w
        tym celu chcieÄ zapobiec konstrukcjom jak while ($k = each
        %foo) {} .)

        Wpisy sÄ zwracane w kolejnoÅci doÅÄ losowej. Gdy tablica
        asocjacyjna jest caÅkowicie odczytana, w kontekÅcie listowym
        zwracana jest tablica null (co po przypisaniu daje wartoÅÄ
        FALSE (0)), a w kontekÅcie skalarnym zwracany jest undef.
        NastÄpne wywoÅanie each() po tym rozpocznie iterowanie od nowa.
        Dla każdej tablicy asocjacyjnej istnieje pojedynczy iterator,
        dzielony przez funkcje each(), keys() i values(); może byÄ
        zresetowany przez odczytanie wszystkich elementów tablicy lub
        przez wywoÅanie keys HASH lub values HASH. JeÅli dodajesz, lub
        kasujesz elementy tablicy asocjacyjnej podczas jej iterowania,
        to może siÄ zdarzyÄ, że niektóre wpisy utracisz, a niektóre
        dostaniesz zduplikowane. Nie rób wiÄc tego.

        NastÄpujÄcy przykÅad drukuje Årodowisko, podobnie jak program
        printenv(1), lecz w odwrotnej kolejnoÅci:

          while (($key,$value) = each %ENV) {
            print "$key=$value\n";
          }

        Zobacz też keys() i values().

    eof UCHWYTPLIKU

    eof ()

    eof   Zwraca 1, jeÅli nastÄpny odczyt z UCHWYTUPLIKU zwróci koniec
        pliku (eof) lub jeÅli UCHWYTPLIKU nie jest otwarty. UCHWYTPLIKU
        może byÄ wyrażeniem, którego wartoÅÄ daje prawdziwÄ nazwÄ
        uchwytu pliku. (Zauważ, że ta funkcja w rzeczywistoÅci
        odczytuje znak, a potem wstawia go z powrotem, wiÄc nie jest
        zbyt użyteczna w kontekÅcie interaktywnym.) Nie czytaj z
        pliku terminalowego (lub nie woÅaj eof(UCHWYTPLIKU)) po
        osiÄgniÄciu koÅca pliku. Pliki takie, jak terminale mogÄ po
        takim zabiegu utraciÄ warunek koÅca pliku.

        eof bez argumentów, używa jako argumentu ostatniego odczytu
        pliku. Puste nawiasy () mogÄ wskazywaÄ na pseudo plik,
        zÅożony z plików, wymienionych w linii komend, np. eof()
        dobrze jest używaÄ wewnÄtrz pÄtli while (<>), aby wykryÄ
        koniec ostatniego pliku. PrzykÅady:

          # resetuj numerowanie linii dla każdego pliku wejÅciowego
          while (<>) {
            print "$.\t$_";
            close(ARGV) if (eof);  # Nie eof().
          }

          # wstaw kreski przed ostatniÄ liniÄ ostatniego pliku
          while (<>) {
            if (eof()) {
              print "--------------\n";
              close(ARGV);    # close or break; is needed if we
                        # are reading from the terminal
            }
            print;
          }

        Wskazówka praktyczna: w perlu prawie nigdy nie trzeba używaÄ
        eof, ponieważ operatory wejÅciowe zwracajÄ undef gdy nie bÄdÄ
        miaÅy wiÄcej danych.

    eval WYRAÅ»

    eval BLOK
        WYRAÅ» jest przetwarzany i wykonywany tak, jakby byÅ maleÅkim
        programem perla. Jest wywoÅywany w kontekÅcie bieżÄcego
        programu perla, wiÄc wszelkie ustawienia zmiennych lub
        definicje podprocedur i formatów zostajÄ dalej. Zwracana
        wartoÅÄ jest wartoÅciÄ ostatniego wykonanego wyrażenia, lub
        wartoÅciÄ, przekazanÄ przez return, czyli tak jak w
        podprocedurach. Ostatnie wyrażenie jest wykonywane w
        kontekÅcie skalarnym, lub tablicowym, zależnie od kontekstu
        eval.

        JeÅli pojawi siÄ bÅÄd skÅadni lub bÅÄd czasu dziaÅania albo
        jeÅli wykonana zostanie instrukcja die(), to zwrócona zostanie
        wartoÅÄ niezdefiniowana, a $@ zostanie ustawione na komunikat o
        bÅÄdzie. JeÅli nie byÅo bÅÄdu, $@ bÄdzie ÅaÅcuchem null.
        JeÅli WYRAÅ» zostanie pominiÄte, to wykonywane jest $_.
        Ostatni Årednik, jeÅli taki istnieje, może byÄ pominiÄty w
        wyrażeniu. Ostrzegam jednak, że używanie eval() nie wycisza
        perla od drukowania ostrzeżeŠna STDERR, ani nie upycha tekstu
        tych komunikatów do $@. Aby zrobiÄ którÄÅ z tych rzeczy,
        musisz użyÄ zabudowania $SIG{__WARN__}. Zobacz warn() i stronÄ
        perlvar(1).

        Zauważ, że ponieważ eval() przechwytuje krytyczne (w innych
        wypadkach) bÅÄdy, to jest przydatny dla okreÅlania czy
        konkretna wÅaÅciwoÅÄ (taka, jak np. socket(), symlink(), itp.
        jest zaimplementowana. Jest to również mechanizm perla
        obsÅugiwania wyjÄtków, gdzie operator die jest mechanizmem ich
        podnoszenia.

        JeÅli wykonywany kod siÄ nie różni, możesz użyÄ postaci
        eval-BLOK do wychwytywania bÅÄdów czasu dziaÅania, bez
        potrzeby rekompilacji za każdym razem. BÅÄd, jeÅli siÄ pojawi,
        jest wciÄż zwracany w $@. PrzykÅady:

          # spowoduj, by dzielenie przez zero nie byÅo krytyczne
          eval { $answer = $a / $b; }; warn $@ if $@;

          # to samo, mniej efektywnie
          eval '$answer = $a / $b'; warn $@ if $@;

          # bÅÄd czasu kompilacji
          eval { $answer = };

          # bÅÄd czasu dziaÅania
          eval '$answer =';  # ustawia $@

        UżywajÄc postaci eval{} jako puÅapki na wyjÄtki w
        bibliotekach, możesz nie życzyÄ sobie uruchamiania haków
        __DIE__, które mógÅ sobie ustawiÄ użytkownik. Dla tego celu
        można wykorzystaÄ konstrukcjÄ local $SIG{__DIE__}. PrzykÅad:

          # bardzo prywatna puÅapka na wyjÄtek dzielenia przez zero
          eval { local $SIG{'__DIE__'}; $answer = $a / $b; }; warn $@ if $@;

        Jest to szczególnie istotne, gdyż haki __DIE__ mogÄ wywoÅywaÄ
        die() ponownie, co ma efekt zmieniania komunikatów o bÅÄdach:

          # haki __DIE__ mogÄ modyfikowaÄ komunikaty o bÅÄdach
          {
           local $SIG{'__DIE__'} = sub { (my $x = $_[0]) =~ s/foo/bar/g; die $x };
           eval { die "foo foofs here" };
           print $@ if $@;        # drukuje "bar barfs here"
          }

        UżywajÄc eval(), powinieneÅ szczególnie uważaÄ, by pamiÄtaÄ
        na co siÄ patrzy gdy:

          eval $x;      # PRZYPADEK 1
          eval "$x";     # PRZYPADEK 2

          eval '$x';     # PRZYPADEK 3
          eval { $x };    # PRZYPADEK 4

          eval "\$$x++"    # PRZYPADEK 5
          $$x++;       # PRZYPADEK 6

        Przypadki 1 i 2 zachowujÄ siÄ jednakowo: uruchamiajÄ kod,
        zawarty w zmiennej $x. (Chociaż przypadek 2 ma ogÅupiajÄce
        cudzysÅowy, powodujÄce, że czytelnik zastanawia siÄ, co
        jeszcze może siÄ zdarzyÄ (nic nie może).) Przypadki 3 i 4
        zachowujÄ siÄ podobnie: wykonujÄ one kod '$x', który nie robi
        nic poza zwróceniem wartoÅci $x. (Przypadek 4 jest preferowany
        ze wzglÄdów estetycznych, ma też zaletÄ kompilowania podczas
        kompilacji, a nie podczas dziaÅania.) Przypadek 5 jest
        miejscem, gdzie normalnie chciaÅbyÅ użyÄ cudzysÅowów, poza
        tym, że w tej konkretnej sytuacji można użyÄ po prostu
        symbolicznych referencji. Jest tak w przypadku 6.

    exec LISTA
        Funkcja exec() wykonuje komendÄ systemowÄ i NIGDY NIE POWRACA,
        chyba że komenda nie istnieje i jest wykonywana bezpoÅrednio,
        zamiast przez /bin/sh -c (patrz niżej). JeÅli chcesz
        powróciÄ, użyj zamiast exec() instrukcji system().

        JeÅli w LIÅCIE jest wiÄcej niż jeden argument, lub jeÅli jest
        to tablica z wiÄcej niż jednÄ wartoÅciÄ, wywoÅywany jest
        execvp(3) (z argumentami z LISTY). JeÅli jest tylko jeden
        argument skalarny, to jest on sprawdzany w poszukiwaniu
        metaznaków powÅoki. JeÅli sÄ tam jakieÅ znaki, to caÅy
        argument jest przekazywany do przetworzenia przez /bin/sh -c.
        JeÅli nie ma żadnych metaznaków, to argument jest dzielony na
        sÅowa i przekazywany bezpoÅrednio do execvp(3), co jest
        bardziej efektywne. Uwaga: exec() i system() nie opróżniajÄ
        twojego bufora wejÅciowego, wiÄc możliwe, że aby zapobiec
        utracie wyjÅcia, bÄdziesz musiaÅ ustawiÄ $⎪. PrzykÅady:

          exec '/bin/echo', 'Twoimi argumentami sÄ: ', @ARGV;
          exec "sort $outfile ⎪ uniq";

        JeÅli tak naprawdÄ nie potrzebujesz wywoÅaÄ pierwszego
        argumentu, lecz chcesz oszukaÄ program, który wykonujesz co do
        jego nazwy, to możesz podaÄ program, który chcesz wywoÅaÄ
        jako "obiekt niebezpoÅredni" (bez przecinka) na samym poczÄtku
        LISTY. (Wymusza to zawsze interpretacjÄ LISTY jako listy
        wielowartoÅciowej, nawet jeÅli jest tam tylko pojedynczy
        skalar.) PrzykÅad:

          $shell = '/bin/csh';
          exec $shell '-sh';     # udaj, że to powÅoka loginowa

        lub, bardziej bezpoÅrednio,

          exec {'/bin/csh'} '-sh';  # udaj, że to powÅoka loginowy


    exists WYRAÅ»
        Zwraca TRUE, jeÅli podany klucz asocjacyjny istnieje w tablicy
        asocjacyjnej. WartoÅÄ jest prawdziwa nawet gdy odpowiadajÄca
        kluczowi wartoÅÄ jest niezdefiniowana.

          print "Istnieje\n" if exists $array{$key};
          print "Zdefiniowany\n" if defined $array{$key};
          print "Prawdziwy\n" if $array{$key};

        Element asocjacyjny może byÄ prawdziwy tylko wtedy, gdy jest
        zdefiniowany, a zdefiniowany jeÅli istnieje, lecz odwrotna
        kolejnoÅÄ niekoniecznie jest prawdziwa.

        Zauważ, że WYRAÅ» może byÄ skomplikowany tak daleko, dopóki
        ostateczna operacja jest podejrzeniem klucza asocjacyjnego:

          if (exists $ref->[$x][$y]{$key}) { ... }


    exit WYRAÅ»
        Wykonuje WYRAÅ» i koÅczy pracÄ z tÄ wartoÅciÄ. (W
        rzeczywistoÅci, wywoÅuje najpierw zdefiniowane procedury END,
        lecz procedury te mogÄ przerwaÄ koÅczenie. Podobnie, również
        przed wyjÅciem woÅane sÄ wszelkie destruktory obiektów.)
        PrzykÅad:

          $ans = <STDIN>;
          exit 0 if $ans =~ /^[Xx]/;

        Zobacz też die(). JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, to praca koÅczy
        siÄ statusem 0. Jedynymi, uniwersalnymi i przenoÅnymi
        wartoÅciami WYRAÅ» sÄ 0 dla sukcesu i 1 dla bÅÄdu; wszelkie
        inne sÄ podstawÄ do dziwnych interpretacji, zależnych od
        Årodowiska, w którym program jest uruchomiony.

        Nie powinieneÅ używaÄ exit() do przerywania podprocedury,
        jeÅli istnieje szansa, że ktoÅ mógÅby chcieÄ ustawiÄ puÅapkÄ
        na bÅÄd. Zamiast tego użyj die(), który może byÄ
        przechwycony przez eval().

    exp WYRAÅ»

    exp   Zwraca e (naturalna podstawa logarytmu) do potÄgi WYRAÅ». JeÅli
        WYRAÅ» jest pominiÄte, zwraca exp($_).

    fcntl UCHWYTPLIKU,FUNKCJA,SKALAR
        Implementuje funkcjÄ fcntl(2). Przypuszczalnie bÄdziesz musiaÅ
        zaznaczyÄ

          use Fcntl;

        aby móc siÄ niÄ posÅugiwaÄ. Przetwarzanie argumentów i
        zwracanie wartoÅci dziaÅa zupeÅnie jak w ioctl(), opisanym
        niżej. Zauważ, że fcntl() da bÅÄd krytyczny po użyciu na
        maszynie, nie implementujÄcej fcntl(2). Na przykÅad:

          use Fcntl;
          fcntl($filehandle, F_GETLK, $packed_return_buffer);


    fileno UCHWYTPLIKU
        Zwraca deskryptor pliku dla uchwytu pliku. Jest to przydatne
        dla konstruowania bitmap dla select(). JeÅli UCHWYTPLIKU jest
        wyrażeniem, to jego wartoÅÄ brana jest za nazwÄ uchwytu pliku.

    flock UCHWYTPLIKU,OPERACJA
        WywoÅuje flock(2), lub emuluje go dla uchwytu UCHWYTPLIKU.
        Zwraca TRUE po sukcesie, FALSE w wypadku jakiegoÅ problemu. Na
        maszynach nie implementujÄcych blokowania flock(2), fcntl(2),
        lub lockf(3), powoduje bÅÄd krytyczny. flock() jest przenoÅnym
        perlowym interfejsem blokowania plików, choÄ blokuje tylko
        caÅe pliki, a nie rekordy.

        OPERACJA jest jednÄ z LOCK_SH, LOCK_EX, lub LOCK_UN. Możliwa
        jest jeszcze kombinacja z LOCK_NB. StaÅe te majÄ tradycyjne
        wartoÅci 1, 2, 8 i 4, lecz możesz używaÄ nazw symbolicznych
        po zaimportowaniu ich z moduÅu Fcntl, robiÄc to albo
        pojedynczo, albo grupowo, używajÄc tagu ':flock' . LOCK_SH
        żÄda blokady dzielonej, LOCK_EX żÄda blokady na wyÅÄcznoÅÄ, a
        LOCK_UN zwalnia poprzednio zażÄdanÄ blokadÄ. JeÅli do LOCK_SH
        lub LOCK_EX dodany zostanie LOCK_NB, to flock nie bÄdzie
        blokowaÅ, oczekujÄc na zablokowanie, lecz zakoÅczy dziaÅanie
        natychmiast (aby dowiedzieÄ siÄ, czy uzyskaÅeÅ blokadÄ,
        sprawdź status wyjÅcia).

        Aby zapobiec prawdopodobnie dekoordynacji, perl opróżnia
        UCHWYTPLIKU przed jego (od)blokowaniem.

        Zauważ, że emulacja zbudowana za pomocÄ lockf(3) nie daje
        blokad dzielonych i wymaga, by UCHWYTPLIKU byÅ otwarty z
        zamiarem zapisu. Jest to semantyka, którÄ implementuje
        lockf(3). WiÄkszoÅÄ (wszystkie?) systemów jednak implementuje
        lockf(3) na zasadach blokowania fcntl(2), wiÄcej różnice nie
        powinny siÄ dawaÄ we znaki.

        Zauważ też, że niektóre wersje flock() nie mogÄ blokowaÄ
        rzeczy poprzez sieÄ; bÄdziesz musiaÅ użyÄ do tego bardziej
        specyficznego dla systemu fcntl(). JeÅli chcesz, możesz zmusiÄ
        perla do ignorowania systemowej funkcji flock(2) i używaÄ jego
        wÅasnej, opartej o fcntl(2) emulacji. Robi siÄ to, podajÄc
        programowi Configure przeÅÄcznik -Ud_flock. Trzeba to
        oczywiÅcie zrobiÄ podczas konfigurowania perla jako takiego.

        Oto doklejacz mailboxa dla systemów BSD.

          use Fcntl ':flock'; # importuj staÅe LOCK_*

          sub lock {
            flock(MBOX,LOCK_EX);
            # a w wypadku, gdyby ktoÅ dokleiÅ
            # podczas naszego oczekiwania...
            seek(MBOX, 0, 2);
          }

          sub unlock {
            flock(MBOX,LOCK_UN);
          }

          open(MBOX, ">>/usr/spool/mail/$ENV{'USER'}")
              or die "Nie mogÄ otworzyÄ mailboxa!: $!";

          lock();
          print MBOX $msg,"\n\n";
          unlock();

        Zobacz też stronÄ podrÄcznika. SÄ tam inne przykÅady flock().

    fork  Wykonuje wywoÅanie systemowe fork(2). Zwraca procesowi
        rodzicielskiemu pid dziecka, a w wÄtku dziecka zwraca zero. W
        wypadku bÅÄdu, zwraca undef. Uwaga: nieopróżnione bufory
        pozostajÄ nieopróżnione w obydwu procesach, co znaczy, że
        bÄdziesz musiaÅ ustawiÄ $⎪ ($AUTOFLUSH w English) lub wywoÅaÄ
        metodÄ autoflush() z IO::Handle aby zapobiec duplikacji
        wyjÅcia.

        JeÅli fork()'ujesz bez czekania na dzieci, zbierzesz zombies.
        (Osierocone procesy.)

          $SIG{CHLD} = sub { wait };

        Istnieje też trik podwójnego forka (sprawdzanie bÅÄdów forka
        zostaÅo pominiÄte);

          unless ($pid = fork) {
            unless (fork) {
              exec "co naprawdÄ chcesz robiÄ";
              die "bez exec";
              # ... or ...
              ## (jakiÅ_kod_perla)
              exit 0;
            }
            exit 0;
          }
          waitpid($pid,0);

        Zobacz też stronÄ podrÄcznika perlipc(1). SÄ tam dalsze
        przykÅady forkowania i zbierania konajÄcych dzieci.

        Zauważ, że jeÅli twoje forkowane dziecko dziedziczy systemowe
        deskryptory plików, takie jak STDIN i STDOUT, które w
        rzeczywistoÅci sÄ poÅÄczone potokiem lub gniazdem, to jeÅli
        skoÅczysz dziaÅanie, zdalny serwer (taki jak httpd, rsh) nie
        bÄdzie myÅlaÅ, że rzeczywiÅcie skoÅczyÅeÅ. PowinieneÅ je
        otworzyÄ na nowo na /dev/null.

    format Zadeklaruj format obrazka, używanego z funkcjÄ write(). Na
        przykÅad:

          format Something =
            Test: @<<<<<<<< @⎪⎪⎪⎪⎪ @>>>>>
               $str,   $%,  '$' . int($num)
          .

          $str = "widget";
          $num = $cost/$quantity;
          $~ = 'Something';
          write;

        Dla dalszych opisów i przykÅadów, zobacz stronÄ perlform(1).

    formline OBRAZEK,LISTA
        Jest to funkcja wewnÄtrzna, używana przez formaty. Można jÄ
        jednak wywoÅaÄ też samodzielnie. Formatuje ona (zobacz stronÄ
        perlform(1)) listÄ wartoÅci zależnie od zawartoÅci OBRAZKA,
        umieszczajÄc wyjÅcie w akumulatorze wyjÅcia formatowego, $^A
        ($ACCUMULATOR w English). Ostatecznie, po dokonaniu write(),
        zawartoÅÄ $^A jest zapisywana do jakiegoÅ uchwytu pliku.
        Możesz jednak odczytaÄ go samodzielnie i ustawiÄ na "".
        Zauważ, że format zazwyczaj wykonuje jeden formline() na
        każdÄ liniÄ formy, lecz sama funkcja fromline nie zwraca uwagi
        na to, ile nowych linii jest osadzonych w OBRAZKU. Znaczy to,
        że tokeny ~ i ~~ bÄdÄ traktowaÄ caÅy OBRAZEK jako liniÄ
        pojedynczÄ. Możesz wiÄc byÄ zmuszonym do używania wielu linii
        form, aby zaimplementowaÄ pojedynczy format zapisu, podobnie
        jak kompilator format.

        Uważaj, jeÅli wstawiasz wokóŠobrazka podwójne
        cudzysÅowy--znak "@" może byÄ wziÄty za poczÄtek nazwy
        tablicy. formline() zawsze zwraca TRUE. Zobacz stronÄ
        perlform(1) dla dalszych przykÅadów.

    getc UCHWYTPLIKU

    getc  Zwraca nastÄpny znak z pliku wejÅciowego, identyfikowanego
        przez UCHWYTPLIKU. Na koÅcu pliku zwraca ÅaÅcuch null. JeÅli
        UCHWYTPLIKU zostanie pominiÄty, odczyt nastÄpuje ze STDIN. Nie
        jest to efektywne. Nie może byÄ używane do pobierania
        niebuforowanych pojedynczych znaków. Do tego celu spróbuj
        raczej czegoÅ w rodzaju:

          if ($BSD_STYLE) {
            system "stty cbreak </dev/tty >/dev/tty 2>&1";
          }
          else {
            system "stty", '-icanon', 'eol', "\001";
          }

          $key = getc(STDIN);

          if ($BSD_STYLE) {
            system "stty -cbreak </dev/tty >/dev/tty 2>&1";
          }
          else {
            system "stty", 'icanon', 'eol', '^@'; # ASCII null
          }
          print "\n";

        OkreÅlenie, czy $BSD_STYLE powinno byÄ ustawione, pozostawiamy
        jako Äwiczenie dla czytelnika.

        Na systemach, kompatybilnych z POSIX, bardziej przenoÅna do
        tego celu może byÄ funkcja POSIX::getattr(). Zobacz też
        moduÅ Term::ReadKey z najbliższego mirrora CPAN; szczegóÅy o
        CPAN można znaleÅºÄ we wpisie CPAN ze strony podrÄcznika
        perlmod(1).

    getlogin
        Zwraca bieżÄcy login z /etc/utmp. (o ile istnieje.) W wypadku
        nulla, użyj getpwuid().

          $login = getlogin ⎪⎪ getpwuid($<) ⎪⎪ "Kilroy";

        Nie wykorzystuj getlogin() do autentykacji: nie jest tak
        bezpieczny jak getpwuid().

    getpeername GNIZADO
        Zwraca spakowany adres sockaddr drugiego koÅca z poÅÄczenia na
        GNIEŹDZIE.

          use Socket;
          $hersockaddr  = getpeername(SOCK);
          ($port, $iaddr) = unpack_sockaddr_in($hersockaddr);
          $herhostname  = gethostbyaddr($iaddr, AF_INET);
          $herstraddr   = inet_ntoa($iaddr);


    getpgrp PID
        Zwraca bieżÄcÄ grupÄ procesu dla podanego PIDa. Aby uzyskaÄ
        grupÄ bieżÄcego procesu, użyj wartoÅci PID równej zero.
        Użycie tej funkcji na maszynie, nie implementujÄcej getpgrp(2)
        podniesie wyjÄtek. JeÅli parametr PID zostanie pominiÄty, to
        zwracana jest grupa bieżÄcego procesu. Zauważ, że wersja
        POSIX getpgrp nie przyjmuje argumentu PID, wiÄc naprawdÄ
        przenoÅna jest tylko konstrukcja PID==0.

    getppid Zwraca identyfikator procesu rodzicielskiego.

    getpriority CZYJE,KTO
        Zwraca bieżÄcy priorytet procesu, grupy procesów, lub
        użytkownika. (Zobacz stronÄ podrÄcznika getpriority(2).)
        Użycie tej funkcji na maszynie nie implementujÄcej
        getpriority(2) podniesie wyjÄtek krytyczny.

    getpwnam NAZWA

    getgrnam NAZWA

    gethostbyname NAZWA

    getnetbyname NAZWA

    getprotobyname NAZWA

    getpwuid UID

    getgrgid GID

    getservbyname NAZWA,PROTO

    gethostbyaddr ADR,TYPADRESU

    getnetbyaddr ADR,TYPADRESU

    getprotobynumber LICZBA

    getservbyport PORT,PROTO

    getpwent

    getgrent

    gethostent

    getnetent

    getprotoent

    getservent

    setpwent

    setgrent

    sethostent STAYOPEN

    setnetent STAYOPEN

    setprotoent STAYOPEN

    setservent STAYOPEN

    endpwent

    endgrent

    endhostent

    endnetent

    endprotoent

    endservent
        Funkcje te dokonujÄ tych samych akcji, co ich odpowiedniki z
        biblioteki systemowej. W kontekÅcie listowym, wartoÅci zwracane
        różnych funkcji `get' sÄ nastÄpujÄce:

          ($nazwa,$hasÅo,$uid,$gid,
           $quota,$komentarz,$gcos,$katalog,$shell) = getpw*
          ($nazwa,$hasÅo,$gid,$czÅonkowie) = getgr*
          ($nazwa,$aliasy,$typadresu,$dÅugoÅÄ,@addrs) = gethost*
          ($nazwa,$aliasy,$typadresu,$sieÄ) = getnet*
          ($nazwa,$aliasy,$protokóÅ) = getproto*
          ($nazwa,$aliasy,$port,$protokóÅ) = getserv*

        (JeÅli wpis nie istnieje, dostaniesz listÄ null.)

        W kontekÅcie skalarnym, dostajesz nazwÄ. WyjÄtkiem jest funkcja
        podglÄdania wedÅug nazwy, gdzie dostajesz innÄ rzecz, jakÄ by
        ona nie byÅa. (JeÅli wpis nie istnieje, otrzymujesz wartoÅÄ
        niezdefiniowanÄ.) Na przykÅad:

          $uid = getpwnam
          $nazwa = getpwuid
          $nazwa = getpwent
          $gid = getgrnam
          $nazwa = getgrgid
          $nazwa = getgrent
          itd.

        WartoÅÄ $czÅonkowie, zwracana przez getgr*() to oddzielona
        spacjami lista nazw loginowych czÅonków grupy.

        JeÅli w C obsÅugiwana jest zmienna errno, to dla funkcji
        gethost*() jego wartoÅÄ bÄdzie przekazywana przez $?. WartoÅÄ
        @addrs, zwracana przez wykonane wywoÅanie, jest listÄ czystych
        (raw) adresów, zwróconych przez odpowiednie wywoÅanie
        systemowe. W domenie internetowej, każdy adres jest
        czterobajtowy, a rozpakowaÄ go możesz, mówiÄc coÅ w rodzaju:

          ($a,$b,$c,$d) = unpack('C4',$addr[0]);


    getsockname GNIAZDO
        Zwraca spakowany adres sockaddr tego koÅca poÅÄczenia na
        GNIEŹDZIE.

          use Socket;
          $mysockaddr = getsockname(SOCK);
          ($port, $myaddr) = unpack_sockaddr_in($mysockaddr);


    getsockopt GNIAZDO,POZIOM,NAZWAOPCJI
        Zwraca zażÄdanÄ opcjÄ gniazda, lub wartoÅÄ niezdefiniowanÄ w
        wypadku bÅÄdu.

    glob WYRAÅ»

    glob  Zwraca wartoÅÄ WYRAÅ» z rozwiniÄciami nazwy plików, takimi
        jakich dokonaÅaby powÅoka. Funkcja ta jest wewnÄtrznÄ funkcjÄ
        implementujÄcÄ operator <*.c>, lecz możesz jej użyÄ
        bezpoÅrednio. JeÅli pominiÄte zostanie WYRAÅ», to używane
        bÄdzie $_. Operator <*.c> jest omówiony bliżej w sekcji I/O
        Operators na stronie perlop(1).

    gmtime WYRAÅ»
        Konwertuje czas zwrócony przez funkcjÄ time do 9 elementowej
        tablicy, w której znajduje siÄ czas zlokalizowany do
        standardowej strefy Greenwich. Zazwyczaj jest to używane
        nastÄpujÄco:

          # 0  1  2   3   4  5   6   7   8
          ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) =
                              gmtime(time);

        Wszystkie elementy tablicy sÄ numeryczne i pochodzÄ wprost ze
        struktury tm. Ogólnie znaczy to, że $mon ma zakres 0..11, a
        $wday 0..6, z niedzielÄ kryjÄcÄ siÄ pod 0. Dodatkowo, $year
        jest liczbÄ lat od 1900, a nie po prostu dwiema ostatnimi
        cyframi roku.

        JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, wykonuje gmtime(time()).

        W kontekÅcie skalarnym, zwraca wartoÅÄ ctime(3):

          $now_string = gmtime; # np. "Thu Oct 13 04:54:34 1994"

        Zobacz też funkcjÄ timegm(), udostÄpnianÄ przez moduÅ
        Time::Local, a także funkcjÄ strftime(3), dostÄpnÄ przez moduÅ
        POSIX.

    goto ETYKIETA

    goto WYRAÅ»

    goto &NAZWA
        PostaÄ goto-ETYKIETA szuka instrukcji, oznaczonej przez
        ETYKIETA i kontynuuje dziaÅanie od tamtego miejsca. Nie może
        byÄ używane do przechodzenia do konstrukcji, wymagajÄcej
        inicjalizacji, takiej jak podprocedura czy pÄtla foreach. Nie
        może też byÄ używane do przechodzenia do konstrukcji
        optymalizowanej, lub do wychodzenia z bloku, lub podprocedury,
        przekazanej do sort(). Można nim natomiast przeskoczyÄ prawie
        we wszystkie inne miejsca zakresu dynamicznego, wÅÄczajÄc
        wychodzenie z podprocedur, choÄ w tym wypadku lepiej użyÄ
        innej konstrukcji, takiej jak last lub die. Autor perla nigdy
        nie czuŠpotrzeby używania tej postaci goto (tzn. w perlu--C
        jest innÄ sprawÄ).

        PostaÄ goto-WYRAÅ» oczekuje nazwy etykiety, której zakres
        może byÄ rozwiÄzany dynamicznie. Pozwala to na obliczane goto
        per FORTRAN, lecz nie jest zbyt zalecane, jeÅli optymalizujesz
        ze wzglÄdu na ÅatwoÅÄ konserwacji programu:

          goto ("FOO", "BAR", "GLARCH")[$i];

        PostaÄ goto-&NAZWA jest bardzo magiczna i podmienia wywoÅanie
        do nazwanej podprocedury dla bieżÄcej procedury. Jest to
        używane przez podprocedury AUTOLOAD, które chcÄ ÅadowaÄ inne
        podprocedury, a potem udawaÄ, że ta inna podprocedura zostaÅa
        wywoÅana jako pierwsza (poza tym, wszelkie zmiany @_ bieżÄcej
        podprocedury sÄ przekazywane innej podprocedurze.) Po tym goto,
        nawet caller() nie bÄdzie w stanie powiedzieÄ, że ta procedura
        byÅa wywoÅana pierwsza.

    grep BLOK LISTA

    grep WYRAÅ»,LISTA
        Jest to podobne duchowo, lecz nie identyczne do grep(1) i
        krewnych. W rzeczywistoÅci, nie jest ograniczone do używania
        wyrażeŠregularnych.

        Wykonuje BLOK lub WYRAŻ dla każdego elementu LISTY
        (ustawiajÄc lokalnie $_ na każdy element) i zwracajÄc listÄ
        wartoÅci, skÅadajÄcych siÄ z tych, dla których wykonane
        wyrażenie byÅo prawdziwe. W kontekÅcie skalarnym, zwraca
        liczbÄ prawdziwych wyrażeÅ.

          @foo = grep(!/^#/, @bar);  # PozbÄdź siÄ komentarzy

        lub równoważnie,

          @foo = grep {!/^#/} @bar;  # pozbÄdź siÄ komentarzy

        Zauważ, że skoro $_ jest referencjÄ do wartoÅci listy, może
        byÄ używane do modyfikowania elementów tablicy. Podczas gdy
        jest to przydatne i obsÅugiwane, może to spowodowaÄ też
        nieoczekiwane rezultaty, szczególnie w wypadku gdy LISTA nie
        jest nazwanÄ tablicÄ.

        Grep zwraca aliasy do oryginalnej listy. Znaczy to, że
        modyfikowanie elementu listy zwróconej przez to polecenie,
        modyfikuje też element listy oryginalnej.

    hex WYRAÅ»

    hex   Interpretuje WYRAÅ» jako ÅaÅcuch szesnastkowy i zwraca
        odpowiadajÄcÄ mu wartoÅÄ. (Dla konwersji ÅaÅcuchów, które
        mogÄ siÄ zaczynaÄ od 0, lub 0x, zobacz opis oct, znajdujÄcy siÄ
        gdzieÅ w tym dokumencie.) JeÅli WYRAÅ» zostanie pominiÄte, to
        używane jest $_.

          print hex '0xAf'; # drukuje '175'
          print hex 'aF';  # to samo


    import Nie istnieje wbudowana funkcja import. Jest to zwyczajna metoda
        (podprocedura), definiowana (dziedziczona) przez moduÅy, które
        życzÄ sobie eksportowaÄ nazwy do kolejnych moduÅów. [potem]
        funkcja use() woÅa metodÄ import() dla używanego pakietu.
        Zobacz jeszcze opis use() i stronÄ perlmod(1) oraz stronÄ
        Exporter.

    index STR,SUBSTR,POZYCJA

    index STR,SUBSTR
        Zwraca pozycjÄ pierwszego pojawienia siÄ SUBSTR w ÅaÅcuchu STR.
        JeÅli POZYCJA jest pominiÄta, to przeszukiwanie rozpoczyna siÄ
        od poczÄtku ÅaÅcucha. WartoÅÄ zwracana jest oparta o 0 (lub
        tego, na co ustawisz zmiennÄ $[ --lecz lepiej tego nie rób).
        JeÅli podciÄg nie może zostaÄ zlokalizowany, zwracana jest
        podstawa - 1, czyli normalnie -1.

    int WYRAÅ»

    int   Zwraca czÄÅÄ caÅkowitÄ z WYRAÅ». JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte,
        używane jest $_.

    ioctl UCHWYTPLIKU,FUNKCJA,SKALAR
        Implementuje funkcjÄ ioctl(2). Przypuszczalnie aby jej używaÄ,
        bÄdziesz musiaÅ powiedzieÄ

          require "ioctl.ph"; # przypuszczalnie w /usr/local/lib/perl/ioctl.ph

        JeÅli ioctl.ph nie istnieje, lub nie ma wÅaÅciwych definicji,
        bÄdziesz musiaÅ użyÄ swojej wÅasnej, opartej na nagÅówkach C,
        takich jak <sys/ioctl.h>. (Istnieje skrypt perla o nazwie
        h2ph(1), która pomaga w konwersji, lecz jest to nietrywialna
        sprawa.) SKALAR jest wartoÅciÄ zapisywanÄ, lub odczytywanÄ,
        zależnie od FUNKCJI--wskaźnik do wartoÅci ÅaÅcuchowej SKALARA
        bÄdzie przekazany jako trzeci argument wÅaÅciwego wywoÅania
        ioctl. (JeÅli SKALAR nie ma wartoÅci ÅaÅcuchowej, lecz ma
        numerycznÄ, to zostanie przekazana ta wartoÅÄ zamiast
        wskaźnika do ÅaÅcucha. Aby zapewniÄ, że bÄdzie to prawdziwe,
        przed użyciem dodaj do skalara 0). Do manipulowania na
        wartoÅciach struktur, używanych przez ioctl() przydatne sÄ
        funkcje pack() i unpack(). NastÄpujÄcy przykÅad ustawia znak
        kasowania na DEL.

          require 'ioctl.ph';
          $getp = &TIOCGETP;
          die "NO TIOCGETP" if $@ ⎪⎪ !$getp;
          $sgttyb_t = "ccccs";        # 4 znaki i short
          if (ioctl(STDIN,$getp,$sgttyb)) {
            @ary = unpack($sgttyb_t,$sgttyb);
            $ary[2] = 127;
            $sgttyb = pack($sgttyb_t,@ary);
            ioctl(STDIN,&TIOCSETP,$sgttyb)
              ⎪⎪ die "Nie mogÄ wykonaÄ ioctl: $!";
          }

        WartoÅÄ zwracana ioctl (i fcntl) jest nastÄpujÄca:

            gdy OS zwraca:     to Perl zwraca:
              -1        wartoÅÄ niezdefiniowanÄ
              0        ÅaÅcuch "0 but true"
            coÅ innego         to samo

        Tak wiÄc, mimo że perl zwraca po sukcesie TRUE, a w wypadku
        niepowodzenia FALSE, możesz Åatwo okreÅliÄ rzeczywistÄ wartoÅÄ
        zwróconÄ przez system operacyjny:

          ($retval = ioctl(...)) ⎪⎪ ($retval = -1);
          printf "System zwróciŠ%d\n", $retval;


    join WYRAÅ»,LISTA
        ÅÄczy osobne ÅaÅcuchy LISTY w pojedynczy ÅaÅcuch, w którym
        pola sÄ rozdzielone wartoÅciami WYRAÅ». Zwraca ten ÅaÅcuch.
        PrzykÅad:

          $_ = join(':', $login,$passwd,$uid,$gid,$gcos,$home,$shell);

        Zobacz też opis split.

    keys HASH
        Zwraca normalna tablicÄ, skÅadajÄcÄ siÄ z wszystkich kluczy
        nazwanej tablicy asocjacyjnej. (W kontekÅcie skalarnym, zwraca
        liczbÄ kluczy.) Klucze sÄ zwracane w doÅÄ losowej kolejnoÅci,
        lecz w tej samej, w której swoje wartoÅci produkujÄ funkcje
        values() i each() (o ile tablica asocjacyjna nie byÅa [w
        miÄdzyczasie] zmieniana). W efekcie ubocznym, funkcja resetuje
        iterator tablicy.

        A oto jeszcze inny sposób na wydrukowanie Årodowiska:

          @keys = keys %ENV;
          @values = values %ENV;
          while ($#keys >= 0) {
            print pop(@keys), '=', pop(@values), "\n";
          }

        a co, jeÅli by je posortowaÄ wedÅug klucza:

          foreach $key (sort(keys %ENV)) {
            print $key, '=', $ENV{$key}, "\n";
          }

        Aby posortowaÄ tablicÄ wedÅug wartoÅci, bÄdziesz musiaÅ użyÄ
        funkcji sort. Oto numeryczne posortowanie tablicy asocjacyjnej
        wedÅug jej wartoÅci:

          foreach $key (sort { $hash{$b} <=> $hash{$a} } keys %hash)) {
            printf "%4d %s\n", $hash{$key}, $key;
          }

        Jako lwartoÅÄ, keys umożliwia zwiÄkszanie liczby komórek
        asocjacyjnych, zaalokowanych dla danej tablicy asocjacyjnej.
        Możesz zyskaÄ na efektywnoÅci, jeÅli tablica ma byÄ duża.
        (Jest to podobne do pre-rozszerzania tablicy przez
        przeznaczanie $#array wiÄkszego numeru.) JeÅli powiesz

          keys %hash = 200;

        to %hash bÄdzie miaÅ co najmniej 200 zaalokowanych komórek.
        Komórki te bÄdÄ utrzymywane nawet, jeÅli zrobisz %hash = ().
        JeÅli chcesz zwolniÄ zasób wewnÄtrz zakresu, użyj undef
        %hash. KorzystajÄc z powyższej wÅaÅciwoÅci, zawsze można
        zmniejszyÄ liczbÄ zaalokowanych komórek.

    kill LISTA
        WysyÅa sygnaÅ do listy procesów. Pierwszy element listy musi
        byÄ nazwÄ sygnaÅu. Zwraca liczbÄ procesów, do których udaÅo
        siÄ przesÅaÄ sygnaÅ.

          $cnt = kill 1, $child1, $child2;
          kill 9, @goners;

        W przeciwieÅstwie do zachowania w powÅoce, w perlu jeÅli
        -1SYGNAŠjest ujemny, to killuje grupy procesów, zamiast
        procesów. (W Systemie V, ujemny numer PROCESU odnosi siÄ też
        do grup procesów, lecz nie jest to przenoÅne.) Oznacza to, że
        zazwyczaj chcesz przekazywaÄ sygnaÅy dodatnie. Możesz też
        używaÄ nazw sygnaÅów w cudzysÅowach. Zobacz jeszcze sekcjÄ
        Signals w podrÄczniku perlipc(1).

    last ETYKIETA

    last  Komenda last jest podobna do instrukcji break z C (używanej w
        pÄtlach); przerywa natychmiastowo pÄtlÄ. JeÅli pominiÄty jest
        parametr ETYKIETY, to komenda odnosi siÄ do najbardziej
        wewnÄtrznej pÄtli zamykajÄcej. Potencjalna instrukcja bloku
        continue nie jest wykonywana:

          LINE: while (<STDIN>) {
            last LINE if /^$/;   # zakoÅcz po skoÅczeniu z nagÅówkiem
            ...
          }


    lc WYRAÅ»

    lc   Zwraca WYRAÅ» w maÅych literach. Jest to wewnÄtrzna funkcja,
        implementujÄca escape \L w ÅaÅcuchach ujÄtych w cudzysÅowy.
        JeÅli wÅÄczone jest use locale, to szanuje bieżÄce locale
        LC_CTYPE. Zobacz stronÄ podrÄcznika perllocale(1).

        JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, używane jest $_.

    lcfirst WYRAÅ»

    lcfirst Zwraca wartoÅÄ WYRAÅ», w którym pierwszy znak jest zastÄpiony
        maÅÄ literÄ. Jest to funkcja wewnÄtrzna, implementujÄca escape
        \l w ÅaÅcuchach ujÄtych w podwójne cudzysÅowy. JeÅli wÅÄczone
        jest use locale, to szanuje bieżÄce locale LC_CTYPE. Zobacz
        stronÄ podrÄcznika perllocale(1).

        JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, używane jest $_.

    length WYRAÅ»

    length Zwraca dÅugoÅÄ w znakach wartoÅci WYRAÅ». JeÅli WYRAÅ» jest
        pominiÄte, zwracana jest dÅugoÅÄ $_.

    link STARYPLIK,NOWYPLIK
        Tworzy nowÄ nazwÄ pliku, dowiÄzanÄ do starej nazwy pliku. Po
        sukcesie zwraca 1, a w przeciwnym wypadku 0.

    listen GNIAZDO,ROZMIARKOLEJKI
        Robi to samo, co wywoÅanie systemowe listen(2). Zwraca TRUE po
        sukcesie, a w przeciwnym wypadku FALSE. Zobacz przykÅad w
        sekcji Sockets: Client/Server Communication w podrÄczniku
        perlipc(1).

    local WYRAÅ»
        Local modyfikuje wymienione zmienne tak, że sÄ lokalne w
        otaczajÄcym je bloku, podprocedurze, eval{}, lub do. JeÅli
        wymieniona jest wiÄcej niż jedna wartoÅÄ, to lista musi byÄ
        umieszczona w nawiasach. Zobacz sekcjÄ Temporary Values via
        local() w podrÄczniku perlsub(1).

        Zamiast local(), czÄsto raczej wolaÅbyÅ użyÄ my(), gdyż to
        pierwsze tak naprawdÄ nie jest tym czym siÄ wiÄkszoÅci ludzi
        wydaje. OdsyÅam do sekcji Private Variables via my() w
        podrÄczniku perlsub(1).

    localtime WYRAÅ»
        Konwertuje czas, zwrócony przez funkcjÄ time na 9-elementowÄ
        tablicÄ, której czas jest zanalizowany dla lokalnej strefy
        czasowej. Zazwyczaj jest to używane nastÄpujÄco:

          # 0  1  2   3   4  5   6   7   8
          ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) =
                                localtime(time);

        Wszystkie elementy tablicy sÄ numeryczne i pochodzÄ wprost ze
        struktury tm. W rzeczywistoÅci znaczy to, że $mon ma zasiÄg
        0..11, a $wday 0..6, gdzie 0 oznacza niedzielÄ. Poza tym, $year
        jest liczbÄ lat ot 1900 roku, tj. rok 123 oznacza 2023.

        JeÅli WYRAÅ» zostanie pominiÄte, to używany jest czas bieżÄcy
        (localtime(time)).

        W kontekÅcie skalarnym, zwraca wartoÅÄ ctime(3):

          $now_string = localtime; # np., "Thu Oct 13 04:54:34 1994"

        Zobacz też moduŠTime::Local i funkcje strftime(3) i
        mktime(3), dostÄpne przez moduÅ POSIX.

    log WYRAÅ»

    log   Zwraca logarytm (podstawa e) z WYRAÅ». JeÅli WYRAÅ» jest
        pominiÄte, zwraca wartoÅÄ dla $_.

    lstat UCHWYTPLIKU

    lstat WYRAÅ»

    lstat  Robi to samo, co funkcja stat(), lecz zamiast plików, na
        które wskazujÄ dowiÄzania symboliczne, testuje same
        dowiÄzania. JeÅli twój system nie obsÅuguje dowiÄzaÅ
        symbolicznych, dokonywany jest zwykÅy stat().

        JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, używane jest $_.

    m//   Operator porównania. Zobacz stronÄ perlop(1).

    map BLOK LISTA

    map WYRAÅ»,LISTA
        Analizuje BLOK lub WYRAŻ dla każdego elementu LISTY
        (ustawiajÄc lokalnie $_ na każdy element) i zwraca wartoÅÄ
        listowÄ, zÅożonÄ z wyników każdego analizowania. BLOK lub
        WYRAÅ» jest analizowany w kontekÅcie listowym, wiÄc każdy
        element LISTY może daÄ zero, jeden, lub wiÄcej elementów w
        wartoÅci zwracanej.

          @chars = map(chr, @nums);

        tÅumaczy listÄ liczb na odpowiadajÄce im znaki. A

          %hash = map { getkey($_) => $_ } @array;

        jest tylko Åmiesznym sposobem zapisania

          %hash = ();
          foreach $_ (@array) {
            $hash{getkey($_)} = $_;
          }


    mkdir NAZWAPLIKU,PRAWA
        Tworzy katalog, podany jako NAZWAPLIKU, którego prawa sÄ
        okreÅlone przez PRAWA (zmodyfikowane przez umaskÄ). JeÅli
        operacja zakoÅczy siÄ sukcesem, zwraca 1, w przeciwnym wypadku
        zwraca 0 i ustawia $! (errno).

    msgctl ID,CMD,ARG
        WoÅa funkcjÄ IPC msgctl(2) z Systemu V. JeÅli CMd jest
        &IPC_STAT, to ARG musi byÄ zmiennÄ, która bÄdzie przechowywaÄ
        zwróconÄ strukturÄ msquid_ds. WartoÅÄ zwracana tej funkcji
        jest podobna do ioctl: dla bÅÄdu wartoÅÄ niezdefiniowana, "0
        but true" dla zera, oraz rzeczywista wartoÅÄ zwracana dla
        innych wypadków.

    msgget KLUCZ,FLAGI
        WoÅa funkcjÄ IPC msgget(2) z Systemu V. Zwraca identyfikator
        kolejki komunikatów, lub wartoÅÄ niezdefiniowanÄ (w wypadku
        bÅÄdu).

    msgsnd ID,MSG,FLAGI
        WoÅa funkcjÄ IPC msgsnd(2) z Systemu V, która przesyÅa
        komunikat MSG do kolejki komunikatów ID. MSG musi zaczynaÄ siÄ
        wartoÅciÄ long int, okreÅlajÄcÄ typ, którÄ można utworzyÄ z
        pomocÄ pack("l",$typ). Zwraca TRUE po sukcesie i FALSE w
        wypadku bÅÄdu.

    msgrcv ID,VAR,ROZMIAR,TYP,FLAGI
        WoÅa funkcjÄ IPC msgrcv(2) z Systemu V. Funkcja odbiera
        komunikat z kolejki komunikatów ID i zapisuje go do zmiennej
        VAR. Maksymalna odbierana wiadomoÅÄ ma wielkoÅÄ ROZMIAR.
        Zauważ, że gdy wiadomoÅÄ jest odbierana, to jej typ bÄdzie
        pierwszÄ rzeczÄ, lÄdujÄcÄ w VAR, a maksymalna dÅugoÅÄ VAR to
        ROZMIAR plus rozmiar typu komunikatu. Zwraca TRUE po sukcesie,
        a FALSE w wypadku bÅÄdu. [przyp.tÅum.: pole TYPE generalnie w
        IPC oznacza typ, zdefiniowany w pierwszych 4 bajtach
        komunikatu]

    my WYRAÅ»
        Instrukcja "my" deklaruje wymienione zmienne jako lokalne dla
        zamkniÄtego bloku, podprocedury, eval lub pliku potraktowanego
        instrukcjami do/require/use. JeÅli wymieniono wiÄcej niż
        jednÄ wartoÅÄ, lista musi byÄ ujÄta w nawiasy. Zobacz jeszcze
        sekcjÄ Private Variables via my() w podrÄczniku perlsub(1).

    next ETYKIETA

    next  Komenda next jest podobna do instrukcji continue w C;
        rozpoczyna kolejnÄ iteracjÄ pÄtli:

          LINE: while (<STDIN>) {
            next LINE if /^#/;   # pozbÄdź siÄ komentarzy
            ...
          }

        Zauważ, że jeÅli powyżej byÅ blok continue, to zostaÅby on
        wykonany nawet na usuniÄtych liniach. JeÅli argument ETYKIETY
        jest pominiÄty, komenda odnosi siÄ do najbardziej wewnÄtrznej
        otaczajÄcej pÄtli.

    no Module LISTA
        Zobacz funkcjÄ "use", gdzie "no" jest przeciwieÅstwem.

    oct WYRAÅ»

    oct   Interpretuje WYRAÅ» jako ÅaÅcuch ósemkowy i zwraca
        odpowiadajÄcÄ wartoÅÄ. (JeÅli WYRAÅ» zaczyna siÄ od 0x, jest
        interpretowane jako ÅaÅcuch szesnastkowy.) NastÄpujÄcy kod
        obsÅuguje liczby dziesiÄtne, ósemkowe i szesnastkowe w
        standardowej notacji perla lub C:

          $val = oct($val) if $val =~ /^0/;

        JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, używa $_. Funkcja ta jest czÄsto
        używana gdy ÅaÅcuch w rodzaju "644" musi byÄ np.
        przekonwertowany na prawa pliku. (Chociaż perl automatycznie
        konwertuje ÅaÅcuchy na liczby, zgodnie z potrzebami, to
        automatyczna konwersja zakÅada podstawÄ 10.)

    open UCHWYTPLIKU,WYRAÅ»

    open UCHWYTPLIKU
        Otwiera plik, którego nazwa jest przekazywana WYRAŻ, a
        nastÄpnie wiÄże go z UCHWYTEMPLIKU. JeÅli UCHWYTPLIKU jest
        wyrażeniem, to jego wartoÅÄ jest używana jako nazwa
        rzeczywistego uchwytu pliku. JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, to
        przyjmuje siÄ, że zmienna skalarna o tej samej nazwie co
        UCHWYTPLIKU zawiera nazwÄ pliku. (Zauważ, że zmienne
        leksykalne--te, deklarowane z pomocÄ my--nie bÄdÄ w ten sposób
        dziaÅaÅy.)

        JeÅli nazwa pliku rozpoczyna siÄ od '<' lub od niczego, plik
        jest otwierany dla wejÅcia (odczytu). JeÅli nazwa pliku
        rozpoczyna siÄ od '>', plik jest kasowany i otwierany dla
        zapisu. JeÅli nazwa pliku rozpoczyna siÄ od '>>', plik jest
        otwierany dla dopisywania. JeÅli przed '>' lub '<' postawisz
        '+', oznacza to, że chcesz zarówno czytaÄ, jak i zapisywaÄ do
        pliku. Tryb '+<' jest zazwyczaj preferowany dla poprawek
        odczytu/zapisu--tryb '+>' najpierw pobiÅby plik. Przedrostek i
        nazwa pliku mogÄ byÄ oddzielone spacjami. Wszystkie te
        przedrostki odpowiadajÄ trybom otwarcia funkcji fopen(3).

        JeÅli nazwa pliku rozpoczyna siÄ od "⎪", to plik jest rozumiany
        jako komenda, do której potokiem przesyÅane jest wyjÅcie.
        Odwrotnie, jeÅli nazwa pliku koÅczy siÄ tym symbolem, to nazwa
        pliku jest interpretowana jako komenda, której wyjÅcie jest
        przesyÅane potokiem na nasze wejÅcie (Zobacz sekcjÄ Using
        open() for IPC w podrÄczniku perlipc(1)). (Możesz nie mieÄ
        czystego open(), powodujÄcego, że komenda jest zarówno
        potokiem wejÅciowym, jak i wyjÅciowym. SÄ jednak na to rady,
        zobacz stronÄ podrÄcznika IPC::Open2, IPC::Open3, oraz sekcjÄ
        Bidirectional Communication w podrÄczniku perlipc(1).)

        Otwieranie '-' otwiera strumieÅ STDIN, a otwieranie '>-'
        otwiera STDOUT. Open po sukcesie zwraca zero, a w przeciwnym
        wypadku wartoÅÄ niezdefiniowanÄ. JeÅli open otworzyÅ potok,
        wartoÅÄ zwracana jest identyfikatorem podprocesu (pid).

        JeÅli masz na tyle pecha, że pracujesz z perlem na systemie,
        który odróżnia pliki tekstowe i binarne (nowoczesne systemy
        ich nie rozróżniajÄ), to powinieneÅ poczytaÄ o funkcji
        binmode, opisanej gdzieÅ w tym dokumencie. Systemy, wymagajÄce
        binmode rozpoznaje siÄ po ich formacie pliku tekstowego.
        Systemy takie, jak Unix i Plan9, które oddzielajÄ linie
        pojedynczym znakiem i które kodujÄ go w C jako "\n", nie
        potrzebujÄ binmode. Reszta tak.

        PrzykÅady:

          $ARTICLE = 100;
          open ARTICLE or die "Nie mogÄ znaleÅºÄ artykuÅu $ARTICLE: $!\n";
          while (<ARTICLE>) {...

          open(LOG, '>>/usr/spool/news/twitlog'); # (log jest zarezerwowany)

          open(DBASE, '+<dbase.mine');      # otwórz dla odnowienia

          open(ARTICLE, "caesar <$article ⎪");  # dekoduj artykuÅ

          open(EXTRACT, "⎪sort >/tmp/Tmp$$");   # $$ jest pidem naszego procesu

          # przetwórz listÄ argumentów plików, wraz z wszelkimi zaÅÄcznikami

          foreach $file (@ARGV) {
            process($file, 'fh00');
          }

          sub process {
            local($filename, $input) = @_;
            $input++;        # jest to inkrementacja ÅaÅcuchowa
            unless (open($input, $filename)) {
              print STDERR "Nie mogÄ otworzyÄ $filename: $!\n";
              return;
            }

            while (<$input>) {       # note use of indirection
              if (/^#include "(.*)"/) {
                process($1, $input);
                next;
              }
              ...     # cokolwiek
            }
          }

        Możesz również, zgodnie z tradycjÄ powÅoki Bourne, podaÄ
        WYRAÅ», zaczynajÄcy siÄ od ">&", co oznacza, że reszta
        ÅaÅcucha jest interpretowana jako nazwa uchwytu pliku (lub
        numerycznego deskryptora pliku), który należy zduplikowaÄ i
        otworzyÄ. & można użyÄ po >, >>, <, +>, +>>, i +<. Tryb,
        który podasz, powinien odpowiadaÄ trybowi oryginalnego uchwytu
        pliku. (Duplikowanie uchwytów pliku nie pobiera na konto
        żadnych istniejÄcych zawartoÅci buforów stdio.) Oto skrypt,
        który zachowuje, przekierowuje i odÅwieża STDOUT i STDERR:

          #!/usr/bin/perl
          open(SAVEOUT, ">&STDOUT");
          open(SAVEERR, ">&STDERR");

          open(STDOUT, ">foo.out") ⎪⎪ die "Nie mogÄ przekierowaÄ stdout";
          open(STDERR, ">&STDOUT") ⎪⎪ die "Nie mogÄ zduplikowaÄ stdout";

          select(STDERR); $⎪ = 1;   # zrób niebuforowane
          select(STDOUT); $⎪ = 1;   # j/w

          print STDOUT "stdout 1\n"; # dziaÅa to też dla
          print STDERR "stderr 1\n"; # podprocesów

          close(STDOUT);
          close(STDERR);

          open(STDOUT, ">&SAVEOUT");
          open(STDERR, ">&SAVEERR");

          print STDOUT "stdout 2\n";
          print STDERR "stderr 2\n";

        Możesz podaÄ "<&=N", gdzie N jest liczbÄ. Perl wtedy dokona
        operacji równoważnej fdopen(3) z C. Na przykÅad:

          open(FILEHANDLE, "<&=$fd")

        JeÅli otwierasz potok do komendy "-", np. albo "⎪-" albo "-⎪",
        to dokonywany jest niejawny fork, a zwrócona wartoÅÄ open jest
        wewnÄtrz procesu rodzicielskiego pidem potomka, a w wÄtku
        potomka zerem. (Aby okreÅliÄ, czy open byÅ pomyÅlny, użyj
        defined($pid).) Uchwyt pliku u rodzica zachowuje siÄ
        normalnie, lecz i/o dla tego uchwytu jest przesyÅane przez
        potok STDOUT/STDIN procesu potomnego. W procesie potomny
        uchwyt nie jest otwierany--i/o jest z/do nowego STDOUT lub
        STDIN. Zazwyczaj jest to używane jak normalny potokowy open,
        lecz daje lepszÄ kontrolÄ nad wywoÅywaniem komendy potoku, np.
        gdy pracujesz w suid i nie chcesz byÄ zmuszonym do skanowania
        komend powÅoki w poszukiwaniu metaznaków. NastÄpujÄce pary sÄ
        mniej lub bardziej równoważne:

          open(FOO, "⎪tr '[a-z]' '[A-Z]'");
          open(FOO, "⎪-") ⎪⎪ exec 'tr', '[a-z]', '[A-Z]';

          open(FOO, "cat -n '$file'⎪");
          open(FOO, "-⎪") ⎪⎪ exec 'cat', '-n', $file;

        Dla szczegóÅów, zobacz sekcjÄ Safe Pipe Opens w podrÄczniku
        perlipc(1).

        UWAGA: Przy każdej operacji, dokonujÄcej forkowania,
        nieopróżnione bufory pozostajÄ takie w obydwu procesach, co
        znaczy, że lepiej ustawiÄ $⎪, aby zapobiec duplikowaniu
        wyjÅcia.

        Zamykanie potokowego uchwytu pliku powoduje, że proces
        rodzicielski czeka, aż dziecko zakoÅczy i zwraca wartoÅÄ
        statusu w $?.

        JeÅli używasz konstruktora z pakietu IO::Handle (lub z jego
        podklas, takich jak IO::File czy IO::Socket), możesz generowaÄ
        anonimowe uchwyty plików, które majÄ zakres dowolnych
        zmiennych, które utrzymujÄ do nich referencje. ZamykajÄ siÄ
        one automatycznie po wyjÅciu z zakresu:

          use IO::File;
          ...
          sub read_myfile_munged {
            my $ALL = shift;
            my $handle = new IO::File;
            open($handle, "myfile") or die "myfile: $!";
            $first = <$handle>
              or return ();   # Automatyczne zamkniÄcie tutaj.
            mung $first or die "mung failed";    # Lub tutaj.
            return $first, <$handle> if $ALL;    # Lub tutaj.
            $first;                 # Lub tutaj.
          }

        Nazwa pliku, która jest przekazana open, przechodzi operacjÄ
        usuwania prowadzÄcych i koÅczÄcych biaÅych spacji. Aby otworzyÄ
        plik, posiadajÄcy te dziwne znaki, trzeba je chroniÄ:

          $file =~ s#^(\s)#./$1#;
          open(FOO, "< $file\0");

        JeÅli chcesz użyÄ prawdziwego, znanego z C open() (zobacz
        stronÄ open(2)), to powinieneÅ użyÄ funkcji sysopen(). Jest to
        inny sposób chronienia nazw plików przed interpretacjÄ. Np:

          use IO::Handle;
          sysopen(HANDLE, $path, O_RDWR⎪O_CREAT⎪O_EXCL, 0700)
            or die "sysopen $path: $!";
          HANDLE->autoflush(1);
          HANDLE->print("stuff $$\n");
          seek(HANDLE, 0, 0);
          print "Plik zawiera: ", <HANDLE>;

        Dla dalszych detali o miksowaniu odczytywania i zapisywania,
        obejrzyj opis seek(), znajdujÄcy siÄ gdzie indziej w tym
        dokumencie.

    opendir UCHWYTKATALOGU,WYRAÅ»
        Otwiera katalog o nazwie WYRAŻ. Otwarty uchwyt można
        przetwarzaÄ funkcjami readdir(), telldir(), seekdir(),
        rewinddir(), i closedir(). Po sukcesie zwraca TRUE. Uchwyty
        katalogów majÄ swojÄ wÅasnÄ przestrzeÅ nazw. Jest ona
        oddzielna od uchwytów plików.

    ord WYRAÅ»

    ord   Zwraca numerycznÄ wartoÅÄ ascii pierwszego znaku WYRAÅ». JeÅli
        WYRAÅ» zostaÅo pominiÄte, używane jest $_. Dla operacji
        odwrotnej, zobacz opis chr, znajdujÄcy siÄ gdzieÅ w tym
        dokumencie.

    pack WZORZEC,LISTA
        Pobiera tablicÄ lub listÄ wartoÅci i pakuje jÄ w strukturÄ
        binarnÄ, zwracajÄc ÅaÅcuch, zawierajÄcy tÄ strukturÄ. WZORZEC
        jest sekwencjÄ znaków, które pokazujÄ kolejnoÅÄ i typy
        wartoÅci. SÄ one nastÄpujÄce:

          A  ÅaÅcuch ascii, dopeÅniany spacjami.
          a  ÅaÅcuch ascii, dopeÅniany przez null.
          b  ÅaÅcuch bitowy (wznoszÄca kolejnoÅÄ bitów, jak w vec()).
          B  ÅaÅcuch bitowy (malejÄca kolejnoÅÄ bitów).
          h  ÅaÅcuch szesnastkowy (najpierw niski nibble).
          H  ÅaÅcuch szesnastkowy (najpierw wysoki nibble).

          c  WartoÅÄ char ze znakiem.
          C  WartoÅÄ char bez znaku.

          s  WartoÅÄ short.
          S  WartoÅÄ short bez znaku.
             (Ten 'short' jest _dokÅadnie_ 16 bitowy, co może siÄ różniÄ od
             tego, co lokalny kompilator C nazywa jako 'short'.)

          i  WartoÅÄ int ze znakiem.
          I  WartoÅÄ int bez znaku.
             (Ten 'int' jest przynajmniej 32 bitowy. DokÅadny rozmiar zależy
             od tego, co lokalny kompilator C uważa za 'int' i może byÄ nawet
             wiÄksze niż 'long', opisywany dalej.)

          l  WartoÅÄ long ze znakiem.
          L  WartoÅÄ long bez znaku.
             (Ta wartoÅÄ 'long' jest _dokÅadnie_ 32 bitowa, co może siÄ
             różniÄ od tego, co lokalny kompilator C uważa za 'long'.)

          n  Short w porzÄdku sieciowym (big-endian).
          N  Long w porzÄdku sieciowym (big-endian).
          v  Short w porzÄdku "VAX" (little-endian).
          V  Long w porzÄdku "VAX" (little-endian).
             (Te 'short' i 'long' sÄ _dokÅadnie_ 16 i
             32 bitowe (odpowiednio).)

          f  Float pojedynczej precyzji w formacie macierzystym.
          d  Float podwójnej precyzji w formacie macierzystym.

          p  Wskaźnik do ÅaÅcucha zakoÅczonego zerem.
          P  Wskaźnik do struktury (ÅaÅcuch o ustalonej dÅugoÅci).

          u  Uuencodowany ÅaÅcuch.

          w  Skompresowany integer BER. Jego bajty reprezentujÄ caÅkowity
            integer o podstawie 128, najpierw bardziej znaczÄce cyfry,
            z tak maÅÄ iloÅciÄ cyfr, jak tylko siÄ da. Ãsmy bit jest ustawiany
            na każdym bajcie, poza ostatnim.

          x  Bajt null.
          X  Wstecz o bajt (?) (Back up a byte).
          @  WypeÅnienie null do bezwzglÄdnej pozycji (?)
            (Null fill to absolute position).

        Po każdej literze może opcjonalnie nastÄpowaÄ liczba, która
        podaje licznik powtórzeÅ. Dla wszystkich typów, poza "a",
        "A", "b", "B", "h", "H", i "P", funkcja pack pożre tyle samo
        wartoÅci z LISTY. Gwiazdka (*) dla licznika powtórzeÅ,
        oznacza użycie wszystkich elementów, które pozostaÅy. Typy
        "a" i "A" pobierajÄ tylko jednÄ wartoÅÄ, lecz pakujÄ jÄ jako
        ÅaÅcuch o podanej dÅugoÅci, wypeÅniajÄc jÄ w razie potrzeby
        zerami, lub spacjami. (Podczas rozpakowywania, "A" zdejmuje
        koÅczÄce spacje i zera, lecz "a" tego nie robi.) Podobnie,
        pola "b" i "B" pakujÄ ÅaÅcuchy, które sÄ dÅugoÅci tylu bitów.
        "h" i "H" pakujÄ ÅaÅcuchy, które sÄ dÅugoÅci tylu nibblów.
        "P" pakuje wskaźnik do struktury, której rozmiar jest
        wskazywany przez dÅugoÅÄ. Liczby rzeczywiste (float, double) sÄ
        tylko w formacie macierzystym maszyny; z powodu wieloÅci
        formatów zmiennoprzecinkowych i braku standardowej
        reprezentacji "sieciowej", nie ma żadnego sposobu uniwersalnej
        wymiany. Oznacza to, że spakowane dane zmiennoprzecinkowe,
        zapisane na jednej maszynie, mogÄ nie byÄ odczytywalne na innej
        - nawet jeÅli obydwie używajÄ arytmetyki zmiennoprzecinkowej
        IEEE (gdyż endainowoÅÄ pamiÄci nie jest czÄÅciÄ specyfikacji
        IEEE). Zauważ, że perl używa wewnÄtrznie dla wszystkich
        obliczeŠnumerycznych reprezentacji double i że konwersja z
        double na float, a potem z powrotem na double powoduje utratÄ
        precyzji (np. unpack("f", pack("f", $foo)) nie bÄdzie w
        ogólnym przypadku siÄ równaÄ $foo).

        PrzykÅady:

          $foo = pack("cccc",65,66,67,68);
          # foo to "ABCD"
          $foo = pack("c4",65,66,67,68);
          # to samo

          $foo = pack("ccxxcc",65,66,67,68);
          # foo to "AB\0\0CD"

          $foo = pack("s2",1,2);
          # "\1\0\2\0" na little-endian
          # "\0\1\0\2" na big-endian

          $foo = pack("a4","abcd","x","y","z");
          # "abcd"

          $foo = pack("aaaa","abcd","x","y","z");
          # "axyz"

          $foo = pack("a14","abcdefg");
          # "abcdefg\0\0\0\0\0\0\0"

          $foo = pack("i9pl", gmtime);
          # rzeczywista struktura tm (przynajmniej na moim systemie)

          sub bintodec {
            unpack("N", pack("B32", substr("0" x 32 . shift, -32)));
          }

        Ten sam wzorzec może byÄ ogólnie używany też w funkcji
        unpack.

    package PRZESTRZEÅNAZW
        Deklaruje jednostkÄ kompilacji, przynależÄcÄ do danej
        przestrzeni nazw. Zakres deklaracji pakietu leży od
        deklaracji, do koÅca otaczajÄcego bloku (tak samo, jak zakres
        operatora local()). Wszelkie dalsze niekwalifikowane
        identyfikatory dynamiczne bÄdÄ wewnÄtrz tej przestrzeni nazw.
        Instrukcja package dotyczy tylko zmiennych
        dynamicznych--wÅÄczajÄc w to te, których użyÅeÅ lokalnie
        (local()),--lecz nie zmienne leksykalne, utworzone przez my().
        Zazwyczaj jest to pierwsza deklaracja we wÅÄczanym przez
        require lub use pliku. Możesz przeÅÄczyÄ siÄ do pakietu w
        wiÄcej niż jednym miejscu; ma to wpÅyw jedynie na to, której
        tablicy symboli używa kompilator dla reszty bloku. Do
        zmiennych i uchwytów plików z innych pakietów, możesz
        odnosiÄ siÄ, poprzedzajÄc identyfikatory nazwami pakietów, za
        którymi nastÄpujÄ dwa dwukropki: $Pakiet::Zmienna. JeÅli
        nazwa pakietu jest zerowa, używany jest pakiet main. Tak wiÄc
        $::sail jest równoważne $main::sail.

        Zobacz sekcjÄ Packages w podrÄczniku perlmod(1). Zobacz też
        podrÄcznik perlsub(1), gdzie opisane sÄ problemy zakresów.

    pipe UCHWYTODCZYTU,UCHWYTZAPISU
        Otwiera parÄ poÅÄczonych potoków, zupeÅnie jak wywoÅanie
        systemowe pipe(2). Zauważ, że jeÅli zestawiasz pÄtle
        potokowych procesów, to o ile nie zachowasz ostrożnoÅci,
        może pojawiÄ siÄ deadlock. Dodatkowo, zauważ, że potoki
        perla używajÄ buforowania stdio, wiÄc możesz byÄ zmuszonym
        ustawiÄ $⎪, aby opróżniÄ swój UCHWYTZAPISU po każdej z
        komend, zależnie od aplikacji.

        Obejrzyj jeszcze stronÄ IPC::Open2, IPC::Open3 oraz sekcjÄ
        Bidirectional Communication z podrÄcznika perlipc(1). SÄ tam
        przykÅady takich rzeczy.

    pop TABLICA

    pop   Pobiera i zwraca ostatniÄ wartoÅÄ tablicy, skracajÄc jÄ o
        jeden. Ma podobne dziaÅanie do

          $tmp = $ARRAY[$#ARRAY--];

        JeÅli tablica nie ma elementów, zwracana jest wartoÅÄ
        niezdefiniowana. JeÅli parametr TABLICA zostanie pominiÄty, to
        pobiera z tablicy @ARGV w programie gÅównym, oraz z @_ w
        podprocedurach, podobnie jak shift().

    pos SKALAR

    pos   Zwraca offset, gdzie dla zmiennej SKALAR zakoÅczyÅo siÄ
        ostatnie przeszukiwanie m//g. (JeÅli nie podano zmiennej,
        używany jest $_). Można go modyfikowaÄ w celu zmieniania
        offsetu. Modyfikacja ta wpÅynie również na zapewnienia
        zerowej szerokoÅci \G w wyrażeniach regularnych. Zobacz
        podrÄczniki perlref(1) i perlop(1).

    print UCHWYTPLIKU LISTA

    print LISTA

    print  Drukuje oddzielonÄ przecinkami listÄ ÅaÅcuchów. Po sukcesie
        zwraca TRUE. UCHWYTPLIKU może byÄ nazwÄ zmiennej skalarnej, w
        którym wypadku zmienna ta przechowuje nazwÄ lub referencjÄ do
        uchwytu pliku, wprowadzajÄc tak poziom niebezpoÅrednioÅci.
        (UWAGA: JeÅli UCHYTPLIKU jest zmiennÄ, a nastÄpny token jest
        [term], to może to byÄ Åºle zinterpretowane jako operator,
        chyba że wstawisz +, lub ujmiesz argumenty w nawiasy.) JeÅli
        UCHWYTPLIKU jest pominiÄty, drukowanie nastÄpuje na standardowe
        wyjÅcie (lub do ostatnio wybranego kanaÅu wyjÅciowego--zobacz
        opis select, znajdujÄcy siÄ gdzieÅ w tym dokumencie ). JeÅli
        pominiÄto również argument LISTY, na STDOUT drukowane jest
        $_. Aby ustawiÄ kanaÅ wyjÅciowy na coÅ innego niż STDOUT,
        użyj operacji select. Zauważ, że z uwagi na to, że print
        pobiera LISTÄ, wszystko z LISTY jest analizowane w kontekÅcie
        listowym, a wszelka podprocedura, którÄ wywoÅasz, bÄdzie
        miaÅa jedno, lub wiÄcej wyrażeÅ analizowanych w kontekÅcie
        listowym. Uważaj też, by nie wpisywaÄ z sÅowem kluczowym
        print lewego nawiasu, chyba że chcesz by odpowiadajÄcy prawy
        nawias koÅczyÅ argumenty do drukowania--wstaw +, lub otocz
        wszystkie argumenty nawiasami.

        Zauważ, że jeÅli przechowujesz UCHWYTYPLIKÃW w tablicy, lub
        innym wyrażeniu, bÄdziesz musiaÅ używaÄ bloku, zwracajÄcego
        jego wartoÅÄ:

          print { $files[$i] } "stuff\n";
          print { $OK ? STDOUT : STDERR } "stuff\n";


    printf UCHWYTPLIKU FORMAT, LISTA

    printf FORMAT, LISTA
        Równoważne print UCHWYTPLIKU sprintf(FORMAT, LISTA).
        Pierwszy argument list bÄdzie interpretowany jako format
        printf. JeÅli wÅÄczone jest use locale, to znak używany dla
        kropki dziesiÄtnej jest zależny od locala LC_NUMERIC. Zobacz
        stronÄ podrÄcznika perllocale(1).

        Nie wpadnij w puÅapkÄ używania printf(), gdy wystarczyÅby
        zwykÅy print(). Funkcja print() jest efektywniejsza i mniej
        wrażliwa na bÅÄdy.

    prototype FUNKCJA
        Zwraca w postaci ÅaÅcucha prototyp funkcji (lub undef, jeÅli
        funkcja nie ma prototypu). FUNKCJA jest referencjÄ lub nazwÄ
        funkcji, której prototyp usiÅujemy uzyskaÄ.

    push TABLICA,LISTA
        Traktuje TABLICÄ jako stos i wrzuca na jej szczyt wartoÅci
        LISTY. DÅugoÅÄ TABLICY zwiÄksza siÄ o dÅugoÅÄ LISTY. Ma takie
        samo dziaÅanie jak

          for $value (LIST) {
            $ARRAY[++$#ARRAY] = $value;
          }

        lecz jest efektywniejsze. Zwraca nowÄ liczbÄ elementów
        tablicy.

    q/ÅAÅCUCH/

    qq/ÅAÅCUCH/

    qx/ÅAÅCUCH/

    qw/ÅAÅCUCH/
        Uogólnione cudzysÅowy. Zobacz stronÄ perlop(1).

    quotemeta WYRAÅ»

    quotemeta
        Zwraca wartoÅÄ WYRAÅ» z poprzedzonymi odwróconymi ukoÅnikami
        wszystkimi nie-alfanumerycznymi znakami. (To znaczy, że
        wszystkie znaki, nie podpadajÄce pod /[A-Za-z_0-9]/ zostanÄ
        poprzedzone odwrotnym ukoÅnikiem, niezależnie od ustawieÅ
        locale.) Jest to wewnÄtrzna funkcja, implementujÄca escape Q w
        ÅaÅcuchach z podwójnych cudzysÅowów.

        JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, używane jest $_.

    rand WYRAÅ»

    rand  Zwraca losowÄ liczbÄ, wiÄkszÄ lub równÄ 0 i mniejszÄ od
        wartoÅci WYRAÅ». (WYRAÅ» powinno byÄ dodatnie.) JeÅli WYRAÅ»
        jest pominiÄte, używana jest wartoÅÄ 1. Automatycznie wywoÅuje
        srand(), chyba że byÅ on już wywoÅany. Zobacz też opis
        srand().

        (Uwaga: JeÅli twoja funkcja rand zwraca stale liczby, które sÄ
        zbyt wielkie, lub zbyt maÅe, to znaczy, że twoja wersja perla
        prawdopodobnie zostaÅa skompilowana ze zÅÄ liczbÄ RANDBITS.)

    read UCHWYTPLIKU,SKALAR,DÅUGOÅÄ,OFFSET

    read UCHWYTPLIKU,SKALAR,DÅUGOÅÄ
        Próbuje odczytaÄ DÅUGOÅÄ bajtów danych do zmiennej SKALAR z
        pliku wskazywanego przez UCHWYTPLIKU. Zwraca liczbÄ odczytanych
        bajtów, lub undef w wypadku bÅÄdu. SKALAR zostanie
        rozciÄgniÄty, lub skurczony do rzeczywistej dÅugoÅci
        odczytanych danych. Można też podaÄ OFFSET. Wtedy odczyt
        nastÄpi w innym miejscu niż poczÄtek ÅaÅcucha. WywoÅanie to
        jest w rzeczywistoÅci zaimplementowane w oparciu o wywoÅanie
        fread(3) stdio. Aby uzyskaÄ prawdziwe wywoÅanie systemowe
        read(2), użyj sysread().

    readdir UCHWYTKATALOGU
        Zwraca nastÄpny wpis katalogu, otwartego przez opendir(). JeÅli
        jest używane w kontekÅcie listowym, zwraca resztÄ wpisów w
        katalogu. JeÅli nie ma już wiÄcej wpisów, w kontekÅcie
        skalarnym zwracana jest wartoÅÄ niezdefiniowana, a w kontekÅcie
        listowym listÄ null.

        JeÅli masz zamiar dokonywaÄ testów plikowych na wartoÅciach
        zwracanych przez readdir(), to lepiej poprzedź te nazwy
        katalogiem. Powinno siÄ tak robiÄ, gdyż nie readdir() nie
        przechodzi do swojego katalogu i zaszÅo by testowanie nie tego
        pliku co trzeba.

          opendir(DIR, $some_dir) ⎪⎪ die "Nie powiódÅ siÄ opendir $some_dir: $!";
          @dots = grep { /^\./ && -f "$some_dir/$_" } readdir(DIR);
          closedir DIR;


    readlink WYRAÅ»

    readlink
        Zwraca wartoÅÄ dowiÄzania symbolicznego. DziaÅa to, jeÅli
        dowiÄzania symboliczne sÄ zaimplementowane [w systemie]. W
        przeciwnym wypadku powstaje bÅÄd krytycznych. W wypadku bÅÄdu
        systemowego, zwracana jest wartoÅÄ niezdefiniowana i ustawiane
        jest $! (errno). JeÅli WYRAÅ» zostanie pominiÄte, używane jest
        $_.

    recv GNIAZDO,SKALAR,DÅUGOÅÄ,FLAGI
        Odbiera komunikat na gnieździe. Próbuje odebraÄ DÅUGOÅÄ
        bajtów do zmiennej SKALAR. (GNIAZDO to uchwyt gniazda). W
        rzeczywistoÅci funkcja wykonuje odpowiednik funkcji C
        recvfrom()(2), wiÄc zwraca adres nadawcy. W wypadku bÅÄdu,
        zwracana jest wartoÅÄ niezdefiniowana. SKALAR bÄdzie rozciÄgany
        do dÅugoÅci rzeczywiÅcie odczytanych danych. Flagi sÄ takie
        same jak w wywoÅaniu systemowym o tej samej nazwie. Zobacz
        jeszcze sekcjÄ UDP: Message Passing w podrÄczniku perlipc(1).
        SÄ tam przykÅady.

    redo ETYKIETA

    redo  Komenda redo restartuje blok pÄtli, nie analizujÄc przy tym
        warunku. Blok continue (jeÅli taki istnieje) również nie
        jest wykonywany. JeÅli pominiÄta zostanie ETYKIETA, komenda
        odnosi siÄ do najbardziej wewnÄtrznej otaczajÄcej pÄtli.
        Komenda ta jest zazwyczaj wykorzystywana przez programy, które
        chcÄ siÄ oszukiwaÄ co do tego, co byÅo wÅaÅnie pobrane:

          # Uproszczony ogoÅacacz komentarzy Pascala
          # (uwaga: zakÅada brak { i } w ÅaÅcuchach)
          LINE: while (<STDIN>) {
            while (s⎪({.*}.*){.*}⎪$1 ⎪) {}
            s⎪{.*}⎪ ⎪;
            if (s⎪{.*⎪ ⎪) {
              $front = $_;
              while (<STDIN>) {
                if (/}/) {   # Koniec komentarza?
                  s⎪^⎪$front{⎪;
                  redo LINE;
                }
              }
            }
            print;
          }


    ref WYRAÅ»

    ref   JeÅli wartoÅÄ WYRAÅ» jest referencjÄ, zwracane jest TRUE, a w
        przeciwnym wypadku FALSE. JeÅli WYRAÅ» zostanie pominiÄte,
        użyte zostanie $_. Zwracana wartoÅÄ zależy od typu, do
        którego referencja jest referencjÄ. Wbudowane typy to:

          REF
          SCALAR
          ARRAY
          HASH
          CODE
          GLOB

        JeÅli referencjowany obiekt zostaÅ bÅogosÅawiony (bless()) do
        pakietu, to zwracana jest nazwa pakietu. Możesz myÅleÄ o ref()
        jak o operatorze typeof().

          if (ref($r) eq "HASH") {
            print "r jest referencjÄ do tablicy asocjacyjnej.\n";
          }
          if (!ref ($r) {
            print "r nie jest referencjÄ.\n";
          }

        Zobacz też stronÄ podrÄcznika perlref(1).

    rename STARANAZWA,NOWANAZWA
        Zmienia nazwÄ pliku. Po sukcesie zwraca 1, w przeciwnym wypadku
        0. Nie dziaÅa miÄdzy granicami systemów plików.

    require WYRAÅ»

    require ZażÄdaj pewnej wÅaÅciwoÅci, podanej przez WYRAÅ», lub $_,
        jeÅli go nie podano. JeÅli WYRAÅ» jest numeryczne, to wymaga
        ono by bieżÄca wersja perla ($] lub $PERL_VERSION) byÅa
        wiÄksza lub równa WYRAÅ».

        W przeciwnym wypadku żÄda wÅÄczenia pliku biblioteki (o ile
        nie jest on już wÅÄczony). Plik jest wÅÄczany z użyciem
        mechanizmu do-PLIK, który w zasadzie jest wariacjÄ eval().
        Semantyka jest podobna do nastÄpujÄcej podprocedury:

          sub require {
            local($filename) = @_;
            return 1 if $INC{$filename};
            local($realfilename,$result);
            ITER: {
              foreach $prefix (@INC) {
                $realfilename = "$prefix/$filename";
                if (-f $realfilename) {
                  $result = do $realfilename;
                  last ITER;
                }
              }
              die "Nie mogÄ znaleÅºÄ $filename w \@INC";
            }
            die $@ if $@;
            die "$filename nie zwróciÅo prawdziwej wartoÅci" unless $result;
            $INC{$filename} = $realfilename;
            $result;
          }

        Zauważ, że plik nie bÄdzie wÅÄczany pod tÄ samÄ nazwÄ
        dwukrotnie. Jako ostatniÄ instrukcjÄ, plik musi zwracaÄ TRUE,
        wskazujÄc tak pomyÅlne wykonanie kodu inicjalizacji, wiÄc
        zazwyczaj koÅczy siÄ takie pliki "1;", chyba że jesteÅ pewien,
        że zwróci TRUE tak czy inaczej. Lepiej jednak wstawiÄ po
        prostu"1;", na wypadek np. dodania nowych instrukcji.

        JeÅli WYRAÅ» jest prostym sÅowem, require zakÅada rozszerzenie
        ".pm" i samodzielnie zamienia "::" na "/", uÅatwiajÄc Åadowanie
        moduÅów standardowych. Ta postaÄ Åadowania moduÅów nie
        ryzykuje zmieniania twojej przestrzeni nazw. to make it easy
        to load standard modules. This form of loading of modules does
        not risk altering your namespace.

        Dla potÄżniejszego narzÄdzia importu, obejrzyj opis use,
        znajdujÄcy siÄ w tym dokumencie, oraz stronÄ perlmod(1).

    reset WYRAÅ»

    reset  Ogólnie, używane w bloku continue na koÅcu pÄtli, w celu
        wyczyszczenia zmiennych i resetowania przeszukiwaÅ ??, tak by
        znów dziaÅaÅy. Wyrażenie jest interpretowane jako lista
        pojedynczych znaków (dla podawania zakresów, można używaÄ
        myÅlników). Wszystkie zmienne i tablice, rozpoczynajÄce siÄ na
        jednÄ z tych liter, sÄ resetowane do stanu pierwotnego. JeÅli
        wyrażenie zostanie pominiÄte, przeszukiwania jednego-trafienia
        (?wzorzec?) sÄ resetowane do ponownego trafienia. Resetowanie
        tyczy siÄ tylko obiektów bieżÄcego pakietu. Zwracane jest
        zawsze 1. PrzykÅady:

          reset 'X';     # resetuj wszystkie zmienne X
          reset 'a-z';    # resetuj zmienne maÅoliterowe
          reset;       # resetuj tylko przeszukiwania ??

        Resetowanie "A-Z" nie jest zalecane, gdyż odniesie siÄ ono
        również do tablic ARGV i ENV. Resetowane sÄ tylko zmienne
        pakietu--zmienne leksykalne sÄ nietykane, lecz one i tak
        oczyszczajÄ siÄ na wyjÅciu z zakresu. Zobacz opis my,
        znajdujÄcy siÄ gdzieÅ w tym dokumencie.

    return WYRAÅ»

    return Powraca z podprocedury, eval(), lub z do PLIK, z wartoÅciÄ
        podanÄ przez WYRAÅ». Analiza WYRAÅ» może zachodziÄ w
        kontekÅcie listowym, skalarnym, lub pustym (void). Zależy to
        od sposobu użycia wartoÅci zwracanej, a kontekst może siÄ
        zmieniaÄ od jednego wywoÅania do drugiego (zobacz wantarray()).
        JeÅli WYRAÅ» nie jest podane, w kontekÅcie skalarnym zwracana
        jest wartoÅÄ niezdefiniowana, w listowym pusta lista, a w
        pustym (void) nic.

        (Zauważ, że przy braku return, podprocedura, eval, lub do
        PLIK zakoÅczÄ automatycznie z wartoÅciÄ ostatniego wykonanego
        wyrażenia.)

    reverse LISTA
        W kontekÅcie listowym, zwraca wartoÅÄ listowÄ, skÅadajÄcÄ siÄ z
        elementów LISTY, uÅożonych w przeciwnym porzÄdku. W
        kontekÅcie skalarnym, elementy listy sÄ ÅÄczone w ÅaÅcuch i
        zwracane w odwróconym porzÄdku.

          print reverse <>;      # line tac, last line first

          undef $/;          # for efficiency of <>
          print scalar reverse <>;  # byte tac, last line tsrif

        Operator ten jest też przydatny do inwersji tablicy
        asocjacyjnej, choÄ sÄ tu pewne zastrzeżenia. JeÅli wartoÅÄ
        jest w oryginalnej tablicy zduplikowana, to tylko jedna z nich
        może byÄ reprezentowana jako klucz w tablicy odwróconej. Musi
        to też przewinÄÄ caÅÄ tablicÄ i zbudowaÄ nowÄ, co dla dużej
        tablicy może trochÄ potrwaÄ.

          %by_name = reverse %by_address;   # Inwersja tablicy asocjacyjnej


    rewinddir UCHWYTKATALOGU
        Ustawia bieżÄcÄ pozycjÄ (dla funkcji readdir()) na poczÄtek
        katalogu, wskazywanego przez UCHWYTKATALOGU.

    rindex STR,SUBSTR,POZYCJA

    rindex STR,SUBSTR
        DziaÅa tak samo jak index, lecz zwraca pozycjÄ ostatniego
        pojawienia siÄ SUBSTR w STR. JeÅli podano POZYCJÄ, to zwracane
        jest ostatnie pojawienie na, lub przed tÄ pozycjÄ.

    rmdir NAZWAPLIKU

    rmdir  Kasuje pusty katalog podany przez NAZWÄPLIKU. JeÅli operacja
        siÄ powiedzie, zwraca 1. W przeciwnym wypadku zwracane jest
        zero i ustawiane jest $! (errno). JeÅli NAZWAPLIKU jest
        pominiÄta, używane jest $_.

    s///  Operator podmienienia. Zobacz stronÄ perlop(1).

    scalar WYRAÅ»
        Wymusza interpretacjÄ skalarnÄ wyrażenia WYRAÅ» i zwraca jego
        wartoÅÄ.

          @counts = ( scalar @a, scalar @b, scalar @c );

        Nie istnieje odpowiednik, konwertujÄcy skalar w listÄ. Jest tak
        dlatego, że w praktyce nie jest on nigdy potrzebny. JeÅli
        jednak naprawdÄ chcesz tak zrobiÄ, możesz użyÄ konstrukcji
        @{[ (jakieÅ wyrażenie) ]}, a zwykle powinno wystarczyÄ zwykÅe
        (some expression).

    seek UCHWYTPLIKU,POZYCJA,GDZIE
        Ustawia pozycjÄ UCHWYTUPLIKU, podobnie jak fseek(3) w stdio.
        UCHYTPLIKU może byÄ wyrażeniem, którego wartoÅÄ daje nazwÄ
        uchwytu pliku. WartoÅci GDZIE to 0, oznaczajÄce ustawianie
        nowej pozycji na POZYCJÄ, 1 oznaczajÄce ustawianie pozycji na
        pozycjÄ bieżÄcÄ plus POZYCJÄ, oraz 2 ustawiajÄce pozycjÄ na
        EOF plus POZYCJÄ (zazwyczaj ujemnÄ). Zamiast numerycznych
        wartoÅci GDZIE, można używaÄ staÅych SEEK_SET, SEEK_CUR i
        SEEK_END z moduÅu IO::Seekable lub POSIX. Po sukcesie zwracane
        jest 1, po bÅÄdzie 0.

        JeÅli chcesz ustawiÄ pozycjÄ pliku dla sysread() i syswrite(),
        nie używaj seek() -- użyj sysseek().

        Na niektórych systemach musisz wykonaÄ seek za każdym razem,
        gdy przeÅÄczasz siÄ miÄdzy zapisem i odczytem. WÅród innych
        rzeczy, może to mieÄ efekt woÅania funkcji stdio clearerr(3).
        WartoÅÄ GDZIE 1 jest przydatna do nie ruszania siÄ z pozycji
        pliku:

          seek(TEST,0,1);

        Jest to również przydatne dla aplikacji, emulujÄcych tail -f.
        Gdy raz wejdziesz na EOF, a potem zaÅniesz na chwilÄ, to dobrze
        przed nastÄpnym odczytem użyÄ seek(), aby wszystko zresetowaÄ.
        seek() nie zmienia bieżÄcej pozycji, lecz czyÅci warunek EOF
        uchwytu, wiÄc nastÄpne <PLIK> powoduje, że perl znów coÅ
        bÄdzie próbowaÅ odczytaÄ. Mamy przynajmniej takÄ nadziejÄ.

        JeÅli to nie dziaÅa (niektóre stdio sÄ szczególnie dziwne),
        to możesz potrzebowaÄ czegoÅ wiÄcej, jak:

          for (;;) {
            for ($curpos = tell(FILE); $_ = <FILE>; $curpos = tell(FILE)) {
              # szukaj jakichŠrzeczy i wstaw je do plików
            }
            sleep($for_a_while);
            seek(FILE, $curpos, 0);
          }


    seekdir UCHWYTKATALOGU,POZYCJA
        Ustawia bieżÄcÄ pozycjÄ polecenia readdir() dla katalogu
        wskazywanego przez UCHWYTKATALOGU. POZYCJA musi mieÄ wartoÅÄ
        zwracanÄ przez telldir().

    select UCHWYTPLIKU

    select Zwraca obecnie wybrany uchwyt pliku. JeÅli podano UCHWYTPLIKU,
        ustawia domyÅlny uchwyt pliku dla wyjÅcia. Daje to dwa efekty:
        po pierwsze write, lub print bez uchwytu pliku bÄdÄ zapisywaÅy
        domyÅlnie do tego UCHWYTUPLIKU. Po drugie, odniesienia
        zmiennych, zwiÄzanych z wyjÅciem, bÄdÄ siÄ odnosiÅy do tego
        kanaÅu wyjÅcia. Np. jeÅli masz ustawiÄ poczÄtek formatu formy
        dla wiÄcej niż jednego kanaÅu, mógÅbyÅ użyÄ nastÄpujÄcego:

          select(REPORT1);
          $^ = 'report1_top';
          select(REPORT2);
          $^ = 'report2_top';

        UCHWYTPLIKU może byÄ wyrażeniem, które daje nazwÄ
        rzeczywistego uchwytu pliku. Tak wiÄc:

          $oldfh = select(STDERR); $⎪ = 1; select($oldfh);

        Niektórzy programiÅci wolÄ myÅleÄ o uchwytach pliku jak o
        obiektach, posiadajÄcych metody, zapisujÄc ostatni przykÅad
        jako:

          use IO::Handle;
          STDERR->autoflush(1);


    select RBITS,WBITS,EBITS,TIMEOUT
        Funkcja ta woÅa z podanymi maskami bitowymi wywoÅanie systemowe
        select(2). Maski można skonstruowaÄ, używajÄc fileno() i
        vec():

          $rin = $win = $ein = '';
          vec($rin,fileno(STDIN),1) = 1;
          vec($win,fileno(STDOUT),1) = 1;
          $ein = $rin ⎪ $win;

        JeÅli chcesz wykonywaÄ tÄ funkcjÄ na wielu uchwytach plików,
        możesz napisaÄ podprocedurÄ:

          sub fhbits {
            local(@fhlist) = split(' ',$_[0]);
            local($bits);
            for (@fhlist) {
              vec($bits,fileno($_),1) = 1;
            }
            $bits;
          }
          $rin = fhbits('STDIN TTY SOCK');

        Spotykanym idiomem jest:

          ($nfound,$timeleft) =
           select($rout=$rin, $wout=$win, $eout=$ein, $timeout);

        aby blokowaÄ, aż coÅ stanie siÄ gotowe, wykonaj po prostu

          $nfound = select($rout=$rin, $wout=$win, $eout=$ein, undef);

        WiÄkszoÅÄ systemów nie zwraca niczego mÄdrego w $timeleft,
        wiÄc wywoÅanie select() w kontekÅcie skalarnym zwróci po
        prostu $nfound.

        Każda z masek bitowych może byÄ niezdefiniowana. Podany
        timeout jest podawany w sekundach. Może byÄ uÅamkowy. Uwaga:
        nie wszystkie implementacje zwracajÄ $timeleft. JeÅli go nie
        zwracajÄ, to zwracajÄ wartoÅÄ równÄ tej, przekazanej w
        $timeout.

        A oto 250 milisekundowe zaÅniÄcie:

          select(undef, undef, undef, 0.25);

        UWAGA: Nie próbuj ÅÄczyÄ buforowanego I/O (np. read czy <FH>)
        z funkcjÄ select. Użyj zamiast tego sysread().

    semctl ID,SEMNUM,CMD,ARG
        WoÅa funkcjÄ IPC semctl(2) z Systemu V. JeÅli CMD to &IPC_STAT
        lub &GETALL, to ARG musi byÄ zmiennÄ, która bÄdzie
        przechowywaÄ zwróconÄ strukturÄ semid_ds, lub tablicÄ wartoÅci
        semafora. Podczas bÅÄdu, podobnie jak ioctl zwraca wartoÅÄ
        niezdefiniowanÄ, dla zera ÅaÅcuch "0 but true", a dla
        pozostaÅych wartoÅci rzeczywistÄ wartoÅÄ zwróconÄ.

    semget KLUCZ,NSEMS,FLAGI
        WoÅa funkcjÄ IPC semget(2) z Systemu V. Zwraca identyfikator
        semafora, lub wartoÅÄ niezdefiniowanÄ w przypadku bÅÄdu.

    semop KLUCZ,ÅAÅCUCHOP
        WoÅa funkcjÄ IPC semop(2) z Systemu V. Funkcja ta dokonuje
        operacji semaforowych, np. sygnalizowania i czekania. ÅAÅCUCHOP
        musi byÄ spakowanÄ tablicÄ struktur semop. KażdÄ ze struktur
        semop można wygenerowaÄ z pomocÄ pack("sss", $semnum, $semop,
        $semflag). Liczba operacji semaforowych jest implikowana
        dÅugoÅciÄ ÅAÅCUCHOP. Po sukcesie, funkcja zwraca TRUE, a w
        wypadku bÅÄdu FALSE. Na przykÅad nastÄpujÄcy fragment kodu
        oczekuje na semaforze $semnum z identyfikatora $semid:

          $semop = pack("sss", $semnum, -1, 0);
          die "Problem z semaforem: $!\n" unless semop($semid, $semop);

        Aby ustawiÄ semafor, zamieÅ "-1" na "1".

    send GNIAZDO,MSG,FLAGI,DO

    send GNIAZDO,MSG,FLAGI
        WysyÅa na gniazdo komunikat. Pobiera takie same flagi, jak
        wywoÅanie systemowe send(2). Na gniazdach niepodÅÄczonych,
        należy podaÄ cel wysyÅania, czyli argument DO. W tej sytuacji
        użyta zostanie funkcja C sendto(2). Funkcja zwraca liczbÄ
        wysÅanych znaków, lub w wypadku bÅÄdu wartoÅÄ niezdefiniowanÄ.
        Zobacz jeszcze sekcjÄ UDP: Message Passing w podrÄczniku
        perlipc(1). SÄ tam przykÅady.

    setpgrp PID,PGRP
        Ustawia bieżÄcÄ grupÄ procesów dla podanego PIDa (wynoszÄcego
        0 dla procesu bieżÄcego). Funkcja powoduje bÅÄd krytyczny na
        maszynach nie implementujÄcych setpgrp(2). JeÅli argumenty sÄ
        pominiÄte, odnosi siÄ to domyÅlnie do 0,0. Zauważ, że wersja
        POSIX setpgrp() nie przyjmuje żadnych argumentów, wiÄc
        przenoÅne jest tylko setpgrp 0,0.

    setpriority CZYJE,KTO,PRIORYTET
        Ustawia bieżÄcy priorytet procesu, grupy procesów, lub
        użytkownika. (Zobacz setpriority(2).) Na maszynach nie
        implementujÄcych tego wywoÅania systemowego, powoduje bÅÄd
        krytyczny.

    setsockopt GNIAZDO,POZIOM,NAZWAOPC,WARTOPC
        Ustawia żÄdanÄ opcjÄ gniazda. W wypadku bÅÄdu, zwraca wartoÅÄ
        niezdefiniowanÄ. JeÅli nie chcesz przekazywaÄ argumentu,
        WARTOPC może byÄ podane jako undef.

    shift TABLICA

    shift  Wysuwa pierwszÄ wartoÅÄ tablicy i zwraca jÄ, skracajÄc tablicÄ
        o 1 i przenoszÄc wszystko w dóÅ. JeÅli w tablicy nie ma
        elementów, zwracana jest wartoÅÄ niezdefiniowana. JeÅli
        TABLICA zostanie pominiÄta, to przesuwana jest w programie
        gÅównym tablica @ARGV, oraz @_ w podprocedurach. (Jest to
        okreÅlone leksykalnie.) Zobacz też unshift(), push() oraz
        pop(). Shift() i unshift() robiÄ to samo na lewym koÅcu
        tablicy, co pop() i push() na prawym.

    shmctl ID,CMD,ARG
        WoÅa funkcjÄ IPC shmctl(2) z Systemu V. JeÅli CMD jest
        &IPC_STAT, to ARG musi byÄ zmiennÄ, która bÄdzie przechowywaÄ
        zwróconÄ strukturÄ shmid_ds. WartoÅÄ zwracana jest jak w
        ioctl: wartoÅÄ niezdefiniowana dla bÅÄdu, "0 but true" dla zera
        i rzeczywista wartoÅÄ zwrócona w innych wypadkach.

    shmget KLUCZ,ROZMIAR,FLAGI
        WoÅa funkcjÄ IPC shmget(2) z Systemu V. Zwraca identyfikator
        pamiÄci dzielonej, a w przypadku bÅÄdu wartoÅÄ niezdefiniowanÄ.

    shmread ID,ZMIENNA,POZYCJA,ROZMIAR

    shmwrite ID,ÅAÅCUCH,POZYCJA,ROZMIAR
        Odczytuje, lub zapisuje segment pamiÄci dzielonej,
        rozpoczynajÄc w pozycji POZYCJA i obsÅugujÄc rozmiar ROZMIAR
        bajtów. Podczas odczytu, ZMIENNA musi byÄ elementem, który
        bÄdzie przechowywaÅ odczytane dane. Podczas zapisywania, jeÅli
        ÅAÅCUCH jest zbyt dÅugi, użytych zostanie tylko ROZMIAR
        bajtów; jeÅli ÅAÅCUCH jest zbyt krótki, to reszta zostanie
        wypeÅniona nullami. Funkcja zwraca po sukcesie TRUE oraz FALSE
        w wypadku bÅÄdu.

    shutdown GNIAZDO,JAK
        WyÅÄcza poÅÄczenie na gnieździe, w sposób wskazany przez JAK,
        który ma takÄ samÄ interpretacjÄ, jak w wywoÅaniu systemowym
        shutdown(2).

    sin WYRAÅ»

    sin   Zwraca sinus z WYRAÅ» (podanego w radianach). JeÅli WYRAÅ» jest
        pominiÄte, zwracana jest wartoÅÄ dla $_.

        Dla operacji odwrotnej do sinusa, możesz użyÄ funkcji
        POSIX::asin(), lub nastÄpujÄcej relacji:

          sub asin { atan2($_[0], sqrt(1 - $_[0] * $_[0])) }


    sleep WYRAÅ»

    sleep  Powoduje, że skrypt zasypia na WYRAŻ sekund, lub na zawsze,
        jeÅli nie podano WYRAÅ». Spanie można przerwaÄ, przesyÅajÄc
        procesowi SIGALRM. Zwraca iloÅÄ przespanych sekund.
        Przypuszczalnie nie powinno siÄ ÅÄczyÄ wywoÅaÅ alarm() i
        sleep(), gdyż sleep() jest czÄsto implementowane przy użyciu
        alarm().

        Na niektórych systemach, spanie może trwaÄ do sekundy mniej
        niż żÄdaÅeÅ, zależnie od sposobu obliczania sekund.
        WiÄkszoÅÄ nowoczesnych systemów przesypia caÅy okres.

        Dla pauz, lub wiÄkszej dokÅadnoÅci niż sekunda, możesz użyÄ
        interfejsu syscall() perla i dostaÄ siÄ do funkcji
        setitimer(2), o ile jest ona obsÅugiwana przez twój system.
        Możesz też zapoznaÄ siÄ z opisem select(), znajdujÄcym siÄ
        gdzieÅ w tym dokumencie.

        Zobacz także funkcjÄ sigpause() z moduÅu POSIX.

    socket GNIAZDO,DOMENA,TYP,PROTOKÃÅ
        Otwiera gniazdo podanego typu i przywiÄzuje je do uchwytu pliku
        GNIAZDO. DOMENA, TYP i PROTOKÃÅ sÄ takie same jak dla
        wywoÅania systemowego socket(2). Przed używaniem tej funkcji,
        powinieneÅ użyÄ "use Socket;", aby zaimportowaÄ odpowiednie
        definicje. Obejrzyj przykÅad w sekcji Sockets: Client/Server
        Communication w podrÄczniku perlipc(1).

    socketpair GNIAZDO1,GNIAZDO2,DOMENA,TYP,PROTOKÃÅ
        Tworzy nienazwanÄ parÄ gniazd danego typu, w podanej domenie.
        DOMENA, TYP i PROTOKÃÅ sÄ podawane tak samo, jak dla wywoÅania
        systemowego socketpair(2). JeÅli funkcja nie jest
        zaimplementowana, to powoduje bÅÄd krytyczny. Po sukcesie
        zwracane jest TRUE.

    sort NAZWA LISTA

    sort BLOK LISTa

    sort LISTA
        Sortuje LISTÄ i zwraca posortowanÄ wartoÅÄ listowÄ. JeÅli
        pominiÄte zostanÄ parametry NAZWA lub BLOK, sortowanie
        nastÄpuje w porzÄdku porównywania ÅaÅcuchów. JeÅli podano
        NAZWÄ, to wskazuje ona na podprocedurÄ, zwracajÄcÄ liczbÄ
        caÅkowitÄ, która jest mniejsza, równa, lub wiÄksza od zera,
        zależnie od tego, jak elementy tablicy majÄ byÄ poukÅadane. W
        takich procedurach bardzo przydatne sÄ operatory <=> oraz cmp.
        NAZWA może byÄ nazwÄ zmiennej skalarnej--w tym wypadku wartoÅÄ
        daje nazwÄ używanej podprocedury. Zamiast NAZWY można podaÄ
        BLOK, czyli anonimowÄ podprocedurÄ sortujÄcÄ.

        W celu polepszenia efektywnoÅci, pomijany jest normalny kod
        woÅania podprocedur: podprocedura nie może byÄ rekurencyjna, a
        dwa porównywane elementy nie sÄ przekazywane przez @_, lecz
        jako globalne zmienna pakietu $a oraz $b (zobacz przykÅad
        poniżej). SÄ one przekazywane przez referencjÄ, wiÄc nie
        modyfikuj ani $a, ani $b. Nie próbuj też deklarowaÄ ich jako
        leksykalne.

        Nie można też wyjÅÄ z bloku sortujÄcego przy użyciu żadnego
        operatora kontroli pÄtli czy goto().

        Gdy dziaÅa use locale, sort LIST sortuje LISTÄ wedÅug
        odpowiedniego locale. Zobacz stronÄ perllocale(1).

        PrzykÅady:

          # sortuj leksykalnie
          @articles = sort @files;

          # to samo, z jawnÄ procedurÄ sortujÄcÄ
          @articles = sort {$a cmp $b} @files;

          # teraz niewrażliwie na wielkoÅÄ liter
          @articles = sort {uc($a) cmp uc($b)} @files;

          # to samo w odwrotnym porzÄdku
          @articles = sort {$b cmp $a} @files;

          # sortuj rosnÄco, numerycznie
          @articles = sort {$a <=> $b} @files;

          # j/w, malejÄco
          @articles = sort {$b <=> $a} @files;

          # sortuj, używajÄc jawnej nazwy podprocedury
          sub byage {
            $age{$a} <=> $age{$b}; # zaÅożenie numerycznoÅci
          }
          @sortedclass = sort byage @class;

          # to sortuje tablicÄ asocjacyjnÄ %age wedÅug wartoÅci (zamiast klucza)
          # przy użyciu funkcji inline
          @eldest = sort { $age{$b} <=> $age{$a} } keys %age;

          sub backwards { $b cmp $a; }
          @harry = ('dog','cat','x','Cain','Abel');
          @george = ('gone','chased','yz','Punished','Axed');
          print sort @harry;
              # drukuje AbelCaincatdogx
          print sort backwards @harry;
              # drukuje xdogcatCainAbel
          print sort @george, 'to', @harry;
              # drukuje AbelAxedCainPunishedcatchaseddoggonetoxyz

          # sortuj nieefektywnie wedÅug malejÄcego porównania numerycznego,
          # używajÄc pierwszej liczby caÅkowitej po znaku =, lub w przeciwnym
          # wypadku caÅy rekord, bez zwracania uwagi na wielkoÅÄ liter.

          @new = sort {
            ($b =~ /=(\d+)/)[0] <=> ($a =~ /=(\d+)/)[0]
                      ⎪⎪
                  uc($a) cmp uc($b)
          } @old;

          # to samo, dużo efektywniej;
          # zbudujemy zewnÄtrzne indeksy
          @nums = @caps = ();
          for (@old) {
            push @nums, /=(\d+)/;
            push @caps, uc($_);
          }

          @new = @old[ sort {
                    $nums[$b] <=> $nums[$a]
                        ⎪⎪
                    $caps[$a] cmp $caps[$b]
                   } 0..$#old
               ];

          # to samo, przy użyciu Schwartzian Transform (bez tymczasowych)
          @new = map { $_->[0] }
            sort { $b->[1] <=> $a->[1]
                    ⎪⎪
               $a->[2] cmp $b->[2]
            } map { [$_, /=(\d+)/, uc($_)] } @old;

        JeÅli używasz strict, nie możesz deklarowaÄ $a i $b jako
        leksykalia. SÄ one pakietowymi globaliami. Znaczy to, że jeÅli
        jesteÅ w pakiecie gÅównym (main), to jest to

          @articles = sort {$main::b <=> $main::a} @files;

        kub po prostu

          @articles = sort {$::b <=> $::a} @files;

        lecz jeÅli jesteÅ w pakiecie FooPack, to jest to

          @articles = sort {$FooPack::b <=> $FooPack::a} @files;

        Funkcja porównujÄca musi siÄ zachowywaÄ [jednoznacznie]. JeÅli
        zwraca niespójne, nielogiczne wyniki (np. czasem mówiÄc, że
        $x[1] jest mniejsze niż $x[2], a czasem odwrotnie), to
        interpreter perla prawdopodobnie siÄ wysypie i zrzuci core.
        Wynika to caÅkowicie z zależnoÅci od systemowej funkcji
        bibliotecznej qsort(3); funkcja ta czÄsto nie dokonuje pewnych
        sprawdzeÅ w celu polepszenia szybkoÅci.

    splice TABLICA,OFFSET,DÅUGOÅÄ,LISTA

    splice TABLICA,OFFSET,DÅUGOÅÄ

    splice TABLICA,OFFSET
        Usuwa z tablicy elementy wskazane przez OFFSET i DÅUGOÅÄ, oraz
        zamienia je ewentualnie podanymi elementami LISTY. Zwraca
        elementy, które zostaÅy z tablicy usuniÄte. Tablica zgodnie z
        potrzebami roÅnie, lub maleje. JeÅli parametr DÅUGOÅÄ zostanie
        pominiÄty, to usuwane jest wszystko, poczynajÄc od OFFSET. A
        oto pewne równoważnoÅci (zakÅadajÄc, że $[ == 0):

          push(@a,$x,$y)   splice(@a,$#a+1,0,$x,$y)
          pop(@a)       splice(@a,-1)
          shift(@a)      splice(@a,0,1)
          unshift(@a,$x,$y)  splice(@a,0,0,$x,$y)
          $a[$x] = $y     splice(@a,$x,1,$y);

        PrzykÅad, przy zaÅożeniu, że dÅugoÅci tablic sÄ przekazywane
        przed tablicami:

          sub aeq {  # porównaj dwie wartoÅci listowe
            local(@a) = splice(@_,0,shift);
            local(@b) = splice(@_,0,shift);
            return 0 unless @a == @b;    # ta sama dÅugoÅÄ?
            while (@a) {
              return 0 if pop(@a) ne pop(@b);
            }
            return 1;
          }
          if (&aeq($len,@foo[1..$len],0+@bar,@bar)) { ... }


    split /WZORZEC/,WYRAÅ»,LIMIT

    split /WZORZEC/,WYRAÅ»

    split /WZORZEC/

    split  Dzieli ÅaÅcuch na tablicÄ ÅaÅcuchów i zwraca tÄ tablicÄ.

        JeÅli nie jest w kontekÅcie listowym, to zwraca listÄ
        znalezionych pól i dzieli do tablicy @_. (w kontekÅcie
        listowym możesz wymusiÄ dzielenie do @_, używajÄc jako
        rozdzielaczy wzorca ??, lecz bÄdzie wciÄż zwracaÄ wartoÅÄ
        tablicowÄ.) Używanie jawnego dzielenia do @_ nie jest jednak
        zalecane.

        JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄty, dzielony jest ÅaÅcuch $_. JeÅli
        pominiÄty jest też WZORZEC, dzielenie nastÄpuje na biaÅych
        spacjach (po pominiÄciu wszelkich prowadzÄcych biaÅych spacji).
        Wszystko, odpowiadajÄce WZORCOWI jest uważane za rozdzielacz
        pól. (Zauważ, że rozdzielacz może byÄ dÅuższy niż jeden
        znak.) JeÅli podano wartoÅÄ LIMIT i nie jest to liczba ujemna,
        dzielenie nastÄpuje do nie wiÄcej niż tej iloÅci pól. JeÅli
        LIMIT nie jest podany, koÅczÄce wypeÅnienia nullowe sÄ obcinane
        (co dobrze pamiÄtaÄ użytkownikom pop()). JeÅli LIMIT jest
        ujemny, to jest traktowany tak, jakby podano arbitralnie duży
        LIMIT.

        Wzorzec, odpowiadajÄcy ÅaÅcuchowi null (żeby nie byÄ zmylonym
        ze wzorcem null //, który jest tylko jednym czÅonkiem z
        zestawu wzorców odpowiadajÄcych ÅaÅcuchowi null) bÄdzie
        dzieliÅ wartoÅÄ WYRAÅ» na oddzielne znaki w każdym punkcie,
        który odpowie zapytaniu. Na przykÅad:

          print join(':', split(/ */, 'hi there'));

        da w wyniku 'h:i:t:h:e:r:e'.

        Parametr LIMIT może byÄ użyty do podzielenia linii czÄÅciowo

          ($login, $passwd, $remainder) = split(/:/, $_, 3);

        Podczas przypisywania do listy, jeÅli nie podano LIMITU, perl
        ustawia domyÅlny limit wielkoÅci o 1 wiÄkszej niż lista
        zmiennych na liÅcie, zapobiegajÄc tak niepotrzebnej pracy. Dla
        powyższej listy, LIMIT byÅby ustawiony domyÅlnie na 4. W
        aplikacjach, gdzie czas jest krytycznym czynnikiem,
        powstrzymuje ciÄ to od dzielenia na wiÄcej pól, niż
        rzeczywiÅcie potrzebujesz.

        JeÅli WZORZEC zawiera nawiasy, z ÅaÅcuchów odpowiadajÄcym
        podÅaÅcuchom rozdzielacza tworzone sÄ dodatkowe elementy
        tablicy.

          split(/([,-])/, "1-10,20", 3);

        daje wartoÅÄ listowÄ

          (1, '-', 10, ',', 20)

        JeÅli masz caÅy nagÅówek normalnego unixowego komunikatu
        pocztowego w nagÅówku $header, to możesz rozdzieliÄ go na
        pola i wartoÅci w nastÄpujÄcy sposób:

          $header =~ s/\n\s+/ /g; # obsÅuż linie kontynuacji
          %hdrs  = (UNIX_FROM => split /^(.*?):\s*/m, $header);

        Wzorzec /WZORZEC/ może byÄ zamieniony wyrażeniem,
        umożliwiajÄc tak podawanie wzorców, które zmieniajÄ siÄ w
        czasie. (aby dokonaÄ kompilacji czasu dziaÅania tylko raz,
        użyj /$variable/o.)

        Specjalnym przypadkiem jest podanie jako WZORZEC spacji (' ').
        BÄdzie to powodowaÄ dzielenie na biaÅych spacjach, podobnie jak
        domyÅlna wersja split. Tak wiÄc split(' ') może byÄ używany
        do domyÅlnego zachowania awk, gdzie split(/ /) daje tyle
        ÅaÅcuchów null, ile jest prowadzÄcych biaÅych spacji. Split
        dla /\s+/ jest podobny do split(' '), lecz dowolna biaÅa spacja
        powoduje null na pierwszym polu. Split bez argumentów dokonuje
        w rzeczywistoÅci wewnÄtrznie split(' ', $_).

        PrzykÅad:

          open(passwd, '/etc/passwd');
          while (<passwd>) {
            ($login, $passwd, $uid, $gid, $gcos,
              $home, $shell) = split(/:/);
            ...
          }

        (Zauważ, że $shell w powyższym bÄdzie miaÅ za sobÄ nowÄ
        liniÄ. Aby jÄ usunÄÄ, zapoznaj siÄ z funkcjami chop, chomp i
        join, opisanymi gdzieÅ w tym dokumencie.)

    sprintf FORMAT, LISTA
        Zwraca ÅaÅcuch, sformatowany wedÅug konwencji printf, funkcji
        bibliotecznej jÄzyka C, sprintf(3).

        Perl emuluje funkcjÄ C sprintf(), lecz nie używa jej (poza
        liczbami zmiennoprzecinkowymi, a nawet wtedy dozwolone sÄ tylko
        standardowe modyfikatory). W wyniku, w perlu nie sÄ dostÄpne
        żadne niestandardowe rozszerzenia lokalnej wersji sprintf().

        Perlowy sprintf() zezwala na nastÄpujÄce, ogólnie znane
        konwersje:

         %%  znak procentu
         %c  znak o podanym kodzie
         %s  ÅaÅcuch
         %d  integer ze znakiem, dziesiÄtnie
         %u  integer bez znaku, dziesiÄtnie
         %o  integer bez znaku, ósemkowo
         %x  integer bez znaku, szesnastkowo
         %e  liczba zmiennoprzecinkowa w notacji naukowej
         %f  liczba zmiennoprzecinkowa w ustalonej notacji dziesiÄtnej
         %g  liczba zmiennoprzecinkowa w notacji %e lub %f

        Dodatkowo, perl zezwala na nastÄpujÄce szeroko-obsÅugiwane
        konwersje:

         %X  podobne do %x, lecz na dużych literach
         %E  podobne do %e, lecz z użyciem dużego E
         %G  podobne do %g, lecz z użyciem dużego E
         %p  wskaźnik (daje adres wartoÅci, podany szesnastkowo)
         %n  specjalne: przechowuje liczbÄ dotychczas wpisanych do nastÄpnej
            zmiennej z listy parametrów

        I w koÅcu, dla kompatybilnoÅci wstecznej, perl zezwala na
        poniższe zbyteczne, lecz szeroko obsÅugiwane konwersje:

         %i  synonim %d
         %D  synonim %ld
         %U  synonim %lu
         %O  synonim %lo
         %F  synonim %f

        Perl zezwala na użycie nastÄpujÄcych uniwersalnych flag miÄdzy
        znakiem %, a literÄ konwersji:

         spacja poprzedź liczbÄ dodatniÄ spacjÄ
         +    poprzedź liczbÄ dodatniÄ plusem
         -    wyrównuj do lewej w obszarze pola
         0    użyj zer zamiast spacji do wyrównywania w prawo
         #    poprzedź liczbÄ Ã³semkowÄ "0", szesnastkowÄ "0x"
         liczba minimalna wielkoÅÄ pola
         .liczba "precyzja": liczba cyfr po kropce dziesiÄtnej dla
             zmiennoprzecinkowych, maksymalna dÅugoÅÄ dla ÅaÅcucha, lub
             minimalna dÅugoÅÄ dla liczby caÅkowitej (integer)
         l    interpretuj integer jak typ C "long", lub "unsigned long"
         h    interpretuj integer jak typ C "short", lub "unsigned short"

        Istnieje też jedna flaga specyficzna dla perla:

         V    interpretuj integer jako standardowy typ integera w perlu

        Tam, gdzie we flagach pojawia siÄ liczba, można użyÄ gwiazdki
        ("*"). W tym wypadku perl używa zamiast liczby wartoÅci
        nastÄpnego argumentu z listy parametrów. JeÅli szerokoÅÄ pola,
        uzyskana przez "*" jest ujemna, to ma to samo dziaÅanie, co
        flaga '-': wyrównywanie do lewej.

        JeÅli dziaÅa use locale, znaki używane do kropki dziesiÄtnej
        bÄdÄ drukowane wedÅug locale LC_NUMERIC. Zobacz stronÄ
        perllocale(1).

    sqrt WYRAÅ»

    sqrt  Zwraca pierwiastek kwadratowy z WYRAÅ». JeÅli WYRAÅ» jest
        pominiÄte, zwraca wartoÅÄ dla $_.

    srand WYRAÅ»

    srand  Ustawia nasionko liczby losowej dla operatora rand. JeÅli
        pominiÄte zostanie WYRAÅ», używana jest pseudolosowa wartoÅÄ,
        oparta o bieżÄcy czas i identyfikator procesu. W wersjach
        perla wczeÅniejszych niż 5.004, domyÅlnym nasionkiem byÅ po
        prostu bieżÄcy czas time(). Nie jest to szczególnie dobre
        nasionko, wiÄc wiele starych programów zaÅÄczaÅo swojÄ wÅasnÄ
        wartoÅÄ inicjujÄcÄ (czÄsto time ^ $$, lub C<time ^ ($$ + ($$ <<
        15))>), lecz teraz nie jest to konieczne.

        W rzeczywistoÅci, zazwyczaj w ogóle nie jest konieczne
        wywoÅywanie srand, ponieważ jest ono wywoÅywane niejawnie przy
        pierwszym użyciu operatora rand. Jednak nie byÅo tak w
        wersjach wczeÅniejszych niż perl 5.005, wiÄc jeÅli twój
        skrypt ma dziaÅaÄ ze starszymi wersjami, powinien jednak woÅaÄ
        srand().

        Zauważ, że dla potrzeb kryptografii potrzebujesz czegoÅ
        wiÄcej niż tylko wylosowaÄ domyÅlne nasionko. PopularnÄ metodÄ
        jest sprawdzanie sum kontrolnych skompresowanego wyjÅcia z
        jednego, lub wiÄcej programów szybko zmieniajÄcego siÄ statusu
        systemu operacyjnego. Na przykÅad:

          srand (time ^ $$ ^ unpack "%L*", `ps axww ⎪ gzip`);

        JeÅli naprawdÄ ci na tym zależy, zobacz moduÅ
        Math::TrulyRandom w CPAN.

        Nie woÅaj srand() wielokrotnie, chyba że dokÅadnie wiesz co i
        w jakim celu robisz. Celem tej funkcji jest zasilenie funkcji
        rand() tak, by rand() zwracaÅ innÄ sekwencjÄ dla każdego
        uruchomienia programu. Zrób to raz, na samym poczÄtku
        programu, bo w przeciwnym wypadku nie uzyskasz z rand() liczb
        losowych!

        CzÄsto wywoÅywane programy (takie jak skrypty CGI), które jako
        nasionka używajÄ po prostu

          time ^ $$

        mogÄ paÅÄ ofiarÄ wÅasnoÅci matematycznej, że

          a^b == (a+1)^(b+1)

        przez jednÄ trzeciÄ czasu. WiÄc nie rób tego.

    stat UCHWYTPLIKU

    stat WYRAÅ»

    stat  Zwraca 13 elementowÄ tablicÄ, opisujÄcÄ status pliku--otwartego
        przez UCHWYTPLIKU lub nazwanego przez WYRAÅ». JeÅli WYRAÅ» jest
        pominiÄte, używany jest $_. Gdy funkcja zawiedzie, zwraca
        listÄ null. Zazwyczaj jest to używane nastÄpujÄco:

          ($dev,$ino,$mode,$nlink,$uid,$gid,$rdev,$size,
           $atime,$mtime,$ctime,$blksize,$blocks)
             = stat($filename);

        Nie wszystkie z tych pól sÄ obsÅugiwane na wszystkich
        rodzajach systemów plików. Oto znaczenia pól:

         0 dev   numer urzÄdzenia systemu plików
         1 ino   numer inode
         2 mode   prawa pliku (typ i prawa)
         3 nlink  liczba twardych dowiÄzaÅ do pliku
         4 uid   numeryczny UID wÅaÅciciela
         5 gid   numeryczny GID wÅaÅciciela
         6 rdev   identyfikator urzÄdzenia (tylko dla plików specjalnych)
         7 size   caÅkowity rozmiar w bajtach
         8 atime  ostatni dostÄp od epoki
         9 mtime  ostatnia modyfikacja od epoki
        10 ctime  ostatnia zmiana inode od epoki
        11 blksize preferowany rozmiar bloku dla I/O systemu plików
        12 blocks  rzeczywista liczba zaalokowanych bloków

        (Epoka nastÄpiÅa o 00:00 1 stycznia, 1970 GMT.)

        JeÅli funkcja dostanie specjalny uchwyt pliku, skÅadajÄcy siÄ z
        podkreÅlenia, to nie jest ona wykonywana, lecz przekazywana
        jest zawartoÅÄ ostatniego testu pliku. PrzykÅad:

          if (-x $file && (($d) = stat(_)) && $d < 0) {
            print "$file jest wykonywalnym plikiem NFS\n";
          }

        (DziaÅa to tylko na maszynach, dla których numer urzÄdzenia
        jest ujemny dla NFS.)

    study SKALAR

    study  Zajmuje trochÄ czasu, by przestudiowaÄ SKALAR (lub $_, jeÅli go
        nie podano), przygotowujÄc siÄ na wiele przeszukiwaÅ wzorców
        na tym ÅaÅcuchu, przed jego kolejnÄ modyfikacjÄ. Może to
        pozwoliÄ zyskaÄ na czasie, zależnie od natury i liczby
        wzorców, a także od rozÅożenia czÄstotliwoÅci znaków w
        przeszukiwanym ÅaÅcuchu. Najlepiej sprawdziÄ empirycznie, czy
        funkcja ta wpÅywa na szybkoÅÄ dodatnio, czy ujemnie. NajwiÄcej
        zyskajÄ pÄtle, szukajÄce wielu krótkich, staÅych ÅaÅcuchów
        (wÅÄczajÄc staÅe czÄÅci bardziej zÅożonych wzorców). Naraz
        można mieÄ obsÅugiwany przez study tylko jeden ÅaÅcuch. JeÅli
        przejdziesz na inny skalar, to poprzedni stanie siÄ
        nieprzestudiowany. (study dziaÅa nastÄpujÄco: najpierw robiona
        jest lista powiÄzana dla każdego znaku przeszukiwanego
        ÅaÅcucha, tak że wiemy na przykÅad gdzie znajdujÄ siÄ
        wszystkie znaki 'k'. W każdym szukanym ÅaÅcuchu wybierany
        jest w oparciu o statyczne tablice rozkÅadu najrzadziej
        wystÄpujÄcy znak. ÅaÅcuch jest poszukiwany w miejscach, gdzie
        znajduje siÄ ten najrzadszy znak.)

        Na przykÅad oto pÄtla, która wstawia wpisy tworzÄce indeks
        przed każdÄ liniÄ, zawierajÄcÄ okreÅlony wzorzec:

          while (<>) {
            study;
            print ".IX foo\n" if /\bfoo\b/;
            print ".IX bar\n" if /\bbar\b/;
            print ".IX blurfl\n" if /\bblurfl\b/;
            ...
            print;
          }

        Użycie study spowoduje szukanie /\bfoo\b/ tylko w miejscach
        $_, które zawierajÄ "f", gdyż jest to najrzadszy znak.
        Ogólnie, daje to duże zyski, poza przypadkami patologicznymi.
        Jedynym pytaniem jest to, czy zachowuje ci to wiÄcej czasu niż
        zabraÅo zbudowanie powiÄzanej listy.

        Zauważ, że jeÅli musisz szukaÄ ÅaÅcuchów, o których nic nie
        wiesz, aż do uruchomienia, to możesz zbudowaÄ caÅÄ pÄtlÄ jako
        ÅaÅcuch i evalowaÄ to, by zapobiec ciÄgÅemu rekompilowaniu
        wzorców. W poÅÄczeniu z czynieniem $/ niezdefiniowanym, aby
        wessaÄ caÅe pliki jako jeden rekord, może to byÄ bardzo
        szybkie, czÄsto szybsze niż specjalizowane programy typu
        fgrep(1). NastÄpujÄcy przykÅad skanuje listÄ plików (@files) w
        poszukiwaniu listy sÅów (@words) i drukuje nazwy plików,
        zawierajÄcych odpowiednik:

          $search = 'while (<>) { study;';
          foreach $word (@words) {
            $search .= "++\$seen{\$ARGV} if /\\b$word\\b/;\n";
          }
          $search .= "}";
          @ARGV = @files;
          undef $/;
          eval $search;        # to krzyczy
          $/ = "\n";     # ustaw normalny rozdzielacz wejÅcia
          foreach $file (sort keys(%seen)) {
            print $file, "\n";
          }


    sub BLOK

    sub NAZWA

    sub NAZWA BLOK
        Nie jest to prawdziwa funkcja, lecz definicja podprocedury.
        JeÅli zawiera tylko NAZWÄ (i przypuszczalnie prototypy), jest
        to tylko deklaracja. Bez NAZWY jest to deklaracja anonimowej
        funkcji i zwraca wartoÅÄ: referencjÄ CODE zawÄżenia, które
        wÅaÅnie utworzyÅeÅ. Dla dalszych szczegóÅów, zobacz stronÄ
        podrÄcznika perlref(1).

    substr WYRAÅ»,OFFSET,DÅUGOÅÄ

    substr WYRAÅ»,OFFSET
        WyciÄga z WYRAÅ» podÅaÅcuch i zwraca go. Pierwszy znak znajduje
        siÄ pod offsetem 0, lub tym, na co ustawiÅeÅ $[ (lecz nie rób
        tego). JeÅli OFFSET jest ujemny, rozpoczyna siÄ w tej
        odlegÅoÅci od koÅca ÅaÅcucha. JeÅli DÅUGOÅÄ jest pominiÄta,
        zwracane jest wszystko, aż do koÅca ÅaÅcucha. JeÅli DÅUGOÅÄ
        jest ujemna, pozostawia tyle znaków z koÅca ÅaÅcucha.

        Funkcji substr() możesz użyÄ jako lwartoÅci, w którym
        wypadku WYRAÅ» musi byÄ lwartoÅciÄ. JeÅli przyznasz coÅ
        krótszego niż DÅUGOÅÄ, ÅaÅcuch zostanie skrócony, a jeÅli
        coÅ dÅuższego, to ÅaÅcuch zostanie rozciÄgniÄty. Aby zachowaÄ
        staÅÄ dÅugoÅÄ ÅaÅcucha, możesz potrzebowaÄ dopeÅniÄ, lub
        obciÄÄ wartoÅci przy użyciu sprintf().

    symlink STARYPLIK,NOWYPLIK
        Tworzy nowÄ nazwÄ pliku, dowiÄzanÄ symbolicznie do starej. Po
        sukcesie zwraca 1, w przeciwnym wypadku 0. Na systemach nie
        obsÅugujÄcych dowiÄzaÅ symbolicznych, funkcja ta powoduje bÅÄd
        krytyczny podczas dziaÅania. Aby go wychwyciÄ, użyj eval:

          $symlink_exists = (eval {symlink("","")};, $@ eq '');


    syscall LISTA
        WywoÅuje wywoÅanie systemowe, podane jako pierwszy element
        listy, przekazujÄc resztÄ elementów jako argumenty wywoÅania.
        JeÅli nie jest to zaimplementowane, powoduje bÅÄd krytyczny.
        Argumenty sÄ interpretowane nastÄpujÄco: jeÅli podany argument
        jest numeryczny, przekazywany argument to int. JeÅli nie,
        przekazywany jest wskaźnik do wartoÅci tekstowej. Odpowiadasz
        za upewnienie siÄ, że ÅaÅcuch jest doÅÄ dÅugi, by odebraÄ
        okreÅlony wynik, który może byÄ do niego zapisany. JeÅli
        twoje argumenty int nie sÄ literaÅami i nie byÅy nigdy
        interpretowane w kontekÅcie numerycznym, możesz byÄ zmuszonym
        dodaÄ do nich 0, aby wymusiÄ na nich wyglÄd liczbowy.

          require 'syscall.ph';        # może byÄ niezbÄdne h2ph
          syscall(&SYS_write, fileno(STDOUT), "hi there\n", 9);

        Zauważ, że perl obsÅuguje przekazywanie do 14 argumentów do
        wywoÅania systemowego, co w praktyce powinno wystarczyÄ.

    sysopen UCHWYTPLIKU,NAZWAPLIKU,TRYB

    sysopen UCHWYTPLIKU,NAZWAPLIKU,TRYB,PRAWA
        Otwiera plik NAZWAPLIKU i wiÄże go z UCHWYTEMPLIKU. JeÅli
        UCHWYTPLIKU jest wyrażeniem, to jego wartoÅÄ jest używana
        jako nazwa rzeczywistego uchwytu pliku. Funkcja ta woÅa
        podlegajÄcÄ jej funkcjÄ systemu operacyjnego, open z
        parametrami NAZWAPLIKU, TRYB, PRAWA.

        PrawidÅowe wartoÅci i bity flag parametru TRYB sÄ zależne od
        systemu; sÄ one dostÄpne przez standardowy moduÅ Fcntl. Jednak
        z przyczyn historycznych, niektóre wartoÅci sÄ uniwersalne;
        zero oznacza tylko dla odczytu, jeden tylko dla zapisu, a dwa
        dla zapisu i odczytu.

        JeÅli plik NAZWAPLIKU nie istnieje, a wywoÅanie open go tworzy
        (zazwyczaj dlatego, że TRYB zawiera flagÄ O_CREAT), to wartoÅÄ
        PRAW okreÅla prawa nowo utworzonego pliku. JeÅli sÄ one
        pominiÄte, używana jest domyÅlna wartoÅÄ 0666, która
        umożliwia wszystkim odczyt i zapis. WartoÅÄ ta ma sens, zobacz
        umask.

        ModuÅ IO::File daje bardziej obiektowe podejÅcie do tych
        rzeczy.

    sysread UCHWYTPLIKU,SKALAR,DÅUGOÅÄ,OFFSET

    sysread UCHWYTPLIKU,SKALAR,DÅUGOÅÄ
        Próbuje odczytaÄ DÅUGOÅÄ bajtów danych do zmiennej SKALAR.
        Odczyt nastÄpuje z pliku wskazywanego przez UCHWYTPLIKU, przy
        użyciu wywoÅania systemowego read(2). Pomija to stdio, wiÄc
        ÅÄczenie tej funkcji z innym rodzajami odczytu, z print(),
        write(), seek(), lub tell() może powodowaÄ problemy. Zwraca
        iloÅÄ odczytanych bajtów, lub undef w wypadku bÅÄdu. SKALAR
        bÄdzie rozciÄgany tak, by pasowaÅ do liczby odczytanych
        bajtów.

        Aby spowodowaÄ odczyt danych z któregoÅ miejsca ÅaÅcucha
        (różnego niż poczÄtek), można podaÄ dodatkowo parametr
        OFFSET. JeÅli parametr ten jest ujemny, to wskazywana jest
        pozycja przesuniÄta o tyleż bajtów w tyÅ od koÅca ÅaÅcucha.
        JeÅli dodatni offset jest wiÄkszy od dÅugoÅci SKALARA, to
        wynikiem jest wypeÅnienie do wymaganego rozmiaru znakami "\-",
        a nastÄpnie doklejenie odczytu.

    sysseek UCHWYTPLIKU,POZYCJA,GDZIE
        Zmienia pozycjÄ UCHWYTUPLIKU przy użyciu wywoÅania systemowego
        lseek(2). Pomija stdio, wiÄc ÅÄczenie tego z odczytami (innymi
        niż sysread()), z print(), write(), seek(), lub tell() może
        wprowadziÄ problemy. UCHWYTPLIKU może byÄ wyrażeniem,
        którego wartoÅÄ daje nazwÄ uchwytu pliku. WartoÅci dla GDZIE
        to 0 dla ustawienia nowej pozycji, 1 dla dodania nowej pozycji
        do bieżÄcej i 2 do ustawienia pozycji EOF plus offset. Dla
        parametru GDZIE można używaÄ staÅych SEEK_SET, SEEK_CUR i
        SEEK_END z moduÅu IO::Seekable lub POSIX.

        Zwracana jest nowa pozycja, lub wartoÅÄ niezdefiniowana w
        wypadku bÅÄdu. Pozycja zerowa zwracana jest jako ÅaÅcuch "0
        but true"; tak wiÄc sysseek() zwraca TRUE po sukcesie i FALSE
        po bÅÄdzie, lecz wciÄż możesz Åatwo ustaliÄ nowÄ pozycjÄ.

    system LISTA
        Robi dokÅadnie to samo, co "exec LISTA", poza tym, że dokonuje
        przed tym forka i proces rodzicielski czeka, aż dziecko dokona
        żywota. Zauważ, że przetwarzanie argumentów różni siÄ,
        zależnie od liczby argumentów. WartoÅÄ zwracana jest statusem
        wyjÅcia programu, zwróconym przez wywoÅanie wait(). Aby
        uzyskaÄ rzeczywistÄ wartoÅÄ wyjÅcia, podziel jÄ przez 256.
        Zobacz też opis exec, znajdujÄcy siÄ gdzieÅ w tym dokumencie.
        Nie jest to sposób, którego należy używaÄ do
        przechwytywania wyjÅcia z komendy, dla tego celu użyj zwykÅych
        odwróconych apostrofów (backticks?) lub qx//, jak opisano w
        sekcji `ÅAÅCUCH` podrÄcznika perlop(1).

        Ponieważ zarówno system() i odwrotne apostrofy blokujÄ SIGINT
        i SIGQUIT, ubicie ich nie powoduje przerwania twojego programu.

          @args = ("command", "arg1", "arg2");
          system(@args) == 0
            or die "system @args siÄ nie powiódÅ: $?"

        A oto bardziej wyrafinowany przykÅad analizowania wartoÅci
        zwracanej przez system(). Ma to miejsce na systemie unixowym i
        jest robione, aby sprawdziÄ wszystkie możliwoÅci, wÅÄcznie z
        sygnaÅami i zrzutami core.

          $rc = 0xffff & system @args;
          printf "system(%s) zwróciŠ%#04x: ", "@args", $rc;
          if ($rc == 0) {
            print "normalne zakoÅczenie\n";
          }
          elsif ($rc == 0xff00) {
            print "komenda siÄ nie powiodÅa: $!\n";
          }
          elsif ($rc > 0x80) {
            $rc >>= 8;
            print "niezerowy status wyjÅcia $rc\n";
          }
          else {
            print "skoÅczyÅ z ";
            if ($rc &  0x80) {
              $rc &= ~0x80;
              print "zrzutem core z ";
            }
            print "sygnaÅem $rc\n"
          }
          $ok = ($rc != 0);


    syswrite UCHWYTPLIKU,SKALAR,DÅUGOÅÄ,OFFSET

    syswrite UCHWYTPLIKU,SKALAR,DÅUGOÅÄ
        Próbuje zapisaÄ DÅUGOÅÄ bajtów ze SKALARA do pliku podanego
        przez UCHWYTPLIKU przy użyciu wywoÅania systemowego write(2).
        Pomija stdio, wiÄc ÅÄczenie tego z odczytami (innymi niż
        sysread()), z print(), write(), seek(), lub tell() może
        spowodowaÄ problemy. Zwraca liczbÄ zapisanych bajtów, lub
        undef w wypadku bÅÄdu. JeÅli dÅugoÅÄ jest wiÄksza niż dostÄpne
        dane, zapisywanych jest tylko tyle danych, ile jest dostÄpnych.

        Dodatkowo można podaÄ OFFSET, aby zapisaÄ dane z jakiejÅ
        czÄÅci ÅaÅcucha, która nie jest poczÄtkiem. Ujemna wartoÅÄ
        offsetu nakazuje zapisywanie od miejsca, przesuniÄtego o tyle
        bajtów od koÅca ÅaÅcucha.

    tell UCHWYTPLIKU

    tell  Zwraca bieżÄcÄ pozycjÄ pliku dla UCHWYTUPLIKU. UCHWYTPLIKU
        może byÄ wyrażeniem, którego wartoÅÄ podaje nazwÄ
        rzeczywistego uchwytu pliku. JeÅli UCHWYTPLIKU jest pominiÄty,
        zakÅadany jest plik, z którego ostatnio czytano.

    telldir UCHWYTKATALOGU
        Zwraca bieżÄcÄ pozycjÄ funkcji readdir() dla UCHWYTUKATALOGU.
        Do seekdir() można przekazaÄ wartoÅÄ, każÄcÄ osiÄgnÄc
        okreÅlonÄ pozycjÄ w katalogu.

    tie ZMIENNA,NAZWAKLASY,LISTA
        Funkcja ta ÅÄczy zmiennÄ z klasÄ pakietu, która opisuje jej
        implementacjÄ. ZMIENNA jest nazwÄ czarowanej zmiennej.
        NAZWAKLASY jest nazwÄ klasy, implementujÄcej obiekty wÅaÅciwego
        typu. Wszelkie dodatkowe argumenty sÄ przekazywane metodzie
        "new" klasy (czyli TIESCALAR, TIEARRAY, lub TIEHASH).
        Zazwyczaj, argumenty te wyglÄdajÄ tak, jak te, które sÄ
        przekazywane funkcji dbm_open() z C. Obiekt, zwrócony przez
        metodÄ "new" jest też zwracany przez tie(), co jest przydatne,
        jeÅli chcesz dostaÄ siÄ do innych metod w NAZWIEKLASY.

        Zauważ, że funkcje takie, jak keys() i valuse() mogÄ zwracaÄ
        wielkie wartoÅci tablicowe, jeÅli użyÄ je na dużych
        obiektach, takich jak pliki DBM. Lepiej może byÄ użyÄ funkcji
        each() i na nich iterowaÄ. PrzykÅad:

          # drukuj offsety pliku historii
          use NDBM_File;
          tie(%HIST, 'NDBM_File', '/usr/lib/news/history', 1, 0);
          while (($key,$val) = each %HIST) {
            print $key, ' = ', unpack('L',$val), "\n";
          }
          untie(%HIST);

        Klasa, implementujÄca tablicÄ asocjacyjnÄ, powinna mieÄ
        nastÄpujÄce metody:

          TIEHASH classname, LIST
          DESTROY this
          FETCH this, key
          STORE this, key, value
          DELETE this, key
          EXISTS this, key
          FIRSTKEY this
          NEXTKEY this, lastkey

        Klasa, implementujÄca zwykÅÄ tablicÄ, powinna mieÄ nastÄpujÄce
        metody:

          TIEARRAY classname, LIST
          DESTROY this
          FETCH this, key
          STORE this, key, value
          [others TBD]

        Klasa, implementujÄca skalar, powinna mieÄ nastÄpujÄce metody:

          TIESCALAR classname, LIST
          DESTROY this
          FETCH this,
          STORE this, value

        W przeciwieÅstwie do funkcji dbmopen(), funkcja tie() nie
        używa, lub wymaga dla ciebie moduÅów (use, require)--musisz o
        to zadbaÄ samodzielnie. Zobacz podrÄcznik DB_File oraz moduÅ
        Config dla interesujÄcych implementacji tie().

    tied ZMIENNA
        Zwraca referencjÄ do obiektu kryjÄcego siÄ pod ZMIENNÄ
        (wartoÅÄ, która byÅa poczÄtkowo zwrócona przez tie(), które
        powiÄzaÅ zmiennÄ z pakietem.) Gdy ZMIENNA nie jest powiÄzana,
        zwracana jest wartoÅÄ niezdefiniowana.

    time  Zwraca liczbÄ sekund od poczÄtku epoki (tj. na MacOs od
        00:00:00, 1 Stycznia, 1904, a od 00:00:00 UTC, 1 Stycznia, 1970
        dla wiÄkszoÅci innych systemów). WystarczajÄce do przekazania
        dla gmtime() lub localtime().

    times  Zwraca czteroelementowÄ tablicÄ, podajÄcÄ w sekundach czasy
        użytkownika i systemu. WartoÅci sÄ dla tego procesu, oraz dla
        dzieci tego procesu.

          ($user,$system,$cuser,$csystem) = times;


    tr///  Operator translacji. To samo co y///. Zobacz stronÄ perlop(1).

    truncate UCHWYTPLIKU,DÅUGOÅÄ

    truncate WYRAÅ»,DÅUGOÅÄ
        Skraca plik, otwarty na UCHWYCIEPLIKU lub nazwany przez WYRAÅ»
        do podanej dÅugoÅci. Na systemach, gdzie nie jest to
        zaimplementowane, powoduje bÅÄd krytyczny.

    uc WYRAÅ»

    uc   Zwraca WYRAÅ» w dużych literach. Jest to funkcja wewnÄtrzna,
        implementujÄca escape \U na ÅaÅcuchach ujÄtych w podwójne
        cudzysÅowy. Szanuje bieżÄce ustawienie LC_CTYPE, jeÅli
        wÅÄczono use locale. Zobacz podrÄcznik perllocale(1).

        JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, używa $_.

    ucfirst WYRAÅ»

    ucfirst Zwraca WYRAÅ», z pierwszym znakiem zmienionym na duÅ¼Ä literÄ.
        Jest to funkcja wewnÄtrzna, implementujÄca escape \u na
        ÅaÅcuchach ujÄtych w cudzysÅowy. Szanuje bieżÄce ustawienie
        LC_CTYPE, jeÅli wÅÄczono use locale. Zobacz podrÄcznik
        perllocale(1).

        If EXPR is omitted, uses $_.

    umask WYRAÅ»

    umask  Ustawia umaskÄ procesu na WYRAÅ» i zwraca wartoÅÄ poprzedniÄ.
        JeÅli WYRAÅ» jest pominiÄte, po prostu zwraca bieżÄcÄ umaskÄ.
        PamiÄtaj, że umaska jest liczbÄ, zazwyczaj podawanÄ Ã³semkowo;
        nie jest ÅaÅcuchem cyfr ósemkowych. Zobacz opis oct,
        znajdujÄcy siÄ gdzieÅ w tym dokumencie, jeÅli masz tylko
        ÅaÅcuch.

    undef WYRAÅ»

    undef  Powoduje, że wartoÅÄ WYRAÅ», która musi byÄ lwartoÅciÄ, staje
        siÄ niezdefiniowana. Używaj tego tylko na wartoÅciach
        skalarnych, caÅej tablicy, caÅej tablicy asocjacyjnej, lub na
        nazwie podprocedury (przy użyciu "&"). (Używanie tej funkcji
        w innych wypadkach przypuszczalnie nie doprowadzi do takich
        rezultatów, jakich można by oczekiwaÄ.) Zawsze zwraca wartoÅÄ
        niezdefiniowanÄ. Możesz pominÄÄ WYRAÅ»--w tym wypadku nic nie
        jest pozbawiane zdefiniowania, lecz mimo to uzyskujesz wartoÅÄ
        niezdefiniowanÄ, którÄ możesz np. zwróciÄ z podprocedury,
        przypisaÄ zmiennej,lub przekazaÄ jako parametr. PrzykÅady:

          undef $foo;
          undef $bar{'blurfl'};       # Porównaj z: delete $bar{'blurfl'};
          undef @ary;
          undef %hash;
          undef &mysub;
          return (wantarray ? (undef, $errmsg) : undef) if $they_blew_it;
          select undef, undef, undef, 0.25;
          ($a, $b, undef, $c) = &foo;    # Ignoruj trzeciÄ zwróconÄ wartoÅÄ


    unlink LISTA

    unlink Kasuje listÄ plików. Zwraca liczbÄ skasowanych plików.

          $cnt = unlink 'a', 'b', 'c';
          unlink @goners;
          unlink <*.bak>;

        Uwaga: unlink nie skasuje katalogów, chyba że jesteÅ
        superużytkownikiem i przekazaÅeÅ perlowi flagÄ -U. Nawet gdy
        te warunki sÄ speÅnione, bÄdź ostrzeżony, że skasowanie
        katalogu może wywoÅaÄ uszkodzenie systemu plików. Zamiast
        tego użyj rmdir.

        JeÅli LISTA jest pominiÄta, używa $_.

    unpack WZORZEC,WYRAÅ»
        Unpack robi odwrotnoÅÄ tego, co pack: pobiera ÅaÅcuch,
        reprezentujÄcy strukturÄ i rozwija go na listÄ wartoÅci,
        zwracajÄ wartoÅÄ tablicowÄ (w kontekÅcie skalarnym zwraca tylko
        pierwszÄ wartoÅÄ tablicy). WZORZEC jest tego samego formatu co
        dla funkcji pack. Oto podprocedura, która dokonuje substringu:

          sub substr {
            local($what,$where,$howmuch) = @_;
            unpack("x$where a$howmuch", $what);
          }

        a potem mamy

          sub ordinal { unpack("c",$_[0]); } # to samo co ord()

        Dodatkowo, możesz poprzedziÄ pola %<liczbÄ>, wskazujÄc, że
        chcesz <liczba>-bitowÄ sumÄ szesnastkowÄ elementów, zamiast
        samych elementów. DomyÅlna jest suma 16-bitowa. Na przykÅad,
        nastÄpujÄcy przykÅad oblicza tÄ samÄ liczbÄ co program sum z
        Systemu V:

          while (<>) {
            $checksum += unpack("%16C*", $_);
          }
          $checksum %= 65536;

        NastÄpujÄcy fragment efektywnie oblicza liczbÄ ustawionych
        bitów w wektorze bitowym:

          $setbits = unpack("%32b*", $selectmask);


    untie ZMIENNA
        Rozbija powiÄzanie miÄdzy zmiennÄ, a pakietem. Zobacz tie().

    unshift TABLICA,LISTA
        Robi odwrotnÄ rzecz do shift. Lub odwrotnÄ do push, zależnie
        jak na to spojrzeÄ. Dokleja listÄ do poczÄtku tablicy i zwraca
        nowÄ liczbÄ elementów.

          unshift(ARGV, '-e') unless $ARGV[0] =~ /^-/;

        Zauważ, że LISTA jest doklejana caÅa, a nie jeden element
        naraz, wiÄc doklejone elementy pozostajÄ w tej samej
        kolejnoÅci. Aby jÄ odwróciÄ, użyj reverse.

    use Module LISTA

    use Module

    use Module WERSJA LISTA

    use WERSJA
        Importuje semantykÄ danego moduÅu do bieżÄcego pakietu.
        Ogólnie aliasuje okreÅlone podprocedury lub nazwy zmiennych do
        twojego pakietu. Jest to dokÅadnie równoważne

          BEGIN { require Module; import Module LIST; }

        poza tym, że Module musi byÄ goÅym sÅowem.

        JeÅli pierwszy argument use jest liczbÄ, to jest ona traktowana
        jako numer wersji, zamiast nazwa moduÅu. JeÅli wersja
        interpretera perla jest mniejsza niż WERSJA, to wyÅwietlony
        zostanie komunikat o bÅÄdzie, a perl natychmiast zakoÅczy
        dziaÅanie. Jest to czÄsto przydatne, jeÅli chcesz sprawdziÄ
        wersjÄ perla przed używaniem moduÅów bibliotecznych, które
        zmieniÅy siÄ w sposób niekompatybilny od czasu starszych
        wersji perla. (staramy siÄ by tak nie byÅo.)

        SÅowo BEGIN wymusza by require i import zaszÅy podczas
        kompilacji. Require zapewnia, że moduÅ bÄdzie zaÅadowany do
        pamiÄci, jeÅli wczeÅniej nie byÅ. Import nie jest
        wbudowany--jest to tylko zwykÅe, statyczne wywoÅanie metody
        pakietu "Module" aby powiedzieÄ moduÅowi, by zaimportowaÅ listÄ
        wÅaÅciwoÅci do pakietu bieżÄcego. ModuÅ może implementowaÄ
        swojÄ metodÄ import w dowolny sposób, choÄ wiÄkszoÅÄ moduÅów
        woli wyprowadzaÄ swojÄ metodÄ poprzez dziedziczenie z klasy
        Exporter, zdefiniowanej w module Exporter, Zobacz podrÄcznik
        Exporter. JeÅli nie ma żadnej metody importujÄcej, to bÅÄd
        jest cicho ignorowany. Może siÄ to w przyszÅych wersjach
        zmieniÄ na bÅÄd krytyczny.

        JeÅli nie chcesz zmieniania swojej przestrzeni nazw, zaÅÄcz
        jawnie pustÄ listÄ:

          use Module ();

        Jest to dokÅadnie równoważne

          BEGIN { require Module; }

        JeÅli miÄdzy Module, a LISTA jest obecny argument WERSJA, to
        use wywoÅa metodÄ VERSION klasy Module z podanÄ wersjÄ, jako
        argumentem. DomyÅlna metoda VERSION, dziedziczona z klasy
        Universal, zakracze jeÅli podana wersja jest wiÄksza niż
        wartoÅÄ zmiennej $Module::VERSION. (Zauważ, że nie ma
        przecinka po WERSJI!)

        Ponieważ jest to szeroko otwarty interfejs, można tak
        implementowaÄ też pragmy (dyrektywy kompilatora). Obecnie
        zaimplementowane pragmy to:

          use integer;
          use diagnostics;
          use sigtrap qw(SEGV BUS);
          use strict qw(subs vars refs);
          use subs  qw(afunc blurfl);

        Te pseudo moduÅy importujÄ semantykÄ do bieżÄcego zakresu
        bloku, w przeciwieÅstwie do zwykÅych moduÅów, które
        importujÄ symbole do bieżÄcego pakietu.

        Istnieje odpowiadajÄca komenda "no", która de-importuje rzeczy
        zaimportowane przez use, np. wywoÅuje metodÄ unimport Module
        LISTA zamiast import.

          no integer;
          no strict 'refs';

        JeÅli nie ma metody unimport, wywoÅanie to koÅczy siÄ bÅÄdem
        krytycznym.

        Dla listy standardowych moduÅów i pragm, zobacz podrÄcznik
        perlmod.

    utime LISTA
        Zmienia czasy dostÄpu i modyfikacji na każdym pliku z listy.
        Pierwsze dwa elementy listy muszÄ byÄ numerycznymi czasami
        dostÄpu i modyfikacji, dokÅadnie w tej kolejnoÅci. Zwraca
        liczbÄ plików, na których operacja siÄ powiodÅa. Czas
        modyfikacji inode jest ustawiany na czas bieżÄcy. PrzykÅad
        komendy "touch":

          #!/usr/bin/perl
          $now = time;
          utime $now, $now, @ARGV;


    values HASH
        Zwraca normalnÄ tablicÄ, skÅadajÄcÄ siÄ ze wszystkich wartoÅci
        wymienionej tablicy asocjacyjnej. W kontekÅcie skalarnym,
        zwracana jest liczba wartoÅci. WartoÅci sÄ zwracane w doÅÄ
        losowej kolejnoÅci, lecz jest ona ta sama, co zwracana przez
        funkcje keys() lub each(). Jako efekt uboczny, funkcja resetuje
        iterator tablicy asocjacyjnej. Zobacz też keys(), each(), i
        sort().

    vec WYRAÅ»,OFFSET,BITY
        Traktuje ÅaÅcuch WYRAÅ» jako wektor caÅkowitych integerów i
        zwraca wartoÅÄ pola bitowego, wskazanego przez OFFSET. BITY
        podajÄ liczbÄ bitów, które sÄ zarezerwowane dla każdego
        wpisu w wektorze bitowym. Musi to byÄ potÄga dwójki do 1 do
        32. vec może też byÄ przypisany do czegoÅ--w tym wypadku
        potrzebne sÄ nawiasy, aby nadaÄ wyrażeniu wÅaÅciwy priorytet,
        jak w

          vec($image, $max_x * $x + $y, 8) = 3;

        Wektory utworzone przez vec() mogÄ też byÄ obsÅugiwane przez
        operatory logiczne ⎪, & i ^, które zaÅożÄ, że bitowa
        operacja wektorowa jest oczekiwana gdy obydwa operandy sÄ
        ÅaÅcuchami.

        Aby przeksztaÅciÄ wektor bitowy na tablicÄ ÅaÅcuchowÄ zer i
        jedynek, użyj:

          $bits = unpack("b*", $vector);
          @bits = split(//, unpack("b*", $vector));

        JeÅli znasz dokÅadnÄ dÅugoÅÄ w bitach, możesz podaÄ jÄ zamiast
        *.

    wait  Czeka, aż proces potomny siÄ nie zakoÅczy i zwraca pid
        zamkniÄtego procesu, lub -1, jeÅli go nie byÅo. Status jest
        zwracany w $?.

    waitpid PID,FLAGI
        Czeka, aż proces potomny siÄ zakoÅczy i zwraca pid zamkniÄtego
        procesu, lub -1, jeÅli nie byÅo takiego procesu. Status jest
        zwracany w $?. JeÅli powiesz

          use POSIX ":sys_wait_h";
          ...
          waitpid(-1,&WNOHANG);

        to możesz dokonaÄ nieblokujÄcego oczekiwania na dowolny
        proces. NieblokujÄce oczekiwanie jest dostÄpne na maszynach,
        obsÅugujÄcych albo wywoÅanie waitpid(2), albo wait4(2). Jednak
        oczekiwanie na konkretny pid z FLAGAMI wartoÅci 0 jest
        zaimplementowane wszÄdzie. (Perl emuluje wywoÅanie systemowe,
        pamiÄtajÄc wartoÅci statusu procesów, które zakoÅczyÅy siÄ,
        lecz nie byÅy odczytane przez skrypt perla)

    wantarray
        Zwraca TRUE, jeÅli kontekst obecnie wykonywanej podprocedury
        szuka wartoÅci listowej. Zwraca FALSE, jeÅli kontekst szuka
        skalara. Zwraca wartoÅÄ niezdefiniowanÄ, jeÅli kontekst nie
        szuka wartoÅci (void).

          return unless defined wantarray;  # nie myÅl o robieniu wiÄcej
          my @a = complex_calculation();
          return wantarray ? @a : "@a";


    warn LIST
        Produkuje komunikat na STDERR, podobnie jak die(), lecz nie
        wychodzi i nie wyrzuca wyjÄtku.

        JeÅli zainstalowany jest handler $SIG{__WARN__), nie sÄ
        drukowane żadne komunikaty. Od handlera zależy obsÅuga
        komunikatu, gdy tak zadecyduje (np. przekonwertowanie go na
        die()). WiÄkszoÅÄ handlerów musi wiÄc wywoÅywaÄ warn()
        ponownie, aby wyÅwietliÄ komunikat. Zauważ, że jest to
        bezpieczne i nie spowoduje nieskoÅczonej pÄtli, gdyż haki
        __WARN__ nie sÄ woÅane z niego samego.

        Zachowanie to jest trochÄ inne od tego dla $SIG{__DIE__}
        (które nie powstrzymywaÅy tekstu komunikatów, lecz mogÅy
        wywoÅaÄ die() ponownie, aby je zmieniÄ).

        Używanie handlerów __WARN__ daje potÄżne narzÄdzie do
        wyciszania wszystkich ostrzeżeŠ(nawet tak zwanych
        obowiÄzkowych). Na przykÅad:

          # wywal wszystkie ostrzeżenia czasu kompilacji
          BEGIN { $SIG{'__WARN__'} = sub { warn $_[0] if $DOWARN } }
          my $foo = 10;
          my $foo = 20;     # bez ostrzegania o zduplikowaniu my $foo
                     # lecz przecież sam siÄ o to prosiÅeÅ!
          # bez ostrzeżeÅ czasu kompilacji i czasu dziaÅania przed tym miejscem
          $DOWARN = 1;

          # ostrzeżenia czasu dziaÅania sÄ tu wÅÄczone
          warn "\$foo is alive and $foo!";   # pojawia siÄ

        Zobacz stronÄ perlvar(1) dla szczegóÅów o ustawianiu wpisów
        %SIG i dla przykÅadów.

    write UCHWYTPLIKU

    write WYRAÅ»

    write  Zapisuje sformatowany rekord (prawdopodobnie wieloliniowy) do
        podanego pliku, używajÄc formatu zwiÄzanego z tym plikiem.
        DomyÅlnie format dla pliku jest tym, który ma tÄ samÄ nazwÄ,
        co uchwyt pliku, lecz można go zmieniÄ z pomocÄ funkcji
        select(), przypisujÄc nazwÄ formatu zmiennej $~.

        PoczÄtek przetwarzania formy jest obsÅugiwany automatycznie:
        jeÅli nie ma miejsca na stronie na sformatowany rekord, to
        strona jest przewijana przez wpisanie form feed, nastÄpnie
        używany jest specjalny format góry-strony (do formatowania
        nagÅówka nowej strony), a potem wpisany jest rekord.
        DomyÅlnie, format góry-strony jest nazwÄ uchwytu pliku z
        dodanym "_TOP", lecz można go ustawiÄ dynamicznie, przyznajÄc
        zmiennej $^ nazwÄ podczas gdy wybrany (select) jest uchwyt
        pliku. Liczba pozostajÄcych linii bieżÄcej strony znajduje
        siÄ w zmiennej $- i może byÄ ustawiona na 0 aby wymusiÄ nowÄ
        stronÄ.

        JeÅli UCHWYTPLIKU nie jest podany, wyjÅcie idzie do bieżÄcego
        domyÅlnego kanaÅu wyjÅcia, którym jest poczÄtkowo STDOUT, a
        który może byÄ zmieniony operatorem select. JeÅli UCHWYTPLIKU
        jest wyrażeniem WYRAŻ, to jest ono analizowane, a wynikowy
        ÅaÅcuch jest używany do podejrzenia nazwy UCHWYTUPLIKU. Dla
        dalszych informacji o formatach, zobacz stronÄ perlform(1).

        Zauważ, że zapis NIE jest odwrotnoÅciÄ odczytu. Niestety.

    y///  Operator translacji. To samo co tr///. Zobacz stronÄ perlop(1).


INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 1 perlfunc

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.3rd Berkeley Distribution  perl 5.004, patch 01         PERLFUNC(1)