pipe

PIPE(2)         PodrÄcznik programisty Linuksa         PIPE(2)NAZWA
    pipe - utworzenie potoku

SKÅADNIA
    #include <unistd.h>

    int pipe(int filedes[2]);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    pipe tworzy parÄ sprzÄżonych deskryptorów pliku, wskazujÄcych na i-
    wÄzeÅ potoku i umieszcza je w tablicy wskazywanej przez filedes.
    filedes[0] jest dla odczytu, a filedes[1] dla zapisu.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu zwracane jest zero. Po bÅÄdzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BÅÄDY
    EMFILE Proces używa zbyt wielu deskryptorów pliku.

    ENFILE Tablica plików systemu jest peÅna.

    EFAULT filedes jest nieprawidÅowy.

ZGODNE Z
    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE
    read(2), write(2), fork(2), socketpair(2)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 pipe

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 0.99.11           1993-07-23              PIPE(2)