printf

PRINTF(1)          Polecenia użytkownika          PRINTF(1)NAZWA
    printf - formatuje i wypisuje dane

SKÅADNIA
    printf FORMAT [ARGUMENT]...
    printf OPCJA

OPIS
    Wypisuje ARGUMENT(Y) zgodnie z FORMATEM lub wykonuje zgodnie z OPCJÄ:

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    FORMAT kontroluje wyjÅcie w ten sam sposób co funkcja printf jÄzyka C.
    Interpretowane sekwencje:

    \"   cudzysÅów

    \\   odwrotny ukoÅnik

    \a   dzwonek, alarm (BEL)

    \b   backspace

    \c   koÅczy wypisywanie wyniku

    \e   escape

    \f   wysuw strony

    \n   znak nowego wiersza

    \r   powrót karetki

    \t   tabulacja pozioma

    \v   tabulacja pionowa

    \NNN  bajt o wartoÅci ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr)

    \xHH  bajt o wartoÅci szesnastkowej HH (1 do 2 cyfr)

    \uHHHH znak Unicode (ISO/IEC 10646) o wartoÅci szesnastkowej HHHH (4
       cyfry)

    \UHHHHHHHH
       znak Unicode o wartoÅci szesnastkowej HHHHHHHH (8 cyfr)

    %%   pojedynczy znak %

    %b   ARGUMENT jako ÅaÅcuch interpretowany ze znakami specjalnymi z \,
       z wyjÄtkiem znaków specjalnych ósemkowych: \0 i \0NNN

    %q   ARGUMENT jest wypisywany w formacie, który można użyÄ
       ponownie jako wejÅcie powÅoki, cytujÄc wszystkie niedrukowalne
       znaki proponowanÄ skÅadniÄ $” POSIX.

    oraz wszystkie specyfikacje formatu jÄzyka C, koÅczÄce siÄ jednym ze
    znaków diouxXfeEgGcs, z uprzedniÄ konwersjÄ ARGUMENTÃW na odpowiednie
    typy. ObsÅugiwane sÄ zmienne szerokoÅci.

    UWAGA: aktualnie używana powÅoka może posiadaÄ swojÄ wersjÄ printf,
    która z reguÅy przesÅania wersjÄ opisanÄ w niniejszym podrÄczniku.
    ProszÄ zapoznaÄ siÄ z dokumentacjÄ używanej powÅoki, aby dowiedzieÄ
    siÄ szczegóÅów o obsÅugiwanych opcjach. Aby wywoÅaÄ opisanÄ tu
    wersjÄ, można użyÄ polecenia env tzn. env printf ....

AUTOR
    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu printf proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    printf(3)

    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/printf>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) printf invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016            PRINTF(1)