printf

printf(1)          Kullanıcı Komutları          printf(1)Ä°SÄ°M
    printf - veriyi biçimler ve basar

KULLANIM
    printf biçim [argüman] ...
    printf seçenek

AÃIKLAMA
    biçime göre argümanları basar.

    --help Bu yardım metnini basar ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    biçim çıktıyı C printf'teki gibi denetler. Yorumlanan dizilimler
    Åunlardır:

    \"   çift tırnak imi

    \NNN  sekizlik deÄeri NNN olar karakter (1 veya 3 rakamlı)

    \\   tersbölü imi

    \a   alarm (BEL)

    \b   gerisilme

    \c   hiçbir Åey çıktılamaz

    \f   sayfa ileri

    \n   satırsonu

    \r   satırbaÅı

    \t   yatay sekme

    \v   düÅey sekme

    \xHH  onaltılık deÄeri HH olan karakter (1 veya 2 rakamlı)

    \uHHHH Onaltılık deÄeri HHHH (4 rakamlı) olan Unicode (ISO/IEC
       10646) karakter

    \UHHHHHHHH
       Onaltılık deÄeri HHHHHHHH (8 rakamlı) olan Unicode karakter

    %%   tek bir % karakteri

    %b   \0 veya \0NNN biçimindeki sekizlikler hariç, argüman \
       öncelemeli bir dizge olarak yorumlanır

    diouxXfeEgGcs karakterlerinden biri ile biten C biçim belirtimleri
    önce argümanlarla doÄru veri türüne dönüÅtürülür. DeÄiÅken
    geniÅlikleri elde edilir.

    Uyarı:
       KullandıÄınız kabuk burada açıklanandan farklı bir printf
       komutu içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için
       kullanmakta olduÄunuz kabuÄun belgelerine göz atmanız faydalı
       olabilir.

YAZAN
    David MacKenzie tarafından yazılmıÅtır.

GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Bir yazılım hatası bulursanız, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org>
    adresine bildirin.

TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    printf komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Åayet info ve printf yazılımları düzgün bir Åekilde
    sisteminizde mevcutsa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils printf

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006            printf(1)