printf

PRINTF(1)          Uživatelské pÅÃkazy          PRINTF(1)JMÃNO
    printf - formátuje a vypisuje data

POUŽITÃ
    printf FORMÃT [ARGUMENT]...
    printf VOLBA

POPIS
    Vypisuje ARGUMENT(y) v zadaném FORMÃTu; pokud je použita nÄkterá
    VOLBA, vykoná:

    --help vypÃÅ¡e tuto nápovÄdu a skonÄÃ

    --version
       vypÃÅ¡e ÄÃslo verze a skonÄÃ

    FORMÃT kontroluje výstup stejným způsobem jako funkce `printf' v
    jazyce C. Jsou interpretovány tyto sekvence:

    \"   dvojité uvozovky

    \NNN  znak s hodnotou NNN (1 až 3 ÄÃslice) v osmiÄkové soustavÄ

    \\   zpÄtné lomÃtko

    \a   zvonek (BEL)

    \b   backspace

    \c   dále již nevypisovat nic

    \f   nová stránka (form feed)

    \n   nový Åádek (new line)

    \r   návrat vozÃku (carriage return)

    \t   horizontálnà tabulátor

    \v   vertikálnà tabulátor

    \xHH  bajt s Å¡estnáckovou hodnotou HH (1 nebo 2 ÄÃslice)

    \uHHHH Znak Unicode (ISO/IEC 10646) s šestnáctkovou hodnotou HHHH (4
       ÄÃslice)

    \UHHHHHHHH
       Znak Unicode s Å¡estnáctkovou hodnotou HHHHHHHH (8 ÄÃslic)

    %%   znak %

    %b   ARGUMENT jako ÅetÄzec s interpretovanými escape sekvencemi
       zaÄÃnajÃcÃmi â´, s výjimkou escape sekvencà osmiÄkových ÄÃsel,
       které budou ve tvaru  or NNN

    a vÅ¡ech urÄenà ve formátu C, které konÄà na jakýkoliv znak z
    diouxXfeEgGcs; ARGUMENTy jsou nejprve pÅevedeny na správný typ.
    Zvládá promÄnnou Å¡ÃÅku.

    POZN: Váš shell může mÃt vlastnà verzi pÅÃkazu printf, která je
    obvykle upÅednostnÄna pÅed verzà popisovanou zde. Informace o
    volbách, které podporuje, by mÄly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR
    Napsal David MacKenzie.

HLÃÅ ENÃ CHYB
    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT
    Copyright © 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novÄjÅ¡Ã <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volné programové vybavenÃ: můžete jej mÄnit a Å¡ÃÅit. Je
    zcela BEZ ZÃRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALÅ Ã INFORMACE
    printf(3)

    Ãplná dokumentace pro printf je udržována jako Texinfo manuál.
    Pokud jsou správnÄ nainstalovány programy info a groups, mÄl by pÅÃ‐
    kaz

       info coreutils 'printf invocation'

    zpÅÃstupnit kompletnà manuál.GNU coreutils 7.0         ÅÃjen 2008             PRINTF(1)