proc

PROC(5)          Linux - příručka programátora         PROC(5)JMÉNO
    proc - pseudo souborový systém informací o procesech

POPIS
    Souborový systém proc je pseudo souborový systém, který je používán jako
    interface k datovým strukturám jádra. Obvykle se připojuje do /proc.
    Většina jeho obsahu je pouze ke čtení, ale některé soubory umožňují
    změnit proměnné jadra.

    Následující shrnutí rychle provede hierarchií /proc.

    /proc/[pid]
       Pro každý běžící proces existuje číselný podadresář pojmenovaný
       podle ID procesu. Každý podadresář obsahuje následující
       pseudosoubory a adresáře.

    /proc/[pid]/auxv (od 2.6.0-test7)
       Obsahuje informaci o ELF interpretu, která byla procesu při
       spuštění předána. Její formát je jedno unsigned long ID a jedna
       unsigned long hodnota pro každou položku. Poslední položka
       obsahuje dvě nuly.

    /proc/[pid]/cmdline
       Obsahuje celou příkazovou řádku procesu, pokud tedy proces není
       zombie. V takovém případě tento soubort neobsahuje nic, tj. čtení
       tohoto souboru vrátí 0 znaků. Argumenty příkazové řádky se v
       tomto souboru objevují jako sada řetězců oddělených pomocí null,
       která je ukončena dalším bajtem null po posledním řetězci.

    /proc/[pid]/coredump_filter (od jádra 2.6.23)
       Viz core(5).

    /proc/[pid]/cpuset (od jádra 2.6.12)
       Viz cpuset(7).

    /proc/[pid]/cwd
       Toto je symbolický odkaz na aktuální pracovní adresář (current
       working directory) procesu. Např. pro zjištění aktuálního
       pracovního adresáře procesu 20 lze provést:

         $ cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       Prosím všimněte si, že příkaz pwd je často zabudovaným příkazem
       shellu a nemusí fungovat správně. V bashi lze použít pwd -P.

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo
       (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah tohoto
       symbolického odkazu dostupný.

    /proc/[pid]/environ
       Tento soubor obsahuje proměnné prostředí procesu. Jednotlivé
       údaje jsou odděleny znakem null ('\0') a znaky null mohou být i
       na konci. Takže pro vytištění proměnných prostředí procesu 1 se
       provede:

         $ (cat /proc/1/environ; echo) | tr '\000' '\n'

    /proc/[pid]/exe
       V Linuxu 2.2 a novějším je tento soubor symbolickým odkazem, který
       obsahuje skutečnou cestu ke spuštěnému příkazu. Tento symbolický
       odkaz lze normálně dereferencovat; při pokusu jej otevřít je
       otevřen spustitelný soubor, na který odkazuje. Je dokonce možné
       napsat /proc/[pid]/exe a spustit tak další kopii stejného
       spustitelného souboru, který je již spuštěn procesem [pid]. V
       případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo
       (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah tohoto
       symbolického odkazu dostupný.

       V Linuxu do verze 2.0 včetně byl soubor /proc/[pid]/exe ukazatelem
       na spuštěný program a vypadal jako symbolický odkaz. Volání
       readlink(2) na tento soubor v Linuxu 2.0 vracelo řetězec ve tvaru:

         [zařízení]:inoda

       Například [0301]:1502 znamená inoda 1502 v zařízení s major číšlem
       03 (IDE, MFM, a jiné disky) a minor číslem 01 (první oddíl prvního
       disku).

       K nalezení souboru lze použít příkaz find(1) s volbou -inum.

    /proc/[pid]/fd
       Toto je podadresář, který obsahuje pro každý soubor, který proces
       otevřel, jednu položku, pojmenovanou po jeho deskriptoru souboru,
       který je zároveň symbolickým odkazem na onen soubor. Tudíž 0
       odpovídá standardnímu vstupu, 1 standardnímu výstupu, 2
       standardnímu chybovému výstupu atd.

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo
       (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah tohoto
       adresáře dostupný.

       Programy, které vyžadují jméno souboru, ale nedokáží bez zvláštní
       volby pracovat se standardním vstupem anebo ty, které zapisují do
       souboru zadaného na příkazové řádce, ale pokud není zadán,
       neposílají výstup na standardní výstup tak mohou být přesvědčeny k
       použití standardního vstupu a/nebo výstupu pomocí /proc/[pid]/fd.
       Např. pokud je -i přepínač označující vstupní soubor a -o přepínač
       označující výstupní soubor:

         $ foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       a máte funkční filtr.

       /proc/self/fd/N je v některých UNIXových a UNIX-like systémech
       zhruba to samé jako /dev/fd/N. Většina Linuxových MAKEDEV skriptů
       ve skutečnosti vytváří /dev/fd jako symbolický odkaz na
       /proc/self/fd.

       Většina systémů poskytuje symbolické odkazy /dev/stdin,
       /dev/stdout a /dev/stderr, které ukazují na soubory 0, 1 a 2 v
       /proc/self/fd. Tudíž výše uvedený příklad lze zapsat i jako:

         $ foobar -i /dev/stdin -o /dev/stdout ...

    /proc/[pid]/fdinfo/ (od jádra 2.6.22)
       Toto je podadresář, který obsahuje pro každý soubor, který proces
       otevřel, jednu položku, pojmenovanou po svém popisovači souboru.
       Obsah každého souboru lze číst pro získání informací o příslušném
       popisovači souboru, např.:

         $ cat /proc/12015/fdinfo/4
         pos:  1000
         flags: 01002002

       Pole pos je desítkové číslo ukazující aktuální offset souboru.
       Pole flags je osmičkové číslo ukazující přístupová práva souboru a
       stavové vlajky souboru (viz open(2)).

       Soubory v tomto adresáři jsou čitelné pouze vlastníkem procesu.

    /proc/[pid]/limits (od jádra 2.6.24)
       tento soubor ukazuje soft limit, hard limit a jednotky měření
       každého limitu zdrojů procesu (viz getrlimit(2)). Soubor je
       chráněn, aby jej mohlo číst pouze skutečné UID procesu.

    /proc/[pid]/maps
       Soubor obsahující aktuálně namapované oblasti paměti a jejich
       přístupová práva.

       Jeho formát je:

       adresa      práva ofset  dev  inoda   cesta
       08048000-08056000 r-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
       08056000-08058000 rw-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
       08058000-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0
       40000000-40013000 r-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
       40013000-40015000 rw-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
       4001f000-40135000 r-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
       40135000-4013e000 rw-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
       4013e000-40142000 rw-p 00000000 00:00 0
       bffff000-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0


       kde adresa je obsazený adresový prostor v procesu, práva jsou sada
       práv:

          r = čtení (read)
          w = zápis (write)
          x = spuštění (execute)
          s = sdílení (shared)
          p = soukromý (private) (copy on write)


       ofset znamená ofset v souboru/kdekoliv, dev je zařízení
       (major:minor) a inoda je inoda v tomto zařízení. 0 znamená, že s
       oblastí paměti není asociována žádná inoda, což je třeba v případě
       BSS (neinicializovaná data).

       V Linuxu 2.0 žádné pole pro cestu neexistuje.

    /proc/[pid]/mem
       tento soubor může být použit pro přístup je stránkám paměti
       procesu pomocí open(2), read(2), a lseek(2).

    /proc/[pid]/mountinfo (od jádra 2.6.26)
       Tento soubor obsahuje informace o přípojných bodech. Obsahuje
       řádky ve tvaru:

       36 35 98:0 /mnt1 /mnt2 rw,noatime master:1 - ext3 /dev/root rw,errors=continue
       (1)(2)(3)  (4)  (5)   (6)   (7)  (8) (9)  (10)     (11)

       Čísla v závorkách jsou značky pro níže uvedené popisky:

       (1) mount ID: unikátní identifikátor připojení (po umount(2) může
          být znovu použit).

       (2) parent ID: ID rodičovského připojení (nebo vlastní v případě,
          že se jedná o vrchol připojovacího stromu).

       (3) major:minor: hodnota st_dev pro soubory v systému souborů
          (viz stat(2)).

       (4) root: kořen připojení v rámci systému souborů.

       (5) mount point: přípojný bod relativní ke kořeni procesu.

       (6) mount options: volby specifické pro připojení.

       (7) volitelné položky: nula nebo véce položek ve tvaru
          "tag[:hodota]".

       (8) oddělovač: označuje konec volitelných položek.

       (9) typ systému souborů: jméno systému souborů ve tvaru
          "typ[.podtyp]".

       (10) mount source: informace specifická pro systém souborů nebo
          "none".

       (11) super options: volby pro superblok.

       Parsery by měly ignorovat všechny nerozeznané volitelné položky. V
       současnosti jsou možné tyto volitelné položky:

          shared:X     připojení je sdílené skupinou X

          master:X     skupina X je master-em připojení

          propagate_from:X připojení je slave a dědí nastavení (FIXME
                   - ověřit překlad) ze skupiny X (*)

          unbindable    mount is unbindable

       (*) X je nejbližší dominantní skupina pod kořenem procesu. Pokud
       je X bezprostředním master-em připojení nebo pokud pod kořenem
       procesu není žádná dominantní skupina, pak je přítomna pouze
       položka "master:X" a nikoliv "propagate_from:X".

       Více informací o dědění připojení je uvedeno v:
       Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt ve zdrojovém kódu
       jádra.

    /proc/[pid]/mounts (od jádra 2.4.19)
       Toto je seznam všech souborových systémů aktuálně připojených ve
       jmenném prostory procesu. Formát tohoto souboru je dokumentován v
       fstab(5). Od verze jádra 2.6.15 je tento soubor pollable: po
       otevření souboru ke čtení způsobí změna v tomto souboru (např.
       připojení nebo odpojení souborového systému), že select(2) označí
       deskriptor souboru jako čitelný a volání poll(2) a epoll_wait(2)
       označí soubor jako mající chybovou podmínku. (pozn. překl. pokud
       to někdo dokážete přeložit lépe, pošlete opravu)

    /proc/[pid]/mountstats (od jádra 2.6.17)
       Tento soubor zpřístupňuje informace (statistiky, informace o
       konfiguraci) o přípojných bodech ve jmenném prostoru procesu.
       Obsahuje řádky ve tvaru:

       device /dev/sda7 mounted on /home with fstype ext3 [statistics]
       (    1   )      ( 2 )       (3 ) (4)

       Položky v každém řádku jsou:

       (1) Jméno připojeného zařízení (nebo "nodevice", pokud není žádné
          odpovídající zařízení).

       (2) Bod připojení v rámci stromu systému souborů.

       (3) Typ systému souborů.

       (4) Volitelné statistiky a informace o konfiguraci. Aktuálně
          (jádro 2.6.26), používá tuto položku jen sytém souborů NFS.

       Tento soubor je čitelný pouze vlastníkem procesu.

    /proc/[pid]/numa_maps (od jádra 2.6.14)
       viz numa(7).

    /proc/[pid]/oom_adj (od jádra 2.6.11)
       Tento soubor se používá k upravení skóre použitého pro určení
       procesu, který má být zabit v případě, že dojde paměť
       (out-of-memory (OOM)). Jádro použije tuto hodnotu k bitovému
       posunu hodnoty oom_score procesu: platné hodnoty jsou v rozsahu
       -16 až +15, plus speciální hodnota -17, která OOM-zabití tohoto
       procesu zakáže. Kladné skóre zvyšuje pravděpodobnost zabití
       procesu OOM-zabijákem, negativní skóre ji snižuje. Výchozí
       hodnotou pro tento soubor je 0; nový proces dědí nastavení oom_adj
       svého rodiče. Proces musí být privilegovaný (CAP_SYS_RESOURCE),
       aby mohl tento soubor měnit.

    /proc/[pid]/oom_score (od jádra 2.6.11)
       tento soubor ukazuje aktuální skóre přidělené procesu jádrem za
       účelem výběru procesu pro OOM-zabijáka. Vyšší skóre znamená vyšší
       pravděpodobnost zabití OOM-zabijákem. Základem pro toto skóre je
       množství paměti zabrané procesem; skóre se zvyšuje (+) nebo
       snižuje (-) v závislosti na faktorech zahrnujících:

       * jestli proces vytváří mnoho potomků pomocí fork(2) (+);

       * jestli proces běží dlouhou dobu nebo zabíral hodně času CPU (-);

       * jestli má proces nízkou hodnotu nice (tj. > 0) (+);

       * jestli je proces privilegovaný (-); a

       * jestli proces provádí přímý přístup k hardware (-).

       oom_score také odráží bitový posun určený hodnotou oom_adj
       procesu.

    /proc/[pid]/root
       Unix a Linux podporují ideu vlastního kořenového adresáře
       souborového systému pro každý proces, nastaveného systémovým
       voláním chroot(2). Tento soubor je symbolickým odkazem na
       kořenový adresář procesu a chová se stejně jako exe, fd/*, atd.

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo
       (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah tohoto
       symbolického odkazu dostupný.

    /proc/[pid]/smaps (od jádra 2.6.14)
       Tento soubor obsahuje spotřebu paměti pro každé namapování
       procesu. Pro každé namapování jsou přítomny řádky jako:

         08048000-080bc000 r-xp 00000000 03:02 13130   /bin/bash
         Size:        464 kB
         Rss:        424 kB
         Shared_Clean:    424 kB
         Shared_Dirty:     0 kB
         Private_Clean:    0 kB
         Private_Dirty:    0 kB


       První řádek ukazuje stejnou informaci jako je uvedená v namapování
       v /proc/[pid]/maps. Zbývající řádky ukazují velikost tohoto
       namapování, velikost namapování, které je aktuálně rezidentní v
       RAM, počet clean a dirty sdílených stránek v namapování a počet
       clean a dirty privátních stránek v namapování.

       Tento soubor je přítomen pouze pokud je zapnuta konfigurační volba
       jádra CONFIG_MMU.

    /proc/[pid]/stat
       Stavová informace o procesu. Používá ji ps(1). Je definována v
       /usr/src/linux/fs/proc/array.c.

       Její položky, v pořadí a formátu určeném ve scanf(3) jsou:

       pid %d   ID procesu.

       comm %s   Jméno spuštěného souboru, v závorkách. Je viditelné i
             pokud je spuštěný soubor odswapován.

       stav %c   Jeden ze znaků "RSDZTW", kde R znamená běžící
             (running), S je přerušitelně spící (sleeping), D
             znamená čekající v nepřerušitelném diskovém spánku, Z
             je zombie, T znamená trasovaný (traced) nebo zastavený
             (signálem) a W znamená swapovaný (paging).

       ppid %d   ID rodičovského procesu.

       pgrp %d   ID skupiny procesu daného procesu.

       session %d Session ID procesu.

       tty_nr %d  Ovládací terminál procesu. (minor číslo zařízení je
             obsaženo v bitech 31 až 20 a 7 až 0; major číslo
             zařízení je v bitech 15 až 8.)

       tpgid %d  The ID of the foreground process group of the
             controlling terminal of the process.

       flags %u (%lu před jádrem 2.6.22)
             Slovo obsahující příznaky jádra (flags) procesu.
             Významy jednotlivých bitů jsou uvedeny v definicích
             PF_* v <linux/sched.h>. Podrobnosti závisí na verzi
             jádra.

       minflt %lu Počet méně závažných chyb, kterých se proces dopustil,
             a které si nevyžádaly načtení stránky paměti z disku.

       cminflt %lu Počet méně závažných chyb, které provedli potomci
             procesu, na které proces čekal.

       majflt %lu Počet závažných chyb, kterých se proces dopustil, a
             které si vyžádaly načtení stránky paměti z disku.

       cmajflt %lu Počet závažných chyb, které provedli potomci procesu,
             na které proces čekal.

       utime %lu  Množství času, který proces strávil v uživatelském
             režimu, měřené v clock ticks (nutno vydělit hodnotou
             sysconf(_SC_CLK_TCK). To zahrnuje guest time,
             guest_time (čas strávený během virtuálního CPU, viz
             níže), takže aplikace, které nepočítají s položkou
             guest time zahrnou tento čas do svých výpočtů.

       stime %lu  Množství času, které proces strávil v jaderném režimu,
             měřené v clock ticks (nutno vydělit hodnotou
             sysconf(_SC_CLK_TCK).

       cutime %ld Množství času, strávené potomky, na které proces
             čekal, v uživatelském režimu, měřené v clock ticks
             (nutno vydělit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK). (Viz též
             times(2).) To zahrnuje guest time, cguest_time (čas
             strávený během virtuálního CPU, viz níže).

       cstime %ld Množství času, strávené potomky, na které proces
             čekal, v jaderném režimu, měřené v clock ticks (nutno
             vydělit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

       priority %ld
             (Vysvětlení pro Linux 2.6) Pro procesy s real-time
             plánovací politikou (policy níže; viz
             sched_setscheduler(2)) je toto negovaná plánovací
             priorita mínus jedna - tj. číslo od -2 do -100,
             odpovídající real-time prioritiám 1 až 99. Pro procesy
             s ne-rel-time plánovací politikou je toto surová
             hodnota nice (setpriority(2)) tak, jak je
             reprezentovaná v jádru. Jádro skladuje hodnoty nice
             jako čísla v rozsahu 0 (vysoká) až 39 (nízká),
             odpovádající rozsahu -20 až 19, která je prezentován
             uživateli.

             Před jádrem 2.6 to byla hodnota založená na váze
             přidělené procesu plánovačem.

       nice %ld  Hodnota nice (viz setpriority(2)), hodnota v rozsahu
             19 (nízká priorita) až -20 (vysoká priorita).

       num_threads %ld
             Počet vláken v tomto procesu (od jádra 2.6). Před
             jádrem 2.6 bylo toto pole pevně dané jako 0 jako
             zástupce dříve odstraněného pole.

       itrealvalue %ld
             Čas v jednotkách jiffies před odesláním dalšího
             SIGALRM procesu, na základě intervalového časovače.
             Od jádra 2.6.17 není toto pole udržováno a je pevně
             dáno jako 0.

       starttime %llu (bylo %lu před jádrem 2.6)
             Čas v jednotkách jiffies kdy byl proces po spuštění
             systému spuštěn.

       vsize %lu  Velikost virtuální paměti v bajtech.

       rss %ld   Resident Set Size: počet stránek, které má proces ve
             fyzické paměti. Toto jsou pouze stránky obsahující
             text, data nebo stack. Nejsou zahrnuty stránky, které
             byly načteny na základě požadavku nebo odswapované
             stránky.

       rsslim %lu Aktuální soft limit na rss procesu v bajtech. Viz
             popis RLIMIT_RSS v getpriority(2).

       startcode %lu
             Adresa, nad kterou může text programu běžet.

       endcode %lu Adresa, pod kterou může text programu běžet.

       startstack %lu
             Adresa začátku (tj. spodku) zásobníku.

       kstkesp %lu Aktuální hodnota ESP (stack pointer), jak je uvedena
             ve stránce s jaderným zásobníkem pro proces.

       kstkeip %lu Aktuální EIP (instruction pointer).

       signal %lu Bitmapa nezpracovaných signálů, zobrazená jako
             desítkové číslo. Zastaralé, protože neposkytuje
             informaci o real-time signálech; použijte raději
             /proc/[pid]/status.

       blocked %lu Bitmapa blokovaných signálů, zobrazená jako desítkové
             číslo. Zastaralé, protože neposkytuje informaci o
             real-time signálech; použijte raději
             /proc/[pid]/status.

       sigignore %lu
             Bitmapa ignorovaných signálů, zobrazená jako desítkové
             číslo. Zastaralé, protože neposkytuje informaci o
             real-time signálech; použijte raději
             /proc/[pid]/status.

       sigcatch %lu
             Bitmapa zachycených signálů, zobrazená jako desítkové
             číslo. Zastaralé, protože neposkytuje informaci o
             real-time signálech; použijte raději
             /proc/[pid]/status.

       wchan %lu  Toto je "kanál" ("channel"), ve kterém proces čeká. Je
             to adresa systémového volání a může být nalezena v
             seznamu názvů, pokud je její textový název potřeba.
             (Pokud máte aktuální /etc/psdatabase, tak zkuste ps -l
             a uvidíte položku WCHAN v akci.)

       nswap %lu  Počet odswapovaných stránek (not maintained).

       cnswap %lu Kumulativní nswap pro procesy potomků (not
             maintained).

       exit_signal %d (od jádra 2.1.22)
             Signál, který se pošle rodiči, když proces zemře.

       processor %d (od jádra 2.2.8)
             Číslo procesoru na kterém byl naposledy spuštěn.

       rt_priority %u (od jádra 2.5.19; bylo %lu před jádrem 2.6.22)
             Real-time plánovací priorita, číslo v rozsahu 1 až 99
             pro procesy plánované real-time politikou, nebo 0, pro
             ne-real-time procesy (viz sched_setscheduler(2)).

       policy %u (od jádra 2.5.19; bylo %lu před jádrem 2.6.22)
             Plánovací politika (viz sched_setscheduler(2)).
             Dekódujte pomocí konstant SCHED_* v linux/sched.h.

       delayacct_blkio_ticks %llu (od jádra 2.6.18)
             Agregovaná zpoždění blokových I/O (měřená v clock
             ticks (setiny vteřiny)).

       guest_time %lu (od jádra 2.6.24)
             Guest time procesu (množství času, strávené během
             virtuálního CPU pro hostovaný operační systém), měřené
             v clock ticks (nutno vydělit hodnotou
             sysconf(_SC_CLK_TCK).

       cguest_time %ld (od jádra 2.6.24)
             Guest time potomků procesu, měřené v clock ticks
             (nutno vydělit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

    /proc/[pid]/statm
       Poskytuje informaci o využití paměti, měřeno ve stránkách. Sloupce
       jsou:

         size    celková velikost programu (stejné jako VmSize v /proc/[pid]/status)
         resident  resident set size (stejné jako VmSize v /proc/[pid]/status)
         share   sdílené stránky (from shared mapping)
         text    text (kód)
         lib    knihovna (v jádře 2.6 se nepoužívá)
         data    data +stack
         dt     dirty pages (v jádře 2.6 se nepoužívá)


    /proc/[pid]/status
       Poskytuje většinu informací z /proc/[pid]/stat a /proc/[pid]/statm
       v lidštějším formátu. Příklad:

         $ cat /proc/$$/status
         Name:  bash
         State: S (sleeping)
         Tgid:  3515
         Pid:  3515
         PPid:  3452
         TracerPid:   0
         Uid:  1000  1000  1000  1000
         Gid:  100   100   100   100
         FDSize: 256
         Groups: 16 33 100
         VmPeak:   9136 kB
         VmSize:   7896 kB
         VmLck:     0 kB
         VmHWM:   7572 kB
         VmRSS:   6316 kB
         VmData:   5224 kB
         VmStk:    88 kB
         VmExe:    572 kB
         VmLib:   1708 kB
         VmPTE:    20 kB
         Threads:    1
         SigQ:  0/3067
         SigPnd: 0000000000000000
         ShdPnd: 0000000000000000
         SigBlk: 0000000000010000
         SigIgn: 0000000000384004
         SigCgt: 000000004b813efb
         CapInh: 0000000000000000
         CapPrm: 0000000000000000
         CapEff: 0000000000000000
         CapBnd: ffffffffffffffff
         Cpus_allowed:  00000001
         Cpus_allowed_list:   0
         Mems_allowed:  1
         Mems_allowed_list:   0
         voluntary_ctxt_switches:    150
         nonvoluntary_ctxt_switches:   545

       Položky jsou:

       * Name: Příkazy spuštěné tímto procesem.

       * State: Aktuální stav procesu. Jeden ze znaků "RSDTZX", kde R
        znamená běžící (running), S je přerušitelně spící (sleeping), D
        znamená čekající v nepřerušitelném diskovém spánku, T znamená
        trasovaný (traced) nebo zastavený (signálem), Z je zombie a X
        znamená mrtvý.

       * Tgid: ID skupiny vláken (tj. ID procesu).

       * Pid: ID vlákna (viz gettid(2)).

       * TracerPid: PID procesu kterým je tento proces trasuován (0 pokud
        není trasován).

       * Uid, Gid: Real, effective, saved set, and file system UIDs
        (GIDs).

       * FDSize: Počet aktuálně alokovaných slotů popisovače souboru.

       * Groups: Doplňkový seznam skupin.

       * VmPeak: Maximální velikost virtuální paměti.

       * VmSize: Velikost virtuální paměti.

       * VmLck: Velikost Locked memory.

       * VmHWM: Maximální resident set size ("high water mark").

       * VmRSS: Resident set size.

       * VmData, VmStk, VmExe: Size of data, stack, and text segments.

       * VmLib: Shared library code size.

       * VmPTE: Page table entries size (od jádra 2.6.10).

       * Threads: Počet vláken v procesu obsahujícím toto vlákno.

       * SigPnd, ShdPnd: Počet nezpracovaných signálů pro vlákno a pro
        celý proces (viz pthreads(7) a signal(7)).

       * SigBlk, SigIgn, SigCgt: Masky udávající blokované, ignorované a
        zachytávané signály (viz signal(7)).

       * CapInh, CapPrm, CapEff: Masks of capabilities enabled in
        inheritable, permitted, and effective sets (see
        capabilities(7)).

       * CapBnd: Capability Bounding set (since kernel 2.6.26, see
        capabilities(7)).

       * Cpus_allowed: Mask of CPUs on which this process may run (since
        Linux 2.6.24, see cpuset(7)).

       * Cpus_allowed_list: Same as previous, but in "list format" (since
        Linux 2.6.26, see cpuset(7)).

       * Mems_allowed: Mask of memory nodes allowed to this process
        (since Linux 2.6.24, see cpuset(7)).

       * Mems_allowed_list: Same as previous, but in "list format" (since
        Linux 2.6.26, see cpuset(7)).

       * voluntary_context_switches, nonvoluntary_context_switches:
        Number of voluntary and involuntary context switches (since
        Linux 2.6.23).

    /proc/[pid]/task (od jádra 2.6.0-test6)
       Adresář obsahující pro každé vlákno procesu jeden podadresář.
       Jména podadresářů jsou číselná ID vlákna([tid]) (viz gettid(2)).
       V každém z těchto podadresářů je sada souborů s názvy a obsahem
       jako u adresářů /proc/[pid]. Pro atributy společné všem vláknům
       jsou obsahy všech souborů v podadresářích task/[tid] stejné jako v
       odpovídajícím souboru rodičovského adresáře /proc/[pid] (např. u
       vícevláknového procesu obsahují všchny soubory task/[tid]/cwd
       stejnou hodnotu jako soubor /proc/[pid]/cwd v nadřazeném adresáři,
       jelikož všechna vlákna v procesu mají stejný pracovní adresář). U
       atributů, které se pro každé vlákno liší, mohou odpovídající
       soubory v task/[tid] obsahovat různé hodnoty (např. položky v
       souborech task/[tid]/status se mohou pro každé vlákno lišit).

       V případě vícevláknového procesu, jehož hlavní vlákno již skončilo
       (obvykle voláním pthread_exit(3)), již nebude obsah adresáře
       /proc/[pid]/task dostupný.

    /proc/apm
       Pokud bylo při kompilaci jádra definováno CONFIG_APM, obsahuje
       číslo verze Advanced power managementu a informace o baterii.

    /proc/bus
       Obsahuje podadresáře pro instalované sběrnice.

    /proc/bus/pccard
       Podadresář pro pcmcia zařízení, pokud bylo při kompilaci jádra
       nastaveno CONFIG_PCMCIA.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Obsahuje různé podadresáře sběrnic a pseudo-soubory obsahující
       informace o sběrnicích pci, instalovaných zařízeních a ovladačích
       zařízení. Některé z těchto souborů nejsou textové.

    /proc/bus/pci/devices
       Informace o pci zařízeních. Lze k nim přistupovat pomocí lspci(8)
       a setpci(8).

    /proc/cmdline
       Argumenty předané linuxovému jádru při jeho zavedení, často pomocí
       zaváděcího programu jako je třeba lilo(8) nebo grub(8).

    /proc/config.gz (od jádra 2.6)
       This file exposes the configuration options that were used to
       build the currently running kernel, in the same format as they
       would be shown in the .config file that resulted when configuring
       the kernel (using make xconfig, make config, or similar). The
       file contents are compressed; view or search them using zcat(1),
       zgrep(1), etc. As long as no changes have been made to the
       following file, the contents of /proc/config.gz are the same as
       those provided by :

         cat /lib/modules/$(uname -r)/build/.config

       /proc/config.gz is only provided if the kernel is configured with
       CONFIG_IKCONFIG_PROC.

    /proc/cpuinfo
       Toto je sbírka údajů závislých na CPU a systémové architektuře,
       každá podporovaná architektura obsahuje jiné položky. Obvyklými
       položkami jsou processor, který udává počet CPU a bogomips, což je
       systémová konstanta vypočtená při inicializaci jádra. Stroje s
       více jádry (SMP) mají údaje pro každé CPU.

    /proc/devices
       textový seznam hlavních čísel a skupin zařízení. Může být použit
       skripty MAKEDEV pro konzistenci s jádrem.

    /proc/diskstats (od jádra 2.5.69)
       tento soubor obsahuje vstupně-výstupní statistiky pro každé
       diskové zařízení. Další informace jsou uvedeny ve zdrojovém
       souboru jádra Documentation/iostats.txt.

    /proc/dma
       Seznam registrovaných ISA DMA (direct memory access) kanálů, které
       jsou používány.

    /proc/driver
       Prázdný podadresář.

    /proc/execdomains
       List of the execution domains (ABI personalities).

    /proc/fb
       Informace frame bufferu, pokud bylo při kompilaci jádra definováno
       CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Textový seznam souborových systémů podporovaných jádrem, tj.
       zakompilovaných do jádra nebo jejichž jaderné moduly jsou právě
       načteny (Viz též filesystems(5).) Pokud je souborový systém
       označen "nodev", znamená to, že nevyžaduje, aby bylo připojeno
       blokové zařízení (např. virtuální souborový systém, síťový
       souborový systém).

       Shodou okolností může být používán programem mount(8), pokud nebyl
       zadán žádný souborový systém a nepodařilo se mu určit druh
       souborového systému. V tom případě zkouší souborové systémy
       obsažené v tomto souboru (s výjimkou těch označených "nodev").

    /proc/fs
       Prázdný podadresář.

    /proc/ide
       Tento adresář je přítomen v systémech se sběrnicí ide. Pro každý
       ide kanál a připojené zařízení existuje adresář. Soubory jsou:

         cache       velikost vyrovnávací paměti v KB
         capacity      počet sektorů
         driver       verze ovladače
         geometry      fyzická a logická geometrie
         identify      v šestnáctkové soustavě
         media       druh média
         model       číslo modelu výrobce
         settings      nastavení jednotky
         smart_thresholds  v šestnáctkové soustavě
         smart_values    v šestnáctkové soustavě


       Příkaz hdparm(8) poskytuje přístup k těmto informacím v
       přístupnějším formátu.

    /proc/interrupts
       This is used to record the number of interrupts per CPU per IO
       device. Since Linux 2.6.24, for the i386 and x86_64
       architectures, at least, this also includes interrupts internal to
       the system (that is, not associated with a device as such), such
       as NMI (nonmaskable interrupt), LOC (local timer interrupt), and
       for SMP systems, TLB (TLB flush interrupt), RES (rescheduling
       interrupt), CAL (remote function call interrupt), and possibly
       others. Very easy to read formatting, done in ASCII.

    /proc/iomem
       I/O mapa paměti v Linuxu 2.4.

    /proc/ioports
       Seznam aktuálně registrovaných oblastí I/O portů, které jsou
       používány.

    /proc/kallsyms (od jádra 2.5.71)
       Obsahuje exportované definice symbolů jádra používané nástroji
       modules(X) k dynamickému odkazování a vázání načítaných modulů.
       V jádře 2.5.47 a dřívějších se podobný soubor s lehce odlišnou
       syntaxí jmenoval ksyms.

    /proc/kcore
       Tento soubor reprezentuje fyzickou paměť systému a je uložen ve
       formátu ELF core. S tímto pseudo-souborem a nestripovaným jádrem
       (/usr/src/linux/vmlinux) může být GDB použit ke zkoumání
       aktuálního stavu jakékoliv datové struktury jádra.

       Celková velikost souboru je rovna velikosti fyzické paměti (RAM)
       plus 4KB.

    /proc/kmsg
       Tento soubor může být použit místo systémového volání syslog(2) ke
       čtení zpráv jádra. Proces, který chce číst tento soubor, musí mít
       práva superuživatele a tento soubor by měl být čten pouze jedním
       procesem. Tento soubor by neměl být čten, pokud je spuštěn proces
       syslog, který používá systémové volání syslog(2) k zaznamenávání
       zpráv jádra.

       Informace z tohoto souboru získává program dmesg(8).

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23-2.5.47)
       Viz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       První tři položky v tomto souboru jsou hodnoty průměrné zátěže
       (load average) udávající počet úkolů (jobs) čekajících ve frontě
       na spuštění (stav R) nebo čekajících na čtení/zápis disku (stav
       D), zprůměrované po 1, 5 a 15 minutách. Jsou to stejné hodnoty,
       jako poskytuje uptime(1) a další programy. Čtvrté pole se skládá
       ze dvou čísel oddělených lomítkem (/). První představuje počet
       současně vykonávaných entit plánovače jádra (procesů, vláken);
       bude menší nebo rovno počtu CPU. Hodnota za lomítkem je počet
       entit plánovače jádra, aktuálně přítomných v systému. Páté pole
       je PID systémem naposledy vytvořeného procesu.

    /proc/locks
       Tento soubor ukazuje aktuální zámky souborů (file locks)
       (flock(2) a fcntl(2)) a leases (fcntl(2)).

    /proc/malloc (pouze do jádra 2.2 včetně)
       Tento soubor je přítomen pouze pokud bylo při kompilaci definováno
       CONFIG_DEBUG_MALLOC.

    /proc/meminfo
       Tento soubor udává statistiky o využití paměti v systému. Používá
       jej free(1) pro informaci o velikosti volné a používané paměti
       (fyzické i swapu) v systému, stejně jako sdílené paměti a
       vyrovnávacích pamětí jádra.

    /proc/mounts
       Před uvedením jádra 2.4.19 obsahoval tento soubor seznam všech
       souborových systémů aktuálně připojených v systému. Se zavedením
       jmenných prostorů připojení pro každý proces v jádře 2.4.19 se
       tento soubor stal odkazem na /proc/self/mounts, který obsahuje
       přípojné body jmenného prostoru připojení procesu. Formát tohoto
       souboru je dokumentován v fstab(5).

    /proc/modules
       Textový seznam modulů nahraných systémem. Viz též lsmod(8).

    /proc/mtrr
       Memory Type Range Registers. Podrobnosti jsou uvedeny v
       Documentation/mtrr.txt.

    /proc/net
       různé pseudo-soubory, které udávají stav některé části síťové
       vrstvy. Tyto soubory obsahují ASCII struktury, a proto je možné je
       číst příkazem cat(1). Nicméně standardní příkaz netstat(8)
       poskytuje k těmto souborům čistší přístup.

    /proc/net/arp
       Obsahuje textový výpis ARP tabulky jádra, používané pro překlad
       adres. Obsahuje dynamicky zjištěné i předprogramované ARP
       položky. Jeho formát je:

    IP adresa   Druh HW  Příznaky HW adresa     Maska  Zařízení
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0


       "IP adresa" je IPv4 adresa počítače a "Druh HW" je druh hardwarové
       adresy podle RFC 826. Příznaky jsou interními příznaky ARP
       struktur (tak, jak jsou definovány v /usr/include/linux/if_arp.h)
       a "HW adresa" je namapování datové vrstvy pro danou IP adresu,
       pokud je známo.

    /proc/net/dev
       Pseudo-soubor dev obsahuje stavové informace síťových zařízení -
       počet přijatých a odeslaných paketů, počet chyb a kolizí a další
       základní statistiky. Používá je program ifconfig(8) pro uvádění
       stavu zařízení. Jeho formát je:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0


    /proc/net/dev_mcast
       Je definován v /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
          indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
          2  eth0      1   0   01005e000001
          3  eth1      1   0   01005e000001
          4  eth2      1   0   01005e000001


    /proc/net/igmp
       Internet Group Management Protocol. Je definován v
       /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Tento soubor používá stejný formát jako soubor arp a obsahuje
       aktuální databázi zpětného mapování, užívanou programem rarp(8) k
       reverznímu vyhledávání adres. Pokud není RARP nakonfigurován v
       jádře, není tento soubor přítomen.

    /proc/net/raw
       Obsahuje výpis tabulky RAW socketů. Většina informací má význam
       pouze pro ladění. Hodnota "sl" je kernel hash slot pro socket,
       "local_address" je lokální adresa a číslo protokolu. "St" znamená
       interní stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou příchozí a
       odchozí fronty dat vyjádřené jako využití paměti jádrem. Pole
       "tr", "tm->when" a "rexmits" nejsou v RAW používána. Pole "uid"
       obsahuje platný UID tvůrce socketu.

    /proc/net/snmp
       Tento soubor obsahuje ASCII data potřebná pro řízení informací o
       IP, ICMP, TCP a UDP pro SNMP agenta.

    /proc/net/tcp
       Obsahuje výpis z tabulky TCP socketů. Většina informací má význam
       pouze pro ladění. Hodnota "sl" je kernel hash slot pro socket,
       "local_address" je lokální adresa a číslo protokolu. "rem_address"
       je vzdálená adresa a číslo portu (pokud je připojen). "St" znamená
       interní stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou příchozí a
       odchozí fronty dat vyjádřené jako využití paměti jádrem. Pole
       "tr", "tm->when" a "rexmits" obsahují interní informace o stavech
       socketů jádra a mají význam pouze pro ladění. Pole "uid" obsahuje
       platný UID tvůrce socketu.

    /proc/net/udp
       Obsahuje výpis z tabulky UDP socketů. Většina informací má význam
       pouze pro ladění. Hodnota 'sl' je kernel hash slot pro socket,
       'local_address' je lokální adresa a číslo portu. "rem_address" je
       vzdálená adresa a číslo portu (pokud je připojen). "St" znamená
       interní stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou příchozí a
       odchozí fronty dat vyjádřené jako využití paměti jádrem. Pole
       "tr", "tm->when" a "rexmits" nejsou RAW používána. Pole "uid"
       obsahuje platný UID tvůrce socketu. Jeho formát je:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0


    /proc/net/unix
       Obsahuje seznam UNIX domain socketů přítomných v systému a jejich
       status. Jeho formát je:
       Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer


       "Num" znamená číslo slotu v tabulce jádra, "RefCount" je počet
       uživatelů socketu, "Protocol" je v současnosti vždycky 0, "Flags"
       ukazuje interní vlajky jádra, které vyjadřují stav socketu. V
       současnosti je "Type" vždycky "1" (sockety pro Unixové doménové
       datagramy ještě jádro nepodporuje). "St" je interní stav socketu a
       "Path" je cesta přidělená socketu (pokud je) (bound path).

    /proc/partitions
       Obsahuje hlavní a vedlejší čísla každého oddílu, počet bloků a
       název oddílu.

    /proc/pci
       Výpis všech PCI zařízení nalezených během inicializace jádra,
       spolu s jejich konfigurací.

       Tento soubor byl označen jako zastaralý ve prospěch nového /proc
       rozhraní pro PCI (/proc/bus/pci). Stal se voliteným v jádře 2.2
       (dostupný s volbou CONFIG_PCI_OLD_PROC nastavenou při kompilaci
       jádra). Byl nevolitelně povolen v jádře 2.4. Poté byl v jádře 2.6
       označen jako zastaralý (stále dostupný s volbou
       CONFIG_PCI_LEGACY_PROC) a konečně úplně odstraněn od jádra 2.6.17.

    /proc/scsi
       Adresář se středněúrovňovým pseudo-souborem scsi a různými
       adresáři nízkoúrovňových SCSI ovladačů, které obsahují jeden
       soubor pro každé SCSI zařízení přítomné v systému; všechny
       obsahují status nějaké části SCSI IO subsystému. Tyto soubory
       obsahují ACSII struktury a pro jejich čtení je tedy možné použít
       cat(1).

       Do některých těchto souborů je také možné zapisovat a
       překonfigurovat tak daný subsystém či vypnout a zapnout některé
       vlastnosti.

    /proc/scsi/scsi
       Výpis všech SCSI zařízení, o kterých jádro ví. Je podobný výpisu
       při zavádění systému. scsi momentálně podporuje pouze příkaz
       add-single-device, který umožňuje uživateli root přidat zařízení
       připojené za chodu do seznamu známých zařízení.

       Příkaz

         echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' > /proc/scsi/scsi

       způsobí, že hostitel scsi1 bude v SCSI kanálu 0 hledat zařízení s
       ID 5 LUN 0. Pokud je již na této adrese známé zařízení nebo adresa
       není platná, je vrácena chyba.

    /proc/scsi/[název_ovladače]
       [název_ovladače] může být momentálně NCR53c7xx, aha152x, aha1542,
       aha1740, aic7xxx, buslogic, eata_dma, eata_pio, fdomain, in2000,
       pas16, qlogic, scsi_debug, seagate, t128, u15-24f, ultrastore nebo
       wd7000. Tyto adresáře se objeví pro každý ovladač, který
       zaregistroval alespoň jeden SCSI HBA. Každý adresář obsahuje jeden
       soubor pro každého zaregistrovaného hostitele. Každý tento soubor
       je pojmenován po číslu, které bylo hostiteli přiděleno během
       inicializace.

       Čtením těchto souborů se obvykle zjistí konfigurace ovladače a
       hostitele, statistiky atd.

       Zápis do těchto souborů umožňuje u různých hostitelů různé věci.
       Například příkazy latency a nolatency může root zapnout a vypnout
       kód pro měření latence příkazů v ovladači eata_dma. Příkazy lockup
       a unlock může root ovládat zaseknutí (lockups) sběrnice simulované
       ovladačem scsi_debug.

    /proc/self
       Tento adresář odkazuje na proces, který přistupuje k souborovému
       systému /proc a je shodný s adresářem v /proc pojmenovaném po ID
       tohoto procesu.

    /proc/slabinfo
       Informace o vyrovnávacích pamětech jádra. Od jádra 2.6.16 je
       tento soubor přítomen pouze pokud je zapnuta volba CONFIG_SLAB.
       Sloupce v /proc/slabinfo jsou:

         cache-name
         num-active-objs
         total-objs
         object-size
         num-active-slabs
         total-slabs
         num-pages-per-slab


       Viz slabinfo(5) pro další informace.

    /proc/stat
       statistiky jádra/systému. Liší se podle architektury. Obvyklé
       záznamy zahrnují:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Doba, měřená v jednotkách USER_HZ (1/100 vteřiny na většině
           architektur, použijte sysconf(_SC_CLK_TCK) pro aktuální
           hodnotu), kterou systém strávil v uživatelském režimu,
           uživatelském režimu s nízkou prioritou (nice), systémovém
           režimu a nečinně. Poslední hodnota by se měla rovnat
           USER_HZ krát druhá hodnota v pseudo-souboru uptime.

           V Linuxu 2.6 obsahuje tato řádka tři další sloupce: iowait
           - čas strávený čekáním na dokončení I/O (od 2.5.41); irq -
           čas strávený obsluhou přerušení (od 2.6.0-test4); softirq -
           čas strávený obsluhou softirqs (od 2.6.0-test4).

           Od jádra 2.6.11 existuje osmý sloupec steal - ukradený čas,
           což je čas strávený v jiném operačním systému v případě
           běhu ve virtualizovaném prostředí.

           Od jádra 2.6.24 existuje devátý sloupec, guest, což je čas
           strávený během virtuálního CPU pro operační systémy
           hostované linuxovým jádrem.

       page 5741 1808
           Počet stránek, které systém odstránkoval na disk a z disku.

       swap 1 0
           Počet stránek swapu, které have been brought in and out.

       intr 1462898
           Tato řádka obsahuje počty přerušení obsloužených od
           zavedení systému pro všechna možná systémová přerušení.
           První sloupec je celkový počet obsloužených přerušení;
           každý další sloupec znamená celkový počet pro určité
           přerušení.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,disk_idx):(noinfo, read_io_ops, blks_read,
           write_io_ops, blks_written)
           (jen pro Linux 2.4)

       ctxt 115315
           Počet změn kontextu, které systém prodělal.

       btime 769041601
           Čas, kdy byl zaveden systém; v sekundách od začátku Epochy
           (1.leden 1970).

       processes 86031
           Počet forků od zavedení systému.

       procs_running 6
           Počet procesů v runnable state. (Od Linuxu 2.5.45)

       procs_blocked 2
           Počet zablokovaných procesů, které čekají na dokončení I/O.
           (Od Linuxu 2.5.45)

    /proc/swaps
       Využívané oblasti swapu. Viz též swapon(8).

    /proc/sys
       Tento adresář (přítomen od 1.3.57) obsahuje množství souborů a
       podadresářů, které odpovídají proměnným jádra. Tyto proměnné lze
       číst a někdy i měnit prostřednictvím souborového systému proc, a
       deprecated systémového volání sysctl(2). V současnosti obsahuje
       podadresáře abi, debug, dev, fs, kernel, net, proc, rxrpc, sunrpc
       a vm které obsahují další soubory a podadresáře.

    /proc/sys/abi (od jádra 2.4.10)
       Tento adresář může obsahovat soubory s binárními informacemi
       aplikací. Podrobnosti jsou uvedeny v souboru
       Documentation/sysctl/abi.txt ve zdrojovém kódu jádra.

    /proc/sys/debug
       Tento adresář může být prázdný.

    /proc/sys/dev
       Tento adresář obsahuje informace specifické pro zařízení (např.
       dev/cdrom/info). V některých systémech může být prázdný.

    /proc/sys/fs
       Obsahuje podadresáře binfmt_misc, epoll, inotify a mqueue a
       soubory dentry-state, dir-notify-enable, dquot-nr, file-max,
       file-nr, inode-max, inode-nr, inode-state, lease-break-time,
       leases-enable, overflowgid, overflowuid, suid_dumpable, super-max
       a super-nr.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Dokumentace k souborům v tomto adresáři je ve zdrojových kódech
       jádra v Documentation/binfmt_misc.txt.

    /proc/sys/fs/dentry-state (since Linux 2.2)
       This file contains information about the status of the directory
       cache (dcache). The file contains six numbers, nr_dentry,
       nr_unused, age_limit (age in seconds), want_pages (pages requested
       by system) and two dummy values.

       * nr_dentry is the number of allocated dentries (dcache entries).
        This field is unused in Linux 2.2.

       * nr_unused is the number of unused dentries.

       * age_limit is the age in seconds after which dcache entries can
        be reclaimed when memory is short.

       * want_pages is non-zero when the kernel has called
        shrink_dcache_pages() and the dcache isn't pruned yet.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Tento soubor může být použit pro zakázání nebo povolení rozhraní
       dnotify popsaného v fcntl(2), na celosystémové úrovni. Hodnota 0
       v tomto souboru rozhraní zakáže, hodnota 1 jej povolí.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Tento soubor ukazuje maximální počet cached disk quota entries. V
       některých systémech (2.4) není přítomen. Pokud je počet volných
       cached disk quota entries velmi nízký a v systému je najednou
       přítomno ohromné množství uživatelů, může být vhodné tento limit
       zvýšit.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Tento soubor ukazuje počet alokovaných disk quota entries a počet
       volných disk quota entries.

    /proc/sys/fs/epoll (od Linuxu 2.6.28)
       Tento adresář obsahuje soubory max_user_instances a
       max_user_watches, které je možno použít k omezení paměti jádra
       využité rozhraním epoll. Více informací viz inotify(7).

    /proc/sys/fs/file-max
       Tento soubor definuje celosystémový limit počtu otevřených souborů
       pro všechny procesy. (Viz též setrlimit(2), který může být použit
       procesem k nastavení limitu na proces, RLIMIT_NOFILE, na počet
       souborů, které může otevřít.) Pokud se objeví spousta chybových
       hlášení, že dochází file handles, zkuste tuto hodnotu zvýšit:

       echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max


       Konstanta jádra NR_OPEN stanovuje horní limit pro hodnotu, kterou
       je možné vložit do file-max.

       Pokud zvýšíte /proc/sys/fs/file-max, zvyšte také
       /proc/sys/fs/inode-max na 3-4 násobek nové hodnoty
       /proc/sys/fs/file-max, nebo dojdou inody.

    /proc/sys/fs/file-nr
       Tento soubor (jen ke čtení) udává počet souborů, které jsou
       momentálně otevřeny. Obssahuje tři čísla: počet alokovaných file
       handles, počet volných file handles a maximální počet file
       handles. Jádro alokuje file handles dynamicky, ale potom je již
       neuvolňuje. Pokud je počet alokovaných souborů blízký maximu, mělo
       by být maximum zvýšeno. Pokud je počet volných file handles velký,
       jednalo se o špičku ve využití file handles a pravděpodobně není
       potřeba maximum zvyšovat.

    /proc/sys/fs/inode-max
       Tento soubor obsahuje maximální počet in-memory inodes. V
       některých (2.4) systémech nemusí být přítomen. Tato hodnota by
       měla být 3-4 krát větší než hodnota ve file-max, protože stdin,
       stdout a síťové sockety také vyžadují inody pro své ovládání.
       Pokud často docházejí inody, je potřeba tuto hodnotu zvýšit.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Tento soubor obsahuje první dvě hodnoty z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Tento soubor obsahuje sedm čísel: nr_inodes, nr_free_inodes,
       preshrink a čtyři dummy hodnoty. nr_inodes je počet inodů, které
       jsou alokovány systémem. Může být lehce vyšší než inode-max,
       protože Linux je alokuje po celých stránkách. nr_free_inodes
       reprezentuje počet volných inodů. preshrink je nenulová hodnota,
       když nr_inodes > inode-max a systém potřebuje vyčistit seznam
       inodů namísto alokování dalších.

    /proc/sys/fs/inotify (od Linuxu 2.6.13)
       Tento adresář obsahuje soubory max_queued_events,
       max_user_instances a max_user_watches, které je možno použít k
       omezení paměti jádra využité rozhraním inotify. Více informací
       viz inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       Tento soubor určuje oddechový čas, který dává jádro procesu, který
       holding a file lease (fcntl(2)), poté co mu poslalo signál, kterým
       jej upozorňuje, že další proces čeká na otevření souboru. Pokud
       lease holder does not remove or downgrade the lease během tohoto
       oddechového času, jádro forcibly breaks the lease.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       Tento soubor je možné použít k povolení nebo zakázání file leases
       (fcntl(2)) na celosystémové úrovni. Pokud tento soubor obsahuje
       hodnotu 0, jsou leases zakázány. Nenulová hodnota leases povolí.

    /proc/sys/fs/mqueue (od Linuxu 2.6.6)
       Tento adresář obsahuje soubory msg_max, msgsize_max a queues_max,
       které kontrolují zdroje používané POSIXovými frontami zpráv. Více
       informací viz mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/overflowgid a /proc/sys/fs/overflowuid
       Tyto soubory umožňují změnit hodnotu pevně daných UID a GID.
       Výchozí hodnota 65534. Některé souborové systémy podporují poze
       16 bitové UID a GID, ačkoliv UID a GID v Linuxu jsou 32 bitové.
       Když je jeden z těchto souborových systémů připojen jako
       zapisovatelný, je každé UID nebo GID, které by překročilo 65535,
       před zápisem na disk přeloženo na stanovenou hodnotu přetečení.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od Linuxu 2.6.13)
       Hodnota v tomto souboru určuje, zda jsou soubory core dump
       vytvářeny i pro set-user-ID nebo jinak chráněné/poskvrněné
       binárky. Je možné použít tři různé integer hodnoty:

       0 (výchozí) Tradiční (před verzí 2.6.13) chování. Core dump se
       nevytváří pro soubor s pozměněnými vlastnosti (voláním seteuid(2),
       setgid(2), apod., nebo spuštěním programu s set-user-ID nebo
       set-group-ID) nebo jehož binárka nemá povolena práva ke čtení.

       1 ("debug") Core dump je vytvářen u všech souborů, kdykoliv je to
       možné. Vlastníkem souboru core dump je ID uživatele vypisovaného
       procesu a neaplikují se žádná bezpečnostní opatření. Mělo by se
       používat jen pro ladění systému. Ptrace není kontrolován.

       2 ("suidsafe") Jakákoliv binárka, která by za normálních okolností
       nebyla vypsána (viz 0 výše), je vypsána s čitelností pouze pro
       uživatele root. To umožňuje uživateli soubor core dump odstranit,
       ale nikoliv číst. Z důvodu bezpečnosti se v tomto režimu soubory
       core dump vzájemně nepřepisují ani nepřepisují jiné soubory.
       tento režim je vhodný pro administrátory pokoušející se ladit
       problémy v normálním prostředí.

    /proc/sys/fs/super-max
       Tento soubor ovládá maximální počet superbloků a tím i maximální
       počet souborových systémů, které může jádro připojit. super-max je
       nutné zvýšit pouze v případě, že je potřeba připojit více
       souborových systémů, než aktuální hodnota v super-max umožňuje.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Tento soubor obsahuje počet právě připojených souborových systémů.

    /proc/sys/kernel
       Tento adresář obsahuje soubory řídící mnoho parametrů jádra.
       Jejich popis následuje.

    /proc/sys/kernel/acct
       Tento soubor obsahuje tři čísla: highwater, lowwater a frequency.
       Pokud je zapnuto BSD-style process accounting, je jeho chování
       těmito hodnotami ovládáno. Pokud se volné místo na souborovém
       systému, kde sídlí log, sníží pod procento určené hodnotou
       lowwater, accounting se pozastaví. Pokud se volné místo dostane
       nad procento určené hodnotou highwater, accounting se obnoví.
       Frequency určuje, jak často má jádro kontrolovat volné místo (v
       sekundách). Výchozí hodnoty jsou 4, 2 a 30. To znamená pozastavit
       accounting, pokud volné místo představuje <= 2%; obnovit jej,
       pokud volné místo dosáhne >= 4%; informaci o volném místě
       považovat za platnou po 30 sekund.

    /proc/sys/kernel/cap-bound (od jádra 2.2 do 2.6.24)
       Tento soubor obsahuje hodnotu jádra capability bounding set
       (vyjádřeno jako číslo v desítkové soustavě se znaménkem). Tato
       sada je ANDována s capabilities povolenými procesu při execve(2).
       Od jádra 2.6.25 celosystémový capability bounding set zmizel a byl
       nahrazen per-thread bounding setem; viz capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/core_uses_pid
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Tento soubor řídí zpracování Ctrl-Alt-Del z klávesnice. Pokud je
       hodnota v tomto souboru 0, Ctrl-Alt-Del je odchyceno a posláno
       programu init(8) program k provedení elegantního restartu. Pokud
       je tato hodnota větší než 0, reakce Linuxu bude okamžitý reboot,
       nebude ani provedena synchronizace bufferů. Poznámka: když má
       program (jako třeba dosemu) klávesnici v "raw" režimu, je
       ctrl-alt-del odchyceno programem ještě dříve než dosáhne tty
       úrovně jádra a je na programu, jak s ním naloží.

    /proc/sys/kernel/hotplug
       Tento soubor obsahuje cestu pro hotplug policy agent. Výchozí
       hodnota v tomto souboru je /sbin/hotplug.

    /proc/sys/kernel/domainname a /proc/sys/kernel/hostname
       mohou být použity pro nastavení NIS/YP domainname a hostname
       počítače naprosto stejným způsobem jako příkazy domainname(1) an
       hostname(1), tj.:

         # echo 'darkstar' > /proc/sys/kernel/hostname
         # echo 'mydomain' > /proc/sys/kernel/domainname

       má stejný efekt jako

         # hostname 'darkstar'
         # domainname 'mydomain'

       Všimněte si ale, že darkstar.frop.org má hostname "darkstar" a DNS
       (Internet Domain Name Server) domainname "frop.org", které nesmí
       být zaměňováno s NIS (Network Information Service) nebo YP (Yellow
       Pages) domainname. Tato doménová jména jsou zcela odlišná.
       Podrobná diskuze je uvedena v manuálové stránce hostname(1).

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim
       (jen pro PowerPC) Pokud tento soubor obsahuje nenulovou hodnotu,
       je PowerPC htab (viz soubor jádra
       Documentation/powerpc/ppc_htab.txt) vyčištěno pokaždé, když
       systém narazí na nečinnou smyčku.

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (jen pro PowerPC) Tento soubor obsahuje vlajku, která řídí L2
       vyrovnávací paměť desek pro procesor G3. Pokud je 0, je
       vyrovnávací paměť vypnuta. Pokud je nenulová, je zapnuta.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       Tento soubor obsahuje cestu k zavaděči modulů jádra Výchozí
       hodnotou je /sbin/modprobe. Tento soubor je přítomen pouze pokud
       je jádro sestaveno s volbou CONFIG_KMOD. It is described by the
       kernel source file Documentation/kmod.txt (only present in kernel
       2.4 and earlier).

    /proc/sys/kernel/msgmax
       Tento soubor definuje celosystémový limit na maximální počet bajtů
       v jediné zprávě zapsané do System V fronty zpráv.

    /proc/sys/kernel/msgmni
       Tento soubor definuje celosystémový limit počtu identifikátorů
       fronty zpráv. (Tento soubor je přítomen od Linuxu 2.4)

    /proc/sys/kernel/msgmnb
       Tento soubor definuje celosystémový parametr používaný pro
       inicializaci hodnoty msg_qbytes pro následně vytvořené fronty
       zpráv. Hodnota msg_qbytes určuje maximální počet bajtů, které
       mohou být zapsány do fronty zpráv.

    /proc/sys/kernel/ostype a /proc/sys/kernel/osrelease
       Tyto soubory obsahují části řetězců z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid a /proc/sys/kernel/overflowuid
       Tyto soubory duplikují soubory /proc/sys/fs/overflowgid a
       /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       Tento soubor umožňuje čtení/zápis proměnné jádra panic_timeout.
       Pokud je nulová, bude jádro při panice ve smyčce; pokud je
       nenulová, znamená počet sekund po kterých by jádro mělo samo
       rebootovat. Pokud je použit software watchdog device driver,
       doporučuje se hodnota 60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops (od jádra 2.5.68)
       Tento soubor řídí chování jádra, pokud dojde k oops nebo chybě.
       Pokud tento soubor obsahuje 0, pokusí se systém pokračovat. Pokud
       obsahuje 1, počká systém několik sekund (aby měl klogd čas
       zaznamenat výstup oops) a pak zpanikaří. Pokud soubor
       /proc/sys/kernel/panic také obsahuje nenulovou hodnotu, bude
       počítač rebootován.

    /proc/sys/kernel/pid_max (od jádra 2.5.34)
       Tento soubor určuje hodnotu, při které se PID přetočí (tj. hodnota
       v tomto souboru je o jedna větší než nejvyšší PID). Výchozí
       hodnota pro tento soubor, 32768, má za následek stejný rozsah PID
       jako v předchozích jádrech. Na 32 bitových systémech je 32768
       maximální hodnotou pid_max. Na 64 bitových systémech může být
       pid_max nastaven na jakoukoliv hodnotu až do 2^22 (PID_MAX_LIMIT,
       zhruba 4 milióny).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena, Linux-PPC
       použije režim šetření energií "nap", jinak bude použit režim
       "doze".

    /proc/sys/kernel/printk
       Čtyři hodnoty v tomto souboru jsou console_loglevel,
       default_message_loglevel, minimum_console_level a
       default_console_loglevel. Tyto hodnoty ovlivňují chování printk()
       při tisku nebo záznamu zpráv o chybách. Více informací o různých
       úrovních logování uvádí syslog(2). Zprávy s prioritou vyšší než
       console_loglevel budou vytisknuty do konsoly. Zprávy bez zadané
       priority budou vytisknuty s prioritou default_message_level.
       minimum_console_loglevel je minimální (nejvyšší) hodnota, na
       kterou může být console_loglevel nastavena.
       default_console_loglevel je výchozí hodnota pro console_loglevel.

    /proc/sys/kernel/pty (od Linuxu 2.6.4)
       Tento adresář obsahuje dva soubory, která se vztahují k počtu
       pseudoterminálů typu Unix 98 (viz pts(4)) v systému.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Tento soubor definuje maximální počet pseudoterminálů.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Tento read-only soubor ukazuje, kolik pseudoterminálů je právě
       užíváno.

    /proc/sys/kernel/random
       Tento adresář obsahuje různé parametry pro řízení činnosti souboru
       /dev/random. Více informací uvádí random(4).

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       Tento soubor je dokumentován ve zdrojovém souboru jádra
       Documentation/initrd.txt.

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (jen Sparc)
       Tento soubor je zřejmě určen pro předání parametru zavaděči SPARC
       ROM/Flash. Možná mu říká, co dělat po rebootování?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Pouze v jádrech do 2.6.7 včetně; viz setrlimit(2)) Tento soubor
       může být použit k nastavení maximálního počtu POSIXových realtime
       signálů (ve frontě), které mohou v systému zbývat.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Pouze v jádrech do 2.6.7 včetně) Tento soubor ukazuje počet
       POSIXových realtime signálů, které jsou právě ve frontě.

    /proc/sys/kernel/sem (od Linuxu 2.4)
       Tento soubor obsahuje 4 čísla, která definují limity pro System V
       IPC semafory. Tyto položky jsou, popořadě:

       SEMMSL Maximální počet semaforů v sadě semaforů.

       SEMMNS Celosystémový limit na počet semaforů ve všech sadách
           semaforů.

       SEMOPM Maximální počet operací, které mohou být určeny voláním
           semop(2).

       SEMMNI Celosystémový limit na maximální počet identifikátorů
           semaforů.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Tento soubor ukazuje velikost bufferu obecného SCSI zařízení (sg).
       Zatím není možné jej měnit za chodu, ale je možné jej měnit při
       kompilaci úpravou include/scsi/sg.h a změnou hodnoty SG_BIG_BUFF.
       Nicméně nemělo by být nutné tuto hodnotu měnit.

    /proc/sys/kernel/shmall
       Tento soubor obsahuje celosystémový limit na celkový počet stránek
       sdílené paměti System V.

    /proc/sys/kernel/shmmax
       Tento soubor je možné použít pro zjištění a nastavení limitu na
       maximální (System V IPC) velikost segmentu sdílené paměti, který
       může být vytvořen. Jádro nyní podporuje segmenty sdílené paměťi
       až do 1GB. Výchozí hodnota je SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni
       (od Linuxu 2.4 dál) Tento soubor určuje celosystémový maximální
       počet segmentů sdílené paměti System V, které mohou být vytvořeny.

    /proc/sys/kernel/version
       Tento soubor obsahuje řetězec ve tvaru:

         #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998

       "#5" znamená, že se jedná o páté jádro sestavené z těchto
       zdrojových souborů a datum za ním je čas, kdy bylo sestaveno.

    /proc/sys/kernel/threads-max (od jádra 2.3.11)
       Tento soubor určuje globální limit pro počet vláken (úloh), která
       mohou být v systému vytvořena.

    /proc/sys/kernel/zero-paged (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena (nenulová),
       Linux-PPC will pre-zero pages in the idle loop, possibly speeding
       up get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Tento adresář obsahuje síťové položky. Vysvětlení k některým
       souborům v tomto adresáři je uvedeno v tcp(7) a ip(7).

    /proc/sys/net/core/somaxconn
       Tento soubor definuje maximální hodnotu pro parametr backlog
       volání listen(2); viz manuálová stránka listen(2).

    /proc/sys/proc
       Tento adresář může být prázdný.

    /proc/sys/sunrpc
       Tento adresář podporuje remote procedure call Sunu pro network
       file system (NFS). V některých systémech není přítomen.

    /proc/sys/vm
       Tento adresář obsahuje soubory pro ladění memory managementu,
       buffer a cache managementu.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od Linuxu 2.6.16)
       Zápis do tohoto souboru způsobí, že jádro vyhodí prázdné
       vyrovnávací paměti, dentries a inody z paměti, čímž se paměť
       uvolní.

       K uvolnění pagecache se použije echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches;
       k uvolnění dentries a inodů se použije echo 2 >
       /proc/sys/vm/drop_caches; k uvolnění pagecache, dentries a inodů
       se použije echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches.

       Protože toto je nedestruktivní operace a dirty objekty není možné
       uvolnit, měl by uživatel nejprve spustit sync(8).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od Linuxu 2.6.9)
       Pokud je nenulový, vypne nový 32 bitový memory-mapping layout;
       jádro použije pro všechny procesy původní (2.4) layout.

    /proc/sys/vm/oom_dump_tasks (od jádra 2.6.25)
       Enables a system-wide task dump (excluding kernel threads) to be
       produced when the kernel performs an OOM-killing. The dump
       includes the following information for each task (thread,
       process): thread ID, real user ID, thread group ID (process ID),
       virtual memory size, resident set size, the CPU that the task is
       scheduled on, oom_adj score (see the description of
       /proc/[pid]/oom_adj), and command name. This is helpful to
       determine why the OOM-killer was invoked and to identify the rogue
       task that caused it.

       If this contains the value zero, this information is suppressed.
       On very large systems with thousands of tasks, it may not be
       feasible to dump the memory state information for each one. Such
       systems should not be forced to incur a performance penalty in OOM
       situations when the information may not be desired.

       If this is set to non-zero, this information is shown whenever the
       OOM-killer actually kills a memory-hogging task.

       Výchozí hodnota je 0.

    /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task (od jádra 2.6.24)
       This enables or disables killing the OOM-triggering task in
       out-of-memory situations.

       If this is set to zero, the OOM-killer will scan through the
       entire tasklist and select a task based on heuristics to kill.
       This normally selects a rogue memory-hogging task that frees up a
       large amount of memory when killed.

       If this is set to non-zero, the OOM-killer simply kills the task
       that triggered the out-of-memory condition. This avoids a
       possibly expensive tasklist scan.

       If /proc/sys/vm/panic_on_oom is non-zero, it takes precedence over
       whatever value is used in /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task.

       Výchozí hodnota je 0.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Tento soubor obsahuje režim kernel virtual memory accounting.
       Hodnoty jsou:

           0: heuristic overcommit (výchozí)
           1: always overcommit, never check
           2: always check, never overcommit

       V režimu 0 nejsou volání mmap(2) s MAP_NORESERVE kontrolována
       nikdy a výchozí kontrola je velmi slabá, což způsobuje riziko, že
       bude proces "OOM-zabit". V Linuxu 2.4 jakákoliv nenulová hodnota
       implikuje režim 1. V režimu 2 (dostupný od Linuxu 2.6) je celkový
       virtuální adresní prostor systému omezen na (SS + RAM*(r/100)),
       kde SS je velikost odkládacího prostoru, RAM je velikost fyzické
       paměti a r je obsah souboru /proc/sys/vm/overcommit_ratio.

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio
       Viz popis /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sys/vm/panic_on_oom (od jádra 2.6.18)
       This enables or disables a kernel panic in an out-of-memory
       situation.

       If this file is set to the value 0, the kernel's OOM-killer will
       kill some rogue process. Usually, the OOM-killer is able to kill
       a rogue process and the system will survive.

       If this file is set to the value 1, then the kernel normally
       panics when out-of-memory happens. However, if a process limits
       allocations to certain nodes using memory policies (mbind(2)
       MPOL_BIND) or cpusets (cpuset(7)) and those nodes reach memory
       exhaustion status, one process may be killed by the OOM-killer.
       No panic occurs in this case: because other nodes' memory may be
       free, this means the system as a whole may not have reached an
       out-of-memory situation yet.

       If this file is set to the value 2, the kernel always panics when
       an out-of-memory condition occurs.

       The default value is 0. 1 and 2 are for failover of clustering.
       Select either according to your policy of failover.

    /proc/sysvipc
       Podadresář obsahující pseudosoubory msg, sem a shm. Tyto soubory
       obsahují seznam objektů System V Interprocess Communication (IPC)
       (fronty zpráv, semafory a sdílená paměť), které jsou aktuálně v
       systému přítomny, poskytují podobnou informaci jako ipcs(1). Tyto
       soubory mají záhlaví a jsou formátovány (jeden IPC objekt na
       řádek) pro lepší přehled. svipc(7) poskytuje další detaily pro
       informace obsažené v těchto souborech.

    /proc/tty
       Podadresář obsahující pseudosoubory a podadresáře pro ovladače tty
       a line disciplines.

    /proc/uptime
       Tento soubor obsahuje dvě čísla: uptime systému (sekundy) a čas
       strávený nečinností (sekundy).

    /proc/version
       Řetězec identifikující verzi jádra, které právě běží. Zahrnuje
       obsah /proc/sys/kernel/ostype, /proc/sys/kernel/osrelease a
       /proc/sys/kernel/version. Například:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994


    /proc/vmstat (od Linuxu 2.6)
       Tento soubor zobrazuje různé statistiky virtuální paměti.

    /proc/zoneinfo (od Linuxu 2.6.13)
       Tento soubor obsahuje informace o paměťových zónách. Hodí se při
       analyzování chování virtuální paměti.

POZNÁMKY
    Mnoho řetězců (např. proměnné prostředí a příkazový řádek) je ve vnitřním
    formátu s podpoložkami oddělenými NULL bajty ('\0'), takže mohou být lépe
    čitelné s užitím od -c nebo tr "\000" "\n". Jako další možnost poslouží
    dobře i echo `cat <file>`.

    Tato manuálová stránka není úplná, může být nepřesná a potřebuje být
    často doplňována.

DALŠÍ INFORMACE
    cat(1), find(1), free(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2), mmap(2),
    readlink(2), syslog(2), slabinfo(5), hier(7), time(7), arp(8), dmesg(8),
    hdparm(8), ifconfig(8), init(8), lsmod(8), lspci(8), mount(8),
    netstat(8), procinfo(8), route(8)
    Soubory zdrojového kódu jádra: Documentation/filesystems/proc.txt,
    Documentation/sysctl/vm.txt

TIRÁŽ
    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-pages/.Linux               2009-01-17              PROC(5)