proc

PROC(5)         Linux - pÅÃruÄka programátora         PROC(5)JMÃNO
    proc - pseudo souborový systém informacà o procesech

POPIS
    Souborový systém proc je pseudo souborový systém, který je použÃ‐
    ván jako interface k datovým strukturám jádra. Obvykle se pÅipojuje
    do /proc. VÄtÅ¡ina jeho obsahu je pouze ke ÄtenÃ, ale nÄkteré soubory
    umožÅujà zmÄnit promÄnné jadra.

    NásledujÃcà shrnutà rychle provede hierarchià /proc.

    /proc/[pid]
       Pro každý bÄžÃcà proces existuje ÄÃselný podadresáÅ
       pojmenovaný podle ID procesu. Každý podadresáŠobsahuje
       následujÃcà pseudosoubory a adresáÅe.

    /proc/[pid]/auxv (od 2.6.0-test7)
       Obsahuje informaci o ELF interpretu, která byla procesu pÅi
       spuÅ¡tÄnà pÅedána. Jejà formát je jedno unsigned long ID a
       jedna unsigned long hodnota pro každou položku. PoslednÃ
       položka obsahuje dvÄ nuly.

    /proc/[pid]/cmdline
       Obsahuje celou pÅÃkazovou Åádku procesu, pokud tedy proces nenÃ
       zombie. V takovém pÅÃpadÄ tento soubort neobsahuje nic, tj.
       Ätenà tohoto souboru vrátà 0 znaků. Argumenty pÅÃkazové
       Åádky se v tomto souboru objevujà jako sada ÅetÄzců
       oddÄlených pomocà null, která je ukonÄena dalÅ¡Ãm bajtem null
       po poslednÃm ÅetÄzci.

    /proc/[pid]/coredump_filter (od jádra 2.6.23)
       Viz core(5).

    /proc/[pid]/cpuset (od jádra 2.6.12)
       Viz cpuset(7).

    /proc/[pid]/cwd
       Toto je symbolický odkaz na aktuálnà pracovnà adresáÅ
       (current working directory) procesu. NapÅ. pro zjiÅ¡tÄnÃ
       aktuálnÃho pracovnÃho adresáÅe procesu 20 lze provést:

         $ cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       ProsÃm vÅ¡imnÄte si, že pÅÃkaz pwd je Äasto zabudovaným pÅÃ‐
       kazem shellu a nemusà fungovat správnÄ. V bashi lze použÃt
       pwd -P.

       V pÅÃpadÄ vÃcevláknového procesu, jehož hlavnà vlákno již
       skonÄilo (obvykle volánÃm pthread_exit(3)), již nebude obsah
       tohoto symbolického odkazu dostupný.

    /proc/[pid]/environ
       Tento soubor obsahuje promÄnné prostÅedà procesu. Jednotlivé
       údaje jsou oddÄleny znakem null ('\0') a znaky null mohou být
       i na konci. Takže pro vytiÅ¡tÄnà promÄnných prostÅedà procesu
       1 se provede:

         $ (cat /proc/1/environ; echo) | tr '\000' '\n'

    /proc/[pid]/exe
       V Linuxu 2.2 a novÄjÅ¡Ãm je tento soubor symbolickým odkazem,
       který obsahuje skuteÄnou cestu ke spuÅ¡tÄnému pÅÃkazu. Tento
       symbolický odkaz lze normálnÄ dereferencovat; pÅi pokusu jej
       otevÅÃt je otevÅen spustitelný soubor, na který odkazuje. Je
       dokonce možné napsat /proc/[pid]/exe a spustit tak dalÅ¡Ã
       kopii stejného spustitelného souboru, který je již spuÅ¡tÄn
       procesem [pid]. V pÅÃpadÄ vÃcevláknového procesu, jehož
       hlavnà vlákno již skonÄilo (obvykle volánÃm pthread_exit(3)),
       již nebude obsah tohoto symbolického odkazu dostupný.

       V Linuxu do verze 2.0 vÄetnÄ byl soubor /proc/[pid]/exe
       ukazatelem na spuÅ¡tÄný program a vypadal jako symbolický
       odkaz. Volánà readlink(2) na tento soubor v Linuxu 2.0 vracelo
       ÅetÄzec ve tvaru:

         [zaÅÃzenÃ]:inoda

       NapÅÃklad [0301]:1502 znamená inoda 1502 v zaÅÃzenà s major ÄÃ‐
       Å¡lem 03 (IDE, MFM, a jiné disky) a minor ÄÃslem 01 (prvnÃ
       oddÃl prvnÃho disku).

       K nalezenà souboru lze použÃt pÅÃkaz find(1) s volbou -inum.

    /proc/[pid]/fd
       Toto je podadresáÅ, který obsahuje pro každý soubor, který
       proces otevÅel, jednu položku, pojmenovanou po jeho deskriptoru
       souboru, který je zároveŠsymbolickým odkazem na onen soubor.
       TudÞ 0 odpovÃdá standardnÃmu vstupu, 1 standardnÃmu výstupu,
       2 standardnÃmu chybovému výstupu atd.

       V pÅÃpadÄ vÃcevláknového procesu, jehož hlavnà vlákno již
       skonÄilo (obvykle volánÃm pthread_exit(3)), již nebude obsah
       tohoto adresáÅe dostupný.

       Programy, které vyžadujà jméno souboru, ale nedokážà bez
       zvláštnà volby pracovat se standardnÃm vstupem anebo ty,
       které zapisujà do souboru zadaného na pÅÃkazové Åádce, ale
       pokud nenà zadán, neposÃlajà výstup na standardnà výstup tak
       mohou být pÅesvÄdÄeny k použità standardnÃho vstupu a/nebo
       výstupu pomocà /proc/[pid]/fd. NapÅ. pokud je -i pÅepÃnaÄ
       oznaÄujÃcà vstupnà soubor a -o pÅepÃnaÄ oznaÄujÃcà výstupnÃ
       soubor:

         $ foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       a máte funkÄnà filtr.

       /proc/self/fd/N je v nÄkterých UNIXových a UNIX-like
       systémech zhruba to samé jako /dev/fd/N. VÄtÅ¡ina Linuxových
       MAKEDEV skriptů ve skuteÄnosti vytváÅà /dev/fd jako
       symbolický odkaz na /proc/self/fd.

       VÄtÅ¡ina systémů poskytuje symbolické odkazy /dev/stdin,
       /dev/stdout a /dev/stderr, které ukazujà na soubory 0, 1 a 2 v
       /proc/self/fd. TudÞ výše uvedený pÅÃklad lze zapsat i jako:

         $ foobar -i /dev/stdin -o /dev/stdout ...

    /proc/[pid]/fdinfo/ (od jádra 2.6.22)
       Toto je podadresáÅ, který obsahuje pro každý soubor, který
       proces otevÅel, jednu položku, pojmenovanou po svém popisovaÄi
       souboru. Obsah každého souboru lze ÄÃst pro zÃskánà informacÃ
       o pÅÃsluÅ¡ném popisovaÄi souboru, napÅ.:

         $ cat /proc/12015/fdinfo/4
         pos:  1000
         flags: 01002002

       Pole pos je desÃtkové ÄÃslo ukazujÃcà aktuálnà offset souboru.
       Pole flags je osmiÄkové ÄÃslo ukazujÃcà pÅÃstupová práva
       souboru a stavové vlajky souboru (viz open(2)).

       Soubory v tomto adresáÅi jsou Äitelné pouze vlastnÃkem
       procesu.

    /proc/[pid]/limits (od jádra 2.6.24)
       tento soubor ukazuje soft limit, hard limit a jednotky mÄÅenÃ
       každého limitu zdrojů procesu (viz getrlimit(2)). Soubor je
       chránÄn, aby jej mohlo ÄÃst pouze skuteÄné UID procesu.

    /proc/[pid]/maps
       Soubor obsahujÃcà aktuálnÄ namapované oblasti pamÄti a jejich
       pÅÃstupová práva.

       Jeho formát je:

       adresa      práva ofset  dev  inoda   cesta
       08048000-08056000 r-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
       08056000-08058000 rw-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
       08058000-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0
       40000000-40013000 r-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
       40013000-40015000 rw-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
       4001f000-40135000 r-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
       40135000-4013e000 rw-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
       4013e000-40142000 rw-p 00000000 00:00 0
       bffff000-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0


       kde adresa je obsazený adresový prostor v procesu, práva jsou
       sada práv:

          r = Ätenà (read)
          w = zápis (write)
          x = spuÅ¡tÄnà (execute)
          s = sdÃlenà (shared)
          p = soukromý (private) (copy on write)


       ofset znamená ofset v souboru/kdekoliv, dev je zaÅÃzenÃ
       (major:minor) a inoda je inoda v tomto zaÅÃzenÃ. 0 znamená, že
       s oblastà pamÄti nenà asociována žádná inoda, což je tÅeba
       v pÅÃpadÄ BSS (neinicializovaná data).

       V Linuxu 2.0 žádné pole pro cestu neexistuje.

    /proc/[pid]/mem
       tento soubor může být použit pro pÅÃstup je stránkám
       pamÄti procesu pomocà open(2), read(2), a lseek(2).

    /proc/[pid]/mountinfo (od jádra 2.6.26)
       Tento soubor obsahuje informace o pÅÃpojných bodech. Obsahuje
       Åádky ve tvaru:

       36 35 98:0 /mnt1 /mnt2 rw,noatime master:1 - ext3 /dev/root rw,errors=continue
       (1)(2)(3)  (4)  (5)   (6)   (7)  (8) (9)  (10)     (11)

       ÄÃsla v závorkách jsou znaÄky pro nÞe uvedené popisky:

       (1) mount ID: unikátnà identifikátor pÅipojenà (po umount(2)
          může být znovu použit).

       (2) parent ID: ID rodiÄovského pÅipojenà (nebo vlastnà v pÅÃ‐
          padÄ, že se jedná o vrchol pÅipojovacÃho stromu).

       (3) major:minor: hodnota st_dev pro soubory v systému souborů
          (viz stat(2)).

       (4) root: koÅen pÅipojenà v rámci systému souborů.

       (5) mount point: pÅÃpojný bod relativnà ke koÅeni procesu.

       (6) mount options: volby specifické pro pÅipojenÃ.

       (7) volitelné položky: nula nebo véce položek ve tvaru
          "tag[:hodota]".

       (8) oddÄlovaÄ: oznaÄuje konec volitelných položek.

       (9) typ systému souborů: jméno systému souborů ve tvaru
          "typ[.podtyp]".

       (10) mount source: informace specifická pro systém souborů
          nebo "none".

       (11) super options: volby pro superblok.

       Parsery by mÄly ignorovat vÅ¡echny nerozeznané volitelné
       položky. V souÄasnosti jsou možné tyto volitelné položky:

          shared:X     pÅipojenà je sdÃlené skupinou X

          master:X     skupina X je master-em pÅipojenÃ

          propagate_from:X pÅipojenà je slave a dÄdà nastavenÃ
                   (FIXME - ovÄÅit pÅeklad) ze skupiny X (*)

          unbindable    mount is unbindable

       (*) X je nejbližšà dominantnà skupina pod koÅenem procesu.
       Pokud je X bezprostÅednÃm master-em pÅipojenà nebo pokud pod
       koÅenem procesu nenà žádná dominantnà skupina, pak je pÅÃ‐
       tomna pouze položka "master:X" a nikoliv "propagate_from:X".

       VÃce informacà o dÄdÄnà pÅipojenà je uvedeno v:
       Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt ve zdrojovém kódu
       jádra.

    /proc/[pid]/mounts (od jádra 2.4.19)
       Toto je seznam vÅ¡ech souborových systémů aktuálnÄ
       pÅipojených ve jmenném prostory procesu. Formát tohoto
       souboru je dokumentován v fstab(5). Od verze jádra 2.6.15 je
       tento soubor pollable: po otevÅenà souboru ke Ätenà způsobÃ
       zmÄna v tomto souboru (napÅ. pÅipojenà nebo odpojenÃ
       souborového systému), že select(2) oznaÄà deskriptor souboru
       jako Äitelný a volánà poll(2) a epoll_wait(2) oznaÄà soubor
       jako majÃcà chybovou podmÃnku. (pozn. pÅekl. pokud to nÄkdo
       dokážete pÅeložit lépe, poÅ¡lete opravu)

    /proc/[pid]/mountstats (od jádra 2.6.17)
       Tento soubor zpÅÃstupÅuje informace (statistiky, informace o
       konfiguraci) o pÅÃpojných bodech ve jmenném prostoru procesu.
       Obsahuje Åádky ve tvaru:

       device /dev/sda7 mounted on /home with fstype ext3 [statistics]
       (    1   )      ( 2 )       (3 ) (4)

       Položky v každém Åádku jsou:

       (1) Jméno pÅipojeného zaÅÃzenà (nebo "nodevice", pokud nenÃ
          žádné odpovÃdajÃcà zaÅÃzenÃ).

       (2) Bod pÅipojenà v rámci stromu systému souborů.

       (3) Typ systému souborů.

       (4) Volitelné statistiky a informace o konfiguraci. AktuálnÄ
          (jádro 2.6.26), použÃvá tuto položku jen sytém
          souborů NFS.

       Tento soubor je Äitelný pouze vlastnÃkem procesu.

    /proc/[pid]/numa_maps (od jádra 2.6.14)
       viz numa(7).

    /proc/[pid]/oom_adj (od jádra 2.6.11)
       Tento soubor se použÃvá k upravenà skóre použitého pro
       urÄenà procesu, který má být zabit v pÅÃpadÄ, že dojde
       pamÄÅ¥ (out-of-memory (OOM)). Jádro použije tuto hodnotu k
       bitovému posunu hodnoty oom_score procesu: platné hodnoty jsou
       v rozsahu -16 až +15, plus speciálnà hodnota -17, která
       OOM-zabità tohoto procesu zakáže. Kladné skóre zvyšuje
       pravdÄpodobnost zabità procesu OOM-zabijákem, negativnà skóre
       ji snižuje. Výchozà hodnotou pro tento soubor je 0; nový
       proces dÄdà nastavenà oom_adj svého rodiÄe. Proces musà být
       privilegovaný (CAP_SYS_RESOURCE), aby mohl tento soubor mÄnit.

    /proc/[pid]/oom_score (od jádra 2.6.11)
       tento soubor ukazuje aktuálnà skóre pÅidÄlené procesu jádrem
       za úÄelem výbÄru procesu pro OOM-zabijáka. VyÅ¡Å¡Ã skóre
       znamená vyÅ¡Å¡Ã pravdÄpodobnost zabità OOM-zabijákem.
       Základem pro toto skóre je množstvà pamÄti zabrané procesem;
       skóre se zvyšuje (+) nebo snižuje (-) v závislosti na
       faktorech zahrnujÃcÃch:

       * jestli proces vytváÅà mnoho potomků pomocà fork(2) (+);

       * jestli proces bÄžà dlouhou dobu nebo zabÃral hodnÄ Äasu CPU
        (-);

       * jestli má proces nÃzkou hodnotu nice (tj. > 0) (+);

       * jestli je proces privilegovaný (-); a

       * jestli proces provádà pÅÃmý pÅÃstup k hardware (-).

       oom_score také odrážà bitový posun urÄený hodnotou oom_adj
       procesu.

    /proc/[pid]/root
       Unix a Linux podporujà ideu vlastnÃho koÅenového adresáÅe
       souborového systému pro každý proces, nastaveného
       systémovým volánÃm chroot(2). Tento soubor je symbolickým
       odkazem na koÅenový adresáŠprocesu a chová se stejnÄ jako
       exe, fd/*, atd.

       V pÅÃpadÄ vÃcevláknového procesu, jehož hlavnà vlákno již
       skonÄilo (obvykle volánÃm pthread_exit(3)), již nebude obsah
       tohoto symbolického odkazu dostupný.

    /proc/[pid]/smaps (od jádra 2.6.14)
       Tento soubor obsahuje spotÅebu pamÄti pro každé namapovánÃ
       procesu. Pro každé namapovánà jsou pÅÃtomny Åádky jako:

         08048000-080bc000 r-xp 00000000 03:02 13130   /bin/bash
         Size:        464 kB
         Rss:        424 kB
         Shared_Clean:    424 kB
         Shared_Dirty:     0 kB
         Private_Clean:    0 kB
         Private_Dirty:    0 kB


       Prvnà Åádek ukazuje stejnou informaci jako je uvedená v
       namapovánà v /proc/[pid]/maps. ZbývajÃcà Åádky ukazujÃ
       velikost tohoto namapovánÃ, velikost namapovánÃ, které je
       aktuálnÄ rezidentnà v RAM, poÄet clean a dirty sdÃlených
       stránek v namapovánà a poÄet clean a dirty privátnÃch
       stránek v namapovánÃ.

       Tento soubor je pÅÃtomen pouze pokud je zapnuta konfiguraÄnÃ
       volba jádra CONFIG_MMU.

    /proc/[pid]/stat
       Stavová informace o procesu. PoužÃvá ji ps(1). Je
       definována v /usr/src/linux/fs/proc/array.c.

       Jejà položky, v poÅadà a formátu urÄeném ve scanf(3) jsou:

       pid %d   ID procesu.

       comm %s   Jméno spuÅ¡tÄného souboru, v závorkách. Je
             viditelné i pokud je spuÅ¡tÄný soubor odswapován.

       stav %c   Jeden ze znaků "RSDZTW", kde R znamená bÄžÃcÃ
             (running), S je pÅeruÅ¡itelnÄ spÃcà (sleeping), D
             znamená ÄekajÃcà v nepÅeruÅ¡itelném diskovém
             spánku, Z je zombie, T znamená trasovaný (traced)
             nebo zastavený (signálem) a W znamená swapovaný
             (paging).

       ppid %d   ID rodiÄovského procesu.

       pgrp %d   ID skupiny procesu daného procesu.

       session %d Session ID procesu.

       tty_nr %d  Ovládacà terminál procesu. (minor ÄÃslo zaÅÃzenÃ
             je obsaženo v bitech 31 až 20 a 7 až 0; major ÄÃ‐
             slo zaÅÃzenà je v bitech 15 až 8.)

       tpgid %d  The ID of the foreground process group of the
             controlling terminal of the process.

       flags %u (%lu pÅed jádrem 2.6.22)
             Slovo obsahujÃcà pÅÃznaky jádra (flags) procesu.
             Významy jednotlivých bitů jsou uvedeny v
             definicÃch PF_* v <linux/sched.h>. Podrobnosti
             závisà na verzi jádra.

       minflt %lu PoÄet ménÄ závažných chyb, kterých se proces
             dopustil, a které si nevyžádaly naÄtenà stránky
             pamÄti z disku.

       cminflt %lu PoÄet ménÄ závažných chyb, které provedli
             potomci procesu, na které proces Äekal.

       majflt %lu PoÄet závažných chyb, kterých se proces
             dopustil, a které si vyžádaly naÄtenà stránky
             pamÄti z disku.

       cmajflt %lu PoÄet závažných chyb, které provedli potomci
             procesu, na které proces Äekal.

       utime %lu  Množstvà Äasu, který proces strávil v
             uživatelském režimu, mÄÅené v clock ticks (nutno
             vydÄlit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK). To zahrnuje
             guest time, guest_time (Äas strávený bÄhem
             virtuálnÃho CPU, viz nÞe), takže aplikace,
             které nepoÄÃtajà s položkou guest time zahrnou
             tento Äas do svých výpoÄtů.

       stime %lu  Množstvà Äasu, které proces strávil v jaderném
             režimu, mÄÅené v clock ticks (nutno vydÄlit
             hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

       cutime %ld Množstvà Äasu, strávené potomky, na které proces
             Äekal, v uživatelském režimu, mÄÅené v clock
             ticks (nutno vydÄlit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).
             (Viz též times(2).) To zahrnuje guest time,
             cguest_time (Äas strávený bÄhem virtuálnÃho CPU,
             viz nÞe).

       cstime %ld Množstvà Äasu, strávené potomky, na které proces
             Äekal, v jaderném režimu, mÄÅené v clock ticks
             (nutno vydÄlit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

       priority %ld
             (VysvÄtlenà pro Linux 2.6) Pro procesy s real-time
             plánovacà politikou (policy nÞe; viz
             sched_setscheduler(2)) je toto negovaná plánovacÃ
             priorita mÃnus jedna - tj. ÄÃslo od -2 do -100,
             odpovÃdajÃcà real-time prioritiám 1 až 99. Pro
             procesy s ne-rel-time plánovacà politikou je toto
             surová hodnota nice (setpriority(2)) tak, jak je
             reprezentovaná v jádru. Jádro skladuje hodnoty
             nice jako ÄÃsla v rozsahu 0 (vysoká) až 39 (nÃ‐
             zká), odpovádajÃcà rozsahu -20 až 19, která je
             prezentován uživateli.

             PÅed jádrem 2.6 to byla hodnota založená na váze
             pÅidÄlené procesu plánovaÄem.

       nice %ld  Hodnota nice (viz setpriority(2)), hodnota v rozsahu
             19 (nÃzká priorita) až -20 (vysoká priorita).

       num_threads %ld
             PoÄet vláken v tomto procesu (od jádra 2.6). PÅed
             jádrem 2.6 bylo toto pole pevnÄ dané jako 0 jako
             zástupce dÅÃve odstranÄného pole.

       itrealvalue %ld
             Äas v jednotkách jiffies pÅed odeslánÃm dalÅ¡Ãho
             SIGALRM procesu, na základÄ intervalového
             ÄasovaÄe. Od jádra 2.6.17 nenà toto pole
             udržováno a je pevnÄ dáno jako 0.

       starttime %llu (bylo %lu pÅed jádrem 2.6)
             Äas v jednotkách jiffies kdy byl proces po
             spuÅ¡tÄnà systému spuÅ¡tÄn.

       vsize %lu  Velikost virtuálnà pamÄti v bajtech.

       rss %ld   Resident Set Size: poÄet stránek, které má proces
             ve fyzické pamÄti. Toto jsou pouze stránky
             obsahujÃcà text, data nebo stack. Nejsou zahrnuty
             stránky, které byly naÄteny na základÄ požadavku
             nebo odswapované stránky.

       rsslim %lu Aktuálnà soft limit na rss procesu v bajtech. Viz
             popis RLIMIT_RSS v getpriority(2).

       startcode %lu
             Adresa, nad kterou může text programu bÄžet.

       endcode %lu Adresa, pod kterou může text programu bÄžet.

       startstack %lu
             Adresa zaÄátku (tj. spodku) zásobnÃku.

       kstkesp %lu Aktuálnà hodnota ESP (stack pointer), jak je
             uvedena ve stránce s jaderným zásobnÃkem pro
             proces.

       kstkeip %lu Aktuálnà EIP (instruction pointer).

       signal %lu Bitmapa nezpracovaných signálů, zobrazená jako
             desÃtkové ÄÃslo. Zastaralé, protože neposkytuje
             informaci o real-time signálech; použijte radÄji
             /proc/[pid]/status.

       blocked %lu Bitmapa blokovaných signálů, zobrazená jako
             desÃtkové ÄÃslo. Zastaralé, protože neposkytuje
             informaci o real-time signálech; použijte radÄji
             /proc/[pid]/status.

       sigignore %lu
             Bitmapa ignorovaných signálů, zobrazená jako
             desÃtkové ÄÃslo. Zastaralé, protože neposkytuje
             informaci o real-time signálech; použijte radÄji
             /proc/[pid]/status.

       sigcatch %lu
             Bitmapa zachycených signálů, zobrazená jako
             desÃtkové ÄÃslo. Zastaralé, protože neposkytuje
             informaci o real-time signálech; použijte radÄji
             /proc/[pid]/status.

       wchan %lu  Toto je "kanál" ("channel"), ve kterém proces
             Äeká. Je to adresa systémového volánà a může
             být nalezena v seznamu názvů, pokud je jejÃ
             textový název potÅeba. (Pokud máte aktuálnÃ
             /etc/psdatabase, tak zkuste ps -l a uvidÃte položku
             WCHAN v akci.)

       nswap %lu  PoÄet odswapovaných stránek (not maintained).

       cnswap %lu Kumulativnà nswap pro procesy potomků (not
             maintained).

       exit_signal %d (od jádra 2.1.22)
             Signál, který se poÅ¡le rodiÄi, když proces
             zemÅe.

       processor %d (od jádra 2.2.8)
             ÄÃslo procesoru na kterém byl naposledy spuÅ¡tÄn.

       rt_priority %u (od jádra 2.5.19; bylo %lu pÅed jádrem 2.6.22)
             Real-time plánovacà priorita, ÄÃslo v rozsahu 1 až
             99 pro procesy plánované real-time politikou, nebo
             0, pro ne-real-time procesy (viz
             sched_setscheduler(2)).

       policy %u (od jádra 2.5.19; bylo %lu pÅed jádrem 2.6.22)
             Plánovacà politika (viz sched_setscheduler(2)).
             Dekódujte pomocà konstant SCHED_* v linux/sched.h.

       delayacct_blkio_ticks %llu (od jádra 2.6.18)
             Agregovaná zpoždÄnà blokových I/O (mÄÅená v
             clock ticks (setiny vteÅiny)).

       guest_time %lu (od jádra 2.6.24)
             Guest time procesu (množstvà Äasu, strávené bÄhem
             virtuálnÃho CPU pro hostovaný operaÄnà systém),
             mÄÅené v clock ticks (nutno vydÄlit hodnotou
             sysconf(_SC_CLK_TCK).

       cguest_time %ld (od jádra 2.6.24)
             Guest time potomků procesu, mÄÅené v clock ticks
             (nutno vydÄlit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

    /proc/[pid]/statm
       Poskytuje informaci o využità pamÄti, mÄÅeno ve stránkách.
       Sloupce jsou:

         size    celková velikost programu (stejné jako VmSize v /proc/[pid]/status)
         resident  resident set size (stejné jako VmSize v /proc/[pid]/status)
         share   sdÃlené stránky (from shared mapping)
         text    text (kód)
         lib    knihovna (v jádÅe 2.6 se nepoužÃvá)
         data    data +stack
         dt     dirty pages (v jádÅe 2.6 se nepoužÃvá)


    /proc/[pid]/status
       Poskytuje vÄtÅ¡inu informacà z /proc/[pid]/stat a
       /proc/[pid]/statm v lidÅ¡tÄjÅ¡Ãm formátu. PÅÃklad:

         $ cat /proc/$$/status
         Name:  bash
         State: S (sleeping)
         Tgid:  3515
         Pid:  3515
         PPid:  3452
         TracerPid:   0
         Uid:  1000  1000  1000  1000
         Gid:  100   100   100   100
         FDSize: 256
         Groups: 16 33 100
         VmPeak:   9136 kB
         VmSize:   7896 kB
         VmLck:     0 kB
         VmHWM:   7572 kB
         VmRSS:   6316 kB
         VmData:   5224 kB
         VmStk:    88 kB
         VmExe:    572 kB
         VmLib:   1708 kB
         VmPTE:    20 kB
         Threads:    1
         SigQ:  0/3067
         SigPnd: 0000000000000000
         ShdPnd: 0000000000000000
         SigBlk: 0000000000010000
         SigIgn: 0000000000384004
         SigCgt: 000000004b813efb
         CapInh: 0000000000000000
         CapPrm: 0000000000000000
         CapEff: 0000000000000000
         CapBnd: ffffffffffffffff
         Cpus_allowed:  00000001
         Cpus_allowed_list:   0
         Mems_allowed:  1
         Mems_allowed_list:   0
         voluntary_ctxt_switches:    150
         nonvoluntary_ctxt_switches:   545

       Položky jsou:

       * Name: PÅÃkazy spuÅ¡tÄné tÃmto procesem.

       * State: Aktuálnà stav procesu. Jeden ze znaků "RSDTZX", kde R
        znamená bÄžÃcà (running), S je pÅeruÅ¡itelnÄ spÃcÃ
        (sleeping), D znamená ÄekajÃcà v nepÅeruÅ¡itelném
        diskovém spánku, T znamená trasovaný (traced) nebo
        zastavený (signálem), Z je zombie a X znamená mrtvý.

       * Tgid: ID skupiny vláken (tj. ID procesu).

       * Pid: ID vlákna (viz gettid(2)).

       * TracerPid: PID procesu kterým je tento proces trasuován (0
        pokud nenà trasován).

       * Uid, Gid: Real, effective, saved set, and file system UIDs
        (GIDs).

       * FDSize: PoÄet aktuálnÄ alokovaných slotů popisovaÄe
        souboru.

       * Groups: DoplÅkový seznam skupin.

       * VmPeak: Maximálnà velikost virtuálnà pamÄti.

       * VmSize: Velikost virtuálnà pamÄti.

       * VmLck: Velikost Locked memory.

       * VmHWM: Maximálnà resident set size ("high water mark").

       * VmRSS: Resident set size.

       * VmData, VmStk, VmExe: Size of data, stack, and text segments.

       * VmLib: Shared library code size.

       * VmPTE: Page table entries size (od jádra 2.6.10).

       * Threads: PoÄet vláken v procesu obsahujÃcÃm toto vlákno.

       * SigPnd, ShdPnd: PoÄet nezpracovaných signálů pro vlákno a
        pro celý proces (viz pthreads(7) a signal(7)).

       * SigBlk, SigIgn, SigCgt: Masky udávajÃcà blokované,
        ignorované a zachytávané signály (viz signal(7)).

       * CapInh, CapPrm, CapEff: Masks of capabilities enabled in
        inheritable, permitted, and effective sets (see
        capabilities(7)).

       * CapBnd: Capability Bounding set (since kernel 2.6.26, see
        capabilities(7)).

       * Cpus_allowed: Mask of CPUs on which this process may run
        (since Linux 2.6.24, see cpuset(7)).

       * Cpus_allowed_list: Same as previous, but in "list format"
        (since Linux 2.6.26, see cpuset(7)).

       * Mems_allowed: Mask of memory nodes allowed to this process
        (since Linux 2.6.24, see cpuset(7)).

       * Mems_allowed_list: Same as previous, but in "list format"
        (since Linux 2.6.26, see cpuset(7)).

       * voluntary_context_switches, nonvoluntary_context_switches:
        Number of voluntary and involuntary context switches (since
        Linux 2.6.23).

    /proc/[pid]/task (od jádra 2.6.0-test6)
       AdresáŠobsahujÃcà pro každé vlákno procesu jeden
       podadresáÅ. Jména podadresáÅů jsou ÄÃselná ID
       vlákna([tid]) (viz gettid(2)). V každém z tÄchto
       podadresáÅů je sada souborů s názvy a obsahem jako u
       adresáÅů /proc/[pid]. Pro atributy spoleÄné vÅ¡em vláknům
       jsou obsahy vÅ¡ech souborů v podadresáÅÃch task/[tid] stejné
       jako v odpovÃdajÃcÃm souboru rodiÄovského adresáÅe /proc/[pid]
       (napÅ. u vÃcevláknového procesu obsahujà vÅ¡chny soubory
       task/[tid]/cwd stejnou hodnotu jako soubor /proc/[pid]/cwd v
       nadÅazeném adresáÅi, jelikož vÅ¡echna vlákna v procesu majÃ
       stejný pracovnà adresáÅ). U atributů, které se pro každé
       vlákno liÅ¡Ã, mohou odpovÃdajÃcà soubory v task/[tid] obsahovat
       různé hodnoty (napÅ. položky v souborech task/[tid]/status se
       mohou pro každé vlákno lišit).

       V pÅÃpadÄ vÃcevláknového procesu, jehož hlavnà vlákno již
       skonÄilo (obvykle volánÃm pthread_exit(3)), již nebude obsah
       adresáÅe /proc/[pid]/task dostupný.

    /proc/apm
       Pokud bylo pÅi kompilaci jádra definováno CONFIG_APM, obsahuje
       ÄÃslo verze Advanced power managementu a informace o baterii.

    /proc/bus
       Obsahuje podadresáÅe pro instalované sbÄrnice.

    /proc/bus/pccard
       PodadresáŠpro pcmcia zaÅÃzenÃ, pokud bylo pÅi kompilaci jádra
       nastaveno CONFIG_PCMCIA.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Obsahuje různé podadresáÅe sbÄrnic a pseudo-soubory obsahujÃ‐
       cà informace o sbÄrnicÃch pci, instalovaných zaÅÃzenÃch a
       ovladaÄÃch zaÅÃzenÃ. NÄkteré z tÄchto souborů nejsou textové.

    /proc/bus/pci/devices
       Informace o pci zaÅÃzenÃch. Lze k nim pÅistupovat pomocÃ
       lspci(8) a setpci(8).

    /proc/cmdline
       Argumenty pÅedané linuxovému jádru pÅi jeho zavedenÃ, Äasto
       pomocà zavádÄcÃho programu jako je tÅeba lilo(8) nebo grub(8).

    /proc/config.gz (od jádra 2.6)
       This file exposes the configuration options that were used to
       build the currently running kernel, in the same format as they
       would be shown in the .config file that resulted when
       configuring the kernel (using make xconfig, make config, or
       similar). The file contents are compressed; view or search them
       using zcat(1), zgrep(1), etc. As long as no changes have been
       made to the following file, the contents of /proc/config.gz are
       the same as those provided by :

         cat /lib/modules/$(uname -r)/build/.config

       /proc/config.gz is only provided if the kernel is configured
       with CONFIG_IKCONFIG_PROC.

    /proc/cpuinfo
       Toto je sbÃrka údajů závislých na CPU a systémové
       architektuÅe, každá podporovaná architektura obsahuje jiné
       položky. Obvyklými položkami jsou processor, který udává
       poÄet CPU a bogomips, což je systémová konstanta vypoÄtená
       pÅi inicializaci jádra. Stroje s vÃce jádry (SMP) majà údaje
       pro každé CPU.

    /proc/devices
       textový seznam hlavnÃch ÄÃsel a skupin zaÅÃzenÃ. Může být
       použit skripty MAKEDEV pro konzistenci s jádrem.

    /proc/diskstats (od jádra 2.5.69)
       tento soubor obsahuje vstupnÄ-výstupnà statistiky pro každé
       diskové zaÅÃzenÃ. DalÅ¡Ã informace jsou uvedeny ve zdrojovém
       souboru jádra Documentation/iostats.txt.

    /proc/dma
       Seznam registrovaných ISA DMA (direct memory access) kanálů,
       které jsou použÃvány.

    /proc/driver
       Prázdný podadresáÅ.

    /proc/execdomains
       List of the execution domains (ABI personalities).

    /proc/fb
       Informace frame bufferu, pokud bylo pÅi kompilaci jádra
       definováno CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Textový seznam souborových systémů podporovaných jádrem,
       tj. zakompilovaných do jádra nebo jejichž jaderné moduly
       jsou právÄ naÄteny (Viz též filesystems(5).) Pokud je
       souborový systém oznaÄen "nodev", znamená to, že
       nevyžaduje, aby bylo pÅipojeno blokové zaÅÃzenà (napÅ.
       virtuálnà souborový systém, sÃÅ¥ový souborový systém).

       Shodou okolnostà může být použÃván programem mount(8),
       pokud nebyl zadán žádný souborový systém a nepodaÅilo se
       mu urÄit druh souborového systému. V tom pÅÃpadÄ zkouÅ¡Ã
       souborové systémy obsažené v tomto souboru (s výjimkou tÄch
       oznaÄených "nodev").

    /proc/fs
       Prázdný podadresáÅ.

    /proc/ide
       Tento adresáŠje pÅÃtomen v systémech se sbÄrnicà ide. Pro
       každý ide kanál a pÅipojené zaÅÃzenà existuje adresáÅ.
       Soubory jsou:

         cache       velikost vyrovnávacà pamÄti v KB
         capacity      poÄet sektorů
         driver       verze ovladaÄe
         geometry      fyzická a logická geometrie
         identify      v Å¡estnáctkové soustavÄ
         media       druh média
         model       ÄÃslo modelu výrobce
         settings      nastavenà jednotky
         smart_thresholds  v Å¡estnáctkové soustavÄ
         smart_values    v Å¡estnáctkové soustavÄ


       PÅÃkaz hdparm(8) poskytuje pÅÃstup k tÄmto informacÃm v pÅÃ‐
       stupnÄjÅ¡Ãm formátu.

    /proc/interrupts
       This is used to record the number of interrupts per CPU per IO
       device. Since Linux 2.6.24, for the i386 and x86_64
       architectures, at least, this also includes interrupts internal
       to the system (that is, not associated with a device as such),
       such as NMI (nonmaskable interrupt), LOC (local timer
       interrupt), and for SMP systems, TLB (TLB flush interrupt), RES
       (rescheduling interrupt), CAL (remote function call interrupt),
       and possibly others. Very easy to read formatting, done in
       ASCII.

    /proc/iomem
       I/O mapa pamÄti v Linuxu 2.4.

    /proc/ioports
       Seznam aktuálnÄ registrovaných oblastà I/O portů, které jsou
       použÃvány.

    /proc/kallsyms (od jádra 2.5.71)
       Obsahuje exportované definice symbolů jádra použÃvané
       nástroji modules(X) k dynamickému odkazovánà a vázánÃ
       naÄÃtaných modulů. V jádÅe 2.5.47 a dÅÃvÄjÅ¡Ãch se podobný
       soubor s lehce odlišnou syntaxà jmenoval ksyms.

    /proc/kcore
       Tento soubor reprezentuje fyzickou pamÄÅ¥ systému a je uložen
       ve formátu ELF core. S tÃmto pseudo-souborem a nestripovaným
       jádrem (/usr/src/linux/vmlinux) může být GDB použit ke
       zkoumánà aktuálnÃho stavu jakékoliv datové struktury jádra.

       Celková velikost souboru je rovna velikosti fyzické pamÄti
       (RAM) plus 4KB.

    /proc/kmsg
       Tento soubor může být použit mÃsto systémového volánÃ
       syslog(2) ke Ätenà zpráv jádra. Proces, který chce ÄÃst tento
       soubor, musà mÃt práva superuživatele a tento soubor by mÄl
       být Äten pouze jednÃm procesem. Tento soubor by nemÄl být
       Äten, pokud je spuÅ¡tÄn proces syslog, který použÃvá
       systémové volánà syslog(2) k zaznamenávánà zpráv jádra.

       Informace z tohoto souboru zÃskává program dmesg(8).

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23-2.5.47)
       Viz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       Prvnà tÅi položky v tomto souboru jsou hodnoty průmÄrné
       zátÄže (load average) udávajÃcà poÄet úkolů (jobs) ÄekajÃ‐
       cÃch ve frontÄ na spuÅ¡tÄnà (stav R) nebo ÄekajÃcÃch na ÄtenÃ‐
       /zápis disku (stav D), zprůmÄrované po 1, 5 a 15 minutách.
       Jsou to stejné hodnoty, jako poskytuje uptime(1) a dalÅ¡Ã
       programy. Ätvrté pole se skládá ze dvou ÄÃsel oddÄlených
       lomÃtkem (/). Prvnà pÅedstavuje poÄet souÄasnÄ vykonávaných
       entit plánovaÄe jádra (procesů, vláken); bude menÅ¡Ã nebo
       rovno poÄtu CPU. Hodnota za lomÃtkem je poÄet entit plánovaÄe
       jádra, aktuálnÄ pÅÃtomných v systému. Páté pole je PID
       systémem naposledy vytvoÅeného procesu.

    /proc/locks
       Tento soubor ukazuje aktuálnà zámky souborů (file locks)
       (flock(2) a fcntl(2)) a leases (fcntl(2)).

    /proc/malloc (pouze do jádra 2.2 vÄetnÄ)
       Tento soubor je pÅÃtomen pouze pokud bylo pÅi kompilaci
       definováno CONFIG_DEBUG_MALLOC.

    /proc/meminfo
       Tento soubor udává statistiky o využità pamÄti v systému.
       PoužÃvá jej free(1) pro informaci o velikosti volné a
       použÃvané pamÄti (fyzické i swapu) v systému, stejnÄ jako
       sdÃlené pamÄti a vyrovnávacÃch pamÄtà jádra.

    /proc/mounts
       PÅed uvedenÃm jádra 2.4.19 obsahoval tento soubor seznam vÅ¡ech
       souborových systémů aktuálnÄ pÅipojených v systému. Se
       zavedenÃm jmenných prostorů pÅipojenà pro každý proces v
       jádÅe 2.4.19 se tento soubor stal odkazem na /proc/self/mounts,
       který obsahuje pÅÃpojné body jmenného prostoru pÅipojenÃ
       procesu. Formát tohoto souboru je dokumentován v fstab(5).

    /proc/modules
       Textový seznam modulů nahraných systémem. Viz též
       lsmod(8).

    /proc/mtrr
       Memory Type Range Registers. Podrobnosti jsou uvedeny v
       Documentation/mtrr.txt.

    /proc/net
       různé pseudo-soubory, které udávajà stav nÄkteré Äásti sÃ‐
       ťové vrstvy. Tyto soubory obsahujà ASCII struktury, a proto je
       možné je ÄÃst pÅÃkazem cat(1). NicménÄ standardnà pÅÃkaz
       netstat(8) poskytuje k tÄmto souborům ÄistÅ¡Ã pÅÃstup.

    /proc/net/arp
       Obsahuje textový výpis ARP tabulky jádra, použÃvané pro
       pÅeklad adres. Obsahuje dynamicky zjiÅ¡tÄné i
       pÅedprogramované ARP položky. Jeho formát je:

    IP adresa   Druh HW  PÅÃznaky HW adresa     Maska  ZaÅÃzenÃ
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0


       "IP adresa" je IPv4 adresa poÄÃtaÄe a "Druh HW" je druh
       hardwarové adresy podle RFC 826. PÅÃznaky jsou internÃmi pÅÃ‐
       znaky ARP struktur (tak, jak jsou definovány v
       /usr/include/linux/if_arp.h) a "HW adresa" je namapovánÃ
       datové vrstvy pro danou IP adresu, pokud je známo.

    /proc/net/dev
       Pseudo-soubor dev obsahuje stavové informace sÃÅ¥ových zaÅÃ‐
       zenà - poÄet pÅijatých a odeslaných paketů, poÄet chyb a
       kolizà a dalÅ¡Ã základnà statistiky. PoužÃvá je program
       ifconfig(8) pro uvádÄnà stavu zaÅÃzenÃ. Jeho formát je:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0


    /proc/net/dev_mcast
       Je definován v /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
          indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
          2  eth0      1   0   01005e000001
          3  eth1      1   0   01005e000001
          4  eth2      1   0   01005e000001


    /proc/net/igmp
       Internet Group Management Protocol. Je definován v
       /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Tento soubor použÃvá stejný formát jako soubor arp a
       obsahuje aktuálnà databázi zpÄtného mapovánÃ, užÃvanou
       programem rarp(8) k reverznÃmu vyhledávánà adres. Pokud nenÃ
       RARP nakonfigurován v jádÅe, nenà tento soubor pÅÃtomen.

    /proc/net/raw
       Obsahuje výpis tabulky RAW socketů. VÄtÅ¡ina informacà má
       význam pouze pro ladÄnÃ. Hodnota "sl" je kernel hash slot pro
       socket, "local_address" je lokálnà adresa a ÄÃslo protokolu.
       "St" znamená internà stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou
       pÅÃchozà a odchozà fronty dat vyjádÅené jako využità pamÄti
       jádrem. Pole "tr", "tm->when" a "rexmits" nejsou v RAW použÃ‐
       vána. Pole "uid" obsahuje platný UID tvůrce socketu.

    /proc/net/snmp
       Tento soubor obsahuje ASCII data potÅebná pro ÅÃzenà informacÃ
       o IP, ICMP, TCP a UDP pro SNMP agenta.

    /proc/net/tcp
       Obsahuje výpis z tabulky TCP socketů. VÄtÅ¡ina informacà má
       význam pouze pro ladÄnÃ. Hodnota "sl" je kernel hash slot pro
       socket, "local_address" je lokálnà adresa a ÄÃslo protokolu.
       "rem_address" je vzdálená adresa a ÄÃslo portu (pokud je
       pÅipojen). "St" znamená internà stav socketu. "tx_queue" a
       "rx_queue" jsou pÅÃchozà a odchozà fronty dat vyjádÅené jako
       využità pamÄti jádrem. Pole "tr", "tm->when" a "rexmits"
       obsahujà internà informace o stavech socketů jádra a majÃ
       význam pouze pro ladÄnÃ. Pole "uid" obsahuje platný UID
       tvůrce socketu.

    /proc/net/udp
       Obsahuje výpis z tabulky UDP socketů. VÄtÅ¡ina informacà má
       význam pouze pro ladÄnÃ. Hodnota 'sl' je kernel hash slot pro
       socket, 'local_address' je lokálnà adresa a ÄÃslo portu.
       "rem_address" je vzdálená adresa a ÄÃslo portu (pokud je
       pÅipojen). "St" znamená internà stav socketu. "tx_queue" a
       "rx_queue" jsou pÅÃchozà a odchozà fronty dat vyjádÅené jako
       využità pamÄti jádrem. Pole "tr", "tm->when" a "rexmits"
       nejsou RAW použÃvána. Pole "uid" obsahuje platný UID tvůrce
       socketu. Jeho formát je:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0


    /proc/net/unix
       Obsahuje seznam UNIX domain socketů pÅÃtomných v systému a
       jejich status. Jeho formát je:
       Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer


       "Num" znamená ÄÃslo slotu v tabulce jádra, "RefCount" je poÄet
       uživatelů socketu, "Protocol" je v souÄasnosti vždycky 0,
       "Flags" ukazuje internà vlajky jádra, které vyjadÅujà stav
       socketu. V souÄasnosti je "Type" vždycky "1" (sockety pro
       Unixové doménové datagramy jeÅ¡tÄ jádro nepodporuje). "St"
       je internà stav socketu a "Path" je cesta pÅidÄlená socketu
       (pokud je) (bound path).

    /proc/partitions
       Obsahuje hlavnà a vedlejÅ¡Ã ÄÃsla každého oddÃlu, poÄet bloků
       a název oddÃlu.

    /proc/pci
       Výpis vÅ¡ech PCI zaÅÃzenà nalezených bÄhem inicializace
       jádra, spolu s jejich konfiguracÃ.

       Tento soubor byl oznaÄen jako zastaralý ve prospÄch nového
       /proc rozhranà pro PCI (/proc/bus/pci). Stal se voliteným v
       jádÅe 2.2 (dostupný s volbou CONFIG_PCI_OLD_PROC nastavenou
       pÅi kompilaci jádra). Byl nevolitelnÄ povolen v jádÅe 2.4.
       Poté byl v jádÅe 2.6 oznaÄen jako zastaralý (stále dostupný
       s volbou CONFIG_PCI_LEGACY_PROC) a koneÄnÄ ÃºplnÄ odstranÄn od
       jádra 2.6.17.

    /proc/scsi
       AdresáŠse stÅednÄúrovÅovým pseudo-souborem scsi a různými
       adresáÅi nÃzkoúrovÅových SCSI ovladaÄů, které obsahujÃ
       jeden soubor pro každé SCSI zaÅÃzenà pÅÃtomné v systému;
       vÅ¡echny obsahujà status nÄjaké Äásti SCSI IO subsystému.
       Tyto soubory obsahujà ACSII struktury a pro jejich Ätenà je tedy
       možné použÃt cat(1).

       Do nÄkterých tÄchto souborů je také možné zapisovat a
       pÅekonfigurovat tak daný subsystém Äi vypnout a zapnout
       nÄkteré vlastnosti.

    /proc/scsi/scsi
       Výpis vÅ¡ech SCSI zaÅÃzenÃ, o kterých jádro vÃ. Je podobný
       výpisu pÅi zavádÄnà systému. scsi momentálnÄ podporuje pouze
       pÅÃkaz add-single-device, který umožÅuje uživateli root
       pÅidat zaÅÃzenà pÅipojené za chodu do seznamu známých zaÅÃ‐
       zenÃ.

       PÅÃkaz

         echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' > /proc/scsi/scsi

       způsobÃ, že hostitel scsi1 bude v SCSI kanálu 0 hledat zaÅÃ‐
       zenà s ID 5 LUN 0. Pokud je již na této adrese známé zaÅÃ‐
       zenà nebo adresa nenà platná, je vrácena chyba.

    /proc/scsi/[název_ovladaÄe]
       [název_ovladaÄe] může být momentálnÄ NCR53c7xx, aha152x,
       aha1542, aha1740, aic7xxx, buslogic, eata_dma, eata_pio,
       fdomain, in2000, pas16, qlogic, scsi_debug, seagate, t128,
       u15-24f, ultrastore nebo wd7000. Tyto adresáÅe se objevà pro
       každý ovladaÄ, který zaregistroval alespoÅ jeden SCSI HBA.
       Každý adresáŠobsahuje jeden soubor pro každého
       zaregistrovaného hostitele. Každý tento soubor je pojmenován
       po ÄÃslu, které bylo hostiteli pÅidÄleno bÄhem inicializace.

       ÄtenÃm tÄchto souborů se obvykle zjistà konfigurace ovladaÄe a
       hostitele, statistiky atd.

       Zápis do tÄchto souborů umožÅuje u různých hostitelů
       různé vÄci. NapÅÃklad pÅÃkazy latency a nolatency může root
       zapnout a vypnout kód pro mÄÅenà latence pÅÃkazů v ovladaÄi
       eata_dma. PÅÃkazy lockup a unlock může root ovládat zaseknutÃ
       (lockups) sbÄrnice simulované ovladaÄem scsi_debug.

    /proc/self
       Tento adresáŠodkazuje na proces, který pÅistupuje k
       souborovému systému /proc a je shodný s adresáÅem v /proc
       pojmenovaném po ID tohoto procesu.

    /proc/slabinfo
       Informace o vyrovnávacÃch pamÄtech jádra. Od jádra 2.6.16 je
       tento soubor pÅÃtomen pouze pokud je zapnuta volba CONFIG_SLAB.
       Sloupce v /proc/slabinfo jsou:

         cache-name
         num-active-objs
         total-objs
         object-size
         num-active-slabs
         total-slabs
         num-pages-per-slab


       Viz slabinfo(5) pro dalšà informace.

    /proc/stat
       statistiky jádra/systému. Lišà se podle architektury.
       Obvyklé záznamy zahrnujÃ:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Doba, mÄÅená v jednotkách USER_HZ (1/100 vteÅiny na
           vÄtÅ¡inÄ architektur, použijte sysconf(_SC_CLK_TCK) pro
           aktuálnà hodnotu), kterou systém strávil v
           uživatelském režimu, uživatelském režimu s nÃzkou
           prioritou (nice), systémovém režimu a neÄinnÄ.
           Poslednà hodnota by se mÄla rovnat USER_HZ krát druhá
           hodnota v pseudo-souboru uptime.

           V Linuxu 2.6 obsahuje tato Åádka tÅi dalÅ¡Ã sloupce:
           iowait - Äas strávený ÄekánÃm na dokonÄenà I/O (od
           2.5.41); irq - Äas strávený obsluhou pÅeruÅ¡enà (od
           2.6.0-test4); softirq - Äas strávený obsluhou softirqs
           (od 2.6.0-test4).

           Od jádra 2.6.11 existuje osmý sloupec steal - ukradený
           Äas, což je Äas strávený v jiném operaÄnÃm systému v
           pÅÃpadÄ bÄhu ve virtualizovaném prostÅedÃ.

           Od jádra 2.6.24 existuje devátý sloupec, guest, což
           je Äas strávený bÄhem virtuálnÃho CPU pro operaÄnÃ
           systémy hostované linuxovým jádrem.

       page 5741 1808
           PoÄet stránek, které systém odstránkoval na disk a z
           disku.

       swap 1 0
           PoÄet stránek swapu, které have been brought in and
           out.

       intr 1462898
           Tato Åádka obsahuje poÄty pÅeruÅ¡enà obsloužených od
           zavedenà systému pro všechna možná systémová
           pÅeruÅ¡enÃ. Prvnà sloupec je celkový poÄet
           obsloužených pÅeruÅ¡enÃ; každý dalÅ¡Ã sloupec
           znamená celkový poÄet pro urÄité pÅeruÅ¡enÃ.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,disk_idx):(noinfo, read_io_ops, blks_read,
           write_io_ops, blks_written)
           (jen pro Linux 2.4)

       ctxt 115315
           PoÄet zmÄn kontextu, které systém prodÄlal.

       btime 769041601
           Äas, kdy byl zaveden systém; v sekundách od zaÄátku
           Epochy (1.leden 1970).

       processes 86031
           PoÄet forků od zavedenà systému.

       procs_running 6
           PoÄet procesů v runnable state. (Od Linuxu 2.5.45)

       procs_blocked 2
           PoÄet zablokovaných procesů, které Äekajà na dokonÄenÃ
           I/O. (Od Linuxu 2.5.45)

    /proc/swaps
       VyužÃvané oblasti swapu. Viz též swapon(8).

    /proc/sys
       Tento adresáŠ(pÅÃtomen od 1.3.57) obsahuje množstvà souborů
       a podadresáÅů, které odpovÃdajà promÄnným jádra. Tyto
       promÄnné lze ÄÃst a nÄkdy i mÄnit prostÅednictvÃm souborového
       systému proc, a deprecated systémového volánà sysctl(2). V
       souÄasnosti obsahuje podadresáÅe abi, debug, dev, fs, kernel,
       net, proc, rxrpc, sunrpc a vm které obsahujà dalšà soubory a
       podadresáÅe.

    /proc/sys/abi (od jádra 2.4.10)
       Tento adresáŠmůže obsahovat soubory s binárnÃmi informacemi
       aplikacÃ. Podrobnosti jsou uvedeny v souboru
       Documentation/sysctl/abi.txt ve zdrojovém kódu jádra.

    /proc/sys/debug
       Tento adresáŠmůže být prázdný.

    /proc/sys/dev
       Tento adresáŠobsahuje informace specifické pro zaÅÃzenÃ
       (napÅ. dev/cdrom/info). V nÄkterých systémech může být
       prázdný.

    /proc/sys/fs
       Obsahuje podadresáÅe binfmt_misc, epoll, inotify a mqueue a
       soubory dentry-state, dir-notify-enable, dquot-nr, file-max,
       file-nr, inode-max, inode-nr, inode-state, lease-break-time,
       leases-enable, overflowgid, overflowuid, suid_dumpable,
       super-max a super-nr.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Dokumentace k souborům v tomto adresáÅi je ve zdrojových
       kódech jádra v Documentation/binfmt_misc.txt.

    /proc/sys/fs/dentry-state (since Linux 2.2)
       This file contains information about the status of the directory
       cache (dcache). The file contains six numbers, nr_dentry,
       nr_unused, age_limit (age in seconds), want_pages (pages
       requested by system) and two dummy values.

       * nr_dentry is the number of allocated dentries (dcache
        entries). This field is unused in Linux 2.2.

       * nr_unused is the number of unused dentries.

       * age_limit is the age in seconds after which dcache entries can
        be reclaimed when memory is short.

       * want_pages is non-zero when the kernel has called
        shrink_dcache_pages() and the dcache isn't pruned yet.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Tento soubor může být použit pro zakázánà nebo povolenÃ
       rozhranà dnotify popsaného v fcntl(2), na celosystémové
       úrovni. Hodnota 0 v tomto souboru rozhranà zakáže, hodnota 1
       jej povolÃ.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Tento soubor ukazuje maximálnà poÄet cached disk quota entries.
       V nÄkterých systémech (2.4) nenà pÅÃtomen. Pokud je poÄet
       volných cached disk quota entries velmi nÃzký a v systému je
       najednou pÅÃtomno ohromné množstvà uživatelů, může být
       vhodné tento limit zvýšit.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Tento soubor ukazuje poÄet alokovaných disk quota entries a
       poÄet volných disk quota entries.

    /proc/sys/fs/epoll (od Linuxu 2.6.28)
       Tento adresáŠobsahuje soubory max_user_instances a
       max_user_watches, které je možno použÃt k omezenà pamÄti
       jádra využité rozhranÃm epoll. VÃce informacà viz inotify(7).

    /proc/sys/fs/file-max
       Tento soubor definuje celosystémový limit poÄtu otevÅených
       souborů pro všechny procesy. (Viz též setrlimit(2), který
       může být použit procesem k nastavenà limitu na proces,
       RLIMIT_NOFILE, na poÄet souborů, které může otevÅÃt.) Pokud
       se objevà spousta chybových hlášenÃ, že docházà file
       handles, zkuste tuto hodnotu zvýšit:

       echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max


       Konstanta jádra NR_OPEN stanovuje hornà limit pro hodnotu,
       kterou je možné vložit do file-max.

       Pokud zvýšÃte /proc/sys/fs/file-max, zvyÅ¡te také
       /proc/sys/fs/inode-max na 3-4 násobek nové hodnoty
       /proc/sys/fs/file-max, nebo dojdou inody.

    /proc/sys/fs/file-nr
       Tento soubor (jen ke ÄtenÃ) udává poÄet souborů, které jsou
       momentálnÄ otevÅeny. Obssahuje tÅi ÄÃsla: poÄet alokovaných
       file handles, poÄet volných file handles a maximálnà poÄet
       file handles. Jádro alokuje file handles dynamicky, ale potom
       je již neuvolÅuje. Pokud je poÄet alokovaných souborů blÃzký
       maximu, mÄlo by být maximum zvýšeno. Pokud je poÄet volných
       file handles velký, jednalo se o Å¡piÄku ve využità file
       handles a pravdÄpodobnÄ nenà potÅeba maximum zvyÅ¡ovat.

    /proc/sys/fs/inode-max
       Tento soubor obsahuje maximálnà poÄet in-memory inodes. V
       nÄkterých (2.4) systémech nemusà být pÅÃtomen. Tato hodnota
       by mÄla být 3-4 krát vÄtÅ¡Ã než hodnota ve file-max, protože
       stdin, stdout a sÃÅ¥ové sockety také vyžadujà inody pro své
       ovládánÃ. Pokud Äasto docházejà inody, je potÅeba tuto
       hodnotu zvýšit.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Tento soubor obsahuje prvnà dvÄ hodnoty z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Tento soubor obsahuje sedm ÄÃsel: nr_inodes, nr_free_inodes,
       preshrink a ÄtyÅi dummy hodnoty. nr_inodes je poÄet inodů,
       které jsou alokovány systémem. Může být lehce vyššà než
       inode-max, protože Linux je alokuje po celých stránkách.
       nr_free_inodes reprezentuje poÄet volných inodů. preshrink je
       nenulová hodnota, když nr_inodes > inode-max a systém
       potÅebuje vyÄistit seznam inodů namÃsto alokovánà dalÅ¡Ãch.

    /proc/sys/fs/inotify (od Linuxu 2.6.13)
       Tento adresáŠobsahuje soubory max_queued_events,
       max_user_instances a max_user_watches, které je možno použÃt
       k omezenà pamÄti jádra využité rozhranÃm inotify. VÃce
       informacà viz inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       Tento soubor urÄuje oddechový Äas, který dává jádro
       procesu, který holding a file lease (fcntl(2)), poté co mu
       poslalo signál, kterým jej upozorÅuje, že dalÅ¡Ã proces Äeká
       na otevÅenà souboru. Pokud lease holder does not remove or
       downgrade the lease bÄhem tohoto oddechového Äasu, jádro
       forcibly breaks the lease.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       Tento soubor je možné použÃt k povolenà nebo zakázánà file
       leases (fcntl(2)) na celosystémové úrovni. Pokud tento
       soubor obsahuje hodnotu 0, jsou leases zakázány. Nenulová
       hodnota leases povolÃ.

    /proc/sys/fs/mqueue (od Linuxu 2.6.6)
       Tento adresáŠobsahuje soubory msg_max, msgsize_max a
       queues_max, které kontrolujà zdroje použÃvané POSIXovými
       frontami zpráv. VÃce informacà viz mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/overflowgid a /proc/sys/fs/overflowuid
       Tyto soubory umožÅujà zmÄnit hodnotu pevnÄ daných UID a GID.
       Výchozà hodnota 65534. NÄkteré souborové systémy podporujÃ
       poze 16 bitové UID a GID, aÄkoliv UID a GID v Linuxu jsou 32
       bitové. Když je jeden z tÄchto souborových systémů pÅipojen
       jako zapisovatelný, je každé UID nebo GID, které by
       pÅekroÄilo 65535, pÅed zápisem na disk pÅeloženo na stanovenou
       hodnotu pÅeteÄenÃ.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od Linuxu 2.6.13)
       Hodnota v tomto souboru urÄuje, zda jsou soubory core dump
       vytváÅeny i pro set-user-ID nebo jinak chránÄné/poskvrnÄné
       binárky. Je možné použÃt tÅi různé integer hodnoty:

       0 (výchozÃ) TradiÄnà (pÅed verzà 2.6.13) chovánÃ. Core dump se
       nevytváÅà pro soubor s pozmÄnÄnými vlastnosti (volánÃm
       seteuid(2), setgid(2), apod., nebo spuÅ¡tÄnÃm programu s
       set-user-ID nebo set-group-ID) nebo jehož binárka nemá
       povolena práva ke ÄtenÃ.

       1 ("debug") Core dump je vytváÅen u vÅ¡ech souborů, kdykoliv
       je to možné. VlastnÃkem souboru core dump je ID uživatele
       vypisovaného procesu a neaplikujà se žádná bezpeÄnostnÃ
       opatÅenÃ. MÄlo by se použÃvat jen pro ladÄnà systému. Ptrace
       nenà kontrolován.

       2 ("suidsafe") Jakákoliv binárka, která by za normálnÃch
       okolnostà nebyla vypsána (viz 0 výše), je vypsána s
       Äitelnostà pouze pro uživatele root. To umožÅuje uživateli
       soubor core dump odstranit, ale nikoliv ÄÃst. Z důvodu
       bezpeÄnosti se v tomto režimu soubory core dump vzájemnÄ
       nepÅepisujà ani nepÅepisujà jiné soubory. tento režim je
       vhodný pro administrátory pokouÅ¡ejÃcà se ladit problémy v
       normálnÃm prostÅedÃ.

    /proc/sys/fs/super-max
       Tento soubor ovládá maximálnà poÄet superbloků a tÃm i
       maximálnà poÄet souborových systémů, které může jádro
       pÅipojit. super-max je nutné zvýšit pouze v pÅÃpadÄ, že je
       potÅeba pÅipojit vÃce souborových systémů, než aktuálnÃ
       hodnota v super-max umožÅuje.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Tento soubor obsahuje poÄet právÄ pÅipojených souborových
       systémů.

    /proc/sys/kernel
       Tento adresáŠobsahuje soubory ÅÃdÃcà mnoho parametrů jádra.
       Jejich popis následuje.

    /proc/sys/kernel/acct
       Tento soubor obsahuje tÅi ÄÃsla: highwater, lowwater a
       frequency. Pokud je zapnuto BSD-style process accounting, je
       jeho chovánà tÄmito hodnotami ovládáno. Pokud se volné mÃsto
       na souborovém systému, kde sÃdlà log, snÞà pod procento
       urÄené hodnotou lowwater, accounting se pozastavÃ. Pokud se
       volné mÃsto dostane nad procento urÄené hodnotou highwater,
       accounting se obnovÃ. Frequency urÄuje, jak Äasto má jádro
       kontrolovat volné mÃsto (v sekundách). Výchozà hodnoty jsou
       4, 2 a 30. To znamená pozastavit accounting, pokud volné mÃ‐
       sto pÅedstavuje <= 2%; obnovit jej, pokud volné mÃsto dosáhne
       >= 4%; informaci o volném mÃstÄ považovat za platnou po 30
       sekund.

    /proc/sys/kernel/cap-bound (od jádra 2.2 do 2.6.24)
       Tento soubor obsahuje hodnotu jádra capability bounding set
       (vyjádÅeno jako ÄÃslo v desÃtkové soustavÄ se znaménkem).
       Tato sada je ANDována s capabilities povolenými procesu pÅi
       execve(2). Od jádra 2.6.25 celosystémový capability bounding
       set zmizel a byl nahrazen per-thread bounding setem; viz
       capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/core_uses_pid
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Tento soubor ÅÃdà zpracovánà Ctrl-Alt-Del z klávesnice. Pokud
       je hodnota v tomto souboru 0, Ctrl-Alt-Del je odchyceno a
       posláno programu init(8) program k provedenà elegantnÃho
       restartu. Pokud je tato hodnota vÄtÅ¡Ã než 0, reakce Linuxu
       bude okamžitý reboot, nebude ani provedena synchronizace
       bufferů. Poznámka: když má program (jako tÅeba dosemu)
       klávesnici v "raw" režimu, je ctrl-alt-del odchyceno programem
       jeÅ¡tÄ dÅÃve než dosáhne tty úrovnÄ jádra a je na programu,
       jak s nÃm naložÃ.

    /proc/sys/kernel/hotplug
       Tento soubor obsahuje cestu pro hotplug policy agent. VýchozÃ
       hodnota v tomto souboru je /sbin/hotplug.

    /proc/sys/kernel/domainname a /proc/sys/kernel/hostname
       mohou být použity pro nastavenà NIS/YP domainname a hostname
       poÄÃtaÄe naprosto stejným způsobem jako pÅÃkazy domainname(1)
       an hostname(1), tj.:

         # echo 'darkstar' > /proc/sys/kernel/hostname
         # echo 'mydomain' > /proc/sys/kernel/domainname

       má stejný efekt jako

         # hostname 'darkstar'
         # domainname 'mydomain'

       VÅ¡imnÄte si ale, že darkstar.frop.org má hostname "darkstar"
       a DNS (Internet Domain Name Server) domainname "frop.org",
       které nesmà být zamÄÅováno s NIS (Network Information
       Service) nebo YP (Yellow Pages) domainname. Tato doménová
       jména jsou zcela odlišná. Podrobná diskuze je uvedena v
       manuálové stránce hostname(1).

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim
       (jen pro PowerPC) Pokud tento soubor obsahuje nenulovou hodnotu,
       je PowerPC htab (viz soubor jádra
       Documentation/powerpc/ppc_htab.txt) vyÄiÅ¡tÄno pokaždé, když
       systém narazà na neÄinnou smyÄku.

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (jen pro PowerPC) Tento soubor obsahuje vlajku, která ÅÃdà L2
       vyrovnávacà pamÄÅ¥ desek pro procesor G3. Pokud je 0, je
       vyrovnávacà pamÄÅ¥ vypnuta. Pokud je nenulová, je zapnuta.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       Tento soubor obsahuje cestu k zavadÄÄi modulů jádra VýchozÃ
       hodnotou je /sbin/modprobe. Tento soubor je pÅÃtomen pouze
       pokud je jádro sestaveno s volbou CONFIG_KMOD. It is described
       by the kernel source file Documentation/kmod.txt (only present
       in kernel 2.4 and earlier).

    /proc/sys/kernel/msgmax
       Tento soubor definuje celosystémový limit na maximálnà poÄet
       bajtů v jediné zprávÄ zapsané do System V fronty zpráv.

    /proc/sys/kernel/msgmni
       Tento soubor definuje celosystémový limit poÄtu
       identifikátorů fronty zpráv. (Tento soubor je pÅÃtomen od
       Linuxu 2.4)

    /proc/sys/kernel/msgmnb
       Tento soubor definuje celosystémový parametr použÃvaný pro
       inicializaci hodnoty msg_qbytes pro následnÄ vytvoÅené fronty
       zpráv. Hodnota msg_qbytes urÄuje maximálnà poÄet bajtů,
       které mohou být zapsány do fronty zpráv.

    /proc/sys/kernel/ostype a /proc/sys/kernel/osrelease
       Tyto soubory obsahujà Äásti ÅetÄzců z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid a /proc/sys/kernel/overflowuid
       Tyto soubory duplikujà soubory /proc/sys/fs/overflowgid a
       /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       Tento soubor umožÅuje ÄtenÃ/zápis promÄnné jádra
       panic_timeout. Pokud je nulová, bude jádro pÅi panice ve
       smyÄce; pokud je nenulová, znamená poÄet sekund po kterých by
       jádro mÄlo samo rebootovat. Pokud je použit software watchdog
       device driver, doporuÄuje se hodnota 60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops (od jádra 2.5.68)
       Tento soubor ÅÃdà chovánà jádra, pokud dojde k oops nebo
       chybÄ. Pokud tento soubor obsahuje 0, pokusà se systém
       pokraÄovat. Pokud obsahuje 1, poÄká systém nÄkolik sekund (aby
       mÄl klogd Äas zaznamenat výstup oops) a pak zpanikaÅÃ. Pokud
       soubor /proc/sys/kernel/panic také obsahuje nenulovou hodnotu,
       bude poÄÃtaÄ rebootován.

    /proc/sys/kernel/pid_max (od jádra 2.5.34)
       Tento soubor urÄuje hodnotu, pÅi které se PID pÅetoÄà (tj.
       hodnota v tomto souboru je o jedna vÄtÅ¡Ã než nejvyÅ¡Å¡Ã PID).
       Výchozà hodnota pro tento soubor, 32768, má za následek
       stejný rozsah PID jako v pÅedchozÃch jádrech. Na 32 bitových
       systémech je 32768 maximálnà hodnotou pid_max. Na 64 bitových
       systémech může být pid_max nastaven na jakoukoliv hodnotu
       až do 2^22 (PID_MAX_LIMIT, zhruba 4 milióny).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena, Linux-PPC
       použije režim Å¡etÅenà energià "nap", jinak bude použit
       režim "doze".

    /proc/sys/kernel/printk
       ÄtyÅi hodnoty v tomto souboru jsou console_loglevel,
       default_message_loglevel, minimum_console_level a
       default_console_loglevel. Tyto hodnoty ovlivÅujà chovánÃ
       printk() pÅi tisku nebo záznamu zpráv o chybách. VÃce
       informacà o různých úrovnÃch logovánà uvádà syslog(2).
       Zprávy s prioritou vyššà než console_loglevel budou
       vytisknuty do konsoly. Zprávy bez zadané priority budou
       vytisknuty s prioritou default_message_level.
       minimum_console_loglevel je minimálnà (nejvyÅ¡Å¡Ã) hodnota, na
       kterou může být console_loglevel nastavena.
       default_console_loglevel je výchozà hodnota pro
       console_loglevel.

    /proc/sys/kernel/pty (od Linuxu 2.6.4)
       Tento adresáŠobsahuje dva soubory, která se vztahujà k poÄtu
       pseudoterminálů typu Unix 98 (viz pts(4)) v systému.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Tento soubor definuje maximálnà poÄet pseudoterminálů.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Tento read-only soubor ukazuje, kolik pseudoterminálů je
       právÄ užÃváno.

    /proc/sys/kernel/random
       Tento adresáŠobsahuje různé parametry pro ÅÃzenà Äinnosti
       souboru /dev/random. VÃce informacà uvádà random(4).

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       Tento soubor je dokumentován ve zdrojovém souboru jádra
       Documentation/initrd.txt.

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (jen Sparc)
       Tento soubor je zÅejmÄ urÄen pro pÅedánà parametru zavadÄÄi
       SPARC ROM/Flash. Možná mu ÅÃká, co dÄlat po rebootovánÃ?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Pouze v jádrech do 2.6.7 vÄetnÄ; viz setrlimit(2)) Tento
       soubor může být použit k nastavenà maximálnÃho poÄtu
       POSIXových realtime signálů (ve frontÄ), které mohou v
       systému zbývat.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Pouze v jádrech do 2.6.7 vÄetnÄ) Tento soubor ukazuje poÄet
       POSIXových realtime signálů, které jsou právÄ ve frontÄ.

    /proc/sys/kernel/sem (od Linuxu 2.4)
       Tento soubor obsahuje 4 ÄÃsla, která definujà limity pro System
       V IPC semafory. Tyto položky jsou, popoÅadÄ:

       SEMMSL Maximálnà poÄet semaforů v sadÄ semaforů.

       SEMMNS Celosystémový limit na poÄet semaforů ve vÅ¡ech
           sadách semaforů.

       SEMOPM Maximálnà poÄet operacÃ, které mohou být urÄeny
           volánÃm semop(2).

       SEMMNI Celosystémový limit na maximálnà poÄet
           identifikátorů semaforů.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Tento soubor ukazuje velikost bufferu obecného SCSI zaÅÃzenÃ
       (sg). ZatÃm nenà možné jej mÄnit za chodu, ale je možné jej
       mÄnit pÅi kompilaci úpravou include/scsi/sg.h a zmÄnou hodnoty
       SG_BIG_BUFF. NicménÄ nemÄlo by být nutné tuto hodnotu mÄnit.

    /proc/sys/kernel/shmall
       Tento soubor obsahuje celosystémový limit na celkový poÄet
       stránek sdÃlené pamÄti System V.

    /proc/sys/kernel/shmmax
       Tento soubor je možné použÃt pro zjiÅ¡tÄnà a nastavenà limitu
       na maximálnà (System V IPC) velikost segmentu sdÃlené pamÄti,
       který může být vytvoÅen. Jádro nynà podporuje segmenty
       sdÃlené pamÄÅ¥i až do 1GB. Výchozà hodnota je SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni
       (od Linuxu 2.4 dál) Tento soubor urÄuje celosystémový
       maximálnà poÄet segmentů sdÃlené pamÄti System V, které
       mohou být vytvoÅeny.

    /proc/sys/kernel/version
       Tento soubor obsahuje ÅetÄzec ve tvaru:

         #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998

       "#5" znamená, že se jedná o páté jádro sestavené z tÄchto
       zdrojových souborů a datum za nÃm je Äas, kdy bylo sestaveno.

    /proc/sys/kernel/threads-max (od jádra 2.3.11)
       Tento soubor urÄuje globálnà limit pro poÄet vláken (úloh),
       která mohou být v systému vytvoÅena.

    /proc/sys/kernel/zero-paged (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena (nenulová),
       Linux-PPC will pre-zero pages in the idle loop, possibly
       speeding up get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Tento adresáŠobsahuje sÃÅ¥ové položky. VysvÄtlenà k
       nÄkterým souborům v tomto adresáÅi je uvedeno v tcp(7) a
       ip(7).

    /proc/sys/net/core/somaxconn
       Tento soubor definuje maximálnà hodnotu pro parametr backlog
       volánà listen(2); viz manuálová stránka listen(2).

    /proc/sys/proc
       Tento adresáŠmůže být prázdný.

    /proc/sys/sunrpc
       Tento adresáŠpodporuje remote procedure call Sunu pro network
       file system (NFS). V nÄkterých systémech nenà pÅÃtomen.

    /proc/sys/vm
       Tento adresáŠobsahuje soubory pro ladÄnà memory managementu,
       buffer a cache managementu.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od Linuxu 2.6.16)
       Zápis do tohoto souboru způsobÃ, že jádro vyhodà prázdné
       vyrovnávacà pamÄti, dentries a inody z pamÄti, ÄÃmž se pamÄÅ¥
       uvolnÃ.

       K uvolnÄnà pagecache se použije echo 1 >
       /proc/sys/vm/drop_caches; k uvolnÄnà dentries a inodů se
       použije echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches; k uvolnÄnÃ
       pagecache, dentries a inodů se použije echo 3 >
       /proc/sys/vm/drop_caches.

       Protože toto je nedestruktivnà operace a dirty objekty nenÃ
       možné uvolnit, mÄl by uživatel nejprve spustit sync(8).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od Linuxu 2.6.9)
       Pokud je nenulový, vypne nový 32 bitový memory-mapping
       layout; jádro použije pro všechny procesy původnà (2.4)
       layout.

    /proc/sys/vm/oom_dump_tasks (od jádra 2.6.25)
       Enables a system-wide task dump (excluding kernel threads) to be
       produced when the kernel performs an OOM-killing. The dump
       includes the following information for each task (thread,
       process): thread ID, real user ID, thread group ID (process ID),
       virtual memory size, resident set size, the CPU that the task is
       scheduled on, oom_adj score (see the description of
       /proc/[pid]/oom_adj), and command name. This is helpful to
       determine why the OOM-killer was invoked and to identify the
       rogue task that caused it.

       If this contains the value zero, this information is suppressed.
       On very large systems with thousands of tasks, it may not be
       feasible to dump the memory state information for each one.
       Such systems should not be forced to incur a performance penalty
       in OOM situations when the information may not be desired.

       If this is set to non-zero, this information is shown whenever
       the OOM-killer actually kills a memory-hogging task.

       Výchozà hodnota je 0.

    /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task (od jádra 2.6.24)
       This enables or disables killing the OOM-triggering task in
       out-of-memory situations.

       If this is set to zero, the OOM-killer will scan through the
       entire tasklist and select a task based on heuristics to kill.
       This normally selects a rogue memory-hogging task that frees up
       a large amount of memory when killed.

       If this is set to non-zero, the OOM-killer simply kills the task
       that triggered the out-of-memory condition. This avoids a
       possibly expensive tasklist scan.

       If /proc/sys/vm/panic_on_oom is non-zero, it takes precedence
       over whatever value is used in
       /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task.

       Výchozà hodnota je 0.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Tento soubor obsahuje režim kernel virtual memory accounting.
       Hodnoty jsou:

           0: heuristic overcommit (výchozÃ)
           1: always overcommit, never check
           2: always check, never overcommit

       V režimu 0 nejsou volánà mmap(2) s MAP_NORESERVE kontrolována
       nikdy a výchozà kontrola je velmi slabá, což způsobuje
       riziko, že bude proces "OOM-zabit". V Linuxu 2.4 jakákoliv
       nenulová hodnota implikuje režim 1. V režimu 2 (dostupný od
       Linuxu 2.6) je celkový virtuálnà adresnà prostor systému
       omezen na (SS + RAM*(r/100)), kde SS je velikost odkládacÃho
       prostoru, RAM je velikost fyzické pamÄti a r je obsah souboru
       /proc/sys/vm/overcommit_ratio.

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio
       Viz popis /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sys/vm/panic_on_oom (od jádra 2.6.18)
       This enables or disables a kernel panic in an out-of-memory
       situation.

       If this file is set to the value 0, the kernel's OOM-killer will
       kill some rogue process. Usually, the OOM-killer is able to
       kill a rogue process and the system will survive.

       If this file is set to the value 1, then the kernel normally
       panics when out-of-memory happens. However, if a process limits
       allocations to certain nodes using memory policies (mbind(2)
       MPOL_BIND) or cpusets (cpuset(7)) and those nodes reach memory
       exhaustion status, one process may be killed by the OOM-killer.
       No panic occurs in this case: because other nodes' memory may be
       free, this means the system as a whole may not have reached an
       out-of-memory situation yet.

       If this file is set to the value 2, the kernel always panics
       when an out-of-memory condition occurs.

       The default value is 0. 1 and 2 are for failover of clustering.
       Select either according to your policy of failover.

    /proc/sysvipc
       PodadresáŠobsahujÃcà pseudosoubory msg, sem a shm. Tyto
       soubory obsahujà seznam objektů System V Interprocess
       Communication (IPC) (fronty zpráv, semafory a sdÃlená pamÄÅ¥),
       které jsou aktuálnÄ v systému pÅÃtomny, poskytujà podobnou
       informaci jako ipcs(1). Tyto soubory majà záhlavà a jsou
       formátovány (jeden IPC objekt na Åádek) pro lepÅ¡Ã pÅehled.
       svipc(7) poskytuje dalšà detaily pro informace obsažené v
       tÄchto souborech.

    /proc/tty
       PodadresáŠobsahujÃcà pseudosoubory a podadresáÅe pro ovladaÄe
       tty a line disciplines.

    /proc/uptime
       Tento soubor obsahuje dvÄ ÄÃsla: uptime systému (sekundy) a Äas
       strávený neÄinnostà (sekundy).

    /proc/version
       ÅetÄzec identifikujÃcà verzi jádra, které právÄ bÄžÃ.
       Zahrnuje obsah /proc/sys/kernel/ostype,
       /proc/sys/kernel/osrelease a /proc/sys/kernel/version. NapÅÃ‐
       klad:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994


    /proc/vmstat (od Linuxu 2.6)
       Tento soubor zobrazuje různé statistiky virtuálnà pamÄti.

    /proc/zoneinfo (od Linuxu 2.6.13)
       Tento soubor obsahuje informace o pamÄÅ¥ových zónách. HodÃ
       se pÅi analyzovánà chovánà virtuálnà pamÄti.

POZNÃMKY
    Mnoho ÅetÄzců (napÅ. promÄnné prostÅedà a pÅÃkazový Åádek) je ve
    vnitÅnÃm formátu s podpoložkami oddÄlenými NULL bajty ('\0'), takže
    mohou být lépe Äitelné s užitÃm od -c nebo tr "\000" "\n". Jako
    dalÅ¡Ã možnost posloužà dobÅe i echo `cat <file>`.

    Tato manuálová stránka nenà úplná, může být nepÅesná a
    potÅebuje být Äasto doplÅována.

DALÅ Ã INFORMACE
    cat(1), find(1), free(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2), mmap(2),
    readlink(2), syslog(2), slabinfo(5), hier(7), time(7), arp(8),
    dmesg(8), hdparm(8), ifconfig(8), init(8), lsmod(8), lspci(8),
    mount(8), netstat(8), procinfo(8), route(8)
    Soubory zdrojového kódu jádra: Documentation/filesystems/proc.txt,
    Documentation/sysctl/vm.txt

TIRÃŽ
    Tato stránka je souÄástà projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášenà chyb najdete na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.Linux               2009-01-17              PROC(5)