proc

PROC(5)         Podręcznik programisty Linuksa         PROC(5)NAZWA
    proc - pseudosystem plików z informacjami o procesach

OPIS
    The proc filesystem is a pseudo-filesystem which provides an interface to
    kernel data structures. It is commonly mounted at /proc. Typically, it
    is mounted automatically by the system, but it can also be mounted
    manually using a command such as:

      mount -t proc proc /proc

    Most of the files in the proc filesystem are read-only, but some files
    are writable, allowing kernel variables to be changed.

  Opcje montowania
    System plików proc obsługuje następujące opcje montowania:

    hidepid=n (od Linuksa 3.3)
       Opcja kontroluje kto może uzyskać dostęp do informacji w
       katalogach /proc/[pid]. Argument n przyjmuje jedną z następujących
       wartości:

       0  Wszyscy mają dostęp do katalogów /proc/[pid]. Jest to
         tradycyjne zachowanie i domyślne, jeśli nie użyje się tej
         opcji montowania.

       1  Użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do plików i podkatalogów
         w katalogach /proc/[pid] innych niż ich własne (same katalogi
         /proc/[pid] pozostają widoczne). Wrażliwe pliki, takie jak
         /proc/[pid]/cmdline i /proc/[pid]/status są chronione przed
         innymi użytkownikami. Dzięki temu niemożliwe staje się
         dowiedzenie się, czy jakiś użytkownik uruchomił konkretny
         program (tak długo, jak sam program nie ujawnia tego swoim
         zachowaniem).

       2  Jak w trybie 1, lecz dodatkowo katalogi /proc/[pid]
         przynależne innym użytkownikom pozostają niewidoczne. Oznacza
         to, że wpisy /proc/[pid] nie mogą dłużej służyć do poznania
         PID-ów w systemie. Nie ukrywa to faktu, że proces o określonym
         PID istnieje (można się tego dowiedzieć innymi sposobami, np.
         poprzez "kill -0 $PID"), ale ukrywa UID i GID procesu, które w
         innym przypadku można by było poznać wykonując stat(2) na
         katalogu /proc/[pid]. To znacznie utrudnia zadanie atakującego
         polegające na pozyskaniu informacji o działających procesach
         (np. odkrycie czy jakiś demon działa z większymi
         uprawnieniami, czy jakiś użytkownik ma uruchomiony jakiś
         wrażliwy program, czy inni użytkownicy w ogóle mają
         coś uruchomione itd.).

    gid=gid (od Linuksa 3.3)
       Określa ID grupy, której członkowie są uprawnieni do dostępu do
       informacji zablokowanych innym przez hidepid (tzn. użytkownicy w
       tej grupie zachowują się tak, jakby /proc zostało zamontowane z
       hidepid=0). Powinno się używać tej grupy, zamiast innych
       rozwiązań, takich jak umieszczanie użytkowników nie-root w pliku
       sudoers(5).

  Overview
    Underneath /proc, there are the following general groups of files and
    subdirectories:

    /proc/[pid] subdirectories
       Each one of these subdirectories contains files and subdirectories
       exposing information about the process with the corresponding
       process ID.

       Underneath each of the /proc/[pid] directories, a task
       subdirectory contains subdirectories of the form task/[tid], which
       contain corresponding information about each of the threads in the
       process, where tid is the kernel thread ID of the thread.

       The /proc/[pid] subdirectories are visible when iterating through
       /proc with getdents(2) (and thus are visible when one uses ls(1)
       to view the contents of /proc).

    /proc/[tid] subdirectories
       Each one of these subdirectories contains files and subdirectories
       exposing information about the thread with the corresponding
       thread ID. The contents of these directories are the same as the
       corresponding /proc/[pid]/task/[tid] directories.

       The /proc/[tid] subdirectories are not visible when iterating
       through /proc with getdents(2) (and thus are not visible when one
       uses ls(1) to view the contents of /proc).

    /proc/self
       When a process accesses this magic symbolic link, it resolves to
       the process's own /proc/[pid] directory.

    /proc/thread-self
       When a thread accesses this magic symbolic link, it resolves to
       the process's own /proc/self/task/[tid] directory.

    /proc/[a-z]*
       Various other files and subdirectories under /proc expose
       system-wide information.

    All of the above are described in more detail below.

  Pliki i katalogi
    The following list provides details of many of the files and directories
    under the /proc hierarchy.

    /proc/[pid]
       There is a numerical subdirectory for each running process; the
       subdirectory is named by the process ID. Each /proc/[pid]
       subdirectory contains the pseudo-files and directories described
       below.

       The files inside each /proc/[pid] directory are normally owned by
       the effective user and effective group ID of the process.
       However, as a security measure, the ownership is made root:root if
       the process's "dumpable" attribute is set to a value other than 1.

       Before Linux 4.11, root:root meant the "global" root user ID and
       group ID (i.e., UID 0 and GID 0 in the initial user namespace).
       Since Linux 4.11, if the process is in a noninitial user namespace
       that has a valid mapping for user (group) ID 0 inside the
       namespace, then the user (group) ownership of the files under
       /proc/[pid] is instead made the same as the root user (group) ID
       of the namespace. This means that inside a container, things work
       as expected for the container "root" user.

       The process's "dumpable" attribute may change for the following
       reasons:

       * The attribute was explicitly set via the prctl(2)
         PR_SET_DUMPABLE operation.

       * The attribute was reset to the value in the file
         /proc/sys/fs/suid_dumpable (described below), for the reasons
         described in prctl(2).

       Resetting the "dumpable" attribute to 1 reverts the ownership of
       the /proc/[pid]/* files to the process's effective UID and GID.
       Note, however, that if the effective UID or GID is subsequently
       modified, then the "dumpable" attribute may be reset, as described
       in prctl(2). Therefore, it may be desirable to reset the
       "dumpable" attribute after making any desired changes to the
       process's effective UID or GID.

    /proc/[pid]/attr
       Pliki w tym katalogu udostępniają API do modułów bezpieczeństwa.
       Zawartością katalogu są pliki, które mogą być odczytywane i
       zapisywane, aby ustawić atrybuty związane z bezpieczeństwem. Ten
       katalog został dodany do obsługi SELinux, ale intencją było to,
       aby API było na tyle ogóle, aby obsługiwać również inne moduły
       bezpieczeństwa. Dla wyjaśnienia, poniżej przedstawiono przykłady
       jak SELinux używa tych plików.

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z
       CONFIG_SECURITY.

    /proc/[pid]/attr/current (od Linuksa 2.6.0)
       Zawartość tego pliku reprezentuje aktualne atrybuty bezpieczeństwa
       procesu.

       W SELinuksie plik ten służy do pozyskania kontekstu bezpieczeństwa
       procesu. Do Linuksa 2.6.11 plik nie mógł służyć do ustawienia
       kontekstu bezpieczeństwa (zapis był zawsze zabroniony), odkąd
       SELinux ograniczyć przejścia bezpieczeństwa procesu do execve(2)
       (zob. opis /proc/[pid]/attr/exec, poniżej). Od Linuksa 2.6.11
       SELinux poluzował to ograniczenie i zaczął obsługiwać operacje
       "ustawiania" poprzez zapis do tego węzła, jeśli jest on
       autoryzowany przez politykę, choć użycie tej operacji jest
       odpowiednie jedynie dla aplikacji zaufanych do zarządzania
       pożądaną separacją pomiędzy starymi a nowymi kontekstami
       bezpieczeństwa.

       Prior to Linux 2.6.28, SELinux did not allow threads within a
       multithreaded process to set their security context via this node
       as it would yield an inconsistency among the security contexts of
       the threads sharing the same memory space. Since Linux 2.6.28,
       SELinux lifted this restriction and began supporting "set"
       operations for threads within a multithreaded process if the new
       security context is bounded by the old security context, where the
       bounded relation is defined in policy and guarantees that the new
       security context has a subset of the permissions of the old
       security context.

       Other security modules may choose to support "set" operations via
       writes to this node.

    /proc/[pid]/attr/exec (od Linuksa 2.6.0)
       Ten plik reprezentuje atrybuty przypisane do procesu przez kolejne
       execve(2).

       W SELinuksie jest to potrzebne do obsługi przejść roli/domeny, a
       execve(2) jest preferowanym punktem do takich przekształceń,
       ponieważ oferuje on lepszą kontrolę nad inicjalizacją procesu w
       nowej etykiecie bezpieczeństwa i nienaruszalności stanu. W
       SELinuksie ten atrybut jest resetowany przy execve(2), tak więc
       nowy program powraca do domyślnego zachowania przy każdym
       wywołaniu execve(2) jakie może utworzyć. W SELinuksie proces może
       ustawić tylko swój atrybut /proc/[pid]/attr/exec.

    /proc/[pid]/attr/fscreate (od Linuksa 2.6.0)
       Plik ten reprezentuje atrybuty do przypisania do plików utworzone
       przez kolejne wywołania do open(2), mkdir(2), symlink(2) i
       mknod(2)

       SELinux wykorzystuje ten plik do obsługi tworzenia pliku (za
       pomocą wspomnianych wcześniej wywołań systemowych) w stanie
       bezpieczeństwa, co nie daje ryzyka niepoprawnego dostępu
       uzyskanego podczas tworzenia pliku i ustawiania atrybutów. W
       SELinuksie atrybut ten jest resetowany przy execve(2), tak więc
       nowy program powraca do domyślnego zachowania przy każdym
       wywołaniu tworzącym plik jakie może on wykonać, ale atrybut jest
       zachowywany podczas wielu wywołań tworzących plik przez jeden
       program, chyba że jest jawnie resetowany. W SELinuksie proces może
       ustawić tylko swój atrybut /proc/[pid]/attr/fscreate.

    /proc/[pid]/attr/keycreate (od Linuksa 2.6.18)
       If a process writes a security context into this file, all
       subsequently created keys (add_key(2)) will be labeled with this
       context. For further information, see the kernel source file
       Documentation/security/keys/core.rst (or file
       Documentation/security/keys.txt on Linux between 3.0 and 4.13, or
       Documentation/keys.txt before Linux 3.0).

    /proc/[pid]/attr/prev (od Linuksa 2.6.0)
       Plik ten zawiera kontekst bezpieczeństwa procesu przed ostatnim
       execve(2); tj. poprzednią wartość /proc/[pid]/attr/current.

    /proc/[pid]/attr/socketcreate (od Linuksa 2.6.18)
       Jeśli proces zapisuje kontekst bezpieczeństwa do tego pliku,
       wszystkie kolejno utworzone gniazda będą oznaczone tym kontekstem.

    /proc/[pid]/autogroup (od Linuksa 2.6.38)
       Patrz sched(7).

    /proc/[pid]/auxv (od wersji j◈dra 2.6.0)
       Zawartość informacji ELF przekazanej do procesu podczas
       uruchomienia. Formatem jest jeden identyfikator w postaci unsigned
       long plus jedna wartość unsigned long dla każdego wpisu. Ostatni
       wpis zawiera dwa zera. Zob. też getauxval(3).

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_READ_FSCREDS check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/cgroup (od Linuksa 2.6.24)
       Patrz cgroups(7).

    /proc/[pid]/clear_refs (od Linuksa 2.6.22)

       Plik jest tylko do odczytu, zapisywalny wyłącznie dla właściciela
       procesu.

       Do pliku można zapisać następujące wartości:

       1 (od Linuksa 2.6.22)
           Resetuje bity PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG dla wszystkich
           stron związanych z procesem (przed jądrem 2.6.32 taki efekt
           powodowało zapisanie dowolnej wartości niezerowej).

       2 (od Linuksa 2.6.32)
           Resetuje bity PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG dla wszystkich
           stron anonimowych związanych z procesem.

       3 (od Linuksa 2.6.32)
           Resetuje bity PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG dla wszystkich
           stron przypisanych do plików, związanych z procesem.

       Czyszczenie bitów PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG zapewnia metodę
       zmierzenia przybliżonej wartości pamięci używanej przez proces.
       Najpierw należy sprawdzić wartość w polu "Referenced" dla wartości
       VMA pokazanych w /proc/[pid]/smaps aby sprawdzić użycie pamięci
       przez proces. Następnie czyści się bity PG_Referenced i
       ACCESSED/YOUNG i po jakimś zmierzonym czasie ponownie sprawdza się
       wartości pól "Referenced" aby dowiedzieć się jak zmieniło się
       użycie pamięci procesu podczas zmierzonego interwału. Jeśli jest
       się zainteresowanym wyłącznie pewnymi typami przypisania, można
       skorzystać z wartości 2 lub 3, zamiast 1.

       Further values can be written to affect different properties:

       4 (od Linuksa 3.11)
           Czyści bit soft-dirty dla wszystkich stron związanych z
           procesem. Używa się tego (razem z /proc/[pid]/pagemap)
           przez system przywracania check-point do wykrycia które
           strony procesu zostały "zabrudzone" od czasu zapisu do
           pliku /proc/[pid]/clear_refs.

       5 (od Linuksa 4.0)
           Reset the peak resident set size ("high water mark") to the
           process's current resident set size value.

       Zapis innej wartości niż wypisane powyżej do
       /proc/[pid]/clear_refs nie daje żadnego efektu.

       Plik /proc/[pid]/clear_refs istnieje tylko jeśli podczas
       kompilacji jądra włączono opcję CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/[pid]/cmdline
       Ten plik tylko do odczytu zawiera pełną linię polecenia wydanego
       przy uruchamianiu procesu, chyba że jest to proces-duch (zombie).
       Wówczas plik będzie pusty, tzn. odczyt tego pliku zwróci zawsze 0
       znaków. Argumenty linii poleceń występują w tym pliku rozdzielone
       znakami NUL ('\0'), z dodatkowym znakiem NUL po ostatnim łańcuchu.

       If, after an execve(2), the process modifies its argv strings,
       those changes will show up here. This is not the same thing as
       modifying the argv array.

       Furthermore, a process may change the memory location that this
       file refers via prctl(2) operations such as PR_SET_MM_ARG_START.

       Think of this file as the command line that the process wants you
       to see.

    /proc/[pid]/comm (od Linuksa 2.6.33)
       This file exposes the process's comm value—that is, the command
       name associated with the process. Different threads in the same
       process may have different comm values, accessible via
       /proc/[pid]/task/[tid]/comm. A thread may modify its comm value,
       or that of any of other thread in the same thread group (see the
       discussion of CLONE_THREAD in clone(2)), by writing to the file
       /proc/self/task/[tid]/comm. Strings longer than TASK_COMM_LEN
       (16) characters (including the terminating null byte) are silently
       truncated.

       This file provides a superset of the prctl(2) PR_SET_NAME and
       PR_GET_NAME operations, and is employed by pthread_setname_np(3)
       when used to rename threads other than the caller. The value in
       this file is used for the %e specifier in
       /proc/sys/kernel/core_pattern; see core(5).

    /proc/[pid]/coredump_filter (od Linuksa 2.6.23)
       Patrz core(5).

    /proc/[pid]/cpuset (od Linuksa 2.6.12)
       Patrz cpuset(7).

    /proc/[pid]/cwd
       Jest dowiązaniem do bieżącego katalogu roboczego procesu. Aby
       dowiedzieć się, jaki jest katalog roboczy procesu, na przykład o
       identyfikatorze 20, można wydać następujące polecenie:

         $ cd /proc/20/cwd; pwd -P

       W procesie wielowątkowym zawartość tego linku symbolicznego nie
       jest dostępna, jeżeli wątek główny już się zakończył (zazwyczaj
       przez wywołanie pthread_exit(3)).

       Permission to dereference or read (readlink(2)) this symbolic
       link is governed by a ptrace access mode PTRACE_MODE_READ_FSCREDS
       check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/environ
       This file contains the initial environment that was set when the
       currently executing program was started via execve(2). The
       entries are separated by null bytes ('\0'), and there may be a
       null byte at the end. Thus, to print out the environment of
       process 1, you would do:

         $ cat /proc/1/environ | tr '\000' '\n'

       If, after an execve(2), the process modifies its environment
       (e.g., by calling functions such as putenv(3) or modifying the
       environ(7) variable directly), this file will not reflect those
       changes.

       Furthermore, a process may change the memory location that this
       file refers via prctl(2) operations such as PR_SET_MM_ENV_START.

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_READ_FSCREDS check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/exe
       W Linuksie 2.2 i wersjach późniejszych plik ten jest dowiązaniem
       symbolicznym zawierającym rzeczywistą nazwę ścieżki działającego
       polecenia. Dowiązaniem symbolicznym można się normalnie posługiwać
       - próba jego otwarcia otworzy plik programu. Można nawet wydać
       polecenie /proc/[pid]/exe, aby uruchomić kolejną kopię tego samego
       pliku wykonywalnego, co uruchomiony przez [pid]. Jeśli ścieżka
       została odlinkowana, dowiązanie symboliczne będzie zawierało
       łańcuch '(deleted)' dodany do oryginalnej ścieżki. W procesie
       wielowątkowym zawartość tego linku symbolicznego nie jest
       dostępna, jeżeli główny wątek już się zakończył (wywołując zapewne
       pthread_exit(3)).

       Permission to dereference or read (readlink(2)) this symbolic
       link is governed by a ptrace access mode PTRACE_MODE_READ_FSCREDS
       check; see ptrace(2).

       W Linuksie 2.0 i wcześniejszych wersjach, /proc/[pid]/exe jest
       wskaźnikiem do uruchomionego pliku binarnego i ma postać
       dowiązania symbolicznego. Wywołanie readlink(2) na tym pliku
       zwróci w Linuksie 2.0 łańcuch znakowy postaci:

         [urządzenie]:i-węzeł

       Na przykład, [0301]:1502 będzie 1502 i-węzłem na urządzeniu o
       numerze głównym 03 (IDE, MFM itp.) i pobocznym 01 (pierwsza
       partycja pierwszego dysku).

       Do zlokalizowania pliku, można posłużyć się poleceniem find(1) z
       opcją -inum.

    /proc/[pid]/fd/
       Jest to podkatalog zawierający po jednym wpisie dla każdego
       otwartego przez proces pliku; nazwą tego wpisu jest deskryptor
       pliku i jest on dowiązaniem symbolicznym do rzeczywistego pliku.
       Dlatego 0 jest standardowym wejściem, 1 jest standardowym
       wyjściem, 2 jest standardową diagnostyką, itd.

       W przypadku deskryptorów plików potoków gniazd wpisy będą
       dowiązaniami symbolicznymi, których zawartością jest typ pliku z
       i-węzłem. Wywołanie readlink(2) na takim pliku zwróci ciąg w
       postaci:

         typ:[i-węzeł]

       Przykładowo socket:[2248868] będzie gniazdem z i-węzłem 2248868.
       W przypadku gniazd, i-węzeł można wykorzystać do pozyskania
       większej liczby informacji z jednego z plików z katalogu
       /proc/net/.

       W przypadku deskryptorów plików, które nie mają odpowiadającego
       i-węzła (np. deskryptorów plików tworzonych za pomocą bpf(2),
       epoll_create(2), eventfd(2), inotify_init(2), perf_event_open(2),
       signalfd(2), timerfd_create(2) i userfaultfd(2)), wpis będzie
       dowiązaniem symbolicznym z zawartością w postaci

         anon_inode:<typ-pliku>

       In many cases (but not all), the file-type is surrounded by square
       brackets.

       Przykładowo dowiązanie symboliczne deskryptora pliku epoll będzie
       dowiązaniem symbolicznym, którego zawartością jest łańcuch
       anon_inode:[eventpoll].

       W procesie wielowątkowym zawartość tego katalogu nie jest
       dostępna, jeżeli wątek główny już się zakończył (zazwyczaj przez
       wywołanie pthread_exit(3)).

       Programs that take a filename as a command-line argument, but
       don't take input from standard input if no argument is supplied,
       and programs that write to a file named as a command-line
       argument, but don't send their output to standard output if no
       argument is supplied, can nevertheless be made to use standard
       input or standard output by using /proc/[pid]/fd files as
       command-line arguments. For example, assuming that -i is the flag
       designating an input file and -o is the flag designating an output
       file:

         $ foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       co daje działający filtr.

       /proc/self/fd/N jest w przybliżeniu tym samym co /dev/fd/N na
       niektórych systemach uniksowych i uniksopodobnych. Większość
       linuksowych skryptów MAKEDEV tworzy dowiązania symboliczne /dev/fd
       do /proc/self/fd.

       Większość systemów udostępnia dowiązania symboliczne /dev/stdin,
       /dev/stdout i dev/stderr, które linkują odpowiednio do plików 0, 1
       i 2 w /proc/self/fd. Powyższe, przykładowe polecenie może być więc
       zapisane również tak:

         $ foobar -i /dev/stdin -o /dev/stdout ...

       Permission to dereference or read (readlink(2)) the symbolic
       links in this directory is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_READ_FSCREDS check; see ptrace(2).

       Note that for file descriptors referring to inodes (pipes and
       sockets, see above), those inodes still have permission bits and
       ownership information distinct from those of the /proc/[pid]/fd
       entry, and that the owner may differ from the user and group IDs
       of the process. An unprivileged process may lack permissions to
       open them, as in this example:

         $ echo test | sudo -u nobody cat
         test
         $ echo test | sudo -u nobody cat /proc/self/fd/0
         cat: /proc/self/fd/0: Permission denied

       File descriptor 0 refers to the pipe created by the shell and
       owned by that shell's user, which is not nobody, so cat does not
       have permission to create a new file descriptor to read from that
       inode, even though it can still read from its existing file
       descriptor 0.

    /proc/[pid]/fdinfo/ (od Linuksa 2.6.22)
       Jest to podkatalog zawierający po jednym wpisie dla każdego pliku
       otwartego przez proces; nazwą tego wpisu jest deskryptor pliku.
       Pliki w tym katalogu są odczytywalne tylko dla właściciela
       procesu. Zawartość pliku można odczytać, aby uzyskać informacje o
       odpowiadającym mu deskryptorze pliku. Zawartość zależy od typu
       pliku odpowiadającego odpowiedniemu deskryptorowi pliku.

       Dla zwykłych plików i katalogów wygląda to zwykle tak:

         $ cat /proc/12015/fdinfo/4
         pos:  1000
         flags: 01002002
         mnt_id: 21

       Występują następujące pola:

       pos  Jest to liczba dziesiętna pokazująca przesunięcie pliku.

       flags Jest to liczba ósemkowa wyświetlająca tryb dostępu pliku i
           flagi statusu pliku (zob. open(2)). JEśli ustawiona jest
           flaga deskryptora pliku close-on-exec, to flags będzie
           zawierało również wartość O_CLOEXEC.

           Przed Linuksem 3.1 to pole nieprawidłowo wyświetlało
           ustawienie O_CLOEXEC w trakcie otwierania pliku, zamiast
           aktualnego ustawienia flagi close-on-exec.

       mnt_id To pole, obecne od Linuksa 3.15 jest identyfikatorem punktu
           montowania zawierającego ten plik. Zob. opis
           /proc/[pid]/mountinfo.

       Dla deskryptorów plików eventfd (zob. eventfd(2)), wyświetlane są
       (od Linuksa 3.8) następujące pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  10
         eventfd-count:        40

       eventfd-count jest bieżącą wartością licznika eventfd,
       szesnastkowo.

       Dla deskryptorów plików epoll (zob. epoll(7)), wyświetlane są (od
       Linuksa 3.8) następujące pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  10
         tfd:    9 events:    19 data: 74253d2500000009
         tfd:    7 events:    19 data: 74253d2500000007

       Każdy wiersz zaczynający się od tfd opisuje jeden z deskryptorów
       pliku monitorowany za pomocą deskryptora pliku epool (zob.
       epoll_ctl(2) aby zapoznać się z niektórymi szczegółami). Pole tfd
       jest numerem deskryptora pliku. Pole events jest szesnastkową
       maską zdarzeń monitorowanych dla tego deskryptora pliku. Pole data
       jest wartością danych powiązanych z tym deskryptorem pliku.

       Dla deskryptorów plików signalfd (zob. signalfd(2)), wyświetlane
       są (od Linuksa 3.8) następujące pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  10
         sigmask: 0000000000000006

       sigmask jest szesnastkową maską sygnałów akceptowanych poprzez ten
       deskryptor pliku signalfd (w tym przykładzie ustawione są bity 2 i
       3 odpowiadające sygnałom SIGINT i SIGQUIT; zob. signal(7)).

       Dla deskryptorów plików inotify (zob. inotify(7)), wyświetlane są
       (od Linuksa 3.8) następujące pola:

         pos: 0
         flags:  00
         mnt_id:  11
         inotify wd:2 ino:7ef82a sdev:800001 mask:800afff ignored_mask:0 fhandle-bytes:8 fhandle-type:1 f_handle:2af87e00220ffd73
         inotify wd:1 ino:192627 sdev:800001 mask:800afff ignored_mask:0 fhandle-bytes:8 fhandle-type:1 f_handle:27261900802dfd73

       Każdy z wierszy zaczynający się od "inotify" wyświetla informacje
       o jednym z monitorowanych plików lub katalogów. W wierszu
       występują następujące pola:

       wd   Numer obserwowanego deskryptora (dziesiętnie). (od ang.
           watch descriptor)

       ino  Numer i-węzła pliku docelowego (szesnastkowo).

       sdev  ID urządzenia, na którym znajduje się plik docelowy
           (szesnastkowo).

       mask  Maska monitorowanych zdarzeń pliku docelowego
           (szesnastkowo).

       Jeśli jądro zbudowano z obsługą exportfs, ścieżka do pliku
       docelowego jest wyświetlona jako uchwyt pliku, przez trzy pola
       szesnastkowe: fhandle-bytes, fhandle-type i f_handle.

       Dla deskryptorów plików fanotify (zob. fanotify(7)), wyświetlane
       są (od Linuksa 3.8) następujące pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  11
         fanotify flags:0 event-flags:88002
         fanotify ino:19264f sdev:800001 mflags:0 mask:1 ignored_mask:0 fhandle-bytes:8 fhandle-type:1 f_handle:4f261900a82dfd73

       Czwarty wiersz wyświetla informacje zdefiniowane przy tworzeniu
       grupy fanotify poprzez fanotify_init(2):

       flags Argument flags podany fanotify_init(2) (wyrażony
           szesnastkowo).

       event-flags
           Argument event_f_flags podany fanotify_init(2) (wyrażony
           szesnastkowo).

       Każdy dodatkowy wiersz pokazany w pliku zawiera informacje o
       jednym znaku (ang. mark) grupy fanotify. Większość z tych pól jest
       takich jak do inotify z wyjątkiem:

       mflags Flagi powiązane ze znakiem (wyrażone szesnastkowo).

       mask  Maski zdarzeń dla tego znaku (wyrażone szesnastkowo).

       ignored_mask
           Maski zdarzeń ignorowanych dla tego znaku (wyrażone
           szesnastkowo).

       Więcej informacji o tych polach znajduje się w podręczniku
       fanotify_mark(2).

       Dla deskryptorów plików timerfd (zob. timerfd(2)), wyświetlane są
       (od Linuksa 3.17) następujące pola:

         pos:  0
         flags: 02004002
         mnt_id: 13
         clockid: 0
         ticks: 0
         settime flags: 03
         it_value: (7695568592, 640020877)
         it_interval: (0, 0)

       clockid
           This is the numeric value of the clock ID (corresponding to
           one of the CLOCK_* constants defined via <time.h>) that is
           used to mark the progress of the timer (in this example, 0
           is CLOCK_REALTIME).

       ticks This is the number of timer expirations that have occurred,
           (i.e., the value that read(2) on it would return).

       settime flags
           This field lists the flags with which the timerfd was last
           armed (see timerfd_settime(2)), in octal (in this example,
           both TFD_TIMER_ABSTIME and TFD_TIMER_CANCEL_ON_SET are
           set).

       it_value
           This field contains the amount of time until the timer will
           next expire, expressed in seconds and nanoseconds. This is
           always expressed as a relative value, regardless of whether
           the timer was created using the TFD_TIMER_ABSTIME flag.

       it_interval
           This field contains the interval of the timer, in seconds
           and nanoseconds. (The it_value and it_interval fields
           contain the values that timerfd_gettime(2) on this file
           descriptor would return.)

    /proc/[pid]/gid_map (od Linuksa 3.5)
       Zob. user_namespaces(7).

    /proc/[pid]/io (od wersji jądra 2.6.20)
       Plik zawiera statystyki wejścia/wyjścia dla procesu np.:

         # cat /proc/3828/io
         rchar: 323934931
         wchar: 323929600
         syscr: 632687
         syscw: 632675
         read_bytes: 0
         write_bytes: 323932160
         cancelled_write_bytes: 0

       Występują następujące pola:

       rchar: odczytane znaki
           Liczba bajtów, które zostały odczytane ze względu na dane
           zadanie. Jest to suma bajtów z read(2) i podobnych wywołań
           systemowych. Obejmuje takie działania jak wejście/wyjście
           terminala. To, czy konieczny był faktyczny dostęp do
           wejścia/wyjściu fizycznego dysku nie ma wpływu na wartość
           (odczyt mógł nastąpić wyłącznie z bufora stronicowania).

       wchar: zapisane znaki
           Liczba bajtów, które zostały zapisane lub powinny być
           zapisane przez dane zadania. Tego pola tyczą się podobne
           zastrzeżenia jak rchar.

       syscr: odczytane wywołania systemowe
           Próba policzenia operacji odczytu wejścia/wyjścia tj.
           wywołań systemowych takich jak read(2) i pread(2).

       syscw: zapisane wywołania systemowe
           Próba policzenia operacji zapisu wejścia/wyjścia tj.
           wywołań systemowych takich jak write(2) i pwrite(2).

       read_bytes: odczytane bajty
           Próba policzenia bajtów, które faktycznie musiały być
           pobrane z poziomu nośnika. Jest dokładna dla systemów
           plików korzystających z bloków.

       write_bytes: zapisane bajty
           Próba policzenia bajtów, które faktycznie musiały być
           wysłane na poziom nośnika.

       cancelled_write_bytes:
           Dużą niedokładność powoduje przycinanie. Jeśli proces
           zapisze do pliku 1 MB i później skasuje go, de facto nie
           nastąpi żaden zapis. Zostanie to jednak odnotowane jako
           powodujące zapis 1 MB. Innymi słowy: pole to reprezentuje
           liczbę bajtów, które dzięki temu procesowi nie wystąpiły
           przez przycięcie bufora strony. Część zadań może spowodować
           również "ujemne" wejście/wyjście. Jeśli to zadanie przytnie
           "brudny" bufor strony, część wejścia/wyjście, które inne
           zadanie już policzyło (jest w jego write_bytes) nie
           nastąpi.

       Uwaga: W obecnej implementacji ma miejsce wyścig bitowy na
       32-bitowych systemach: jeśli proces A odczyta /proc/[pid]/io
       procesu B, gdy proces B aktualizuje jeden ze swoich 64-bitowych
       liczników, proces A zobaczy wynik pośredni.

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_READ_FSCREDS check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/limits (od Linuksa 2.6.24)
       Plik zawiera informacje o miękkim limicie, twardym limicie i
       jednostkach, w których mierzone są limity zasobów procesów (patrz
       getrlimit(2)). Do Linuksa 2.6.35 (włącznie) plik jest
       zabezpieczony, aby pozwolić na odczyt jedynie przez realny
       identyfikator UID procesu. Od wersji 2.6.36 plik jest odczytywalny
       dla wszystkich użytkowników systemu.

    /proc/[pid]/map_files/ (od jądra 3.3)
       Podkatalog zawiera wpisy odnoszące się do plików zmapowanych do
       pamięci (patrz mmap(2)). Wpisy są nazwane jako pary adresów:
       początku i końca obszaru pamięci (jako liczby szesnastkowe) i są
       dowiązaniami symbolicznymi do samych zmapowanych plików. Oto
       przykład, zmodyfikowany aby zmieścić się w 80 kolumnowym
       terminalu:

         # ls -l /proc/self/map_files/
         lr--------. 1 root root 64 Apr 16 21:31
               3252e00000-3252e20000 -> /usr/lib64/ld-2.15.so
         ...

       Choć te wpisy są dostępne dla obszarów pamięci przydzielonych
       flagą MAP_FILE, to sposób w jaki zaimplementowane jest anonimowe
       dzielenie pamięci (obszary utworzone flagami MAP_ANON |
       MAP_SHARED) oznaczają że tego typu obszary również pojawią się w
       tym katalogu. Oto przykład, gdzie plikiem docelowym jest usunięty
       /dev/zero:

         lrw-------. 1 root root 64 Apr 16 21:33
               7fc075d2f000-7fc075e6f000 -> /dev/zero (deleted)

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_READ_FSCREDS check; see ptrace(2).

       Until kernel version 4.3, this directory appeared only if the
       CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE kernel configuration option was enabled.

       Capabilities are required to read the contents of the symbolic
       links in this directory: before Linux 5.9, the reading process
       requires CAP_SYS_ADMIN in the initial user namespace; since Linux
       5.9, the reading process must have either CAP_SYS_ADMIN or
       CAP_CHECKPOINT_RESTORE in the user namespace where it resides.

    /proc/[pid]/maps
       Plik zawierający aktualnie zmapowane obszary pamięci wraz z
       prawami dostępu do nich. Więcej informacji o mapowaniu pamięci
       zawiera podręcznik systemowy mmap(2).

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_READ_FSCREDS check; see ptrace(2).

       Format pliku jest następujący:

         adres      uprawn przesun urządz i-węzeł  ścieżka
         00400000-00452000 r-xp 00000000 08:02 173521   /usr/bin/dbus-daemon
         00651000-00652000 r--p 00051000 08:02 173521   /usr/bin/dbus-daemon
         00652000-00655000 rw-p 00052000 08:02 173521   /usr/bin/dbus-daemon
         00e03000-00e24000 rw-p 00000000 00:00 0      [heap]
         00e24000-011f7000 rw-p 00000000 00:00 0      [heap]
         ...
         35b1800000-35b1820000 r-xp 00000000 08:02 135522 /usr/lib64/ld-2.15.so
         35b1a1f000-35b1a20000 r--p 0001f000 08:02 135522 /usr/lib64/ld-2.15.so
         35b1a20000-35b1a21000 rw-p 00020000 08:02 135522 /usr/lib64/ld-2.15.so
         35b1a21000-35b1a22000 rw-p 00000000 00:00 0
         35b1c00000-35b1dac000 r-xp 00000000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
         35b1dac000-35b1fac000 ---p 001ac000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
         35b1fac000-35b1fb0000 r--p 001ac000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
         35b1fb0000-35b1fb2000 rw-p 001b0000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
         ...
         f2c6ff8c000-7f2c7078c000 rw-p 00000000 00:00 0  [stack:986]
         ...
         7fffb2c0d000-7fffb2c2e000 rw-p 00000000 00:00 0  [stack]
         7fffb2d48000-7fffb2d49000 r-xp 00000000 00:00 0  [vdso]

       Pole adres jest przestrzenią adresową procesu, który ją zajmuje, a
       uprawn jest zbiorem uprawnień:

         r = odczyt
         w = zapis
         x = wykonywanie
         s = wspólne
         p = prywatne (kopiowane przy zapisie)

       Przesun jest przesunięciem w pliku lub w czymś innym, urządz
       zawiera numery (główny:poboczny) urządzenia, a i-węzeł jest
       i-węzłem na tym urządzeniu. 0 wskazuje, że nie istnieje i-węzeł
       związany z tym obszarem pamięci, jak to na przykład ma miejsce w
       przypadku segmentu BSS (niezainicjowanych danych).

       Ścieżka to zwykle plik zabezpieczający mapowanie. Koordynacja jest
       łatwa w przypadku plików ELF za pomocą pola przesun, poprzez
       sprawdzenie pola Offset w nagłówkach programu ELF (readelf -l).

       Istnieją dodatkowe, pomocne pseudościeżki:

       [stack]
           Stos pierwotnego procesu (zwanego też głównym wątkiem)

       [stack:<tid>] (Linux w wersji od 3.4 do 4.4)
           A thread's stack (where the <tid> is a thread ID). It
           corresponds to the /proc/[pid]/task/[tid]/ path. This
           field was removed in Linux 4.5, since providing this
           information for a process with large numbers of threads is
           expensive.

       [vdso] Wirtualny, dynamicznie linkowany obiekt współdzielony.
           Patrz vdso(7).

       [heap] Stos wątku.

       If the pathname field is blank, this is an anonymous mapping as
       obtained via mmap(2). There is no easy way to coordinate this
       back to a process's source, short of running it through gdb(1),
       strace(1), or similar.

       pathname is shown unescaped except for newline characters, which
       are replaced with an octal escape sequence. As a result, it is
       not possible to determine whether the original pathname contained
       a newline character or the literal \012 character sequence.

       If the mapping is file-backed and the file has been deleted, the
       string " (deleted)" is appended to the pathname. Note that this
       is ambiguous too.

       W Linuksie 2.0 nie ma pola podającego nazwę ścieżki.

    /proc/[pid]/mem
       Za pośrednictwem tego pliku można, korzystając z open(2), read(2)
       i lseek(2), uzyskać dostęp do stron pamięci procesu.

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_ATTACH_FSCREDS check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/mountinfo (od wersji jądra 2.6.26)
       This file contains information about mount points in the process's
       mount namespace (see mount_namespaces(7)). It supplies various
       information (e.g., propagation state, root of mount for bind
       mounts, identifier for each mount and its parent) that is missing
       from the (older) /proc/[pid]/mounts file, and fixes various other
       problems with that file (e.g., nonextensibility, failure to
       distinguish per-mount versus per-superblock options).

       The file contains lines of the form:

       36 35 98:0 /mnt1 /mnt2 rw,noatime master:1 - ext3 /dev/root rw,errors=continue
       (1)(2)(3)  (4)  (5)   (6)   (7)  (8) (9)  (10)     (11)

       Liczby w nawiasach są etykietami poniższych opisów:

       (1) ID montowania: unikatowy identyfikator montowania (może
          zostać użyty ponownie po wykonaniu umount(2)).

       (2) parent ID: the ID of the parent mount (or of self for the
          root of this mount namespace's mount tree).

          If a new mount is stacked on top of a previous existing mount
          (so that it hides the existing mount) at pathname P, then the
          parent of the new mount is the previous mount at that
          location. Thus, when looking at all the mounts stacked at a
          particular location, the top-most mount is the one that is
          not the parent of any other mount at the same location.
          (Note, however, that this top-most mount will be accessible
          only if the longest path subprefix of P that is a mount point
          is not itself hidden by a stacked mount.)

          If the parent mount point lies outside the process's root
          directory (see chroot(2)), the ID shown here won't have a
          corresponding record in mountinfo whose mount ID (field 1)
          matches this parent mount ID (because mount points that lie
          outside the process's root directory are not shown in
          mountinfo). As a special case of this point, the process's
          root mount point may have a parent mount (for the initramfs
          filesystem) that lies outside the process's root directory,
          and an entry for that mount point will not appear in
          mountinfo.

       (3) główny:poboczny: wartość pola st_dev (patrz stat(2)) dla
          plików w systemie plików.

       (4) root: the pathname of the directory in the filesystem which
          forms the root of this mount.

       (5) mount point: the pathname of the mount point relative to the
          process's root directory.

       (6) opcje montowania: opcje montowania dla każdego montowania
          (patrz mount(2)).

       (7) optional fields: zero or more fields of the form
          "tag[:value]"; see below.

       (8) separator: the end of the optional fields is marked by a
          single hyphen.

       (9) filesystem type: the filesystem type in the form
          "type[.subtype]".

       (10) źródło montowania: informacja zależna od systemu plików lub
          "none".

       (11) super opcje: opcje dla superbloku (patrz mount(2)).

       Currently, the possible optional fields are shared, master,
       propagate_from, and unbindable. See mount_namespaces(7) for a
       description of these fields. Parsers should ignore all
       unrecognized optional fields.

       Aby dowiedzieć się więcej o propagacji montowań, proszę zapoznać
       się z Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt w drzewie źródeł
       jądra Linux.

    /proc/[pid]/mounts (od wersji Linuksa 2.4.19)
       This file lists all the filesystems currently mounted in the
       process's mount namespace (see mount_namespaces(7)). The format
       of this file is documented in fstab(5).

       Since kernel version 2.6.15, this file is pollable: after opening
       the file for reading, a change in this file (i.e., a filesystem
       mount or unmount) causes select(2) to mark the file descriptor as
       having an exceptional condition, and poll(2) and epoll_wait(2)
       mark the file as having a priority event (POLLPRI). (Before Linux
       2.6.30, a change in this file was indicated by the file descriptor
       being marked as readable for select(2), and being marked as having
       an error condition for poll(2) and epoll_wait(2).)

    /proc/[pid]/mountstats (Od wersji Linuksa 2.6.17)
       Plik eksportuje informacje (statystyki, informacje konfiguracyjne)
       o punktach montowań w przestrzeni montowań procesów (patrz
       mount_namespaces(7)). Wiersze pliku mają następującą postać:

         device /dev/sda7 mounted on /home with fstype ext3 [stats]
         (    1   )      ( 2 )       (3 ) ( 4 )

       Pola w każdym wierszu są następujące:

       (1) Nazwa zamontowanego urządzenia (lub "nodevice", jeśli nie ma
          odpowiadającego urządzenia).

       (2) Punkt montowania w drzewie systemu plików.

       (3) Typ systemu plików.

       (4) Opcjonalne statystyki i informacje konfiguracyjne. Obecnie
          (Linux 2.6.26) tylko system plików NFS eksportuje opcje za
          pomocą tego pola.

       Plik jest odczytywalny wyłącznie dla właściciela procesu.

    /proc/[pid]/net (od Linuksa 2.6.25)
       Zobacz opis /proc/net.

    /proc/[pid]/ns/ (od Linuksa 3.0)
       Jest to podkatalog zawierający po jednym wpisie dla każdej
       przestrzeni nazw, która obsługuje manipulację za pomocą setns(2).
       Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z namespaces(7).

    /proc/[pid]/numa_maps (od Linuksa 2.6.14)
       Patrz numa(7).

    /proc/[pid]/oom_adj (od Linuksa 2.6.11)
       Plik może być użyty do dostosowania wyniku, używanego do wybrania
       procesów do zabicia, w przypadku sytuacji braku pamięci
       (out-of-memory - OOM). Jądro używa tej wartości do operacji
       przesunięcia bitowego wartości oom_score procesu: poprawne
       wartości mieszczą się w zakresie od -16 do +15, wraz ze specjalną
       wartością -17, która całkowicie wyłącza zabijanie przy OOM danego
       procesu. Dodatni wynik zwiększa prawdopodobieństwo, że proces
       zostanie zabity przez OOM-killer, ujemny zmniejsza je.

       Domyślną wartością tego pliku jest 0, nowy proces dziedziczy
       ustawienie oom_adj swojego rodzica. Proces musi być
       uprzywilejowany (CAP_SYS_RESOURCE) aby móc zaktualizować ten plik.

       Od Linuksa 2.6.36 używanie tego pliku jest przestarzałe, powinno
       się korzystać z /proc/[pid]/oom_score_adj.

    /proc/[pid]/oom_score (od Linuksa 2.6.11)
       Plik wyświetla bieżący wynik, jaki jądro przydziela temu procesowi
       w celu wybrania procesu do zabicia przez OOM-killer. Wyższy wynik
       oznacza, że proces ma większe prawdopodobieństwo zostania wybranym
       przez OOM-killer. Podstawą wyniku jest liczba pamięci użytej przez
       proces, a jest on zwiększany (+) lub zmniejszany (-) przez
       następujące czynniki:

       * whether the process is privileged (-).

       Before kernel 2.6.36 the following factors were also used in the
       calculation of oom_score:

       * czy proces tworzy wiele potomków przy użyciu fork(2) (+),

       * czy proces jest używany przez długi czas lub używa dużo czasu
        procesora (-),

       * whether the process has a low nice value (i.e., > 0) (+); and

       * czy proces wykonuje bezpośredni dostęp do sprzętu (-).

       Wartość oom_score uwzględnia również przesunięcie określone przez
       ustawienie procesu oom_score_adj lub oom_adj.

    /proc/[pid]/oom_score_adj (od Linuksa 2.6.36)
       Plik może być użyty do dostosowania heurystyki zwanej "badness",
       używanej do wybrania procesu który zostanie zabity w sytuacji
       braku pamięci.

       Przypisuje ona do każdego potencjalnego zadania wartość od 0
       (nigdy nie zabija) do 1000 (zawsze zabija) aby określić docelowy
       proces do zabicia. Jednostki są z grubsza proporcjonalne do
       pamięci, którą proces może przydzielić, obliczaną w oparciu do
       bieżącego użycia pamięci i pamięci wymiany. Na przykład zadanie
       używające całą dozwoloną pamięć otrzyma wynik 1000, a jeśli użyje
       połowę dozwolonej pamięci, otrzyma wynik 500.

       Dodatkowym czynnikiem w wyniku "badness" jest fakt, że procesy
       roota mają dodatkowe 3% pamięci w stosunku do pozostałych
       procesów.

       Wielkość "dozwolonej" pamięci zależy od kontekstu w jakim wywołano
       OOM-killera. Jeśli wynika to z faktu, że pamięć przeznaczona dla
       zadania alokującego cpuset została wyczerpany, to dozwolona pamięć
       odpowiada zestawowi pamięci przypisanego do tego cpuset (zobacz
       cpuset(7)). Jeśli jest to skutek zasad dot. pamięci węzła (lub
       węzłów), to dozwolona pamięć odpowiada zestawowi tych zasad. Jeśli
       wynika to z faktu, że osiągnięto limit pamięci (lub pamięci
       wymiany) to dozwolona pamięć jest tak ustawionym limitem. Gdy
       wynika to z sytuacji braku pamięci, to dozwolona pamięć odpowiada
       wszystkich zaalokowanych zasobom.

       Wartość oom_score_adj jest dodawana do wyniku "badness" przed
       użyciem jej do wybrania procesu przeznaczonego do zabicia.
       Dozwolone wartości wynoszą od -1000 (OOM_SCORE_ADJ_MIN) do +1000
       (OOM_SCORE_ADJ_MAX). Pozwala to przestrzeni użytkownika na
       kontrolę preferencji OOM-killing. Można w ten sposób zawsze
       preferować dane zadanie lub całkowicie wyłączyć je z procesu
       OOM-killing. Najniższa dostępna wartość (-1000) jest równoznaczna
       z całkowitym wyłączeniem OOM-killing dla danego zadania, ponieważ
       zawsze zwróci ono wynik "badness" równy 0.

       Z tego względu łatwo jest zdefiniować wielkość pamięci dla każdego
       zadania przez przestrzeń użytkownika. Ustawienie wartości
       oom_score_adj np. na +500 jest w przybliżeniu odpowiednikiem
       pozwolenia pozostałym zadaniom w tym samym systemie, cpuset,
       zasadom dot. pamięci i zasobom kontrolera pamięci na użycie co
       najmniej 50% pamięci więcej. Z kolei wartość -500 odpowiada mniej
       więcej zmniejszeniu o 50% dozwolonej pamięci.

       Z powodu zgodności wstecznej ze starszymi jądrami do modyfikacji
       wyniku "badness" wciąż można używać /proc/[pid]/oom_adj. Jego
       wartość skaluje się liniowo z oom_score_adj.

       Zapis do /proc/[pid]/oom_score_adj lub /proc/[pid]/oom_adj zmieni
       zapis w drugim pseudopliku na przeskalowaną odpowiednio wartość.

       The choom(1) program provides a command-line interface for
       adjusting the oom_score_adj value of a running process or a newly
       executed command.

    /proc/[pid]/pagemap (od Linuksa 2.6.25)
       Plik pokazuje przypisanie każdej z wirtualnych stron procesu do
       ramki fizycznej strony lub przestrzeni wymiany. Zawiera jedną
       wartość 64-bitową na każdą stronę wirtualną, bity oznaczają:

       63   Jeśli jest ustawione, strona jest obecna w pamięci RAM.

       62   Jeśli jest ustawione, strona jest obecne w pamięci wymiany
           (swap)

       61 (od Linuksa 3.5)
           Strona jest stroną przypisaną do pliku lub dzieloną
           stroną anonimową.

       60–57 (od Linuksa 3.11)
           Zero

       56 (od Linuksa 4.2)
           The page is exclusively mapped.

       55 (od Linuksa 3.11)
           PTE jest soft-dirty (więcej informacji w pliku w źródłach
           jądra: Documentation/admin-guide/mm/soft-dirty.rst).

       54–0  Jeśli strona jest obecna w pamięci RAM (bit 63), to te bity
           udostępniają numer ramki strony, który można użyć z
           indeksem /proc/kpageflags i /proc/kpagecount. Jeśli strona
           jest obecna w pamięci wymiany (bit 62), to bity 4–0
           informują o typie pamięci wymiany, a bity 54–5 kodują
           przesunięcie pamięci wymiany.

       Przed Linuksem 3.11 bity 60–55 kodowały logarytm dwójkowy
       informujący o rozmiarze strony.

       Aby efektywnie wykorzystać /proc/[pid]/pagemap należy użyć
       /proc/[pid]/maps do określenia które obszary pamięci zostały
       rzeczywiście przypisane i móc przejść między nieprzypisanymi
       obszarami.

       Plik /proc/[pid]pagemap istnieje tylko jeśli podczas kompilacji
       jądra włączono opcję CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_READ_FSCREDS check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/personality (od Linuksa 2.6.28)
       Plik tylko do odczytu pokazuje domenę uruchamiania procesu
       ustawioną przez personality(2). Wartość wyświetlana jest w zapisie
       szesnastkowym.

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_ATTACH_FSCREDS check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/root
       UNIX i Linux wspierają pomysł określonego dla każdego procesu
       osobno katalogu głównego systemu plików, ustawianego przez
       wywołanie systemowe chroot(2). Plik ten wskazuje na katalog główny
       systemu plików i zachowuje się w ten sam sposób jak exe, fd/*,
       itp.

       Note however that this file is not merely a symbolic link. It
       provides the same view of the filesystem (including namespaces and
       the set of per-process mounts) as the process itself. An example
       illustrates this point. In one terminal, we start a shell in new
       user and mount namespaces, and in that shell we create some new
       mount points:

         $ PS1='sh1# ' unshare -Urnm
         sh1# mount -t tmpfs tmpfs /etc # Mount empty tmpfs at /etc
         sh1# mount --bind /usr /dev   # Mount /usr at /dev
         sh1# echo $$
         27123

       In a second terminal window, in the initial mount namespace, we
       look at the contents of the corresponding mounts in the initial
       and new namespaces:

         $ PS1='sh2# ' sudo sh
         sh2# ls /etc | wc -l         # In initial NS
         309
         sh2# ls /proc/27123/root/etc | wc -l # /etc in other NS
         0                   # The empty tmpfs dir
         sh2# ls /dev | wc -l         # In initial NS
         205
         sh2# ls /proc/27123/root/dev | wc -l # /dev in other NS
         11                  # Actually bind
                            # mounted to /usr
         sh2# ls /usr | wc -l         # /usr in initial NS
         11

       In a multithreaded process, the contents of the /proc/[pid]/root
       symbolic link are not available if the main thread has already
       terminated (typically by calling pthread_exit(3)).

       Permission to dereference or read (readlink(2)) this symbolic
       link is governed by a ptrace access mode PTRACE_MODE_READ_FSCREDS
       check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/seccomp (Linux w wersji od 2.6.12 do 2.6.22)
       This file can be used to read and change the process's secure
       computing (seccomp) mode setting. It contains the value 0 if the
       process is not in seccomp mode, and 1 if the process is in strict
       seccomp mode (see seccomp(2)). Writing 1 to this file places the
       process irreversibly in strict seccomp mode. (Further attempts to
       write to the file fail with the EPERM error.)

       In Linux 2.6.23, this file went away, to be replaced by the
       prctl(2) PR_GET_SECCOMP and PR_SET_SECCOMP operations (and later
       by seccomp(2) and the Seccomp field in /proc/[pid]/status).

    /proc/[pid]/setgroups (od Linuksa 3.19)
       Zob. user_namespaces(7).

    /proc/[pid]/smaps (od Linuksa 2.6.14)
       Plik ten pokazuje zużycie pamięci dla każdego mapowania procesu
       (polecenie pmap(1) wyświetla podobne informacje, w postaci która
       może być łatwiejsza do przetwarzania). Dla każdego takiego
       mapowania pokazana jest lista następujących linii:

         00400000-0048a000 r-xp 00000000 fd:03 960637    /bin/bash
         Size:        552 kB
         Rss:         460 kB
         Pss:         100 kB
         Shared_Clean:    452 kB
         Shared_Dirty:     0 kB
         Private_Clean:     8 kB
         Private_Dirty:     0 kB
         Referenced:     460 kB
         Anonymous:       0 kB
         AnonHugePages:     0 kB
         ShmemHugePages:    0 kB
         ShmemPmdMapped:    0 kB
         Swap:         0 kB
         KernelPageSize:    4 kB
         MMUPageSize:      4 kB
         KernelPageSize:    4 kB
         MMUPageSize:      4 kB
         Locked:        0 kB
         ProtectionKey:     0
         VmFlags: rd ex mr mw me dw

       The first of these lines shows the same information as is
       displayed for the mapping in /proc/[pid]/maps. The following
       lines show the size of the mapping, the amount of the mapping that
       is currently resident in RAM ("Rss"), the process's proportional
       share of this mapping ("Pss"), the number of clean and dirty
       shared pages in the mapping, and the number of clean and dirty
       private pages in the mapping. "Referenced" indicates the amount
       of memory currently marked as referenced or accessed. "Anonymous"
       shows the amount of memory that does not belong to any file.
       "Swap" shows how much would-be-anonymous memory is also used, but
       out on swap.

       The "KernelPageSize" line (available since Linux 2.6.29) is the
       page size used by the kernel to back the virtual memory area.
       This matches the size used by the MMU in the majority of cases.
       However, one counter-example occurs on PPC64 kernels whereby a
       kernel using 64 kB as a base page size may still use 4 kB pages
       for the MMU on older processors. To distinguish the two
       attributes, the "MMUPageSize" line (also available since Linux
       2.6.29) reports the page size used by the MMU.

       "Locked" wskazuje, czy mapowanie jest zablokowane w pamięci czy
       nie.

       The "ProtectionKey" line (available since Linux 4.9, on x86 only)
       contains the memory protection key (see pkeys(7)) associated with
       the virtual memory area. This entry is present only if the kernel
       was built with the CONFIG_X86_INTEL_MEMORY_PROTECTION_KEYS
       configuration option (since Linux 4.6).

       The "VmFlags" line (available since Linux 3.8) represents the
       kernel flags associated with the virtual memory area, encoded
       using the following two-letter codes:

         rd - readable
         wr - writable
         ex - executable
         sh - shared
         mr - may read
         mw - may write
         me - may execute
         ms - may share
         gd - stack segment grows down
         pf - pure PFN range
         dw - disabled write to the mapped file
         lo - pages are locked in memory
         io - memory mapped I/O area
         sr - sequential read advise provided
         rr - random read advise provided
         dc - do not copy area on fork
         de - do not expand area on remapping
         ac - area is accountable
         nr - swap space is not reserved for the area
         ht - area uses huge tlb pages
         sf - perform synchronous page faults (since Linux 4.15)
         nl - non-linear mapping (removed in Linux 4.0)
         ar - architecture specific flag
         wf - wipe on fork (since Linux 4.14)
         dd - do not include area into core dump
         sd - soft-dirty flag (since Linux 3.13)
         mm - mixed map area
         hg - huge page advise flag
         nh - no-huge page advise flag
         mg - mergeable advise flag
         um - userfaultfd missing pages tracking (since Linux 4.3)
         uw - userfaultfd wprotect pages tracking (since Linux 4.3)

       Plik /proc/[pid]/smaps istnieje tylko jeśli podczas kompilacji
       jądra włączono opcję CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/[pid]/stack (od Linuksa 2.6.29)
       Plik zapewnia symboliczny ślad wywołania funkcji w tym stosie
       jądra dla procesu. Plik istnieje, jeśli jądro zostało zbudowane z
       włączoną opcją konfiguracji CONFIG_STACKTRACE.

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_ATTACH_FSCREDS check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/stat
       Informacje o stanie procesu. Korzysta z tego ps(1). Są one
       zdefiniowane w pliku źródeł jądra fs/proc/array.c.

       The fields, in order, with their proper scanf(3) format
       specifiers, are listed below. Whether or not certain of these
       fields display valid information is governed by a ptrace access
       mode PTRACE_MODE_READ_FSCREDS | PTRACE_MODE_NOAUDIT check (refer
       to ptrace(2)). If the check denies access, then the field value
       is displayed as 0. The affected fields are indicated with the
       marking [PT].

       (1) pid %d
           Identyfikator procesu (PID).

       (2) comm %s
           The filename of the executable, in parentheses. Strings
           longer than TASK_COMM_LEN (16) characters (including the
           terminating null byte) are silently truncated. This is
           visible whether or not the executable is swapped out.

       (3) state %c
           Jeden z poniższych znaków, wskazujących na status procesu:

           R Działający (Running)

           S Śpiący (Sleeping) w przerywalnym oczekiwaniu

           D Śpiący w nieprzerywalnym oczekiwaniu dyskowym

           Z Zombie

           T Zatrzymany sygnałem lub (przed Linuksem 2.6.33)
            zatrzymany ślad (trace stopped)

           t Zatrzymany śledzeniem (tracing stop) - Linux 2.6.33 i
            nowszy

           W Stronicowanie (tylko przed Linuksem 2.6.0)

           X Martwy (od Linuksa 2.6.0)

           x Martwy (między Linuksem 2.6.33 a 3.13)

           K Wakekill - oczekiwanie; wybudzenie przy śmiertelnym
            sygnale (między Linuksem 2.6.33 a 3.13)

           W Budzący się (między Linuksem 2.6.33 a 3.13)

           P Zaparkowany (między Linuksem 3.9 a 3.13)

       (4) ppid %d
           PID procesu macierzystego tego procesu.

       (5) pgrp %d
           Identyfikator grupy procesów danego procesu.

       (6) session %d
           Identyfikator sesji procesu.

       (7) tty_nr %d
           Kontroluje terminal procesu (poboczny numer urządzenia jest
           przechowywany w kombinacji bitów 31 do 20 i 7 do 0,
           natomiast główny numer urządzenia jest w bitach 15 do 8).

       (8) tpgid %d
           Identyfikator grupy procesów pierwszoplanowych
           kontrolującego terminala procesu.

       (9) flags %u
           Słowo flag jądra dla danego procesu. Znaczenie
           poszczególnych bitów określają definicje PF_* w pliku
           źródeł jądra Linux include/linux/sched.h. Szczegóły zależą
           od wersji jądra.

           Format tego pola przed Linuksem 2.6 miał postać %lu.

       (10) minflt %lu
           Liczba drobnych błędów, które popełnił proces, a które nie
           wymagały załadowania strony pamięci z dysku.

       (11) cminflt %lu
           Liczba drobnych błędów procesów potomnych.

       (12) majflt %lu
           Liczba głównych błędów, które popełnił proces, a które
           wymagały załadowania strony pamięci z dysku.

       (13) cmajflt %lu
           Liczba głównych błędów procesów potomnych.

       (14) utime %lu
           Czas jaki został przydzielony procesowi w trybie
           użytkownika, mierzony w taktach zegara (podzielonych przez
           sysconf(_SC_CLK_TCK)). Obejmuje to czas gościa, guest_time
           (czas spędzony w czasie działania wirtualnego CPU, patrz
           niżej), tak więc aplikacje, które nie wiedzą o polu czasu
           gościa nie tracą tego czasu ze swych obliczeń.

       (15) stime %lu
           Czas, jaki został przydzielony procesowi w trybie jądra,
           mierzony w taktach zegara (podzielonych przez
           sysconf(_SC_CLK_TCK)).

       (16) cutime %ld
           Czas, jaki został przydzielony procesom potomnym tego
           procesu w stanie waited-for w trybie użytkownika, mierzony
           w taktach zegara (podzielonych przez sysconf(_SC_CLK_TCK)),
           patrz także times(2)). Obejmuje to czas gościa, cguest_time
           (czas spędzony działając na procesorze wirtualnym, patrz
           niżej).

       (17) cstime %ld
           Czas, jaki został przydzielony procesom potomnym tego
           procesu w stanie waited-for w trybie jądra, mierzony w
           taktach zegara (podzielonych przez sysconf(_SC_CLK_TCK).

       (18) priority %ld
           (Wyjaśnienie dla Linuksa 2.6) W przypadku procesów
           działających z zasadami planisty czasu rzeczywistego
           (policy poniżej; patrz sched_setscheduler(2)), jest to
           liczba przeciwna w stosunku do priorytetu planisty minus
           jeden, tzn. jest to zakres -2 do -100 odpowiadający
           priorytetom czasu rzeczywistego od 1 do 99. W przypadku
           procesów nie działających według tych zasad, jest to surowa
           wartość nice (setpriority(2) zgodna z podaną przez jądro.
           Jądro przechowuje wartości nice jako liczby w zakresie od 0
           (wysoki) do 39 (niski), co odpowiada widocznemu dla
           użytkownika zakresowi nice od -20 do 19.

           Przed Linuksem 2.6 była to wartość skalowana w oparciu o
           wagę jaką planista przypisał do danego procesu.

       (19) nice %ld
           Wartość "nice" (patrz setpriority(2)) zawierająca się w
           zakresie od 19 (niski priorytet) do -20 (wysoki priorytet).

       (20) num_threads %ld
           Liczba wątków procesu (od Linuksa 2.6). Przed jądrem 2.6 to
           pole miało przydzieloną na sztywno wartość 0, jako
           wypełniacz do usuniętego wcześniej pola.

       (21) itrealvalue %ld
           Czas w jiffies poprzedzający wysłanie przez czasomierz do
           procesu następnego sygnału SIGALRM. Od jądra 2.6.17, to
           pole nie jest dłużej utrzymywane i ma ustawioną na sztywno
           wartość 0.

       (22) starttime %llu
           Czas w jakim proces uruchomił się po rozruchu systemu.
           Jądra Linux przed wersją 2.6 wyrażają tę wartość w tzw.
           "jiffies". Od Linuksa 2.6 wartość jest wyrażana w taktach
           zegara (podzielonych przez sysconf(_SC_CLK_TCK)).

           Format tego pola przed Linuksem 2.6 miał postać %lu.

       (23) vsize %lu
           Rozmiar pamięci wirtualnej w bajtach.

       (24) rss %ld
           Resident Set Size: number of pages the process has in real
           memory. This is just the pages which count toward text,
           data, or stack space. This does not include pages which
           have not been demand-loaded in, or which are swapped out.
           This value is inaccurate; see /proc/[pid]/statm below.

       (25) rsslim %lu
           Aktualne miękkie ograniczenie rss procesu w bajtach; patrz
           opis RLIMIT_RSS w getrlimit(2).

       (26) startcode %lu [PT]
           Adres, pod którym zaczyna się kod programu.

       (27) endcode %lu [PT]
           Adres, pod którym kończy się kod programu.

       (28) startstack %lu [PT]
           Adres początku (tzn. spód) stosu.

       (29) kstkesp %lu [PT]
           Bieżąca wartość ESP (wskaźnika stosu), określona na
           podstawie strony stosu jądra dla danego procesu.

       (30) kstkeip %lu [PT]
           Aktualny EIP (wskaźnik instrukcji).

       (31) signal %lu
           Maska bitowa oczekujących sygnałów, wyświetlana jako liczba
           dziesiętna. Przestarzałe, ponieważ nie dostarcza informacji
           o sygnałach czasu rzeczywistego; prosimy używać
           /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (32) blocked %lu
           Maska bitowa zablokowanych sygnałów, wyświetlana jako
           liczba dziesiętna. Przestarzałe, ponieważ nie dostarcza
           informacji o sygnałach czasu rzeczywistego; prosimy używać
           /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (33) sigignore %lu
           Maska bitowa ignorowanych sygnałów, wyświetlana jako liczba
           dziesiętna. Przestarzałe, ponieważ nie dostarcza informacji
           o sygnałach czasu rzeczywistego; prosimy używać
           /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (34) sigcatch %lu
           Maska bitowa schwytanych sygnałów, wyświetlana jako liczba
           dziesiętna. Przestarzałe, ponieważ nie dostarcza informacji
           o sygnałach czasu rzeczywistego; prosimy używać
           /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (35) wchan %lu [PT]
           Jest to "kanał" na którym oczekuje proces. Jest to adres
           położenia w jądrze, gdzie proces jest w uśpieniu. Powiązaną
           nazwę symboliczną można znaleźć w /proc/[pid]/wchan.

       (36) nswap %lu
           Liczba stron, które uległy wymianie (nieutrzymywane).

       (37) cnswap %lu
           Łączna wartość nswap dla procesów potomnych
           (nieutrzymywane).

       (38) exit_signal %d (od Linuksa 2.1.22)
           Sygnał wysyłany przez ginący proces do jego procesu
           macierzystego.

       (39) processor %d (od Linuksa 2.2.8)
           Numer CPU, na którym proces ostatnio działał.

       (40) rt_priority %u (od Linuksa 2.5.19)
           Priorytet planisty czasu rzeczywistego, liczba w zakresie
           od 1 do 99 do procesów przydzielanych według zasad czasu
           rzeczywistego lub 0 do procesów nie czasu rzeczywistego
           (patrz sched_setscheduler(2)).

       (41) policy %u (od Linuksa 2.5.19)
           Polityka przydzielania zadaniom czasu procesora (patrz
           sched_setscheduler(2)). Dekodowana używając stałych SCHED_*
           w linux/sched.h.

           Format tego pola przed Linuksem 2.6.22 miał postać %lu.

       (42) delayacct_blkio_ticks %llu (od Linuksa 2.6.18)
           Sumaryczna zwłoka bloków wejścia/wyjścia, mierzona w
           taktach zegara (centysekundy).

       (43) guest_time %lu (od Linuksa 2.6.24)
           Czas gościa procesu (czas, jaki upłynął podczas działania
           na wirtualnym procesorze systemu operacyjnego gościa),
           mierzony w taktach zegara (podzielony przez
           sysconf(_SC_CLK_TCK)

       (44) cguest_time %ld (od Linuksa 2.6.24)
           Czas gościa potomków procesu, mierzony w taktach zegara
           (podzielony przez sysconf(_SC_CLK_TCK)).

       (45) start_data %lu (od Linuksa 3.3) [PT]
           Adres powyższej którego umieszczane są zainicjowane i
           niezainicjowane (BSS) dane programu.

       (46) end_data %lu (od Linuksa 3.3) [PT]
           Adres poniżej którego umieszczane są zainicjowane i
           niezainicjowane (BSS) dane programu.

       (47) start_brk %lu (od Linuksa 3.3) [PT]
           Adres, powyżej którego można rozciągnąć kopiec (ang. heap)
           za pomocą brk(2).

       (48) arg_start %lu (od Linuksa 3.5) [PT]
           Adres powyżej którego umieszczane są argumenty wiersza
           polecenia programu (argv).

       (49) arg_end %lu (od Linuksa 3.5) [PT]
           Adres poniżej którego umieszczane są argumenty wiersza
           polecenia programu (argv).

       (50) env_start %lu (od Linuksa 3.5) [PT]
           Adres powyżej którego umieszczane jest środowisko programu.

       (51) env_end %lu (od Linuksa 3.5) [PT]
           Adres poniżej którego umieszczane jest środowisko programu.

       (52) exit_code %d (od Linuksa 3.5) [PT]
           Kod zakończenia wątku w postaci przekazywanej przez
           waitpid(2).

    /proc/[pid]/statm
       Udostępnia informacje o użyciu pamięci, mierzone w stronach.
       Występują następujące kolumny:

         size    (1) total program size
               (same as VmSize in /proc/[pid]/status)
         resident  (2) resident set size
               (inaccurate; same as VmRSS in /proc/[pid]/status)
         shared   (3) number of resident shared pages
               (i.e., backed by a file)
               (inaccurate; same as RssFile+RssShmem in
               /proc/[pid]/status)
         text    (4) text (code)
         lib    (5) library (unused since Linux 2.6; always 0)
         data    (6) data + stack
         dt     (7) dirty pages (unused since Linux 2.6; always 0)

       Some of these values are inaccurate because of a kernel-internal
       scalability optimization. If accurate values are required, use
       /proc/[pid]/smaps or /proc/[pid]/smaps_rollup instead, which are
       much slower but provide accurate, detailed information.

    /proc/[pid]/status
       Udostępnia sporo informacji ze /proc/[pid]/stat i
       /proc/[pid]/statm w postaci łatwiejszej do przeanalizowania przez
       człowieka. Oto przykład:

         $ cat /proc/$$/status
         Name:  bash
         Umask: 0022
         State: S (sleeping)
         Tgid:  17248
         Ngid:  0
         Pid:  17248
         PPid:  17200
         TracerPid:   0
         Uid:  1000  1000  1000  1000
         Gid:  100   100   100   100
         FDSize: 256
         Groups: 16 33 100
         NStgid: 17248
         NSpid: 17248
         NSpgid: 17248
         NSsid: 17200
         VmPeak:   131168 kB
         VmSize:   131168 kB
         VmLck:      0 kB
         VmPin:      0 kB
         VmHWM:    13484 kB
         VmRSS:    13484 kB
         RssAnon:   10264 kB
         RssFile:   3220 kB
         RssShmem:    0 kB
         VmData:   10332 kB
         VmStk:     136 kB
         VmExe:     992 kB
         VmLib:    2104 kB
         VmPTE:     76 kB
         VmPMD:     12 kB
         VmSwap:     0 kB
         HugetlbPages:     0 kB    # 4.4
         CoreDumping:  0            # 4.15
         Threads:    1
         SigQ:  0/3067
         SigPnd: 0000000000000000
         ShdPnd: 0000000000000000
         SigBlk: 0000000000010000
         SigIgn: 0000000000384004
         SigCgt: 000000004b813efb
         CapInh: 0000000000000000
         CapPrm: 0000000000000000
         CapEff: 0000000000000000
         CapBnd: ffffffffffffffff
         CapAmb:  0000000000000000
         NoNewPrivs:   0
         Seccomp:    0
         Speculation_Store_Bypass:    vulnerable
         Cpus_allowed:  00000001
         Cpus_allowed_list:   0
         Mems_allowed:  1
         Mems_allowed_list:   0
         voluntary_ctxt_switches:    150
         nonvoluntary_ctxt_switches:   545

       Występują następujące pola:

       Name  Command run by this process. Strings longer than
           TASK_COMM_LEN (16) characters (including the terminating
           null byte) are silently truncated.

       Umask Process umask, expressed in octal with a leading zero; see
           umask(2). (Since Linux 4.7.)

       State Bieżący stan procesu. Jeden z: "R (running)", "S
           (sleeping)", "D (disk sleep)", "T (stopped)", "t (tracing
           stop)", "Z (zombie)", or "X (dead)".

       Tgid  identyfikator grupy wątku (np. identyfikator procesu).

       Ngid  NUMA group ID (0 if none; since Linux 3.13).

       Pid  identyfikator wątku (patrz gettid(2)).

       PPid  PID procesu macierzystego.

       TracerPid
           PID procesu śledzącego ten proces (0 gdy nie jest
           śledzony).

       Uid, Gid
           UID (GID): realny, efektywny, zapisany oraz systemu plików.

       FDSize Liczba slotów aktualnie przydzielonych deskryptorów plików.

       Groups Uzupełniająca lista grup.

       NStgid Thread group ID (i.e., PID) in each of the PID namespaces
           of which [pid] is a member. The leftmost entry shows the
           value with respect to the PID namespace of the process that
           mounted this procfs (or the root namespace if mounted by
           the kernel), followed by the value in successively nested
           inner namespaces. (Since Linux 4.1.)

       NSpid Thread ID in each of the PID namespaces of which [pid] is a
           member. The fields are ordered as for NStgid. (Since
           Linux 4.1.)

       NSpgid Process group ID in each of the PID namespaces of which
           [pid] is a member. The fields are ordered as for NStgid.
           (Since Linux 4.1.)

       NSsid descendant namespace session ID hierarchy Session ID in
           each of the PID namespaces of which [pid] is a member. The
           fields are ordered as for NStgid. (Since Linux 4.1.)

       VmPeak Szczytowy rozmiar pamięci wirtualnej.

       VmSize Virtual memory size.

       VmLck Rozmiar pamięci zablokowanej (patrz mlock(2)).

       VmPin Rozmiar pamięci przypiętej (od Linuksa 3.2). Są to strony
           które nie mogą być przeniesione, ponieważ coś wymaga
           bezpośredniego dostępu pamięci fizycznej.

       VmHWM Peak resident set size ("high water mark"). This value is
           inaccurate; see /proc/[pid]/statm above.

       VmRSS Resident set size. Note that the value here is the sum of
           RssAnon, RssFile, and RssShmem. This value is inaccurate;
           see /proc/[pid]/statm above.

       RssAnon
           Size of resident anonymous memory. (since Linux 4.5).
           This value is inaccurate; see /proc/[pid]/statm above.

       RssFile
           Size of resident file mappings. (since Linux 4.5). This
           value is inaccurate; see /proc/[pid]/statm above.

       RssShmem
           Size of resident shared memory (includes System V shared
           memory, mappings from tmpfs(5), and shared anonymous
           mappings). (since Linux 4.5).

       VmData, VmStk, VmExe
           Size of data, stack, and text segments. This value is
           inaccurate; see /proc/[pid]/statm above.

       VmLib Rozmiar kodu biblioteki współdzielonej.

       VmPTE Rozmiar wpisów tablicy strony (od Linuksa 2.6.10).

       VmPMD Size of second-level page tables (added in Linux 4.0;
           removed in Linux 4.15).

       VmSwap Swapped-out virtual memory size by anonymous private pages;
           shmem swap usage is not included (since Linux 2.6.34).
           This value is inaccurate; see /proc/[pid]/statm above.

       HugetlbPages
           Size of hugetlb memory portions (since Linux 4.4).

       CoreDumping
           Contains the value 1 if the process is currently dumping
           core, and 0 if it is not (since Linux 4.15). This
           information can be used by a monitoring process to avoid
           killing a process that is currently dumping core, which
           could result in a corrupted core dump file.

       Threads
           Liczba wątków w procesie zawierających ten wątek.

       SigQ  Pole zawiera dwie liczby oddzielone ukośnikiem, które
           odnoszą się do skolejkowanych sygnałów do realnego
           identyfikatora użytkownika tego procesu. Pierwsza jest
           liczbą aktualnie skolejkowanych sygnałów do tego realnego
           identyfikatora użytkownika, a druga jest limitem zasobów
           liczby skolejkowanych sygnałów do tego procesu (patrz opis
           RLIMIT_SIGPENDING w getrlimit(2)).

       SigPnd, ShdPnd
           Mask (expressed in hexadecimal) of signals pending for
           thread and for process as a whole (see pthreads(7) and
           signal(7)).

       SigBlk, SigIgn, SigCgt
           Masks (expressed in hexadecimal) indicating signals being
           blocked, ignored, and caught (see signal(7)).

       CapInh, CapPrm, CapEff
           Masks (expressed in hexadecimal) of capabilities enabled
           in inheritable, permitted, and effective sets (see
           capabilities(7)).

       CapBnd Capability bounding set, expressed in hexadecimal (since
           Linux 2.6.26, see capabilities(7)).

       CapAmb Ambient capability set, expressed in hexadecimal (since
           Linux 4.3, see capabilities(7)).

       NoNewPrivs
           Value of the no_new_privs bit (since Linux 4.10, see
           prctl(2)).

       Seccomp
           Tryb procesu seccomp (od Linuksa 3.8, zob. seccomp(2)). 0
           oznacza SECCOMP_MODE_DISABLED; 1 oznacza
           SECCOMP_MODE_STRICT; 2 oznacza SECCOMP_MODE_FILTER. Pole to
           jest udostępnione tylko gdy jądro zbudowano z włączoną
           opcją konfiguracyjną CONFIG_SECCOMP.

       Speculation_Store_Bypass
           Speculation flaw mitigation state (since Linux 4.17, see
           prctl(2)).

       Cpus_allowed
           Hexadecimal mask of CPUs on which this process may run
           (since Linux 2.6.24, see cpuset(7)).

       Cpus_allowed_list
           Jak wyżej, ale w "formacie listy" (od Linuksa 2.6.26, patrz
           cpuset(7)).

       Mems_allowed
           Maska węzłów pamięci, dozwolonych dla tego procesu (od
           Linuksa 2.6.24, patrz cpuset(7)).

       Mems_allowed_list
           Jak wyżej, ale w "formacie listy" (od Linuksa 2.6.26, patrz
           cpuset(7)).

       voluntary_ctxt_switches, nonvoluntary_ctxt_switches
           Liczba dobrowolnych i przymusowych przełączeń kontekstu (od
           Linuksa 2.6.23).

    /proc/[pid]/syscall (od Linuksa 2.6.27)
       Plik udostępnia numer wywołania systemowego i rejestr argumentu
       dla aktualnie wykonywanego przez proces wywołania systemowego, po
       którym następują wartości wskaźnika stosu i rejestry liczników
       programu. Udostępnianych jest wszystkie sześć rejestrów argumentu,
       choć większość wywołań systemowych używa mniejszej liczby
       rejestrów.

       Jeśli proces jest zablokowany, lecz nie w wywołaniu systemowym, to
       plik zawiera wartość -1 w miejscu numeru wywołania systemowego, po
       którym następują wartości wskaźnika stosu i licznika programu.
       Jeśli proces nie jest zablokowany, to plik zawiera łańcuch
       "running".

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z
       CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK.

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_ATTACH_FSCREDS check; see ptrace(2).

    /proc/[pid]/task (od Linuksa 2.6.0)
       This is a directory that contains one subdirectory for each thread
       in the process. The name of each subdirectory is the numerical
       thread ID ([tid]) of the thread (see gettid(2)).

       Within each of these subdirectories, there is a set of files with
       the same names and contents as under the /proc/[pid] directories.
       For attributes that are shared by all threads, the contents for
       each of the files under the task/[tid] subdirectories will be the
       same as in the corresponding file in the parent /proc/[pid]
       directory (e.g., in a multithreaded process, all of the
       task/[tid]/cwd files will have the same value as the
       /proc/[pid]/cwd file in the parent directory, since all of the
       threads in a process share a working directory). For attributes
       that are distinct for each thread, the corresponding files under
       task/[tid] may have different values (e.g., various fields in each
       of the task/[tid]/status files may be different for each thread),
       or they might not exist in /proc/[pid] at all.

       W procesie wielowątkowym zawartość katalogu /proc/[pid]/task nie
       jest dostępna, jeżeli wątek główny już się zakończył
       (najprawdopodobniej wywołując pthread_exit(3)).

    /proc/[pid]/task/[tid]/children (od Linuksa 3.5)
       A space-separated list of child tasks of this task. Each child
       task is represented by its TID.

       This option is intended for use by the checkpoint-restore (CRIU)
       system, and reliably provides a list of children only if all of
       the child processes are stopped or frozen. It does not work
       properly if children of the target task exit while the file is
       being read! Exiting children may cause non-exiting children to be
       omitted from the list. This makes this interface even more
       unreliable than classic PID-based approaches if the inspected task
       and its children aren't frozen, and most code should probably not
       use this interface.

       Until Linux 4.2, the presence of this file was governed by the
       CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE kernel configuration option. Since
       Linux 4.2, it is governed by the CONFIG_PROC_CHILDREN option.

    /proc/[pid]/timers (od Linuksa 3.10)
       Lista liczników czasu POSIX dla procesu. Każdy licznik jest
       wypisany w wierszu, który rozpoczyna się łańcuchem "ID:". Na
       przykład:

         ID: 1
         signal: 60/00007fff86e452a8
         notify: signal/pid.2634
         ClockID: 0
         ID: 0
         signal: 60/00007fff86e452a8
         notify: signal/pid.2634
         ClockID: 1

       Wiersze dla każdego licznika mają następujące znaczenie:

       ID   Identyfikator danego licznika czasu. Nie jest to ten sam
           identyfikator, co ten zwracany przez timer_create(2), lecz
           jest to wewnątrzjądrowy identyfikator dostępny również za
           pomocą pola si_timerid struktury siginfo_t (zob.
           sigaction(2)).

       signal Numer sygnału używany przez dany licznik do dostarczania
           powiadomień, po którym następuje ukośnik a następnie
           wartość sigev_value dostarczana do obsługiwacza sygnału.
           Poprawne jedynie dla liczników powiadamiających za pomocą
           sygnału.

       notify Część przed ukośnikiem określa mechanizm używany przez dany
           licznik czasu do dostarczania powiadomień, który jest jedną
           z wartości "thread" (wątek), "signal" (sygnał) lub "none"
           (brak). Zaraz po ukośniku znajduje się łańcuch "tid" dla
           liczników z powiadomieniami SIGEV_THREAD_ID lub "pid" dla
           liczników z innymi mechanizmami powiadamiania. Po "."
           znajduje się PID procesu (lub identyfikator wątku jądra
           tego wątku) któremu będzie dostarczany sygnał, jeśli
           licznik czasu powiadamia za pomocą sygnału.

       ClockID
           Pole identyfikuje zegar, którego dany licznik czasu używa
           do pomiaru czasu. W większości zegarów jest to liczba która
           pasuje do jednej ze stałych CLOCK_* w przestrzeni
           użytkownika udostępnianych za pomocą <time.h>. Liczniki
           CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID wyświetlają tu wartość -6,
           natomiast CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID wyświetlają wartość -2.

       Plik ten jest dostępny tylko jeśli jądro skonfigurowano z
       CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE.

    /proc/[pid]/timerslack_ns (od Linuksa 4.6)
       This file exposes the process's "current" timer slack value,
       expressed in nanoseconds. The file is writable, allowing the
       process's timer slack value to be changed. Writing 0 to this file
       resets the "current" timer slack to the "default" timer slack
       value. For further details, see the discussion of
       PR_SET_TIMERSLACK in prctl(2).

       Initially, permission to access this file was governed by a ptrace
       access mode PTRACE_MODE_ATTACH_FSCREDS check (see ptrace(2)).
       However, this was subsequently deemed too strict a requirement
       (and had the side effect that requiring a process to have the
       CAP_SYS_PTRACE capability would also allow it to view and change
       any process's memory). Therefore, since Linux 4.9, only the
       (weaker) CAP_SYS_NICE capability is required to access this file.

    /proc/[pid]/uid_map, /proc/[pid]/gid_map (od Linuksa 3.5)
       Zob. user_namespaces(7).

    /proc/[pid]/wchan (od Linuksa 2.6.0)
       Nazwa symboliczna odnosząca się do położenia, gdzie proces jest w
       uśpieniu.

       Permission to access this file is governed by a ptrace access mode
       PTRACE_MODE_READ_FSCREDS check; see ptrace(2).

    /proc/[tid]
       There is a numerical subdirectory for each running thread that is
       not a thread group leader (i.e., a thread whose thread ID is not
       the same as its process ID); the subdirectory is named by the
       thread ID. Each one of these subdirectories contains files and
       subdirectories exposing information about the thread with the
       thread ID tid. The contents of these directories are the same as
       the corresponding /proc/[pid]/task/[tid] directories.

       The /proc/[tid] subdirectories are not visible when iterating
       through /proc with getdents(2) (and thus are not visible when one
       uses ls(1) to view the contents of /proc). However, the
       pathnames of these directories are visible to (i.e., usable as
       arguments in) system calls that operate on pathnames.

    /proc/apm
       Wersja APM (Zaawansowane zarządzanie energią) oraz informacja o
       akumulatorach, gdy CONFIG_APM było zdefiniowane podczas kompilacji
       jądra.

    /proc/buddyinfo
       Plik ten zawiera informacje używane do diagnozowania problemów z
       fragmentacją pamięci. Każdy wiersz zaczyna się identyfikatorem
       węzła i nazwą strefy które razem identyfikują region pamięci.
       Następnie znajduje się liczba dostępnych fragmentów określonego
       rzędu, w jakim te regiony są podzielone. Rozmiar w bajtach
       określonego rzędu jest podany według wzoru:

         (2^rząd) * ROZMIAR_STRONY

       Algorytm alokacji bliźniaków (ang. buddy) wewnątrz jądra podzieli
       jeden fragment na dwa fragmenty mniejszego rzędu (a więc
       dwukrotnie mniejsze) lub połączy dwa ciągłe fragmenty w jeden
       fragment wyższego rzędu (a więc dwukrotnie większy) aby zaspokoić
       żądanie alokacji i przeciwdziałać fragmentacji pamięci. Rząd
       pasuje do numeru kolumny, zaczynając liczenie od zera.

       Na przykład w systemie x86-64:
     Node 0, zone   DMA   1  1  1  0  2  1  1  0  1  1  3
     Node 0, zone  DMA32  65  47  4  81  52  28  13  10  5  1 404
     Node 0, zone Normal  216  55 189 101  84  38  37  27  5  3 587

       W tym przykładzie jest jeden węzeł zawierający trzy strefy i 11
       fragmentów o różnych rozmiarach. Jeśli rozmiar strony wynosi 4
       kilobajty, to pierwsza strefa, nazywana DMA (na x86 jest to
       pierwszych 16 megabajtów pamięci), ma dostępny m.in. jeden
       fragment o rozmiarze 4 kilobajtów (rząd 0) i 3 fragmenty o
       rozmiarze 4 megabajtów (rząd 10).

       Jeśli pamięć jest mocno pofragmentowana, liczniki dla fragmentów
       wyższego rzędu wyniosą zero, a przydzielenie większych, ciągłych
       powierzchni nie powiedzie się.

       Więcej informacji o strefach można znaleźć w /proc/zoneinfo.

    /proc/bus
       Zawiera podkatalogi odpowiadające zainstalowanym magistralom.

    /proc/bus/pccard
       Podkatalog dla urządzeń PCMCIA, gdy CONFIG_PCMCIA było
       zdefiniowane podczas kompilacji jądra.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Zawiera różne podkatalogi magistral oraz pseudopliki zawierające
       informacje o magistralach PCI, zainstalowanych urządzeniach oraz
       sterownikach urządzeń. Niektóre z tych plików nie są w postaci
       ASCII.

    /proc/bus/pci/devices
       Informacje o urządzeniach PCI. Dostęp do nich może się odbywać
       poprzez lspci(8) i setpci(8).

    /proc/cgroups (od Linuksa 2.6.24)
       Patrz cgroups(7).

    /proc/cmdline
       Argumenty przekazane jądru Linux podczas startu systemu. Zazwyczaj
       odbywa się to poprzez zarządcę startu systemu, takiego jak lilo(8)
       lub grub(8).

    /proc/config.gz (od Linuksa 2.6)
       Plik pokazuje opcje konfiguracyjne, które były użyte do zbudowania
       aktualnie działającego jądra, w tym samym formacie, jaki jest
       używany przez plik .config, który jest wynikiem konfiguracji jądra
       (używając make xconfig, make config i podobnych poleceń).
       Zawartość pliku jest skompresowana; można ją odczytać lub wyszukać
       za pomocą zcat(1) i zgrep(1). Tak długo jak nie zostały dokonane
       zmiany w poniższym pliku, zawartość /proc/config.gz jest taka sama
       jak ta udostępniona przez:

         cat /lib/modules/$(uname -r)/build/.config

       /proc/config.gz jest udostępniany wyłącznie wtedy, gdy jądro jest
       skonfigurowane z CONFIG_IKCONFIG_PROC.

    /proc/crypto
       A list of the ciphers provided by the kernel crypto API. For
       details, see the kernel Linux Kernel Crypto API documentation
       available under the kernel source directory Documentation/crypto/
       (or Documentation/DocBook before 4.10; the documentation can be
       built using a command such as make htmldocs in the root directory
       of the kernel source tree).

    /proc/cpuinfo
       Jest to zbiór elementów zależnych od CPU i architektury systemu;
       dla każdej wspieranej architektury jest inna lista. Dwa popularne
       wpisy to: processor, który udostępnia numer CPU oraz bogomips;
       jest to stała systemowa, wyliczona podczas inicjalizacji jądra.
       Maszyny SMP zawierają informacje o każdym z procesorów. Polecenie
       lscpu(1) zbiera ich informacje z tego pliku.

    /proc/devices
       Listing tekstowy numerów głównych oraz grup urządzeń. Może to
       służyć skryptom MAKEDEV do zachowania spójności z jądrem.

    /proc/diskstats (od wersji Linuksa 2.5.69)
       Plik zawiera statystyki operacji wejścia/wyjścia dla każdego
       urządzenia dyskowego. Dalsze informacje można znaleźć w pliku
       Documentation/iostats.txt w źródłach jądra Linux.

    /proc/dma
       Jest listą zarejestrowanych i używanych kanałów DMA (direct memory
       access) szyny ISA.

    /proc/driver
       Pusty podkatalog.

    /proc/execdomains
       Lista domen uruchamiania (wcieleń ABI [Application Binary
       Interface - przyp. tłum.]).

    /proc/fb
       Informacje o buforze ramki, o ile podczas kompilacji jądra
       zdefiniowano CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Tekstowa lista systemów plików obsługiwanych przez jądro, a
       konkretnie systemów plików, które zostały wkompilowane w jądro lub
       których moduły jądra są obecnie załadowane (patrz również
       filesystems(5)). Jeśli system plików jest oznaczony jako "nodev"
       oznacza to, że nie wymaga on zamontowania urządzenia blokowego
       (np. jest to wirtualny lub sieciowy system plików).

       Plik ten może być niekiedy użyty przez mount(8), gdy nie podano
       systemów plików i nie potrafi on określić typu systemu plików.
       Próbowane są wówczas systemy plików wypisane w tym pliku (poza
       systemami z oznaczeniem "nodev").

    /proc/fs
       Zawiera podkatalogi, które w kolejności zawierają pliki z
       informacjami o (pewnych) zamontowanych systemach plików.

    /proc/ide
       Katalog ten istnieje w systemach zawierających magistralę IDE.
       Zawiera po jednym katalogu dla każdego kanału IDE oraz dla
       przyłączonych urządzeń. Wśród plików są:

         cache       buffer size in KB
         capacity      number of sectors
         driver       driver version
         geometry      physical and logical geometry
         identify      in hexadecimal
         media       media type
         model       manufacturer's model number
         settings      drive settings
         smart_thresholds  IDE disk management thresholds (in hex)
         smart_values    IDE disk management values (in hex)

       Dostęp do tych informacji w przyjaznym formacie umożliwia program
       narzędziowy hdparm(8).

    /proc/interrupts
       Plik jest używany do zapisania liczby przerwań na procesor na
       urządzenie wejścia/wyjścia. Od Linuksa 2.6.24, przynajmniej do
       architektur i386 i x86-64 zawiera on również przerwania
       wewnętrznosystemowe (to znaczy nie związane z urządzeniem jako
       takim), takie jak NMI (nonmaskable interrupt), LOC (local timer
       interrupt) i do systemów SMP: TLB (TLB flush interrupt), RES
       (rescheduling interrupt), CAL (remote function call interrupt),
       mogą również występować inne. Formatowanie jest bardzo czytelne do
       odczytu, wykonane w ASCII.

    /proc/iomem
       Odwzorowanie portów we/wy w pamięci w Linuksie 2.4.

    /proc/ioports
       Jest to lista obecnie zarejestrowanych i używanych obszarów portów
       we/wy.

    /proc/kallsyms (od wersji Linuksa 2.5.71)
       Zawiera wyeksportowane przez jądro definicje symboli, które są
       używane przez narzędzia modules(X) do dynamicznego podłączania
       ładowanych modułów. W wersji jądra Linux 2.5.47 i wcześniejszych
       podobny plik z troszkę odmienną zawartością był nazwany ksyms.

    /proc/kcore
       Plik ten reprezentuje pamięć fizyczną systemu i jest zachowany w
       formacie pliku core dla ELF. Korzystając z tego pseudopliku oraz z
       niezestripowanego binarnego pliku jądra (/usr/src/linux/vmlinux),
       można za pomocą GDB testować aktualny stan dowolnej struktury
       danych jądra.

       Całkowity rozmiar tego pliku to rozmiar fizycznej pamięci (RAM)
       plus 4 KiB.

    /proc/keys (od Linuksa 2.6.10)
       Patrz keyrings(7).

    /proc/key-users (od Linuksa 2.6.10)
       Patrz keyrings(7).

    /proc/kmsg
       Plik ten może służyć do odczytu komunikatów jądra, zamiast funkcji
       systemowej syslog(2). Aby odczytać ten plik, proces musi mieć
       uprawnienia superużytkownika i tylko jeden proces powinien
       dokonywać jego odczytu. Pliku tego nie należy czytać, gdy działa
       proces syslog, korzystający z funkcji systemowej syslog(2) do
       rejestrowania komunikatów jądra.

       Z tego pliku pobiera komunikaty program dmesg(1).

    /proc/kpagecgroup (od Linuksa 4.3)
       This file contains a 64-bit inode number of the memory cgroup each
       page is charged to, indexed by page frame number (see the
       discussion of /proc/[pid]/pagemap).

       Plik /proc/kpagecgroup istnieje tylko jeśli podczas kompilacji
       jądra włączono opcję CONFIG_MEMCG.

    /proc/kpagecount (od Linuksa 2.6.25)
       Plik zawiera 64-bitowy licznik wskazujący ile razy zmapowano każdą
       z ramek strony fizycznej, indeksowaną numerem ramki strony (zob.
       opis w /proc/[pid]/pagemap).

       Plik /proc/kpagecount istnieje tylko jeśli podczas kompilacji
       jądra włączono opcję CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/kpageflags (od Linuksa 2.6.25)
       Plik zawiera 64-bitowe maski odpowiadające każdej z ramek strony
       fizycznej; indeksowanej numerem ramki strony (zob. opis w
       /proc/[pid]/pagemap). Oto zestawienie poszczególnych bitów:

          0 - KPF_LOCKED
          1 - KPF_ERROR
          2 - KPF_REFERENCED
          3 - KPF_UPTODATE
          4 - KPF_DIRTY
          5 - KPF_LRU
          6 - KPF_ACTIVE
          7 - KPF_SLAB
          8 - KPF_WRITEBACK
          9 - KPF_RECLAIM
         10 - KPF_BUDDY
         11 - KPF_MMAP      (od Linuksa 2.6.31)
         12 - KPF_ANON      (od Linuksa 2.6.31)
         13 - KPF_SWAPCACHE   (od Linuksa 2.6.31)
         14 - KPF_SWAPBACKED   (od Linuksa 2.6.31)
         15 - KPF_COMPOUND_HEAD (od Linuksa 2.6.31)
         16 - KPF_COMPOUND_TAIL (od Linuksa 2.6.31)
         17 - KPF_HUGE      (od Linuksa 2.6.31)
         18 - KPF_UNEVICTABLE  (od Linuksa 2.6.31)
         19 - KPF_HWPOISON    (od Linuksa 2.6.31)
         20 - KPF_NOPAGE     (od Linuksa 2.6.31)
         21 - KPF_KSM      (od Linuksa 2.6.32)
         22 - KPF_THP      (od Linuksa 3.4)
         23 - KPF_BALLOON    (od Linuksa 3.18)
         24 - KPF_ZERO_PAGE   (od Linuksa 4.0)
         25 - KPF_IDLE      (od Linuksa 4.3)

       Więcej informacji o znaczeniu tych bitów znajduje się w pliku
       źródeł jądra Documentation/admin-guide/mm/pagemap.rst. Przed
       wersją 2.6.29 jądra KPF_WRITEBACK, KPF_RECLAIM, KPF_BUDDY i
       KPF_LOCKED nie były poprawnie zgłaszane.

       Plik /proc/kpageflags istnieje tylko jeśli podczas kompilacji
       jądra włączono opcję CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23–2.5.47)
       Patrz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       Pierwsze trzy pola w tym pliku zawierają średnie obciążenie
       (loadavg) podając informację o średniej liczbie zadań
       uruchomionych (stan R) oraz czekających na dyskowe operacje
       wejścia/wyjścia (stan D) w ciągu ostatnich 1, 5 i 15 minut. Są
       to te same wartości średniego obciążenia, które podaje uptime(1) i
       inne programy. Czwarte pole zawiera dwie liczby oddzielone od
       siebie znakiem ukośnika (/). Pierwsza z nich jest liczbą obecnie
       wykonywanych zadań (procesów, wątków). Wartość za ukośnikiem jest
       liczbą zadań, obecnych w systemie. Piąte pole zawiera PID
       najnowszego ostatnio utworzonego procesu w systemie.

    /proc/locks
       Plik ten pokazuje aktualne blokady plików (flock(2) i fcntl(2))
       oraz dzierżawy (fcntl(2)).

       An example of the content shown in this file is the following:

         1: POSIX ADVISORY READ 5433 08:01:7864448 128 128
         2: FLOCK ADVISORY WRITE 2001 08:01:7864554 0 EOF
         3: FLOCK ADVISORY WRITE 1568 00:2f:32388 0 EOF
         4: POSIX ADVISORY WRITE 699 00:16:28457 0 EOF
         5: POSIX ADVISORY WRITE 764 00:16:21448 0 0
         6: POSIX ADVISORY READ 3548 08:01:7867240 1 1
         7: POSIX ADVISORY READ 3548 08:01:7865567 1826 2335
         8: OFDLCK ADVISORY WRITE -1 08:01:8713209 128 191

       The fields shown in each line are as follows:

       (1) The ordinal position of the lock in the list.

       (2) The lock type. Values that may appear here include:

         FLOCK This is a BSD file lock created using flock(2).

         OFDLCK This is an open file description (OFD) lock created
             using fcntl(2).

         POSIX This is a POSIX byte-range lock created using fcntl(2).

       (3) Among the strings that can appear here are the following:

         ADVISORY
             This is an advisory lock.

         MANDATORY
             This is a mandatory lock.

       (4) The type of lock. Values that can appear here are:

         READ  This is a POSIX or OFD read lock, or a BSD shared lock.

         WRITE This is a POSIX or OFD write lock, or a BSD exclusive
             lock.

       (5) The PID of the process that owns the lock.

         Because OFD locks are not owned by a single process (since
         multiple processes may have file descriptors that refer to the
         same open file description), the value -1 is displayed in this
         field for OFD locks. (Before kernel 4.14, a bug meant that
         the PID of the process that initially acquired the lock was
         displayed instead of the value -1.)

       (6) Three colon-separated subfields that identify the major and
         minor device ID of the device containing the filesystem where
         the locked file resides, followed by the inode number of the
         locked file.

       (7) The byte offset of the first byte of the lock. For BSD locks,
         this value is always 0.

       (8) The byte offset of the last byte of the lock. EOF in this
         field means that the lock extends to the end of the file. For
         BSD locks, the value shown is always EOF.

       Since Linux 4.9, the list of locks shown in /proc/locks is
       filtered to show just the locks for the processes in the PID
       namespace (see pid_namespaces(7)) for which the /proc filesystem
       was mounted. (In the initial PID namespace, there is no filtering
       of the records shown in this file.)

       The lslocks(8) command provides a bit more information about each
       lock.

    /proc/malloc (tylko do wersji 2.2 Linuksa włącznie)
       Ten plik istnieje tylko jeśli podczas kompilacji zdefiniowano
       CONFIG_DEBUG_MALLOC.

    /proc/meminfo
       Plik zawiera statystyki nt. użycia pamięci w systemie. Używa go
       free(1) do wskazania wielkości wolnej i użytej pamięci (zarówno
       fizycznej jak i wymiany) w systemie jak również pamięci dzielonej
       i buforów używanych przez jądro. Każdy wiersz składa się z nazwy
       parametru, dwukropka, wartości parametru i opcjonalnej jednostki
       pomiaru (np. "kB"). Poniższa lista opisuje nazwy parametrów i
       format wymagany do odczytu wartości pól. Z wyjątkiem wyraźnie
       wskazanych pól, wszystkie są obecne od co najmniej Linuksa 2.6.0.
       Część pól jest wyświetlanych tylko jeśli jądro zostało
       skonfigurowane z pewnymi opcjami, te zależności zaznaczono wówczas
       w opisie.

       MemTotal %lu
           Całkowity użyteczny RAM (tzn. pamięć fizyczna RAM - kilka
           zarezerwowanych bitów i kod binarny jądra).

       MemFree %lu
           Suma LowFree+HighFree.

       MemAvailable %lu (od Linuksa 3.14)
           Przybliżona wartość dostępnej pamięci do uruchamiania
           nowych aplikacji, bez pamięci wymiany.

       Buffers %lu
           Relatywnie tymczasowe miejsce przechowywania surowych
           bloków dyskowych które nie powinno być zbyt duże (rzędu 20
           MB).

       Cached %lu
           Bufor w pamięci przeznaczony na plik odczytane z dysku
           (bufora strony). Nie obejmuje SwapCached.

       SwapCached %lu
           Pamięć, która została przeniesiona do pamięci wymiany jest
           później pobierana do pamięci i pozostawiana jednocześnie w
           pliku wymiany (jeśli jest duże zapotrzebowanie na pamięć,
           te strony nie muszą być ponownie przenoszone do pamięci
           wymiany, ponieważ już znajdują się w pliku wymiany. Unika
           się w ten sposób zbędnych operacji wejścia/wyjścia).

       Active %lu
           Pamięć która była ostatnio używana. Z reguły nie jest
           odzyskiwana poza absolutnie koniecznymi przypadkami.

       Inactive %lu
           Pamięć która była ostatnio słabiej używana. Nadaje się w
           większym stopniu do odzyskania do innych celów.

       Active(anon) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Inactive(anon) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Active(file) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Inactive(file) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Unevictable %lu (od Linuksa 2.6.28)
           (Od Linuksa 2.6.28 do 2.6.30 wymagane było
           CONFIG_UNEVICTABLE_LRU) [do udokumentowania]

       Mlocked %lu (od Linuksa 2.6.28)
           (Od Linuksa 2.6.28 do 2.6.30 wymagane było
           CONFIG_UNEVICTABLE_LRU) [do udokumentowania]

       HighTotal %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) Całkowita
           wielkość pamięci highmem. Jest to pamięć powyżej ~860 MB
           pamięci fizycznej. Obszary highmem są przeznaczone do
           użycia przez programy w przestrzeni użytkownika lub przez
           bufor strony. Jądro musi używać pewnych sztuczek aby
           uzyskać dostęp do tej pamięci, co czyni dostęp wolniejszym
           niż do pamięci lowmem.

       HighFree %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) Wielkość
           wolnej pamięci highmem.

       LowTotal %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) Wielkość
           całkowita pamięci lowmem. Lowmem to pamięć którą można użyć
           do tych samych celów co highmem, lecz jest również dostępna
           dla wewnętrznych struktur danych jądra. Jest to między
           innymi miejsce, gdzie przydzielane jest wszystko ze Slab.
           Gdy zabraknie pamięci lowmem należy się spodziewać złych
           wiadomości.

       LowFree %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) Wielkość
           wolnej pamięci lowmem.

       MmapCopy %lu (od Linuksa 2.6.29)
           (wymagane jest CONFIG_MMU) [do udokumentowania]

       SwapTotal %lu
           Całkowita wielkość dostępnej pamięci wymiany.

       SwapFree %lu
           Wielkość aktualnie nieużywanej pamięci wymiany.

       Dirty %lu
           Pamięć czekająca na ponowny zapis na dysk.

       Writeback %lu
           Pamięć zapisywana obecnie na dysk.

       AnonPages %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Strony nie mające zapasu w postaci pliku zmapowane do tabel
           stron w przestrzeni użytkownika.

       Mapped %lu
           Pliki które zostały zmapowane do pamięci (za pomocą
           mmap(2)) np. biblioteki.

       Shmem %lu (od Linuksa 2.6.32)
           Amount of memory consumed in tmpfs(5) filesystems.

       KReclaimable %lu (od Linuksa 4.20)
           Kernel allocations that the kernel will attempt to reclaim
           under memory pressure. Includes SReclaimable (below), and
           other direct allocations with a shrinker.

       Slab %lu
           Wewnętrzny bufor jądra przeznaczony na jego struktury
           danych. (Patrz slabinfo(5).)

       SReclaimable %lu (od Linuksa 2.6.19)
           Część Slab, która może być przypisana ponownie, taka jak
           pamięć podręczna.

       SUnreclaim %lu (od Linuksa 2.6.19)
           Część Slab niemogąca być przypisana ponownie przy małej
           ilości pamięci.

       KernelStack %lu (od Linuksa 2.6.32)
           Wielkość pamięci przypisana do stosów jądra.

       PageTables %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Wielkość pamięci przypisana do najniższego poziomu tabel
           stron.

       Quicklists %lu (od Linuksa 2.6.27)
           (wymagane jest CONFIG_QUICKLIST) [do udokumentowania]

       NFS_Unstable %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Strony NFS wysłane do serwera, lecz jeszcze nie wprowadzone
           na stabilny nośnik.

       Bounce %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Pamięć używana do urządzenia blokowego "bounce buffer".

       WritebackTmp %lu (od Linuksa 2.6.26)
           Pamięć używana przez FUSE do tymczasowych buforów pamięci z
           buforowaniem zapisu.

       CommitLimit %lu (od Linuksa 2.6.10)
           Jest to całkowita wielkość pamięci dostępnej obecnie do
           przydzielenia w systemie wyrażona w kilobajtach. Limit jest
           przestrzegany jedynie gdy włączono ścisłe rozliczanie
           overcommitu (tryb 2 w /proc/sys/vm/overcommit_memory).
           Limit jest obliczany na podstawie wzoru opisanego przy
           /proc/sys/vm/overcommit_memory. Więcej informacji znajduje
           się w pliku źródeł jądra
           Documentation/vm/overcommit-accounting.rst.

       Committed_AS %lu
           Wielkość pamięci obecnie przypisanej w systemie. Jest to
           suma pamięci zaalokowanej przez procesy, nawet jeśli jej
           jeszcze nie "użyły". Proces alokujący 1 GB pamięci (za
           pomocą malloc(3) lub podobnej konstrukcji), używający
           jedynie 300 MB pamięci, będzie pokazywał użycie tych 300 MB
           pamięci, nawet jeśli przydzielił przestrzeń adresową dla
           całego 1 GB.

           Ten 1 GB to pamięć "zatwierdzona" przez VM, która może być
           użyta przez tę aplikację w dowolnym czasie. Gdy włączone
           jest ścisły overcommit (tryb 2 w
           /proc/sys/vm/overcommit_memory) alokacja która
           przekroczyłaby CommitLimit jest niedozwolona. Jest to
           przydatne do zagwarantowania, że proces nie zawiedzie z
           powodu braku pamięci po jej poprawnym przydzieleniu.

       VmallocTotal %lu
           Całkowity rozmiar obszaru pamięci vmalloc.

       VmallocUsed %lu
           Amount of vmalloc area which is used. Since Linux 4.4,
           this field is no longer calculated, and is hard coded as 0.
           See /proc/vmallocinfo.

       VmallocChunk %lu
           Largest contiguous block of vmalloc area which is free.
           Since Linux 4.4, this field is no longer calculated and is
           hard coded as 0. See /proc/vmallocinfo.

       HardwareCorrupted %lu (od Linuksa 2.6.32)
           (wymagane jest CONFIG_MEMORY_FAILURE) [do udokumentowania]

       LazyFree %lu (od Linuksa 4.12)
           Shows the amount of memory marked by madvise(2) MADV_FREE.

       AnonHugePages %lu (od Linuksa 2.6.38)
           (wymagane jest CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) Duże strony nie
           mające zapasu w postaci pliku zmapowane do tabel stron w
           przestrzeni użytkownika.

       ShmemHugePages %lu (od Linuksa 4.8)
           (CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is required.) Memory used by
           shared memory (shmem) and tmpfs(5) allocated with huge
           pages.

       ShmemPmdMapped %lu (od Linuksa 4.8)
           (CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE is required.) Shared memory
           mapped into user space with huge pages.

       CmaTotal %lu (od Linuksa 3.1)
           Łącznie stron CMA (Contiguous Memory Allocator) (wymagane
           jest CONFIG_CMA).

       CmaFree %lu (od Linuksa 3.1)
           Wolne strony CMA (Contiguous Memory Allocator) (wymagane
           jest CONFIG_CMA)

       HugePages_Total %lu
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Rozmiar puli dużych
           stron.

       HugePages_Free %lu
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Liczba dużych stron w
           puli, które nie są jeszcze przydzielone.

       HugePages_Rsvd %lu (od Linuksa 2.6.17)
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Jest to liczba dużych
           stron które przeznaczono do przydzielenia z puli, lecz
           jeszcze jej nie przeprowadzono. Zarezerwowane duże strony
           gwarantują, że aplikacja będzie w stanie przypisać taką
           stronę w razie błędu.

       HugePages_Surp %lu (od Linuksa 2.6.24)
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Jest to liczba dużych
           stron z puli powyżej wartości /proc/sys/vm/nr_hugepages.
           Maksymalna liczba nadwyżki dużych stron jest kontrolowana
           przez /proc/sys/vm/nr_overcommit_hugepages.

       Hugepagesize %lu
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Rozmiar dużych stron.

       DirectMap4k %lu (od Linuksa 2.6.27)
           Liczba bajtów RAM-u liniowo przypisanych przez jądro w
           stronach 4 kB (x86).

       DirectMap4M %lu (od Linuksa 2.6.27)
           Liczba bajtów RAM-u liniowo przypisanych przez jądro w
           stronach 4 MB (x86 z włączonym CONFIG_X86_64 lub
           CONFIG_X86_PAE).

       DirectMap2M %lu (od Linuksa 2.6.27)
           Liczba bajtów RAM-u liniowo przypisanych przez jądro w
           stronach 2 MB (x86 bez włączonego CONFIG_X86_64 ani
           CONFIG_X86_PAE).

       DirectMap1G %lu (od Linuksa 2.6.27)
           (x86 z włączonym CONFIG_X86_64 i CONFIG_X86_DIRECT_GBPAGES)

    /proc/modules
       Tekstowa lista modułów, które załadowano w systemie. Zobacz także
       lsmod(8).

    /proc/mounts
       Przed jądrem 2.4.19 plik ten był listą wszystkich systemów plików
       zamontowanych aktualnie w systemie. Wraz z wprowadzeniem
       przestrzeni nazw montowań przydzielanych dla procesu w Linuksie
       2.4.19 (zob. mount_namespaces(7)), plik ten stał się dowiązaniem
       do /proc/self/mounts, który zawiera listę punktów montowań we
       własnej przestrzeni nazw montowań procesu. Format tego pliku jest
       opisany w fstab(5).

    /proc/mtrr
       Memory Type Range Registers. See the Linux kernel source file
       Documentation/x86/mtrr.txt (or Documentation/mtrr.txt before Linux
       2.6.28) for details.

    /proc/net
       This directory contains various files and subdirectories
       containing information about the networking layer. The files
       contain ASCII structures and are, therefore, readable with cat(1).
       However, the standard netstat(8) suite provides much cleaner
       access to these files.

       With the advent of network namespaces, various information
       relating to the network stack is virtualized (see
       network_namespaces(7)). Thus, since Linux 2.6.25, /proc/net is a
       symbolic link to the directory /proc/self/net, which contains the
       same files and directories as listed below. However, these files
       and directories now expose information for the network namespace
       of which the process is a member.

    /proc/net/arp
       Zawiera zrzut tabeli ARP jądra używanej do rozwiązywania adresów,
       w czytelnej postaci ASCII. Pokazane zostaną zarówno wyuczone
       dynamicznie, jak i wstępnie zaprogramowane wpisy w tabeli ARP.
       Format jest następujący:

         IP address   HW type  Flags   HW address     Mask  Device
         192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
         192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

       Gdzie "IP address" jest adresem IPv4 maszyny, a "HW type" jest
       rodzajem sprzętu wg RFC 826. "Flags" są to wewnętrzne znaczniki
       struktury ARP (zdefiniowane w /usr/include/linux/if_arp.h), a "HW
       address" jest odwzorowaniem adresu IP w warstwie fizycznej, jeśli
       jest ono określone.

    /proc/net/dev
       Pseudoplik dev zawiera informacje o stanie urządzenia sieciowego.
       Zawierają one liczbę otrzymanych i wysłanych pakietów, liczbę
       błędów i kolizji oraz inne podstawowe statystyki. Informacje te są
       wykorzystywane przez program ifconfig(8) do informowania o stanie
       urządzenia. Format jest następujący:

       Inter-|  Receive                        | Transmit
        face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
         lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
        eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
        ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
        tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

    /proc/net/dev_mcast
       Zdefiniowany w /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:

         indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
         2  eth0      1   0   01005e000001
         3  eth1      1   0   01005e000001
         4  eth2      1   0   01005e000001

    /proc/net/igmp
       Internetowy Protokół Zarządzania Grupami. Zdefiniowany w
       /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Plik ten ma ten sam format, co plik arp i zawiera aktualną bazę
       odwrotnych odwzorowań, używaną do udostępniania usług odwrotnego
       poszukiwania adresów rarp(8). Jeśli RARP nie jest skonfigurowane w
       jądrze, to plik ten nie będzie istniał.

    /proc/net/raw
       Zawiera zrzut tabeli gniazd surowych (RAW). Większość informacji
       nie jest przeznaczona do użytku innego niż odpluskwiania. Wartość
       "sl" jest slotem mieszania jądra dla gniazda, "local_address" jest
       parą składającą się z lokalnego adresu i numeru protokołu. "st"
       jest stanem wewnętrznym gniazda. "tx_queue" i "rx_queue" są
       kolejkami danych przychodzących i wychodzących, w sensie zużycia
       pamięci jądra. Pola "tr", "tm->when" i "rexmits" nie są używane
       przez gniazda surowe. Pole "uid" zawiera efektywny UID twórcy
       gniazda.

    /proc/net/snmp
       Ten plik zawiera dane ASCII potrzebne bazom agenta SNMP
       zarządzającym informacjami o IP, ICMP, TCP i UDP.

    /proc/net/tcp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd TCP. Wiele informacji nie przydaje się
       do użytku poza odpluskwianiem. Wartość "sl" jest slotem mieszania
       jądra dla gniazda, "local_address" jest parą składającą się z
       lokalnego adresu i numeru portu. "rem_address" jest parą
       składającą się ze zdalnego adresu i numeru portu (jeśli gniazdo
       jest podłączone). "St" jest stanem wewnętrznym gniazda. "tx_queue"
       i "rx_queue" są kolejkami danych przychodzących i wychodzących w
       sensie zużycia pamięci jądra. Pola "tr", "tm-when" i "rexmits"
       zawierają wewnętrzne informacje o stanie gniazda w jądrze i są
       przydatne tylko do odpluskwiania. Pole "uid" zawiera efektywny UID
       twórcy gniazda.

    /proc/net/udp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd UDP. Wiele informacji nie przydaje się
       do użytku poza odpluskwianiem. Wartość "sl" jest slotem mieszania
       jądra dla gniazda, "local_address" jest parą składającą się z
       lokalnego adresu i numeru portu. "rem_address" jest parą
       składającą się ze zdalnego adresu i numeru portu (jeśli gniazdo
       jest podłączone). "st" jest stanem wewnętrznym gniazda. "tx_queue"
       i "rx_queue" są kolejkami danych przychodzących i wychodzących w
       sensie zużycia pamięci jądra. Pola "tr", "tm-when" i "rexmits" nie
       są używane w gniazdach UDP. Pole "uid" zawiera efektywny UID
       twórcy gniazda. Format jest następujący:

       sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
        1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
        1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
        1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

    /proc/net/unix
       Wymienia gniazda domeny UNIX, obecne w systemie oraz ich stan.
       Format jest następujący:

       Num RefCount Protocol Flags  Type St Inode Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03  42
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 1948 /dev/printer

       Występują następujące pola:

       Num:   numer slotu tabeli jądra.

       RefCount: numer użytkowników gniazda.

       Protocol: obecnie zawsze 0.

       Flags:  wewnętrzne flagi jądra przechowujące status gniazda.

       Type:   typ gniazda. Dla gniazd SOCK_STREAM jest to 0001; dla
            gniazd SOCK_DGRAM jest to 0002, a dla gniazd
            SOCK_SEQPACKET jest to 0005.

       St:    wewnętrzny stan gniazda.

       Inode:  the inode number of the socket.

       Path:   the bound pathname (if any) of the socket. Sockets in
            the abstract namespace are included in the list, and are
            shown with a Path that commences with the character '@'.

    /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue
       Plik zawiera informacji o kolejkowaniu netfilter w przestrzeni
       użytkownika. Każdy wiersz reprezentuje kolejkę. Kolejki które nie
       zostały wpisane z przestrzeni użytkownika nie są pokazywane.

           1  4207   0 2 65535   0   0    0 1
          (1)  (2)  (3)(4) (5)  (6)  (7)   (8)

       Pola w każdym wierszu są następujące:

       (1) Identyfikator kolejki. Pasuje on do tego co określono w
          opcjach --queue-num lub --queue-balance do celu NFQUEUE
          iptables(8). Zob. iptables-extensions(8) aby uzyskać więcej
          informacji.

       (2) Identyfikator portu netlink zapisanego do kolejki.

       (3) Liczba pakietów obecnie zakolejkowanych i czekających na
          przetworzenie przez aplikację.

       (4) Tryb kopiowania kolejki. Jest to albo (tylko metadane) lub 2
          (kopiuje również właściwe dane do przestrzeni użytkownika).

       (5) Zakres kopii, tj. maksymalna wartość bajtów pakietu
          właściwych danych jaka powinna być skopiowana do przestrzeni
          użytkownika.

       (6) Porzucone kolejki. Liczba pakietów, które musiały
          zostać porzucone przez jądra, ponieważ zbyt dużo pakietów
          czekało już na przestrzeń użytkownika na odesłanie
          obowiązkowych poleceń akceptuj/porzuć.

       (7) Porzucone kolejki użytkownika. Liczba pakietów porzuconych
          wewnątrz podsystemu netlink. Takie porzucenia następują
          zwykle przy zapełnieniu odpowiedniego bufora gniazda, tj.
          przestrzeń użytkownika nie jest w stanie odpowiednio szybko
          odczytywać wiadomości.

       (8) Numer sekwencji. Każdy pakiet kolejki jest powiązany z
          (32-bitowym) monotonicznie rosnącym numerem sekwencji.
          Pokazuje to ID najnowszego skolejkowanego pakietu.

       Ostatnia liczba istnieje tylko z powodów kompatybilności i wynosi
       zawsze 1.

    /proc/partitions
       Zawiera liczby główne i poboczne każdej z partycji oraz liczby
       1024-bajtowych bloków i nazwy partycji.

    /proc/pci
       Listing wszystkich urządzeń PCI znalezionych podczas inicjalizacji
       jądra i ich konfiguracja.

       Plik został zastąpiony nowym interfejsem /proc do PCI
       (/proc/bus/pci). Stał się opcjonalny w Linuksie 2.2 (dostępny przy
       ustawieniu opcji CONFIG_PCI_OLD_PROC przy kompilacji jądra).
       Ponownie stał się nieopcjonalny w Linuksie 2.4. Następnie, został
       uznany za przestarzały w Linuksie 2.6 (był wciąż dostępny przy
       ustawieniu CONFIG_PCI_LEGACY_PROC), aż w końcu usunięto go w
       Linuksie 2.6.17.

    /proc/profile (od Linuksa 2.4)
       Plik obecny jest wyłącznie jeśli jądro zostało uruchomione z opcją
       profile=1 wiersza poleceń. Jądro udostępni informacje dotyczące
       profilowania w formacie binarnym gotowym do użycia przez
       readprofile(1). Zapis (np. pustego łańcucha) do tego pliku
       wyzeruje liczniki profilowania, a na niektórych architekturach
       zapis binarnej liczby całkowitej "mnożnika profilowania" rozmiaru
       sizeof(int) ustawi częstotliwość przerwań profilowania.

    /proc/scsi
       Katalog z pseudoplikiem scsi na pośrednim poziomie i różnymi
       podkatalogami niskopoziomowych sterowników SCSI, zawierającymi po
       jednym pliku dla każdego kontrolera SCSI w danym systemie; każdy z
       nich podaje stan jakiejś części podsystemu we/wy SCSI. Pliki te
       zawierają struktury ASCII i dlatego nadają się do odczytu za
       pomocą cat(1).

       Możliwy jest też zapis do niektórych z tych plików, w celu
       rekonfiguracji podsystemu, lub przełączania różnych parametrów.

    /proc/scsi/scsi
       Jest wypisaniem wszystkich znanych jądru urządzeń SCSI. Listing
       jest podobny do widzianego podczas ładowania systemu. scsi wspiera
       obecnie tylko polecenie add-single-device umożliwiające rootowi
       dodanie do listy znanych urządzeń urządzenia włączonego na gorąco.

       Polecenie

         echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' > /proc/scsi/scsi

       spowoduje, że kontroler scsi1 przeprowadzi skanowanie kanału SCSI
       0 w poszukiwaniu urządzenia o ID 5 i LUN 0. Jeśli już istnieje
       urządzenie o takim adresie, lub adres jest nieprawidłowy, zostanie
       zwrócony błąd.

    /proc/scsi/[nazwa-sterownika]
       [nazwa-sterownika] może obecnie być jedną z: NCR53c7xx, aha152x,
       aha1542, aha1740, aic7xxx, buslogic, eata_dma, eata_pio, fdomain,
       in2000, pas16, qlogic, scsi_debug, seagate, t128, u15-24f,
       ultrastore, or wd7000. Ukazują się te z katalogów, dla których
       odpowiednie sterowniki zarejestrowały przynajmniej jeden kontroler
       SCSI. Każdy katalog zawiera jeden plik dla każdego
       zarejestrowanego kontrolera. Każdy z plików kontrolera ma nazwę
       odpowiadającą numerowi kontrolera, przyznanemu podczas jego
       inicjacji.

       Czytanie tych plików zwykle pokaże konfigurację sterownika i
       kontrolera, statystyki itp.

       Pisanie do tych plików umożliwia różne operacje na różnych
       kontrolerach. Na przykład za pomocą poleceń latency i nolatency
       root może uaktywniać lub deaktywować kod pomiaru czasu oczekiwania
       dla poleceń (command latency) w sterowniku eata_dma. Za pomocą
       poleceń lockup i unlock root może sterować symulowanym przez
       sterownik scsi_debug blokowaniem magistrali.

    /proc/self
       Ten katalog odnosi się do procesu korzystającego z systemu plików
       /proc i jest identyczny z katalogiem w /proc o nazwie będącej jego
       PID-em.

    /proc/slabinfo
       Information about kernel caches. See slabinfo(5) for details.

    /proc/stat
       statystyki jądra/systemu. Różnią się pomiędzy architekturami.
       Wśród wspólnych wpisów są:

       cpu 10132153 290696 3084719 46828483 16683 0 25195 0 175628 0
       cpu0 1393280 32966 572056 13343292 6130 0 17875 0 23933 0
           The amount of time, measured in units of USER_HZ (1/100ths
           of a second on most architectures, use sysconf(_SC_CLK_TCK)
           to obtain the right value), that the system ("cpu" line) or
           the specific CPU ("cpuN" line) spent in various states:

           user  (1) Czas spędzony w trybie użytkownika.

           nice  (2) Czas spędzony w trybie użytkownika z niskim
              priorytetem (nice).

           system (3) Czas spędzony w trybie systemowym.

           idle  (4) Czas wykorzystany na zadanie bezczynności.
              Wartość powinna wynosić USER_HZ razy drugi wpis w
              pseudopliku /proc/uptime.

           iowait (od Linuksa 2.5.41)
              (5) Time waiting for I/O to complete. This value is
              not reliable, for the following reasons:

              1. The CPU will not wait for I/O to complete; iowait
                is the time that a task is waiting for I/O to
                complete. When a CPU goes into idle state for
                outstanding task I/O, another task will be
                scheduled on this CPU.

              2. On a multi-core CPU, the task waiting for I/O to
                complete is not running on any CPU, so the iowait
                of each CPU is difficult to calculate.

              3. The value in this field may decrease in certain
                conditions.

           irq (od Linuksa 2.6.0)
              (6) Czas obsługi przerwań.

           softirq (od Linuksa 2.6.0)
              (7) Czas obsługi przerwań programowych.

           steal (od Linuksa 2.6.11)
              (8) Czas "skradziony", który jest czasem spędzonym w
              innym systemie operacyjnym podczas pracy w
              środowisku zwirtualizowanym.

           guest (od Linuksa 2.6.24)
              (9) Czas spędzony podczas działania na wirtualnym
              procesorze systemu operacyjnego gościa, pod kontrolą
              jądra Linux.

           guest_nice (od Linuksa 2.6.33)
              (10) Czas spędzony podczas działania na wirtualnym
              procesorze systemu operacyjnego gościa, pod kontrolą
              jądra Linux.

       page 5741 1808
           Liczba stron, które system wstronicował i liczba tych,
           które wystronicował (z dysku).

       swap 1 0
           Liczba stron wymiany, które wniesiono i wyniesiono.

       intr 1462898
           Linia ta pokazuje licznik przerwań obsłużonych od czasu
           uruchomienia dla każdego możliwego przerwania systemowego.
           Pierwsza kolumna określa całkowitą liczbę wszystkich
           obsłużonych przerwań w tym nienumerowanych przerwań
           swoistych dla architektury, każda następna określa
           całkowitą wartość dla danego numerowanego przerwania.
           Nienumerowane przerwania nie są pokazywane, jedynie
           sumowane do całości.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,disk_idx):(noinfo, read_io_ops, blks_read,
           write_io_ops, blks_written)
           (tylko Linux 2.4)

       ctxt 115315
           Liczba przełączeń kontekstu, które przeszedł system.

       btime 769041601
           Czas uruchomienia systemu, w sekundach od epoki: 1970-01-01
           00:00:00 +0000 (UTC).

       processes 86031
           Liczba rozwidleń procesów od uruchomienia systemu.

       procs_running 6
           Liczba procesów w stanie runnable (Linux 2.5.45 i
           późniejsze).

       procs_blocked 2
           Liczba procesów oczekujących na zakończenie operacji
           wejścia/wyjścia (Linux 2.5.45 i późniejsze).

       softirq 229245889 94 60001584 13619 5175704 2471304 28 51212741
       59130143 0 51240672
           This line shows the number of softirq for all CPUs. The
           first column is the total of all softirqs and each
           subsequent column is the total for particular softirq.
           (Linux 2.6.31 onward.)

    /proc/swaps
       Używane obszary wymiany. Zobacz także swapon(8).

    /proc/sys
       This directory (present since 1.3.57) contains a number of files
       and subdirectories corresponding to kernel variables. These
       variables can be read and in some cases modified using the /proc
       filesystem, and the (deprecated) sysctl(2) system call.

       Wartości łańcuchów mogą się kończyć albo "\0

       Liczby całkowite i długie wartości mogą być zapisane albo
       dziesiętnie, albo szesnastkowo (np. 0x3FFF). Przy zapisywaniu
       wielu liczb całkowitych lub długich wartości można je
       rozdzielić dowolnym z następujących białych znaków: " ", "\t", lub
       "\n". Użycie innych separatorów wywoła błąd EINVAL.

    /proc/sys/abi (od Linuksa 2.4.10)
       Plik może zawierać pliki z binarnymi informacjami aplikacji.
       Dalsze informacje można znaleźć w pliku
       Documentation/sysctl/abi.txt w źródłach jądra Linux.

    /proc/sys/debug
       Ten katalog może być pusty.

    /proc/sys/dev
       Ten katalog zawiera informacje specyficzne dla poszczególnych
       urządzeń. (np. dev/cdrom/info). W niektórych systemach może być
       pusty.

    /proc/sys/fs
       Katalog zawierający pliki i podkatalogi do zmiennych jądra
       związanych z systemami plików.

    /proc/sys/fs/aio-max-nr and /proc/sys/fs/aio-nr (since Linux 2.6.4)
       aio-nr is the running total of the number of events specified by
       io_setup(2) calls for all currently active AIO contexts. If
       aio-nr reaches aio-max-nr, then io_setup(2) will fail with the
       error EAGAIN. Raising aio-max-nr does not result in the
       preallocation or resizing of any kernel data structures.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Documentation for files in this directory can be found in the
       Linux kernel source in the file
       Documentation/admin-guide/binfmt-misc.rst (or in
       Documentation/binfmt_misc.txt on older kernels).

    /proc/sys/fs/dentry-state (od Linuksa 2.2)
       Plik zawiera informacje o statusie bufora katalogu (dcache).
       Zawiera sześć liczb: nr_dentry, nr_unused, age_limit (wiek w
       sekundach), want_pages (strony żądane przez system) i dwie
       nieużywane wartości.

       * nr_dentry jest liczbą przydzielonych dentries (wpisów dcache).
        To pole jest nieużywane w Linuksie 2.2.

       * nr_unused jest liczbą nieużywanych dentries.

       * age_limit jest wiekiem w sekundach, po którym wpisy dcache mogą
        być przydzielone ponownie, gdy jest zbyt mało pamięci.

       * want_pages jest niezerowa, gdy jądro wywołało
        shrink_dcache_pages(), ale dcache nie zostały jeszcze przycięte.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Plik ten może służyć do wyłączania lub włączania interfejsu
       dnotify opisanego w fcntl(2) dla całego systemu. Wartość 0 w tym
       pliku wyłącza interfejs, a wartość 1 go włącza.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Zawiera maksymalną liczbę buforowanych wpisów kwot dyskowych. W
       niektórych (2.4) systemach nie występuje. Gdy liczba wolnych
       zbuforowanych kwot dyskowych jest bardzo mała, a jest przerażająca
       liczba jednoczesnych użytkowników systemu, może istnieć potrzeba
       zwiększenia tego ograniczenia.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Zawiera liczbę przydzielonych wpisów kwot dyskowych oraz liczbę
       wolnych wpisów kwot dyskowych.

    /proc/sys/fs/epoll (od Linuksa 2.6.28)
       Katalog zawiera plik max_user_watches, którego można użyć, aby
       ograniczyć ilość pamięci jądra używanej przez interfejs epoll.
       Więcej szczegółów można znaleźć w epoll(7).

    /proc/sys/fs/file-max
       This file defines a system-wide limit on the number of open files
       for all processes. System calls that fail when encountering this
       limit fail with the error ENFILE. (See also setrlimit(2), which
       can be used by a process to set the per-process limit,
       RLIMIT_NOFILE, on the number of files it may open.) If you get
       lots of error messages in the kernel log about running out of file
       handles (open file descriptions) (look for "VFS: file-max limit
       <number> reached"), try increasing this value:

         echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

       Procesy uprzywilejowane (CAP_SYS_ADMIN) mogą przesłonić limit
       file-max.

    /proc/sys/fs/file-nr
       This (read-only) file contains three numbers: the number of
       allocated file handles (i.e., the number of open file
       descriptions; see open(2)); the number of free file handles; and
       the maximum number of file handles (i.e., the same value as
       /proc/sys/fs/file-max). If the number of allocated file handles
       is close to the maximum, you should consider increasing the
       maximum. Before Linux 2.6, the kernel allocated file handles
       dynamically, but it didn't free them again. Instead the free file
       handles were kept in a list for reallocation; the "free file
       handles" value indicates the size of that list. A large number of
       free file handles indicates that there was a past peak in the
       usage of open file handles. Since Linux 2.6, the kernel does
       deallocate freed file handles, and the "free file handles" value
       is always zero.

    /proc/sys/fs/inode-max (obecny jedynie do Linuksa 2.2)
       Ten plik zawiera maksymalną liczbę i-węzłów w pamięci. Wartość ta
       powinna być 3–4 razy większa niż wartość w file-max, gdyż stdin,
       stdout i gniazda sieciowe również potrzebują i-węzłów, aby można
       było na nich operować. Gdy systematycznie brakuje i-węzłów,
       istnieje potrzeba zwiększenia tej wartości.

       Od jądra Linux 2.4 nie występuje statyczny limit liczby i-węzłów,
       w związku z czym usunięto ten plik.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Zawiera dwie pierwsze wartości z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Plik zawiera siedem liczb: nr_inodes, nr_free_inodes, preshrink i
       cztery nieużywane wartości (wynoszące zawsze zero).

       nr_inodes jest liczbą przydzielonych przez system i-węzłów.
       nr_free_inodes jest liczbą wolnych i-węzłów.

       preshrink jest niezerowe, gdy nr_inodes > inode-max i gdy system
       musi przyciąć listę i-węzłów zamiast przydzielić ich więcej; od
       Linuksa 2.4 to pole jest wartością - atrapą (wynosi zawsze zero).

    /proc/sys/fs/inotify (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Ten katalog zawiera pliki max_queued_events, max_user_instances i
       max_user_watches, których można użyć, aby ograniczyć ilość pamięci
       jądra używanej przez interfejs inotify. Więcej szczegółów można
       znaleźć w inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       Określa okres ulgi, przez jaki jądro zapewnia procesowi utrzymanie
       dzierżawy pliku (fcntl(2)), a po którym wyśle do tego procesu
       sygnał zawiadamiający go, że inny proces oczekuje na otwarcie
       pliku. Jeśli utrzymujący dzierżawę nie usunie jej lub nie
       ograniczy swoich praw do niej w przeciągu tego czasu, jądro wymusi
       zerwanie dzierżawy.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       Ten plik może służyć do ogólnosystemowego włączania lub wyłączania
       dzierżaw plików (fcntl(2)). Gdy plik ten zawiera wartość 0,
       dzierżawy są wyłączone. Wartość niezerowa włącza dzierżawy.

    /proc/sys/fs/mount-max (od Linuksa 4.9)
       The value in this file specifies the maximum number of mounts that
       may exist in a mount namespace. The default value in this file is
       100,000.

    /proc/sys/fs/mqueue (od wersji Linuksa 2.6.6)
       Ten katalog zawiera pliki msg_max, msgsize_max i queues_max,
       kontrolujące zasoby używane przez kolejki komunikatów POSIX.
       Szczegółowe informacje można znaleźć w mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/nr_open (od Linuksa 2.6.25)
       Plik ten określa pułap, do którego można podnieść limit zasobów
       RLIMIT_NOFILE (zob. getrlimit(2)). Pułap ten jest wymuszany
       zarówno na nieuprzywilejowanych i uprzywilejowanych procesach.
       Domyślną wartością w pliku jest 1048576 (przed Linuksem 2.6.25,
       pułap RLIMIT_NOFILE był zakodowany na sztywno i wynosił tyle
       samo).

    /proc/sys/fs/overflowgid and /proc/sys/fs/overflowuid
       Te pliki umożliwiają zmianę wartości ustalonego UID-u i GID-u.
       Wartością domyślną jest 65534. Niektóre systemy plików wspierają
       jedynie 16-bitowe UID-y i GID-y, podczas gdy linuksowe UID-y i
       GID-y są 32-bitowe. Gdy któryś z takich systemów plików jest
       zamontowany z możliwością zapisu, to wszystkie UID-y i GID-y
       przekraczające 65535 są zastępowane podanymi tu wartościami przed
       zapisem na dysk.

    /proc/sys/fs/pipe-max-size (od Linuksa 2.6.35)
       Patrz pipe(7).

    /proc/sys/fs/pipe-user-pages-hard (od Linuksa 4.5)
       Patrz pipe(7).

    /proc/sys/fs/pipe-user-pages-soft (od Linuksa 4.5)
       Patrz pipe(7).

    /proc/sys/fs/protected_fifos (od Linuksa 4.19)
       The value in this file is/can be set to one of the following:

       0  Writing to FIFOs is unrestricted.

       1  Don't allow O_CREAT open(2) on FIFOs that the caller doesn't
         own in world-writable sticky directories, unless the FIFO is
         owned by the owner of the directory.

       2  As for the value 1, but the restriction also applies to
         group-writable sticky directories.

       The intent of the above protections is to avoid unintentional
       writes to an attacker-controlled FIFO when a program expected to
       create a regular file.

    /proc/sys/fs/protected_hardlinks (od Linuksa 3.6)
       Gdy w pliku zapisana jest wartość 0, to w odniesieniu do tworzenia
       dowiązań zwykłych (twardych) nie wprowadza się żadnych ograniczeń
       (jest to historyczne zachowanie przed Linuksem 3.6). Gdy wartość
       wynosi 1, to dowiązania zwykłe mogą być tworzone do pliku
       docelowego jedynie wówczas, gdy spełniony jest jeden z poniższych
       warunków:

       * The calling process has the CAP_FOWNER capability in its user
         namespace and the file UID has a mapping in the namespace.

       * UID systemu plików dotyczący procesu tworzącego dowiązanie
         pasują do właściciela (UID) pliku docelowego (zgodnie z opisem
         w podręczniku credentials(7), UID systemu plików procesu jest
         zwykle taki sam jak jego efektywny UID).

       * Wszystkie poniższe warunki zostaną spełnione:

         • cel jest zwykłym plikiem,

         • plik docelowy nie ma ustawionego bitu set-user-ID,

         • plik docelowy nie ma ustawionych obu z bitów set-group-ID i
           bitu wykonywalności dla grupy,

         • wywołujący ma uprawnienie do odczytu i zapisu pliku
           docelowego (albo dzięki uprawnieniom pliku albo ze względu
           na posiadane przywileje).

       Domyślną wartością w tym pliku jest 0. Ustawienie 1 rozwiąże
       występujące od dawna problemy z bezpieczeństwem wykorzystujących
       wyścig między czasem sprawdzenia a czasem użycia dowiązania
       zwykłego, zwykle spotykanych w katalogach dostępnych do zapisu dla
       wszystkich (np. /tmp). Częstym sposobem wykorzystywania tej wady
       jest skrzyżowanie ograniczeń w uprawnieniach przy podążaniu za
       danym dowiązaniem zwykłym (np. gdy proces root podąża za
       dowiązaniem stałym utworzonym przez innego użytkownika). W
       systemach bez wydzielonych partycji, rozwiązuje się w ten sposób
       również problem nieautoryzowanych użytkowników "przypinających"
       dziurawe pliki z ustawionymi bitami set-user-ID i set-group-ID
       wobec aktualizowanych przez administratora a także dowiązywaniu do
       plików specjalnych.

    /proc/sys/fs/protected_regular (od Linuksa 4.19)
       The value in this file is/can be set to one of the following:

       0  Writing to regular files is unrestricted.

       1  Don't allow O_CREAT open(2) on regular files that the caller
         doesn't own in world-writable sticky directories, unless the
         regular file is owned by the owner of the directory.

       2  As for the value 1, but the restriction also applies to
         group-writable sticky directories.

       The intent of the above protections is similar to protected_fifos,
       but allows an application to avoid writes to an
       attacker-controlled regular file, where the application expected
       to create one.

    /proc/sys/fs/protected_symlinks (od Linuksa 3.6)
       Gdy w pliku zapisana jest wartość 0, to w odniesieniu do tworzenia
       dowiązań symbolicznych nie wprowadza się żadnych ograniczeń (jest
       to historyczne zachowanie przed Linuksem 3.6). Gdy wartość wynosi
       1, to dowiązania symboliczne mogą być tworzone jedynie gdy
       spełnione są następujące warunki:

       * UID systemu plików dotyczący procesu podążającego za
         dowiązaniem pasują do właściciela (UID) dowiązania
         symbolicznego (zgodnie z opisem w podręczniku credentials(7),
         UID systemu plików procesu jest zwykle taki sam jak jego
         efektywny UID),

       * dowiązanie nie znajduje się w katalogu dostępnych dla
         wszystkich do zapisu z bitem lepkości lub

       * dowiązanie symboliczne i katalog w którym się ono znajduje mają
         tego samego właściciela (UID)

       Wywołanie systemowe które nie podąży za dowiązaniem symbolicznym
       ze względu na powyższe ograniczenia zwróci w errno błąd EACCES.

       Domyślną wartością w tym pliku jest 0. Ustawienie 1 rozwiąże
       występujące od dawna problemy z bezpieczeństwem wykorzystujących
       wyścig między czasem sprawdzenia a czasem użycia przy uzyskiwaniu
       dostępu do dowiązań symbolicznych.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od wersji Linuksa 2.6.13)
       The value in this file is assigned to a process's "dumpable" flag
       in the circumstances described in prctl(2). In effect, the value
       in this file determines whether core dump files are produced for
       set-user-ID or otherwise protected/tainted binaries. The
       "dumpable" setting also affects the ownership of files in a
       process's /proc/[pid] directory, as described above.

       Three different integer values can be specified:

       0 (default)
           Jest to tradycyjne zachowanie (sprzed Linuksa 2.6.13).
           Zrzut pamięci nie będzie tworzony dla procesu, który
           zmienił swoje uprawnienia (wywołując seteuid(2), setgid(2)
           lub podobną funkcję albo gdy program miał ustawiony bit
           set-user-ID lub set-group-ID) albo gdy uprawnienia nadane
           plikowi binarnemu programu zabraniają jego odczytywania.

       1 ("debug")
           All processes dump core when possible. (Reasons why a
           process might nevertheless not dump core are described in
           core(5).) The core dump is owned by the filesystem user ID
           of the dumping process and no security is applied. This is
           intended for system debugging situations only: this mode is
           insecure because it allows unprivileged users to examine
           the memory contents of privileged processes.

       2 ("suidsafe")
           Zrzut pamięci programu, dla którego w normalnej sytuacji
           taki zrzut nie zostałby wykonany (patrz wyżej "0"), może
           być odczytany tylko przez administratora (root). Pozwala to
           użytkownikowi usunąć plik ze zrzutem, ale nie pozwala na
           jego odczytanie. Z powodów bezpieczeństwa w tym trybie
           pliki zrzutu nie nadpisują istniejących plików. Ten tryb
           jest odpowiedni, gdy administrator będzie chciał debugować
           problemy w naturalnym środowisku.

           Dodatkowo, od Linuksa 3.6, /proc/sys/kernel/core_pattern
           musi być absolutną ścieżką lub poleceniem potokowym (zob.
           core(5)). Do dziennika jądra zapisane zostaną ostrzeżenia,
           jeśli core_pattern nie będzie się stosowało do tych reguł i
           nie utworzy się zrzut pamięci.

       For details of the effect of a process's "dumpable" setting on
       ptrace access mode checking, see ptrace(2).

    /proc/sys/fs/super-max
       Plik steruje maksymalną liczbą superbloków, a więc i maksymalną
       liczbą systemów plików, które jądro może zamontować. Potrzeba
       zwiększenia wartości super-max występuje tylko wtedy, gdy chce się
       zamontować więcej systemów plików, niż na to pozwala aktualna
       wartość super-max.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Plik zawiera liczbę obecnie zamontowanych systemów plików.

    /proc/sys/kernel
       Katalog zawiera pliki kontrolujące wiele parametrów jądra, jak
       opisano poniżej.

    /proc/sys/kernel/acct
       This file contains three numbers: highwater, lowwater, and
       frequency. If BSD-style process accounting is enabled, these
       values control its behavior. If free space on filesystem where
       the log lives goes below lowwater percent, accounting suspends.
       If free space gets above highwater percent, accounting resumes.
       frequency determines how often the kernel checks the amount of
       free space (value is in seconds). Default values are 4, 2, and
       30. That is, suspend accounting if 2% or less space is free;
       resume it if 4% or more space is free; consider information about
       amount of free space valid for 30 seconds.

    /proc/sys/kernel/auto_msgmni (Linux w wersji od 2.6.27 do 3.18)
       W Linuksie w wersjach od 2.6.27 do 3.18, plik ten był używany do
       kontroli przeliczania wartości w /proc/sys/kernel/msgmni przy
       dodawaniu lub usuwaniu pamięci, albo przy utworzeniu/usunięciu
       przestrzeni nazw IPC. Wpisanie "1" do tego pliku włączało
       automatyczne przeliczanie msgmni (i wyzwalało przeliczanie msgmni
       w oparciu o bieżącą ilość dostępnej pamięci i liczby przestrzeni
       nazw IPC). Wpisanie "0" wyłączało automatyczne przeliczanie
       (automatyczne przeliczanie było również wyłączane, jeśli wartość
       była jawnie przypisywana do /proc/sys/kernel/msgmni). Domyślną
       wartością w auto_msgmni było 1.

       Od Linuksa 3.19, zawartość tego pliku nie ma znaczenia (ponieważ
       msgmni domyślnie ustawia się na wartość bliską maksymalnej), a
       odczyt z tego pliku zawsze zwraca wartość "0".

    /proc/sys/kernel/cap_last_cap (od Linuksa 3.2)
       Patrz capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/cap-bound (od Linuksa 2.2 do 2.6.24)
       Plik przechowuje wartość capability bounding set dla jądra
       (wyrażone jako liczba dziesiętna ze znakiem). Wartość ta jest
       mnożona (AND) bitowo z capabilities dozwolonymi dla procesu
       podczas execve(2). Poczynając od Linuksa 2.6.25 ogólnosystemowe
       capability bounding set zostało usunięte i zastąpione bounding set
       na wątek, patrz capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Patrz core(5).

    /proc/sys/kernel/core_pipe_limit
       Patrz core(5).

    /proc/sys/kernel/core_uses_pid
       Patrz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Ten plik steruje obsługą kombinacji klawiszy Ctrl-Alt-Del. Gdy w
       pliku tym znajduje się wartość 0, Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane
       i przesyłane do programu init(1) w celu wykonania wdzięcznego
       restartu. Gdy wartość jest większa od 0, reakcją Linuksa na
       Wulkanicznie Nerwowe Nękanie (Vulcan Nerve Pinch (tm)) będzie
       natychmiastowy restart, nawet bez zrzucenia zmodyfikowanych
       buforów. Uwaga: gdy program (jak np. dosemu) korzysta z "surowego"
       trybu klawiatury, Ctrl-Alt-Del jest przechwytywane przez program,
       zanim dotrze do warstwy terminalowej jądra i decyzja, co z tym
       zrobić, zależy od programu.

    /proc/sys/kernel/dmesg_restrict (od Linuksa 2.6.37)
       Wartość pliku określa użytkowników z dostępem do zawartości
       dziennika jądra (syslog). Wartość 0 nie nakłada żadnych
       ograniczeń. Wartość 1 zawęża dostęp do użytkowników
       uprzywilejowanych (zob. syslog(2)). Od Linuksa 3.4 tylko
       użytkownicy z przywilejem CAP_SYS_ADMIN mogą zmienić wartość w tym
       pliku.

    /proc/sys/kernel/domainname i /proc/sys/kernel/hostname
       Te pliki mogą służyć do ustawiania nazwy domeny i hosta NIS/YP
       maszyny dokładnie w ten sam sposób, jak za pomocą poleceń
       domainname(1) i hostname(1), np.:

         # echo 'darkstar' > /proc/sys/kernel/hostname
         # echo 'mydomain' > /proc/sys/kernel/domainname

       daje taki sam efekt, jak

         # hostname 'darkstar'
         # domainname 'mydomain'

       Należy tu zauważyć, że klasyczny darkstar.frop.org posiada nazwę
       hosta "darkstar" i domenę "frop.org" w DNS (Internetowej Usłudze
       Nazw Domen - Internet Domain Name Service), których nie należy
       mylić z domeną NIS (Sieciowej Usługi Informacyjnej - Network
       Information Service) lub YP (Yellow Pages). Te dwa systemy nazw
       domenowych zasadniczo się różnią. Szczegółowe informacje można
       znaleźć na stronie podręcznika hostname(1).

    /proc/sys/kernel/hotplug
       This file contains the pathname for the hotplug policy agent. The
       default value in this file is /sbin/hotplug.

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim (przed Linuksem 2.4.9.2)
       (Tylko PowerPC) Jeśli do tego pliku zostanie wpisana wartość
       niezerowa, htab PowerPC (zobacz: plik
       Documentation/powerpc/ppc_htab.txt w źródłach jądra) jest
       czyszczony za każdym razem, gdy system natrafi na pętlę
       oczekiwania ("idle").

    /proc/sys/kernel/keys/*
       This directory contains various files that define parameters and
       limits for the key-management facility. These files are described
       in keyrings(7).

    /proc/sys/kernel/kptr_restrict (od Linuksa 2.6.38)
       Wartość określa czy adresy jądra są pokazywane za pomocą
       interfejsu /proc i innych. Wartość 0 oznacza brak ograniczeń. Gdy
       użyto 1, to wskaźniki jądra wypisane za pomocą formatu %pK zostaną
       zastąpione zerami, chyba że użytkownik ma przywilej CAP_SYSLOG.
       Przy wartości 2 wskaźniki jądra wypisane za pomocą %pK zostaną
       zawsze zastąpione zerami, niezależnie od przywilejów jakie
       posiada. Początkowo domyślna wartość wynosiła 1, lecz zastąpiono
       ją 0 w jądrze Linux 2.6.39. Od Linuksa 3.4 tylko użytkownicy z
       przywilejem CAP_SYS_ADMIN mogą zmieniać wartość w tym pliku.

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (Tylko PowerPC) Plik zawiera znacznik sterujący cache'em L2 płyt
       procesora G3. Jeśli zawiera 0, cache jest wyłączony. Cache jest
       włączony, gdy plik zawiera wartość różną od zera.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       This file contains the pathname for the kernel module loader. The
       default value is /sbin/modprobe. The file is present only if the
       kernel is built with the CONFIG_MODULES (CONFIG_KMOD in Linux
       2.6.26 and earlier) option enabled. It is described by the Linux
       kernel source file Documentation/kmod.txt (present only in kernel
       2.4 and earlier).

    /proc/sys/kernel/modules_disabled (od Linuksa 2.6.31)
       Przełącznik wskazujący czy moduły mogą być ładowane do modularnego
       jądra. Domyślna wartość wynosi off (0), lecz można ustawić także
       true (1), która spowoduje brak możliwości ładowania i wyładowania
       modułów. W takim przypadku nie da się ustawić przełącznika z
       powrotem na fałsz (false). Plik jest obecny tylko w jądrach
       zbudowanych z włączoną opcją CONFIG_MODULES.

    /proc/sys/kernel/msgmax (od Linuksa 2.2)
       Zawiera ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby bajtów w
       pojedynczym komunikacie zapisywanym do kolejki komunikatów Systemu
       V.

    /proc/sys/kernel/msgmni (od Linuksa 2.4)
       Określa ogólnosystemowe ograniczenie liczby identyfikatorów
       kolejek komunikatów. Zob. również /proc/sys/kernel/auto_msgmni.

    /proc/sys/kernel/msgmnb (od Linuksa 2.2)
       Zawiera ogólnosystemowy parametr służący do inicjacji ustawienia
       msg_qbytes tworzonych później kolejek komunikatów. Ustawienie
       msg_qbytes określa maksymalną liczbę bajtów, które mogą zostać
       zapisane do kolejki komunikatów.

    /proc/sys/kernel/ngroups_max (od Linuksa 2.6.4)
       Jest to plik tylko do odczytu, który wyświetla górny limit liczby
       członków grupy procesu.

    /proc/sys/kernel/ns_last_pid (od Linuksa 3.3)
       Zob. pid_namespaces(7).

    /proc/sys/kernel/ostype i /proc/sys/kernel/osrelease
       Pliki te zawierają poszczególne części z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid i /proc/sys/kernel/overflowuid
       Pliki te są kopiami plików /proc/sys/fs/overflowgid i
       /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       Plik umożliwia dostęp (odczyt i zapis) do zmiennej jądra
       panic_timeout. Jeśli jest to zero, jądro będzie się zapętlać
       podczas paniki; jeśli wartość niezerowa, to określa liczbę sekund,
       po której jądro powinno się automatycznie przeładować. Jeśli
       używany jest software watchdog to zalecaną wartością jest 60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops (od Linuksa 2.5.68)
       Plik ten kontroluje zachowanie jądra, kiedy wystąpi oops lub BŁĄD.
       Jeśli ten plik zawiera 0, to system próbuje kontynuować operację.
       Jeśli zawiera 1, to system czeka parę sekund (aby dać procesowi
       klogd czas na zapisanie wyjścia z oops), a następnie panikuje.
       Jeżeli wartość w pliku /proc/sys/kernel/panic również jest
       niezerowa, to nastąpi restart komputera.

    /proc/sys/kernel/pid_max (od Linuksa 2.5.34)
       Ten plik określa wartość po której nastąpi przewinięcie licznika
       PID (tj. wartość w tym pliku jest o 1 większa niż maksymalny PID).
       PID-y większe niż ta wartość nie są alokowane, z tego powodu
       wartość z tego pliku działa również jako systemowy limit
       całkowitej liczby procesów i wątków. Domyślna wartość tego pliku,
       czyli 32768, określa taki sam zakres wartości PID, jak
       wcześniejsze wersje jądra. Dla platform 32-bitowych 32768 jest
       maksymalną wartością, jaką może przyjmować pid_max. W systemach
       64-bitowych pid_max może zostać ustawiony na dowolną wartość, aż
       do 2^22 (PID_MAX_LIMIT, około 4 milionów).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (tylko PowerPC)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony, Linux-PPC używa
       trybu oszczędzania energii "nap", a w przeciwnym przypadku trybu
       "doze".

    /proc/sys/kernel/printk
       Patrz syslog(2).

    /proc/sys/kernel/pty (od wersji Linuksa 2.6.4)
       Ten katalog zawiera dwa pliki związane z liczbą pseudoterminali
       UNIX 98 (patrz pts(4)) w systemie.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Plik określa maksymalną liczbę pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Ten plik tylko do odczytu zawiera informację o liczbie obecnie
       używanych pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/random
       Katalog ten zawiera różne parametry sterujące działaniem pliku
       /dev/random. Dalsze informacje można znaleźć w random(4).

    /proc/sys/kernel/random/uuid (od Linuksa 2.4)
       Każdy odczyt z tego pliku przeznaczonego tylko do odczytu zwraca
       losowo wygenerowany 128-bitowy UUID, jako łańcuch w standardowym
       formacie UUID.

    /proc/sys/kernel/randomize_va_space (od Linuksa 2.6.12)
       Wybiera politykę losowego rozmieszczania obszarów pamięci (ang.
       ASLR - adress space layout randomization) w systemie (na
       architekturach obsługujących ASLR). Obsługiwane są trzy wartości
       tego pliku:

       0 Wyłącza ASLR. Jest to domyślne na architekturach
         nieobsługujących ASLR i gdy jądro jest uruchamiane z parametrem
         norandmaps.

       1 Czyni przydzielanie stron VDSO, stosu i adresów mmap(2)
         losowym. Oznacza to między innymi, że biblioteki dzielone są
         ładowane pod losowy adres. Segment tekstowy plików
         wykonywalnych skonsolidowanych niezależnie od pozycji (PIE)
         będzie również ładowany pod losowy adres. Wartość ta jest
         domyślna, jeśli skonfigurowano jądro z CONFIG_COMPAT_BRK.

       2 (od Linuksa 2.6.25) Obsługuje również losowość kopca (ang.
         heap). Jest to domyślne zachowanie, jeśli nie skonfigurowano
         jądra z opcją CONFIG_COMPAT_BRK.

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       This file is documented in the Linux kernel source file
       Documentation/admin-guide/initrd.rst (or Documentation/initrd.txt
       before Linux 4.10).

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (tylko Sparc)
       Ten plik wydaje się stanowić mechanizm podawania argumentów
       SPARC-owej ładowarce systemu w ROM/Flash. Może przekazuje jej, co
       zrobić po restarcie?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Tylko w wersjach jądra nie późniejszych niż 2.6.7; patrz
       setrlimit(2)). Plik ten może służyć do sterowania maksymalną
       liczbą zgodnych z POSIX nieobsłużonych (w kolejkach) sygnałów
       czasu rzeczywistego w systemie.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Tylko w wersjach jądra nie późniejszych niż 2.6.7). Plik ten
       podaje liczbę zgodnych z POSIX sygnałów czasu rzeczywistego
       oczekujących obecnie w kolejce.

    /proc/[pid]/sched_autogroup_enabled (od Linuksa 2.6.38)
       Patrz sched(7).

    /proc/sys/kernel/sched_child_runs_first (od Linuksa 2.6.23)
       If this file contains the value zero, then, after a fork(2), the
       parent is first scheduled on the CPU. If the file contains a
       nonzero value, then the child is scheduled first on the CPU. (Of
       course, on a multiprocessor system, the parent and the child might
       both immediately be scheduled on a CPU.)

    /proc/sys/kernel/sched_rr_timeslice_ms (od Linuksa 3.9)
       Patrz sched_rr_get_interval(2).

    /proc/sys/kernel/sched_rt_period_us (od Linuksa 2.6.25)
       Patrz sched(7).

    /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us (od Linuksa 2.6.25)
       Patrz sched(7).

    /proc/sys/kernel/seccomp (od Linuksa 4.14)
       This directory provides additional seccomp information and
       configuration. See seccomp(2) for further details.

    /proc/sys/kernel/sem (od Linuksa 2.4)
       Plik ten zawiera 4 liczby definiujące ograniczenia semaforów
       Systemu V. Są to w kolejności:

       SEMMSL Maksymalna liczba semaforów w zestawie semaforów.

       SEMMNS Ogólnosystemowe ograniczenie liczby semaforów we
           wszystkich zestawiach semaforów.

       SEMOPM Maksymalna liczba operacji, które mogą zostać podane w
           wywołaniu semop(2).

       SEMMNI Ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby
           identyfikatorów semaforów.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Plik ten zawiera rozmiar bufora niskopoziomowego urządzenia SCSI
       (sg). Nie można nim na razie sterować, ale można go zmienić
       podczas kompilacji poprzez edycję include/scsi/sg.h i zmianę
       wartości SG_BIG_BUFF. Jednakże nie ma żadnego powodu, aby to
       robić.

    /proc/sys/kernel/shm_rmid_forced (od Linuksa 3.1)
       Jeśli plik jest ustawiony na 1, to wszystkie segmenty pamięci
       dzielonej Systemu V zostaną oznaczone jako przeznaczone do
       zniszczenia po tym, jak liczba dołączonych procesów spadnie do
       zera. Innymi słowy nie da się wówczas utworzyć segmentów pamięci
       dzielonej, które istnieją niezależnie od dołączonych procesów.

       Efekt jest taki, że shmctl(2) IPC_RMID jest wykonywane na
       wszystkich istniejących segmentach, jak również na segmentach
       tworzonych w przyszłości (dopóki plik nie zostanie zresetowany do
       0). Proszę zauważyć, że istniejące segmenty nie dołączone do
       żadnego procesu zostaną natychmiast zniszczone, jeśli tylko plik
       ten jest ustawiony na 1. Ustawienie tej opcji zniszczy również
       segmenty utworzone, lecz nigdy niedołączone - przy zakończeniu
       procesu który utworzył dany segment za pomocą shmget(2).

       Ustawienie tego pliku na 1 udostępnia sposób na sprawdzenie, że
       wszystkie segmenty pamięci współdzielonej Systemu V są liczone w
       odniesieniu do użycia zasobów i limitów zasobów. (zob. opis
       RLIMIT_AS w getrlimit(2)) do co najmniej jednego procesu).

       Ustawienie tego pliku na 1 daje niestandardowe zachowanie, które
       może załamać istniejące aplikacje, dlatego domyślną wartością
       pliku jest 0. Wartość 1 może być używana tylko w przypadku dużej
       wiedzy na temat semantyki aplikacji używających pamięci
       współdzielonej Systemu V w danym systemie.

    /proc/sys/kernel/shmall (od Linuksa 2.2)
       Ten plik zawiera ogólnosystemowe ograniczenie całkowitej liczby
       stron pamięci wspólnej Systemu V.

    /proc/sys/kernel/shmmax (od Linuksa 2.2)
       Ten plik może służyć do odpytywania o aktualne ograniczenie
       maksymalnego rozmiaru tworzonego segmentu pamięci wspólnej (System
       V IPC) oraz do zmiany tego ograniczenia. Jądro wspiera obecnie
       segmenty pamięci wspólnej do 1 GB. Wartością domyślną jest SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni (od Linuksa 2.4)
       Ten plik określa ogólnosystemową maksymalną liczbę segmentów
       pamięci wspólnej Systemu V, które można utworzyć.

    /proc/sys/kernel/sysctl_writes_strict (od Linuksa 3.16)
       Wartość w tym pliku określa jak przesunięcia pliku wpływają na
       zachowanie aktualizacji wpisów w plikach pod /proc/sys. Plik może
       przyjąć trzy wartości:

       -1 Zapewniona jest kompatybilna obsługa, bez ostrzeżeń printk.
         Każdy write(2) musi zawierać pełną wartość do zapisu i każdy
         zapis na tym samym deskryptorze pliku nadpisze całą wartość,
         bez względu na pozycję pliku.

       0  (domyślne) Zapewnia zachowanie podobne jak przy -1, lecz dla
         procesów które przeprowadzają zapis przy przesunięciu pliku
         różnym od 0 zapisywane są ostrzeżenia printk.

       1  Zachowuje przesunięcie pliku przy zapisie łańcuchów do plików
         /proc/sys. Wiele zapisów nadpisze wartość bufora. Wszystko co
         zostanie zapisane pod maksymalną długość bufora wartości
         zostanie zignorowane. Zapis do numerycznych wpisów /proc/sys
         musi zawsze następować przy przesunięciu 0, a wartość musi być
         w pełni zawarta w buforze przekazanym do write(2).

    /proc/sys/kernel/sysrq
       Plik kontroluje dozwolone funkcje, które są wywoływane przy użyciu
       klawisza SysRq. Domyślnie, plik zawiera 1, oznaczające że
       dozwolona jest każde możliwe żądanie SysRq (w starszych wersjach
       jądra, SysRq było domyślnie wyłączone i konieczne było włączenie
       go w czasie uruchomienia, jednak ta sytuacja już nie występuje).
       Dozwolone wartości w pliku:

       0  Zupełnie wyłącza sysrq

       1  Włącza wszystkie funkcje sysrq

       > 1 Maska bitowa dozwolonych funkcji sysrq, jak poniżej:
           2 Włącza kontrolę poziomu logów konsoli
           4 Włącza kontrolę klawiatury (SAK, unraw)
           8 Włącza debugowanie zrzutów procesów itp.
          16 Włącza polecenie sync
          32 Włącza przejście systemu plików w tryb tylko do odczytu
          64 Włącza wysyłanie sygnałów do procesów (term, kill,
            oom-kill)
          128 Włącza ponowne uruchomienie/wyłączenie komputera
          256 Pozwala na ustawianie nice wszystkich zadań czasu
            rzeczywistego

       This file is present only if the CONFIG_MAGIC_SYSRQ kernel
       configuration option is enabled. For further details see the
       Linux kernel source file Documentation/admin-guide/sysrq.rst (or
       Documentation/sysrq.txt before Linux 4.10).

    /proc/sys/kernel/version
       Plik zawiera tekst np.:

         #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998

       Gdzie'#5' oznacza, że jest to piąte z kolei jądro zbudowane z tych
       samych źródeł, a następująca dalej data określa, kiedy jądro
       zostało zbudowane.

    /proc/sys/kernel/threads-max (od Linuksa 2.3.11)
       Ten plik określa ogólnosystemowe ograniczenie całkowitej liczby
       wątków (zadań), jakie mogą zostać utworzone w systemie.

       Od Linuksa 4.1, wartość którą można zapisać do threads-max jest
       ograniczona. Minimalna wartość którą można wpisać to 20.
       Maksymalna jest dana przez stałą FUTEX_TID_MASK (0x3fffffff).
       Jeśli do threads-max wpisze się wartość spoza tego zakresu wystąpi
       błąd EINVAL.

       Zapisana wartość jest sprawdzana w odniesieniu do dostępnych stron
       RAM. Jeśli struktury wątku zajmie zbyt dużo (więcej niż 1/8)
       dostępnych stron RAM, threads-max zostanie odpowiednio
       zredukowana.

    /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope (od Linuksa 3.5)
       Zob. ptrace(2).

    /proc/sys/kernel/zero-paged (tylko PowerPC)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony (niezerowy),
       Linux-PPC wstępnie zeruje strony w pętli bezczynności.
       Prawdopodobnie przyspiesza to get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Ten katalog zawiera rzeczy związane z siecią. Wyjaśnienia
       dotyczące niektórych plików zawartych w tym katalogu można znaleźć
       w tcp(7) i ip(7).

    /proc/sys/net/core/bpf_jit_enable
       Zob. bpf(2).

    /proc/sys/net/core/somaxconn
       Plik definiuje wartość cechy górnej (sufitu) do argumentu backlog
       funkcji listen; patrz strona podręcznika listen(2), aby dowiedzieć
       się więcej.

    /proc/sys/proc
       Ten katalog może być pusty.

    /proc/sys/sunrpc
       Ten katalog obsługuje Sunowskie zdalne wywoływanie procedur dla
       sieciowego systemu plikowego (NFS). W niektórych systemach może
       nie istnieć.

    /proc/sys/user (od Linuksa 4.9)
       Zob. namespaces(7).

    /proc/sys/vm
       This directory contains files for memory management tuning,
       buffer, and cache management.

    /proc/sys/vm/admin_reserve_kbytes (od Linuksa 3.10)
       This file defines the amount of free memory (in KiB) on the system
       that should be reserved for users with the capability
       CAP_SYS_ADMIN.

       The default value in this file is the minimum of [3% of free
       pages, 8MiB] expressed as KiB. The default is intended to provide
       enough for the superuser to log in and kill a process, if
       necessary, under the default overcommit 'guess' mode (i.e., 0 in
       /proc/sys/vm/overcommit_memory).

       Systems running in "overcommit never" mode (i.e., 2 in
       /proc/sys/vm/overcommit_memory) should increase the value in this
       file to account for the full virtual memory size of the programs
       used to recover (e.g., login(1) ssh(1), and top(1)) Otherwise,
       the superuser may not be able to log in to recover the system.
       For example, on x86-64 a suitable value is 131072 (128MiB
       reserved).

       Changing the value in this file takes effect whenever an
       application requests memory.

    /proc/sys/vm/compact_memory (od Linuksa 2.6.35)
       Po zapisie 1 do tego pliku wszystkie strefy są przemieszczane w
       ten sposób, że — jeśli to możliwe — pamięć jest dostępna w
       ciągłych blokach. Efekt tej akcji można sprawdzić za pomocą
       /proc/buddyinfo.

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z
       CONFIG_COMPACTION.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od wersji Linuksa 2.6.16)
       Zapis do tego pliku powoduje zwolnienie przez jądro czystych
       buforów, dentries i i-węzłów z pamięci, powodując zwolnienie
       pamięci. Może być to przydatne to testowania zarządzania pamięcią
       i wykonywania powtarzalnych testów systemu plików. Zapis do tego
       pliku powoduje utratę zalet buforowania, przez co może spowodować
       pogorszenie ogólnej wydajności systemu.

       Aby zwolnić bufor strony, proszę użyć:

         echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

       Aby zwolnić dentries i i-węzły, proszę użyć:

         echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

       To free pagecache, dentries, and inodes, use:

         echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

       Ponieważ zapis do tego pliku nie jest destrukcyjny i brudne
       obiekty nie są zwalniane, użytkownik powinien wcześniej uruchomić
       sync(1).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od wersji Linuksa 2.6.9)
       Wartość niezerowa oznacza wyłączenie nowego, 32-bitowego
       rozmieszczenia mapowania pamięci; jądro będzie używać starego
       (2.4) rozmieszczenia dla wszystkich procesów.

    /proc/sys/vm/memory_failure_early_kill (od Linuksa 2.6.32)
       Kontroluje jak zabijać procesy z nienaprawialnym błędem pamięci (z
       reguły 2-bitowy błąd w module pamięci), które nie mogą być
       obsłużone przez jądro, wykryte w tle przez sprzęt. W niektórych
       przypadkach (np. jeśli strona ma wciąż poprawną kopię na dysku),
       jądro obsłuży taki błąd w sposób przezroczysty, bez wpływu na
       pracę aplikacji. Jednak jeśli nie istnieje inna, zaktualizowana
       kopia danych, jądro zabija procesy, aby zapobiec uszkodzeniu
       danych wynikłego z propagacji błędu.

       Plik posiada jedną z następujących wartości:

       1: Wszystkie procesy, które posiadają zmapowaną uszkodzoną i
         nieprzeładowaną stronę, są zabijane zaraz po wykryciu
         uszkodzenia. Proszę zauważyć, że nie jest to obsługiwane dla
         nielicznych typów stron, takich jak wewnętrzne przypisanie
         danych przez jądro lub pamięć podręczna na dysku (swap), ale
         działa w przypadku większości stron użytkownika.

       0: Unmap the corrupted page from all processes and kill a process
         only if it tries to access the page.

       Zabicie jest wykonywane za pomocą sygnału SIGBUS z si_code
       ustawionym na BUS_MCEERR_AO. Procesy mogą obsłużyć tę sytuację,
       jeśli chcą; proszę zapoznać się z sigaction(2), aby dowiedzieć się
       więcej.

       Funkcja jest aktywna wyłącznie na architekturach/platformach z
       zaawansowaną, maszynową obsługą sprawdzania i zależy od możliwości
       sprzętowych.

       Aplikacje mogą indywidualnie przesłonić ustawienie
       memory_failure_early_kill za pomocą operacji PR_MCE_KILL prctl(2).

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z
       CONFIG_MEMORY_FAILURE.

    /proc/sys/vm/memory_failure_recovery (od Linuksa 2.6.32)
       Włącza odzyskiwanie po błędzie pamięci (jeśli jest obsługiwane
       przez daną platformę).

       1: Próbuje odzyskiwać.

       0: Zawsze panikuje przy błędzie pamięci.

       Obecne tylko, jeśli jądro zostało skonfigurowane z
       CONFIG_MEMORY_FAILURE.

    /proc/sys/vm/oom_dump_tasks (od Linuksa 2.6.25)
       Włącza tworzenie ogólnosystemowego zrzutu zadania (bez wątków
       jądra), gdy jądro wykonuje OOM-killing. Zrzut zawiera następujące
       informacje o każdym zadaniu (wątku, procesie): identyfikator
       wątku, realny identyfikator użytkownika, identyfikator grupy wątku
       (identyfikator procesu), rozmiar pamięci wirtualnej, rozmiar
       zestawu rezydentnego, procesor któremu przydzielono zadanie, wynik
       oom_adj (patrz opis /proc/[pid]/oom_adj) i nazwę polecenia. Jest
       to przydatne do określenia dlaczego OOM-killer został przywołany i
       zidentyfikowania zadania, które to spowodowało.

       Jeśli zawiera wartość zero, ta informacja nie jest zrzucana.
       Zrobienie zrzutu stanu pamięci każdego zadania może nie być
       wykonalne w bardzo dużych systemach, z tysiącami zadań. Takie
       systemy nie powinny być zmuszane do narażania się na dodatkowy
       spadek wydajności w sytuacjach braku pamięci, gdy taka informacja
       nie może być przydatna.

       Jeśli wartość jest niezerowa, ta informacja jest pokazywana kiedy
       tylko OOM-killer rzeczywiście zabija zadanie zajmujące dużo
       pamięci.

       Domyślną wartością jest 0.

    /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task (od Linuksa 2.6.24)
       Włącza lub wyłącza zabijanie zadania kolejkującego OOM w
       sytuacjach braku pamięci (Out-Of-Memory).

       Jeśli jest ustawione na zero OOM-killer przeskanuje całą listę
       zadań i do zabicia wybierze zadania na podstawie heurystyki. Z
       reguły wybierane są zadania zajmujące wiele pamięci, które
       zwalniają dużą ilość pamięci po zabiciu.

       Jeśli jest ustawione na wartość niezerową, OOM-killer po prostu
       zabija zadanie, które wyzwoliło stan braku pamięci. W ten sposób
       unika się potencjalnie kosztownego skanowania listy zadań.

       Jeśli /proc/sys/vm/panic_on_oom jest niezerowe, to ma ono
       pierwszeństwo, niezależnie od wartości użytej w
       /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task.

       Domyślną wartością jest 0.

    /proc/sys/vm/overcommit_kbytes (od Linuksa 3.14)
       Ten zapisywalny plik zapewnia alternatywę do
       /proc/sys/vm/overcommit_ratio do kontrolowania CommitLimit gdy
       /proc/sys/vm/overcommit_memory ma wartość 2. Pozwala na wykonanie
       overcommittu ilości pamięci w jednostkach absolutnych (w kB),
       zamiast w wartościach procentowych, jak to ma miejsce przy
       overcommit_ratio. W ten sposób można osiągnąć lepszą kontrolę
       CommitLimit na systemach z ekstremalnie dużą ilością pamięci.

       Tylko jeden z overcommit_kbytes lub overcommit_ratio może działać:
       jeśli overcommit_kbytes ma wartość niezerową, to jest używane do
       obliczenia CommitLimit, w przeciwnym razie używane jest
       overcommit_ratio. Zapisanie wartości do któregokolwiek z plików
       powoduje że wartość w drugim jest ustawiana na zero.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Plik zawiera tryb rozliczeń pamięci wirtualnej jądra. Dopuszczalne
       wartości:

           0: heurystyczny overcommit (domyślnie)
           1: zawsze robi overcommit, nigdy nie sprawdza
           2: zawsze sprawdza, nigdy nie robi overcommitu

       W trybie 0 nie są sprawdzane wywołania mmap(2) z MAP_NORESERVE, a
       domyślne sprawdzenia są bardzo słabe, prowadząc do ryzyka zabicia
       procesu przez "OOM-killera".

       In mode 1, the kernel pretends there is always enough memory,
       until memory actually runs out. One use case for this mode is
       scientific computing applications that employ large sparse arrays.
       In Linux kernel versions before 2.6.0, any nonzero value implies
       mode 1.

       W trybie 2 (dostępnym od Linuksa 2.6), całkowity adres przestrzeni
       wirtualnej w systemie którą można przypisać (CommitLimit w
       /proc/meminfo) jest obliczany jako

         CommitLimit = (total_RAM - total_huge_TLB) *
                overcommit_ratio / 100 + total_swap

       gdzie:

          * total_RAM jest sumą pamięci RAM w systemie;

          * total_huge_TLB jest sumą pamięci przeznaczoną dla dużych
           stron;

          * overcommit_ratio jest wartością w
           /proc/sys/vm/overcommit_ratio i

          * total_swap jest wielkością przestrzeni wymiany.

       Na przykład w systemie z 16 GB fizycznej pamięci RAM i 16 GB
       pamięci wymiany, brakiem przestrzeni przeznaczonej na duże strony
       i z overcommit_ratio równym 50, ta formuła daje CommitLimit na
       poziomie 24 GB.

       Od Linuksa 3.14, gdy wartość w /proc/sys/vm/overcommit_kbytes jest
       niezerowa, to CommitLimit jest obliczana w następujący sposób:

         CommitLimit = overcommit_kbytes + total_swap

       See also the description of /proc/sys/vm/admin_reserve_kbytes and
       /proc/sys/vm/user_reserve_kbytes.

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio (od Linuksa 2.6.0)
       Plik zapisywalny definiujący wartość procentową pamięci, na której
       można wykonać overcommit. Domyślną wartością jest 50. Zob. opis
       /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sys/vm/panic_on_oom (od wersji Linuksa 2.6.18)
       Włącza lub wyłącza panikę jądra w sytuacjach braku pamięci.

       Jeśli plik ma ustawioną wartość 0, OOM-killer jądra zabija któryś
       z nieposłusznych procesów. Z reguły OOM-killer jest w stanie to
       wykonać i system może pracować dalej.

       Jeśli plik ma ustawioną wartość 1, to jądro zwykle panikuje przy
       sytuacji braku pamięci. Jednak jeśli proces limituje przydzielanie
       do konkretnych węzłów używając zasad pamięci (mbind(2) MPOL_BIND)
       lub cpuset (cpuset(7)) i te węzły dotknie problem braku pamięci,
       to taki proces może być zabity przez OOM-killer. Nie występuje
       wówczas panika, ponieważ pamięć innych węzłów może być wolna, co
       oznacza że system jako całość mógł nie osiągnąć jeszcze sytuacji
       braku pamięci.

       Jeśli ustawiono wartość 2, to jądro zawsze panikuje w sytuacji
       braku pamięci.

       Domyślną wartość jest 0. 1 i 2 są przeznaczone do poprawnej pracy
       klastrów mimo wystąpienia problemów. Proszę wybrać właściwą z
       nich, zgodnie z używanymi zasadami w takich sytuacjach.

    /proc/sys/vm/swappiness
       Wartość w tym pliku kontroluje jak agresywnie jądro przenosi
       strony pamięci do pamięci wymiany (swapu). Wyższe wartości
       zwiększają agresywność, mniejsze zmniejszają ją. Domyślną
       wartością jest 60.

    /proc/sys/vm/user_reserve_kbytes (od Linuksa 3.10)
       Specifies an amount of memory (in KiB) to reserve for user
       processes. This is intended to prevent a user from starting a
       single memory hogging process, such that they cannot recover (kill
       the hog). The value in this file has an effect only when
       /proc/sys/vm/overcommit_memory is set to 2 ("overcommit never"
       mode). In this case, the system reserves an amount of memory that
       is the minimum of [3% of current process size,
       user_reserve_kbytes].

       The default value in this file is the minimum of [3% of free
       pages, 128MiB] expressed as KiB.

       If the value in this file is set to zero, then a user will be
       allowed to allocate all free memory with a single process (minus
       the amount reserved by /proc/sys/vm/admin_reserve_kbytes). Any
       subsequent attempts to execute a command will result in "fork:
       Cannot allocate memory".

       Changing the value in this file takes effect whenever an
       application requests memory.

    /proc/sys/vm/unprivileged_userfaultfd (od Linuksa 5.2)
       This (writable) file exposes a flag that controls whether
       unprivileged processes are allowed to employ userfaultfd(2). If
       this file has the value 1, then unprivileged processes may use
       userfaultfd(2). If this file has the value 0, then only processes
       that have the CAP_SYS_PTRACE capability may employ userfaultfd(2).
       The default value in this file is 1.

    /proc/sysrq-trigger (od Linuksa 2.4.21)
       Writing a character to this file triggers the same SysRq function
       as typing ALT-SysRq-<character> (see the description of
       /proc/sys/kernel/sysrq). This file is normally writable only by
       root. For further details see the Linux kernel source file
       Documentation/admin-guide/sysrq.rst (or Documentation/sysrq.txt
       before Linux 4.10).

    /proc/sysvipc
       Podkatalog zawierający pseudopliki msg, sem i shm. Pliki te
       zawierają obiekty komunikacji międzyprocesowej (Interprocess
       Communication - IPC) Systemu V (odpowiednio: kolejki komunikatów,
       semafory i pamięć wspólną) obecnie istniejące w systemie,
       udostępniając informacje podobne do tych, które są dostępne
       poprzez ipcs(1). Pliki te zawierają nagłówki i są sformatowane
       (jeden obiekt IPC w wierszu) w celu łatwiejszego zrozumienia.
       sysvipc(7) podaje dodatkowe informacje o zawartości tych plików.

    /proc/thread-self (od Linuksa 3.17)
       Ten katalog odnosi się do wątku korzystającego z systemu plików
       /proc i jest identyczny z katalogiem w /proc/self/task/[tid] o
       nazwie będącej identyfikatorem tego wątku ([tid]).

    /proc/timer_list (od Linuksa 2.6.21)
       Plik tylko do odczytu udostępnia listę wszystkich bieżących
       czasomierzy (wysokiej rozdzielczości), wszystkich źródeł zdarzeń
       zegara i ich parametrów w formie czytelnej dla człowieka.

    /proc/timer_stats (from Linux 2.6.21 until Linux 4.10)
       Jest to funkcja debugowania uwidaczniające (nad)użycia czasomierzy
       w systemie Linux deweloperom jądra i przestrzeni użytkownika. Może
       być używana przez deweloperów zajmujących się jądrem i
       przestrzenią użytkownika do weryfikacji, czy ich kod nie używa w
       nadmiarze czasomierzy. Celem jest zapobieganie niepotrzebnym
       wybudzeniom, aby zoptymalizować zużycie energii.

       Jeśli jest to włączone w jądrze (CONFIG_TIMER_STATS), lecz nie
       jest używane, ma narzut bliski zera oraz relatywnie niewielki
       narzut struktury danych. Nawet gdy zbieranie danych jest włączone
       przy rozruchu, narzut jest niski: wszystkie blokowania następują
       według CPU, a wyszukiwanie jest haszowane.

       Plik /proc/timer_stats jest używany do kontrolowania funkcji
       próbkowania i odczytu próbek informacji.

       Funkcja timer_stats jest nieaktywna przy rozruchu. Okres
       próbkowania można uruchomić poleceniem:

         # echo 1 > /proc/timer_stats

       Następujące polecenie zatrzymuje okres próbkowania:

         # echo 0 > /proc/timer_stats

       Statystyki można pozyskać przy pomocy:

         $ cat /proc/timer_stats

       Gdy próbkowanie jest włączone, każdy odczyt z /proc/timer_stats
       daje nowo zaktualizowane statystyki. Po wyłączeniu próbkowania,
       próbki informacji są zachowywane do momentu włączenia nowego
       okresu próbkowania. Pozwala to na wielokrotny odczyt.

       Próbka wyniku z /proc/timer_stats:

         $ cat /proc/timer_stats
         Timer Stats Version: v0.3
         Sample period: 1.764 s
         Collection: active
          255,   0 swapper/3    hrtimer_start_range_ns (tick_sched_timer)
           71,   0 swapper/1    hrtimer_start_range_ns (tick_sched_timer)
           58,   0 swapper/0    hrtimer_start_range_ns (tick_sched_timer)
           4, 1694 gnome-shell   mod_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
           17,   7 rcu_sched    rcu_gp_kthread (process_timeout)
         ...
           1, 4911 kworker/u16:0  mod_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
           1D, 2522 kworker/0:0   queue_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
         1029 total events, 583.333 events/sec

       Kolumny wyniku:

       * licznik liczby zdarzeń, po którym opcjonalnie (od Linuksa
         2.6.23) występuje litera "D", jeśli jest to licznik odraczalny;

       * PID procesu inicjującego czasomierz

       * nazwa procesu inicjującego czasomierz;

       * funkcja, w której czasomierz został zainicjowany i

       * (w nawiasach) funkcja wywołania zwrotnego związanego z
         czasomierzem.

       During the Linux 4.11 development cycle, this file was removed
       because of security concerns, as it exposes information across
       namespaces. Furthermore, it is possible to obtain the same
       information via in-kernel tracing facilities such as ftrace.

    /proc/tty
       Podkatalog zawierający psuedopliki i podkatalogi sterowników
       terminali (tty) oraz protokołów sterowania linią (line
       discipline).

    /proc/uptime
       This file contains two numbers (values in seconds): the uptime of
       the system (including time spent in suspend) and the amount of
       time spent in the idle process.

    /proc/version
       Ten napis określa wersję obecnie działającego jądra. Zawiera on w
       sobie zawartość /proc/sys/ostype, /proc/sys/osrelease i
       /proc/sys/version. Na przykład:

         Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

    /proc/vmstat (od Linuksa 2.6.0)
       This file displays various virtual memory statistics. Each line
       of this file contains a single name-value pair, delimited by white
       space. Some lines are present only if the kernel was configured
       with suitable options. (In some cases, the options required for
       particular files have changed across kernel versions, so they are
       not listed here. Details can be found by consulting the kernel
       source code.) The following fields may be present:

       nr_free_pages (od Linuksa 2.6.31)

       nr_alloc_batch (od Linuksa 3.12)

       nr_inactive_anon (od Linuksa 2.6.28)

       nr_active_anon (od Linuksa 2.6.28)

       nr_inactive_file (od Linuksa 2.6.28)

       nr_active_file (od Linuksa 2.6.28)

       nr_unevictable (od Linuksa 2.6.28)

       nr_mlock (od Linuksa 2.6.28)

       nr_anon_pages (od Linuksa 2.6.18)

       nr_mapped (od Linuksa 2.6.0)

       nr_file_pages (od Linuksa 2.6.18)

       nr_dirty (od Linuksa 2.6.0)

       nr_writeback (od Linuksa 2.6.0)

       nr_slab_reclaimable (od Linuksa 2.6.19)

       nr_slab_unreclaimable (od Linuksa 2.6.19)

       nr_page_table_pages (od Linuksa 2.6.0)

       nr_kernel_stack (od Linuksa 2.6.32)
           Wielkość pamięci przypisana do stosów jądra.

       nr_unstable (od Linuksa 2.6.0)

       nr_bounce (od Linuksa 2.6.12)

       nr_vmscan_write (od Linuksa 2.6.19)

       nr_vmscan_immediate_reclaim (od Linuksa 3.2)

       nr_writeback_temp (od Linuksa 2.6.26)

       nr_isolated_anon (od Linuksa 2.6.32)

       nr_isolated_file (od Linuksa 2.6.32)

       nr_shmem (od Linuksa 2.6.32)
           Strony użyte przez shmem i tmpfs(5).

       nr_dirtied (od Linuksa 2.6.37)

       nr_written (od Linuksa 2.6.37)

       nr_pages_scanned (od Linuksa 3.17)

       numa_hit (od Linuksa 2.6.18)

       numa_miss (od Linuksa 2.6.18)

       numa_foreign (od Linuksa 2.6.18)

       numa_interleave (od Linuksa 2.6.18)

       numa_local (od Linuksa 2.6.18)

       numa_other (od Linuksa 2.6.18)

       workingset_refault (od Linuksa 3.15)

       workingset_activate (od Linuksa 3.15)

       workingset_nodereclaim (od Linuksa 3.15)

       nr_anon_transparent_hugepages (od Linuksa 2.6.38)

       nr_free_cma (od Linuksa 3.7)
           Liczba wolnych stron CMA (Contiguous Memory Allocator).

       nr_dirty_threshold (od Linuksa 2.6.37)

       nr_dirty_background_threshold (od Linuksa 2.6.37)

       pgpgin (od Linuksa 2.6.0)

       pgpgout (od Linuksa 2.6.0)

       pswpin (od Linuksa 2.6.0)

       pswpout (od Linuksa 2.6.0)

       pgalloc_dma (od Linuksa 2.6.5)

       pgalloc_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgalloc_normal (od Linuksa 2.6.5)

       pgalloc_high (od Linuksa 2.6.5)

       pgalloc_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgfree (od Linuksa 2.6.0)

       pgactivate (od Linuksa 2.6.0)

       pgdeactivate (od Linuksa 2.6.0)

       pgfault (od Linuksa 2.6.0)

       pgmajfault (od Linuksa 2.6.0)

       pgrefill_dma (od Linuksa 2.6.5)

       pgrefill_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgrefill_normal (od Linuksa 2.6.5)

       pgrefill_high (od Linuksa 2.6.5)

       pgrefill_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgsteal_kswapd_dma (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_dma32 (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_normal (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_high (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_movable (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_dma

       pgsteal_direct_dma32 (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_normal (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_high (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgscan_kswapd_dma

       pgscan_kswapd_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgscan_kswapd_normal (od Linuksa 2.6.5)

       pgscan_kswapd_high

       pgscan_kswapd_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgscan_direct_dma

       pgscan_direct_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgscan_direct_normal

       pgscan_direct_high

       pgscan_direct_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgscan_direct_throttle (od Linuksa 3.6)

       zone_reclaim_failed (od Linuksa 2.6.31)

       pginodesteal (od Linuksa 2.6.0)

       slabs_scanned (od Linuksa 2.6.5)

       kswapd_inodesteal (od Linuksa 2.6.0)

       kswapd_low_wmark_hit_quickly (od Linuksa 2.6.33)

       kswapd_high_wmark_hit_quickly (od Linuksa 2.6.33)

       pageoutrun (od Linuksa 2.6.0)

       allocstall (od Linuksa 2.6.0)

       pgrotated (od Linuksa 2.6.0)

       drop_pagecache (od Linuksa 3.15)

       drop_slab (od Linuksa 3.15)

       numa_pte_updates (od Linuksa 3.8)

       numa_huge_pte_updates (od Linuksa 3.13)

       numa_hint_faults (od Linuksa 3.8)

       numa_hint_faults_local (od Linuksa 3.8)

       numa_pages_migrated (od Linuksa 3.8)

       pgmigrate_success (od Linuksa 3.8)

       pgmigrate_fail (od Linuksa 3.8)

       compact_migrate_scanned (od Linuksa 3.8)

       compact_free_scanned (od Linuksa 3.8)

       compact_isolated (od Linuksa 3.8)

       compact_stall (od Linuksasince Linux 2.6.35)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       compact_fail (od Linuksa 2.6.35)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       compact_success (od Linuksa 2.6.35)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       htlb_buddy_alloc_success (od Linuksa 2.6.26)

       htlb_buddy_alloc_fail (od Linuksa 2.6.26)

       unevictable_pgs_culled (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_scanned (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_rescued (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_mlocked (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_munlocked (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_cleared (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_stranded (od Linuksa 2.6.28)

       thp_fault_alloc (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       thp_fault_fallback (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       thp_collapse_alloc (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       thp_collapse_alloc_failed (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       thp_split (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       thp_zero_page_alloc (od Linuksa 3.8)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       thp_zero_page_alloc_failed (od Linuksa 3.8)
           Zobacz plik źródeł jądra
           Documentation/admin-guide/mm/transhuge.rst.

       balloon_inflate (od Linuksa 3.18)

       balloon_deflate (od Linuksa 3.18)

       balloon_migrate (od Linuksa 3.18)

       nr_tlb_remote_flush (od Linuksa 3.12)

       nr_tlb_remote_flush_received (od Linuksa 3.12)

       nr_tlb_local_flush_all (od Linuksa 3.12)

       nr_tlb_local_flush_one (od Linuksa 3.12)

       vmacache_find_calls (od Linuksa 3.16)

       vmacache_find_hits (od Linuksa 3.16)

       vmacache_full_flushes (od Linuksa 3.19)

    /proc/zoneinfo (od Linuksa 2.6.13)
       Plik zawiera informacje o strefach pamięci. Może być przydatny
       podczas analizowania zachowania pamięci wirtualnej.

UWAGI
    Many files contain strings (e.g., the environment and command line) that
    are in the internal format, with subfields terminated by null bytes
    ('\0'). When inspecting such files, you may find that the results are
    more readable if you use a command of the following form to display them:

      $ cat file | tr '\000' '\n'

    Ta strona podręcznika jest niekompletna, prawdopodobnie niedokładna i
    należy do tych, które powinny być bardzo często poprawiane.

ZOBACZ TAKŻE
    cat(1), dmesg(1), find(1), free(1), htop(1), init(1), ps(1), pstree(1),
    tr(1), uptime(1), chroot(2), mmap(2), readlink(2), syslog(2),
    slabinfo(5), sysfs(5), hier(7), namespaces(7), time(7), arp(8),
    hdparm(8), ifconfig(8), lsmod(8), lspci(8), mount(8), netstat(8),
    procinfo(8), route(8), sysctl(8)

    Pliki w źródłach jądra Linux: Documentation/filesystems/proc.txt,
    Documentation/sysctl/fs.txt, Documentation/sysctl/kernel.txt,
    Documentation/sysctl/net.txt i Documentation/sysctl/vm.txt.

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.11 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek
    Borys <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux              22 marca 2021 r.             PROC(5)