proc

PROC(5)         PodrÄcznik programisty Linuksa         PROC(5)NAZWA
    proc - pseudosystem plików z informacjami o procesach

OPIS
    proc jest pseudosystemem plików, który udostÄpnia interfejs do
    struktur danych jÄdra. Zazwyczaj jest montowany w katalogu /proc. Jest
    on w wiÄkszoÅci przeznaczony tylko do odczytu, lecz niektóre pliki
    umożliwiajÄ modyfikacje zmiennych jÄdra.

  Opcje montowania
    System plików proc obsÅuguje nastÄpujÄce opcje montowania:

    hidepid=n (od Linuksa 3.3)
       Opcja kontroluje kto może uzyskaÄ dostÄp do informacji w
       katalogach /proc/[pid]. Argument n przyjmuje jednÄ z
       nastÄpujÄcych wartoÅci:

       0  Wszyscy majÄ dostÄp do katalogów /proc/[pid]. Jest to
         tradycyjne zachowanie i domyÅlne, jeÅli nie użyje siÄ tej
         opcji montowania.

       1  Użytkownicy nie mogÄ uzyskaÄ dostÄpu do plików i
         podkatalogów w katalogach /proc/[pid] innych niż ich
         wÅasne (same katalogi /proc/[pid] pozostajÄ widoczne).
         Wrażliwe pliki, takie jak /proc/[pid]/cmdline i
         /proc/[pid]/status sÄ chronione przed innymi użytkownikami.
         DziÄki temu niemożliwe staje siÄ dowiedzenie siÄ, czy jakiÅ
         użytkownik uruchomiÅ konkretny program (tak dÅugo, jak sam
         program nie ujawnia tego swoim zachowaniem).

       2  Jak w trybie 1, lecz dodatkowo katalogi /proc/[pid]
         przynależne innym użytkownikom pozostajÄ niewidoczne.
         Oznacza to, że wpisy /proc/[pid] nie mogÄ dÅużej sÅużyÄ
         do poznania PID-ów w systemie. Nie ukrywa to faktu, że
         proces o okreÅlonym PID istnieje (można siÄ tego dowiedzieÄ
         innymi sposobami, np. poprzez "kill -0 $PID"), ale ukrywa
         UID i GID procesu, które w innym przypadku można by byÅo
         poznaÄ wykonujÄc stat(2) na katalogu /proc/[pid]. To
         znacznie utrudnia zadanie atakujÄcego polegajÄce na
         pozyskaniu informacji o dziaÅajÄcych procesach (np. odkrycie
         czy jakiÅ demon dziaÅa z wiÄkszymi uprawnieniami, czy jakiÅ
         użytkownik ma uruchomiony jakiŠwrażliwy program, czy inni
         użytkownicy w ogóle majÄ coÅ uruchomione itd.).

    gid=gid (od Linuksa 3.3)
       OkreÅla ID grupy, której czÅonkowie sÄ uprawnieni do dostÄpu do
       informacji zablokowanych innym przez hidepid (tzn. użytkownicy
       w tej grupie zachowujÄ siÄ tak, jakby /proc zostaÅo zamontowane
       z hidepid=0). Powinno siÄ używaÄ tej grupy, zamiast innych
       rozwiÄzaÅ, takich jak umieszczanie użytkowników nie-root w
       pliku sudoers(5).

  Pliki i katalogi
    Poniższa lista opisuje wiele plików i katalogów w hierarchii /proc.

    /proc/[pid]
       Każdemu dziaÅajÄcemu procesowi odpowiada katalog o numerycznej
       nazwie; nazwÄ tÄ jest identyfikator procesu. Każdy z tych
       katalogów zawiera nastÄpujÄce pseudopliki i podkatalogi:

    /proc/[pid]/attr
       Pliki w tym katalogu udostÄpniajÄ API do moduÅów
       bezpieczeÅstwa. ZawartoÅciÄ katalogu sÄ pliki, które mogÄ byÄ
       odczytywane i zapisywane, aby ustawiÄ atrybuty zwiÄzane z
       bezpieczeÅstwem. Ten katalog zostaÅ dodany do obsÅugi SELinux,
       ale intencjÄ byÅo to, aby API byÅo na tyle ogóle, aby
       obsÅugiwaÄ również inne moduÅy bezpieczeÅstwa. Dla
       wyjaÅnienia, poniżej przedstawiono przykÅady jak SELinux używa
       tych plików.

       Obecne tylko, jeÅli jÄdro zostaÅo skonfigurowane z
       CONFIG_SECURITY.

    /proc/[pid]/attr/current (od Linuksa 2.6.0)
       ZawartoÅÄ tego pliku reprezentuje aktualne atrybuty
       bezpieczeÅstwa procesu.

       W SELinuksie plik ten sÅuży do pozyskania kontekstu
       bezpieczeÅstwa procesu. Do Linuksa 2.6.11 plik nie mógÅ sÅużyÄ
       do ustawienia kontekstu bezpieczeÅstwa (zapis byÅ zawsze
       zabroniony), odkÄd SELinux ograniczyÄ przejÅcia bezpieczeÅstwa
       procesu do execve(2) (zob. opis /proc/[pid]/attr/exec,
       poniżej). Od Linuksa 2.6.11 SELinux poluzowaŠto ograniczenie i
       zaczÄÅ obsÅugiwaÄ operacje "ustawiania" poprzez zapis do tego
       wÄzÅa, jeÅli jest on autoryzowany przez politykÄ, choÄ użycie
       tej operacji jest odpowiednie jedynie dla aplikacji zaufanych do
       zarzÄdzania pożÄdanÄ separacjÄ pomiÄdzy starymi a nowymi
       kontekstami bezpieczeÅstwa. Do Linuksa 2.6.28 SELinux nie
       pozwalaÅ wÄtkom z wielowÄtkowych procesów na ustawienie ich
       kontekstu bezpieczeÅstwa poprzez ten wÄzeÅ, jeÅli mogÅo to
       doprowadziÄ do niespójnoÅci wÅród kontekstów bezpieczeÅstwa
       wÄtków dzielÄcych tÄ samÄ przestrzeÅ pamiÄci. Od Linuksa 2.6.28
       SELinux poluzowaÅ to ograniczenie i rozpoczÄÅ obsÅugiwanie
       operacji "ustawiania" dla wÄtków procesów wielowÄtkowych,
       jeÅli ich nowy kontekst bezpieczeÅstwa jest powiÄzana ze starym
       kontekstem bezpieczeÅstwa, gdzie relacja powiÄzania jest
       zdefiniowana w polityce i gwarantuje, że nowy kontekst
       bezpieczeÅstwa ma podzbiór uprawnieÅ starego kontekstu
       bezpieczeÅstwa. Inne moduÅy bezpieczeÅstwa mogÄ wybraÄ aby
       obsÅugiwaÄ operacje "ustawiania" poprzez zapis do tego wÄzÅa.

    /proc/[pid]/attr/exec (od Linuksa 2.6.0)
       Ten plik reprezentuje atrybuty przypisane do procesu przez
       kolejne execve(2).

       W SELinuksie jest to potrzebne do obsÅugi przejÅÄ roli/domeny, a
       execve(2) jest preferowanym punktem do takich przeksztaÅceÅ,
       ponieważ oferuje on lepszÄ kontrolÄ nad inicjalizacjÄ procesu w
       nowej etykiecie bezpieczeÅstwa i nienaruszalnoÅci stanu. W
       SELinuksie ten atrybut jest resetowany przy execve(2), tak wiÄc
       nowy program powraca do domyÅlnego zachowania przy każdym
       wywoÅaniu execve(2) jakie może utworzyÄ. W SELinuksie proces
       może ustawiÄ tylko swój atrybut /proc/[pid]/attr/exec.

    /proc/[pid]/attr/fscreate (od Linuksa 2.6.0)
       Plik ten reprezentuje atrybuty do przypisania do plików
       utworzone przez kolejne wywoÅania do open(2), mkdir(2),
       symlink(2) i mknod(2)

       SELinux wykorzystuje ten plik do obsÅugi tworzenia pliku (za
       pomocÄ wspomnianych wczeÅniej wywoÅaÅ systemowych) w stanie
       bezpieczeÅstwa, co nie daje ryzyka niepoprawnego dostÄpu
       uzyskanego podczas tworzenia pliku i ustawiania atrybutów. W
       SELinuksie atrybut ten jest resetowany przy execve(2), tak wiÄc
       nowy program powraca do domyÅlnego zachowania przy każdym
       wywoÅaniu tworzÄcym plik jakie może on wykonaÄ, ale atrybut
       jest zachowywany podczas wielu wywoÅaÅ tworzÄcych plik przez
       jeden program, chyba że jest jawnie resetowany. W SELinuksie
       proces może ustawiÄ tylko swój atrybut
       /proc/[pid]/attr/fscreate.

    /proc/[pid]/attr/prev (od Linuksa 2.6.0)
       Plik ten zawiera kontekst bezpieczeÅstwa procesu przed ostatnim
       execve(2); tj. poprzedniÄ wartoÅÄ /proc/[pid]/attr/current.

    /proc/[pid]/attr/keycreate (od Linuksa 2.6.18)
       JeÅli proces zapisuje kontekst bezpieczeÅstwa do tego pliku,
       wszystkie kolejno utworzone klucze (add_key(2)) bÄdÄ oznaczone
       tym kontekstem. WiÄcej informacji znajduje siÄ w pliku źródeÅ
       jÄdra Documentation/keys.txt.

    /proc/[pid]/attr/socketcreate (od Linuksa 2.6.18)
       JeÅli proces zapisuje kontekst bezpieczeÅstwa do tego pliku,
       wszystkie kolejno utworzone gniazda bÄdÄ oznaczone tym
       kontekstem.

    /proc/[pid]/auxv (od wersji jÄdra 2.6.0-test7)
       ZawartoÅÄ informacji ELF przekazanej do procesu podczas
       uruchomienia. Formatem jest jeden identyfikator w postaci
       unsigned long plus jedna wartoÅÄ unsigned long dla każdego
       wpisu. Ostatni wpis zawiera dwa zera. Zob. też getauxval(3).

    /proc/[pid]/cgroup (od Linuksa 2.6.24)
       Plik opisuje grupy kontrolne do których należy proces/zadanie.
       W każdej hierarchi cgroup istnieje jeden wpis zawierajÄcy pola
       oddzielone dwukropkiem w postaci:

         5:cpuacct,cpu,cpuset:/daemons

       Pola oddzielone dwukropkiem, od lewej do prawej:

         1. numer identyfikacyjny hierarchii

         2. zestaw podsystemów ograniczony do hierarchi

         3. grupa kontrolna w hierarchii do której należy proces

       Ten plik istnieje tylko jeÅli podczas kompilacji jÄdra wÅÄczono
       opcjÄ CONFIG_CGROUPS.

    /proc/[pid]/clear_refs (od Linuksa 2.6.22)

       Plik jest tylko do odczytu, zapisywalny wyÅÄcznie dla
       wÅaÅciciela procesu.

       Do pliku można zapisaÄ nastÄpujÄce wartoÅci:

       1 (od Linuksa 2.6.22)
           Resetuje bity PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG dla
           wszystkich stron zwiÄzanych z procesem (przed jÄdrem
           2.6.32 taki efekt powodowaÅo zapisanie dowolnej wartoÅci
           niezerowej).

       2 (od Linuksa 2.6.32)
           Resetuje bity PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG dla
           wszystkich stron anonimowych zwiÄzanych z procesem.

       3 (od Linuksa 2.6.32)
           Resetuje bity PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG dla
           wszystkich stron przypisanych do plików, zwiÄzanych z
           procesem.

       Czyszczenie bitów PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG zapewnia
       metodÄ zmierzenia przybliżonej wartoÅci pamiÄci używanej przez
       proces. Najpierw należy sprawdziÄ wartoÅÄ w polu "Referenced"
       dla wartoÅci VMA pokazanych w /proc/[pid]/smaps aby sprawdziÄ
       użycie pamiÄci przez proces. NastÄpnie czyÅci siÄ bity
       PG_Referenced i ACCESSED/YOUNG i po jakimÅ zmierzonym czasie
       ponownie sprawdza siÄ wartoÅci pól "Referenced" aby dowiedzieÄ
       siÄ jak zmieniÅo siÄ użycie pamiÄci procesu podczas zmierzonego
       interwaÅu. JeÅli jest siÄ zainteresowanym wyÅÄcznie pewnymi
       typami przypisania, można skorzystaÄ z wartoÅci 2 lub 3,
       zamiast 1.

       Aby zmieniÄ inny bit można zapisaÄ również innÄ wartoÅÄ:

       4 (od Linuksa 3.11)
           CzyÅci bit soft-dirty dla wszystkich stron zwiÄzanych z
           procesem. Używa siÄ tego (razem z /proc/[pid]/pagemap)
           przez system przywracania check-point do wykrycia które
           strony procesu zostaÅy "zabrudzone" od czasu zapisu do
           pliku /proc/[pid]/clear_refs.

       Zapis innej wartoÅci niż wypisane powyżej do
       /proc/[pid]/clear_refs nie daje żadnego efektu.

       Plik /proc/[pid]/clear_refs istnieje tylko jeÅli podczas
       kompilacji jÄdra wÅÄczono opcjÄ CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/[pid]/cmdline
       Ten plik tylko do odczytu zawiera peÅnÄ liniÄ polecenia wydanego
       przy uruchamianiu procesu, chyba że jest to proces-duch
       (zombie). Wówczas plik bÄdzie pusty, tzn. odczyt tego pliku
       zwróci zawsze 0 znaków. Argumenty linii poleceÅ wystÄpujÄ w
       tym pliku rozdzielone znakami NUL ('\0'), z dodatkowym znakiem
       NUL po ostatnim ÅaÅcuchu.

    /proc/[pid]/comm (od Linuksa 2.6.33)
       Plik pokazuje wartoÅÄ comm procesu—tj. nazwÄ polecenia zwiÄzanÄ
       z procesem. Różne wÄtki tego samego procesu mogÄ mieÄ różne
       wartoÅci comm, dostÄpne za pomocÄ /proc/[pid]/task/[tid]/comm.
       WÄtek może zmodyfikowaÄ jego wartoÅÄ comm lub tÄ innego wÄtku z
       tej samej grupy wÄtków (zob. opis CLONE_THREAD w clone(2)),
       piszÄc do pliku /proc/self/task/[tid]/comm. ÅaÅcuchy dÅuższe
       niż TASK_COMM_LEN (16) znaków sÄ po cichu obcinane.

       Plik zapewnia zestaw operacji PR_SET_NAME i PR_GET_NAME prctl(2)
       i jest używany przez pthread_setname_np(3), przy zmianie nazw
       wÄtków innych niż wywoÅujÄcy.

    /proc/[pid]/coredump_filter (od Linuksa 2.6.23)
       Patrz core(5).

    /proc/[pid]/cpuset (od Linuksa 2.6.12)
       Patrz cpuset(7).

    /proc/[pid]/cwd
       Jest dowiÄzaniem do bieżÄcego katalogu roboczego procesu. Aby
       dowiedzieÄ siÄ, jaki jest katalog roboczy procesu, na przykÅad o
       identyfikatorze 20, można wydaÄ nastÄpujÄce polecenie:

         $ cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       Należy zauważyÄ, że polecenie pwd jest czÄsto wbudowanym
       poleceniem powÅoki i może nie dziaÅaÄ w tym kontekÅcie w
       sposób wÅaÅciwy. W powÅoce bash(1) można użyÄ pwd -P.

       W procesie wielowÄtkowym zawartoÅÄ tego linku symbolicznego nie
       jest dostÄpna, jeżeli wÄtek gÅówny już siÄ zakoÅczyÅ
       (zazwyczaj przez wywoÅanie pthread_exit(3)).

    /proc/[pid]/environ
       Plik ten zawiera Årodowisko procesu. Wpisy sÄ oddzielone znakami
       NULL ("\0"), mogÄ także wystÄpiÄ znaki NULL na koÅcu. Dlatego,
       aby wypisaÄ zmienne Årodowiskowe procesu 1, należy wykonaÄ:

         $ strings /proc/1/environ

    /proc/[pid]/exe
       W Linuksie 2.2 i wersjach późniejszych plik ten jest
       dowiÄzaniem symbolicznym zawierajÄcym rzeczywistÄ nazwÄ Åcieżki
       dziaÅajÄcego polecenia. DowiÄzaniem symbolicznym można siÄ
       normalnie posÅugiwaÄ - próba jego otwarcia otworzy plik
       programu. Można nawet wydaÄ polecenie /proc/[pid]/exe, aby
       uruchomiÄ kolejnÄ kopiÄ tego samego pliku wykonywalnego, co
       uruchomiony przez [pid]. JeÅli Åcieżka zostaÅa odlinkowana,
       dowiÄzanie symboliczne bÄdzie zawieraÅo ÅaÅcuch '(deleted)'
       dodany do oryginalnej Åcieżki. W procesie wielowÄtkowym
       zawartoÅÄ tego linku symbolicznego nie jest dostÄpna, jeżeli
       gÅówny wÄtek już siÄ zakoÅczyÅ (wywoÅujÄc zapewne
       pthread_exit(3)).

       W Linuksie 2.0 i wczeÅniejszych wersjach, /proc/[pid]/exe jest
       wskaźnikiem do uruchomionego pliku binarnego i ma postaÄ
       dowiÄzania symbolicznego. WywoÅanie readlink(2) na tym pliku
       zwróci w Linuksie 2.0 ÅaÅcuch znakowy postaci:

         [urzÄdzenie]:i-wÄzeÅ

       Na przykÅad, [0301]:1502 bÄdzie 1502 i-wÄzÅem na urzÄdzeniu o
       numerze gÅównym 03 (IDE, MFM itp.) i pobocznym 01 (pierwsza
       partycja pierwszego dysku).

       Do zlokalizowania pliku, można posÅużyÄ siÄ poleceniem find(1)
       z opcjÄ -inum.

    /proc/[pid]/fd/
       Jest to podkatalog zawierajÄcy po jednym wpisie dla każdego
       otwartego przez proces pliku; nazwÄ tego wpisu jest deskryptor
       pliku i jest on dowiÄzaniem symbolicznym do rzeczywistego pliku.
       Dlatego 0 jest standardowym wejÅciem, 1 jest standardowym
       wyjÅciem, 2 jest standardowÄ diagnostykÄ, itd.

       W przypadku deskryptorów plików potoków gniazd wpisy bÄdÄ
       dowiÄzaniami symbolicznymi, których zawartoÅciÄ jest typ pliku
       z i-wÄzÅem. WywoÅanie readlink(2) na takim pliku zwróci ciÄg w
       postaci:

         typ:[i-wÄzeÅ]

       PrzykÅadowo socket:[2248868] bÄdzie gniazdem z i-wÄzÅem
       2248868. W przypadku gniazd, i-wÄzeÅ można wykorzystaÄ do
       pozyskania wiÄkszej liczby informacji z jednego z plików z
       katalogu /proc/net/.

       W przypadku deskryptorów plików, które nie majÄ
       odpowiadajÄcego i-wÄzÅa (np. deskryptorów plików tworzonych za
       pomocÄ epoll_create(2), eventfd(2), inotify_init (2),
       signalfd(2) i timerfd(2)), wpis bÄdzie dowiÄzaniem symbolicznym
       z zawartoÅciÄ w postaci

         anon_inode:<typ-pliku>

       W niektórych przypadkach typ-pliku jest otoczony nawiasami
       kwadratowymi.

       PrzykÅadowo dowiÄzanie symboliczne deskryptora pliku epoll
       bÄdzie dowiÄzaniem symbolicznym, którego zawartoÅciÄ jest
       ÅaÅcuch anon_inode:[eventpoll].

       W procesie wielowÄtkowym zawartoÅÄ tego katalogu nie jest
       dostÄpna, jeżeli wÄtek gÅówny już siÄ zakoÅczyÅ (zazwyczaj
       przez wywoÅanie pthread_exit(3)).

       Programy, które przyjmujÄ nazwÄ pliku jako argument wiersza
       polecenia, lecz nie czytajÄ standardowego wejÅcia, jeÅli nie
       podano argumentu albo które zapisujÄ do pliku nazwanego
       argumentem wiersza polecenia, lecz nie wysyÅajÄ danych
       wyjÅciowych na standardowe wyjÅcie, można zmusiÄ do używania
       standardowego wejÅcia lub wyjÅcia wykorzystujÄc /proc/[pid]/fd.
       Na przykÅad, zakÅadajÄc, że opcja -i okreÅla plik wejÅciowy, a
       opcja -o okreÅla plik wyjÅciowy:

         $ foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       co daje dziaÅajÄcy filtr.

       /proc/self/fd/N jest w przybliżeniu tym samym co /dev/fd/N na
       niektórych systemach uniksowych i uniksopodobnych. WiÄkszoÅÄ
       linuksowych skryptów MAKEDEV tworzy dowiÄzania symboliczne
       /dev/fd do /proc/self/fd.

       WiÄkszoÅÄ systemów udostÄpnia dowiÄzania symboliczne
       /dev/stdin, /dev/stdout i dev/stderr, które linkujÄ odpowiednio
       do plików 0, 1 i 2 w /proc/self/fd. Powyższe, przykÅadowe
       polecenie może byÄ wiÄc zapisane również tak:

         $ foobar -i /dev/stdin -o /dev/stdout ...

    /proc/[pid]/fdinfo/ (od Linuksa 2.6.22)
       Jest to podkatalog zawierajÄcy po jednym wpisie dla każdego
       pliku otwartego przez proces; nazwÄ tego wpisu jest deskryptor
       pliku. Pliki w tym katalogu sÄ odczytywalne tylko dla
       wÅaÅciciela procesu. ZawartoÅÄ pliku można odczytaÄ, aby
       uzyskaÄ informacje o odpowiadajÄcym mu deskryptorze pliku.
       ZawartoÅÄ zależy od typu pliku odpowiadajÄcego odpowiedniemu
       deskryptorowi pliku.

       Dla zwykÅych plików i katalogów wyglÄda to zwykle tak:

         $ cat /proc/12015/fdinfo/4
         pos:  1000
         flags: 01002002
         mnt_id: 21

       WystÄpujÄ nastÄpujÄce pola:

       pos  Jest to liczba dziesiÄtna pokazujÄca przesuniÄcie pliku.

       flags Jest to liczba ósemkowa wyÅwietlajÄca tryb dostÄpu pliku
           i flagi statusu pliku (zob. open(2)). JEÅli ustawiona
           jest flaga deskryptora pliku close-on-exec, to flags
           bÄdzie zawieraÅo również wartoÅÄ O_CLOEXEC.

           Przed Linuksem 3.1 to pole nieprawidÅowo wyÅwietlaÅo
           ustawienie O_CLOEXEC w trakcie otwierania pliku, zamiast
           aktualnego ustawienia flagi close-on-exec.

       mnt_id To pole, obecne od Linuksa 3.15 jest identyfikatorem
           punktu montowania zawierajÄcego ten plik. Zob. opis
           /proc/[pid]/mountinfo.

       Dla deskryptorów plików eventfd (zob. eventfd(2)), wyÅwietlane
       sÄ (od Linuksa 3.8) nastÄpujÄce pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  10
         eventfd-count:        40

       eventfd-count jest bieżÄcÄ wartoÅciÄ licznika eventfd,
       szesnastkowo.

       Dla deskryptorów plików epoll (zob. epoll(7)), wyÅwietlane sÄ
       (od Linuksa 3.8) nastÄpujÄce pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  10
         tfd:    9 events:    19 data: 74253d2500000009
         tfd:    7 events:    19 data: 74253d2500000007

       Każdy wiersz zaczynajÄcy siÄ od tfd opisuje jeden z
       deskryptorów pliku monitorowany za pomocÄ deskryptora pliku
       epool (zob. epoll_ctl(2) aby zapoznaÄ siÄ z niektórymi
       szczegóÅami). Pole tfd jest numerem deskryptora pliku. Pole
       events jest szesnastkowÄ maskÄ zdarzeÅ monitorowanych dla tego
       deskryptora pliku. Pole data jest wartoÅciÄ danych powiÄzanych z
       tym deskryptorem pliku.

       Dla deskryptorów plików signalfd (zob. signalfd(2)),
       wyÅwietlane sÄ (od Linuksa 3.8) nastÄpujÄce pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  10
         sigmask: 0000000000000006

       sigmask jest szesnastkowÄ maskÄ sygnaÅów akceptowanych poprzez
       ten deskryptor pliku signalfd (w tym przykÅadzie ustawione sÄ
       bity 2 i 3 odpowiadajÄce sygnaÅom SIGINT i SIGQUIT; zob.
       signal(7)).

       Dla deskryptorów plików inotify (zob. inotify(7)), wyÅwietlane
       sÄ (od Linuksa 3.8) nastÄpujÄce pola:

         pos: 0
         flags:  00
         mnt_id:  11
         inotify wd:2 ino:7ef82a sdev:800001 mask:800afff ignored_mask:0 fhandle-bytes:8 fhandle-type:1 f_handle:2af87e00220ffd73
         inotify wd:1 ino:192627 sdev:800001 mask:800afff ignored_mask:0 fhandle-bytes:8 fhandle-type:1 f_handle:27261900802dfd73

       Każdy z wierszy zaczynajÄcy siÄ od "inotify" wyÅwietla
       informacje o jednym z monitorowanych plików lub katalogów. W
       wierszu wystÄpujÄ nastÄpujÄce pola:

       wd   Numer obserwowanego deskryptora (dziesiÄtnie). (od ang.
           watch descriptor)

       ino  Numer i-wÄzÅa pliku docelowego (szesnastkowo).

       sdev  ID urzÄdzenia, na którym znajduje siÄ plik docelowy
           (szesnastkowo).

       mask  Maska monitorowanych zdarzeÅ pliku docelowego
           (szesnastkowo).

       JeÅli jÄdro zbudowano z obsÅugÄ exportfs, Åcieżka do pliku
       docelowego jest wyÅwietlona jako uchwyt pliku, przez trzy pola
       szesnastkowe: fhandle-bytes, fhandle-type i f_handle.

       Dla deskryptorów plików fanotify (zob. fanotify(7)),
       wyÅwietlane sÄ (od Linuksa 3.8) nastÄpujÄce pola:

         pos: 0
         flags:  02
         mnt_id:  11
         fanotify flags:0 event-flags:88002
         fanotify ino:19264f sdev:800001 mflags:0 mask:1 ignored_mask:0 fhandle-bytes:8 fhandle-type:1 f_handle:4f261900a82dfd73

       Czwarty wiersz wyÅwietla informacje zdefiniowane przy tworzeniu
       grupy fanotify poprzez fanotify_init(2):

       flags Argument flags podany fanotify_init(2) (wyrażony
           szesnastkowo).

       event-flags
           Argument event_f_flags podany fanotify_init(2) (wyrażony
           szesnastkowo).

       Każdy dodatkowy wiersz pokazany w pliku zawiera informacje o
       jednym znaku (ang. mark) grupy fanotify. WiÄkszoÅÄ z tych pól
       jest takich jak do inotify z wyjÄtkiem:

       mflags Flagi powiÄzane ze znakiem (wyrażone szesnastkowo).

       mask  Maski zdarzeŠdla tego znaku (wyrażone szesnastkowo).

       ignored_mask
           Maski zdarzeŠignorowanych dla tego znaku (wyrażone
           szesnastkowo).

       WiÄcej informacji o tych polach znajduje siÄ w podrÄczniku
       fanotify_mark(2).

    /proc/[pid]/io (od wersji jÄdra 2.6.20)
       Plik zawiera statystyki wejÅcia/wyjÅcia dla procesu np.:

         # cat /proc/3828/io
         rchar: 323934931
         wchar: 323929600
         syscr: 632687
         syscw: 632675
         read_bytes: 0
         write_bytes: 323932160
         cancelled_write_bytes: 0

       WystÄpujÄ nastÄpujÄce pola:

       rchar: odczytane znaki
           Liczba bajtów, które zostaÅy odczytane ze wzglÄdu na
           dane zadanie. Jest to suma bajtów z read(2) i podobnych
           wywoÅaÅ systemowych. Obejmuje takie dziaÅania jak
           wejÅcie/wyjÅcie terminala. To, czy konieczny byÅ
           faktyczny dostÄp do wejÅcia/wyjÅciu fizycznego dysku nie
           ma wpÅywu na wartoÅÄ (odczyt mógÅ nastÄpiÄ wyÅÄcznie z
           bufora stronicowania).

       wchar: zapisane znaki
           Liczba bajtów, które zostaÅy zapisane lub powinny byÄ
           zapisane przez dane zadania. Tego pola tyczÄ siÄ podobne
           zastrzeżenia jak rchar.

       syscr: odczytane wywoÅania systemowe
           Próba policzenia operacji odczytu wejÅcia/wyjÅcia tj.
           wywoÅaÅ systemowych takich jak read(2) i pread(2).

       syscw: zapisane wywoÅania systemowe
           Próba policzenia operacji zapisu wejÅcia/wyjÅcia tj.
           wywoÅaÅ systemowych takich jak write(2) i pwrite(2).

       read_bytes: odczytane bajty
           Próba policzenia bajtów, które faktycznie musiaÅy byÄ
           pobrane z poziomu noÅnika. Jest dokÅadna dla systemów
           plików korzystajÄcych z bloków.

       write_bytes: zapisane bajty
           Próba policzenia bajtów, które faktycznie musiaÅy byÄ
           wysÅane na poziom noÅnika.

       cancelled_write_bytes:
           DuÅ¼Ä niedokÅadnoÅÄ powoduje przycinanie. JeÅli proces
           zapisze do pliku 1 MB i później skasuje go, de facto
           nie nastÄpi żaden zapis. Zostanie to jednak odnotowane
           jako powodujÄce zapis 1 MB. Innymi sÅowy: pole to
           reprezentuje liczbÄ bajtów, które dziÄki temu procesowi
           nie wystÄpiÅy przez przyciÄcie bufora strony. CzÄÅÄ zadaÅ
           może spowodowaÄ również "ujemne" wejÅcie/wyjÅcie.
           JeÅli to zadanie przytnie "brudny" bufor strony, czÄÅÄ
           wejÅcia/wyjÅcie, które inne zadanie już policzyÅo (jest
           w jego write_bytes) nie nastÄpi.

       Uwaga: W obecnej implementacji ma miejsce wyÅcig bitowy na
       32-bitowych systemach: jeÅli proces A odczyta /proc/[pid]/io
       procesu B, gdy proces B aktualizuje jeden ze swoich 64-bitowych
       liczników, proces A zobaczy wynik poÅredni.

    /proc/[pid]/gid_map (od Linuksa 3.5)
       Zob. user_namespaces(7).

    /proc/[pid]/limits (od Linuksa 2.6.24)
       Plik zawiera informacje o miÄkkim limicie, twardym limicie i
       jednostkach, w których mierzone sÄ limity zasobów procesów
       (patrz getrlimit(2)). Do Linuksa 2.6.35 (wÅÄcznie) plik jest
       zabezpieczony, aby pozwoliÄ na odczyt jedynie przez realny
       identyfikator UID procesu. Od wersji 2.6.36 plik jest
       odczytywalny dla wszystkich użytkowników systemu.

    /proc/[pid]/map_files/ (od jÄdra 3.3)
       Podkatalog zawiera wpisy odnoszÄce siÄ do plików zmapowanych do
       pamiÄci (patrz mmap(2)). Wpisy sÄ nazwane jako pary adresów:
       poczÄtku i koÅca obszaru pamiÄci (jako liczby szesnastkowe) i sÄ
       dowiÄzaniami symbolicznymi do samych zmapowanych plików. Oto
       przykÅad, zmodyfikowany aby zmieÅciÄ siÄ w 80 kolumnowym
       terminalu:

         # ls -l /proc/self/map_files/
         lr--------. 1 root root 64 Apr 16 21:31
               3252e00000-3252e20000 -> /usr/lib64/ld-2.15.so
         ...

       ChoÄ te wpisy sÄ dostÄpne dla obszarów pamiÄci przydzielonych
       flagÄ MAP_FILE, to sposób w jaki zaimplementowane jest
       anonimowe dzielenie pamiÄci (obszary utworzone flagami MAP_ANON
       | MAP_SHARED) oznaczajÄ Å¼e tego typu obszary również pojawiÄ
       siÄ w tym katalogu. Oto przykÅad, gdzie plikiem docelowym jest
       usuniÄty /dev/zero:

         lrw-------. 1 root root 64 Apr 16 21:33
               7fc075d2f000-7fc075e6f000 -> /dev/zero (deleted)

       Ten katalog istnieje tylko jeÅli wÅÄczono opcjÄ konfiguracyjnÄ
       jÄdra CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE. Do obejrzenia zawartoÅci tego
       katalogu wymagany jest przywilej (CAP_SYS_ADMIN).

    /proc/[pid]/maps
       Plik zawierajÄcy aktualnie zmapowane obszary pamiÄci wraz z
       prawami dostÄpu do nich. WiÄcej informacji o mapowaniu pamiÄci
       zawiera podrÄcznik systemowy mmap(2).

       Format pliku jest nastÄpujÄcy:

    adres      uprawn przesun urzÄdz i-wÄzeÅ  Åcieżka
    00400000-00452000 r-xp 00000000 08:02 173521   /usr/bin/dbus-daemon
    00651000-00652000 r--p 00051000 08:02 173521   /usr/bin/dbus-daemon
    00652000-00655000 rw-p 00052000 08:02 173521   /usr/bin/dbus-daemon
    00e03000-00e24000 rw-p 00000000 00:00 0      [heap]
    00e24000-011f7000 rw-p 00000000 00:00 0      [heap]
    ...
    35b1800000-35b1820000 r-xp 00000000 08:02 135522 /usr/lib64/ld-2.15.so
    35b1a1f000-35b1a20000 r--p 0001f000 08:02 135522 /usr/lib64/ld-2.15.so
    35b1a20000-35b1a21000 rw-p 00020000 08:02 135522 /usr/lib64/ld-2.15.so
    35b1a21000-35b1a22000 rw-p 00000000 00:00 0
    35b1c00000-35b1dac000 r-xp 00000000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
    35b1dac000-35b1fac000 ---p 001ac000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
    35b1fac000-35b1fb0000 r--p 001ac000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
    35b1fb0000-35b1fb2000 rw-p 001b0000 08:02 135870 /usr/lib64/libc-2.15.so
    ...
    f2c6ff8c000-7f2c7078c000 rw-p 00000000 00:00 0  [stack:986]
    ...
    7fffb2c0d000-7fffb2c2e000 rw-p 00000000 00:00 0  [stack]
    7fffb2d48000-7fffb2d49000 r-xp 00000000 00:00 0  [vdso]

       Pole adres jest przestrzeniÄ adresowÄ procesu, który jÄ
       zajmuje, a uprawn jest zbiorem uprawnieÅ:

          r = odczyt
          w = zapis
          x = wykonywanie
          s = wspólne
          p = prywatne (kopiowane przy zapisie)

       Przesun jest przesuniÄciem w pliku lub w czymÅ innym, urzÄdz
       zawiera numery (gÅówny:poboczny) urzÄdzenia, a i-wÄzeÅ jest
       i-wÄzÅem na tym urzÄdzeniu. 0 wskazuje, że nie istnieje i-wÄzeÅ
       zwiÄzany z tym obszarem pamiÄci, jak to na przykÅad ma miejsce w
       przypadku segmentu BSS (niezainicjowanych danych).

       Åcieżka to zwykle plik zabezpieczajÄcy mapowanie. Koordynacja
       jest Åatwa w przypadku plików ELF za pomocÄ pola przesun,
       poprzez sprawdzenie pola Offset w nagÅówkach programu ELF
       (readelf -l).

       IstniejÄ dodatkowe, pomocne pseudoÅcieżki:

          [stack]
             Stos pierwotnego procesu (zwanego też gÅównym
             wÄtkiem)

          [stack:<tid>] (od Linuksa 3.4)
             Stos wÄtku (gdzie <tid> jest identyfikatorem wÄtku).
             Odpowiada Åcieżce /proc/[pid]/task/[tid]/.

          [vdso] Wirtualny, dynamicznie linkowany obiekt
             wspóÅdzielony.

          [heap] Stos wÄtku.

       JeÅli pole Åcieżka jest puste, to jest to anonimowe
       przypisanie, takie jak pozyskiwane za pomocÄ funkcji mmap(2).
       Nie ma prostej metody na powiÄzanie jej ze źródÅem procesu
       oprócz metod takich jak gdb(1), strace(1) itp.

       W Linuksie 2.0 nie ma pola podajÄcego nazwÄ Åcieżki.

    /proc/[pid]/mem
       Za poÅrednictwem tego pliku można, korzystajÄc z open(2),
       read(2) i lseek(2), uzyskaÄ dostÄp do stron pamiÄci procesu.

    /proc/[pid]/mountinfo (od wersji jÄdra 2.6.26)
       Plik zawiera informacje o punktach montowania. SkÅada siÄ z
       linii w postaci:

       36 35 98:0 /mnt1 /mnt2 rw,noatime master:1 - ext3 /dev/root rw,errors=continue
       (1)(2)(3)  (4)  (5)   (6)   (7)  (8) (9)  (10)     (11)

       Liczby w nawiasach sÄ etykietami poniższych opisów:

       (1) ID montowania: unikatowy identyfikator montowania (może
          zostaÄ użyty ponownie po wykonaniu umount(2)).

       (2) ID rodzica: identyfikator rodzica (lub siebie samego, jeÅli
          montowanie znajduje siÄ na szczycie drzewa montowaÅ).

       (3) gÅówny:poboczny: wartoÅÄ pola st_dev (patrz stat(2)) dla
          plików w systemie plików.

       (4) korzeÅ: korzeÅ (root) montowania w systemie plików.

       (5) punkt montowania: punkt montowania w odniesieniu do
          korzenia procesów.

       (6) opcje montowania: opcje montowania dla każdego montowania.

       (7) pola opcjonalne: zero lub wiÄcej pól w postaci
          "znacznik[:wartoÅÄ]"

       (8) separator: oznacza koniec pól opcjonalnych.

       (9) typ systemu plików: nazwa systemu plików w postaci
          "typ[.podtyp]".

       (10) źródÅo montowania: informacja zależna od systemu plików
          lub "none".

       (11) super opcje: opcje dla superbloku.

       Parsery powinny ignorowaÄ wszystkie nierozpoznane pola
       opcjonalne. Obecnie sÄ to:

          shared:X     montowanie jest wspóÅdzielone w grupie
                   wÄzÅów X

          master:X     montowanie jest podrzÄdne w stosunku do
                   grupy wÄzÅów X

          propagate_from:X montowanie jest podrzÄdne i podlega
                   propagacji z grupy wÄzÅów X (*)

          unbindable    montowanie jest niepodpinalne

       (*) X jest najbliższÄ dominujÄcÄ grupÄ wÄzÅów pod korzeniem
       procesów. JeÅli X jest bezpoÅrednio nadrzÄdne w stosunku do
       montowania, lub jeÅli nie istnieje dominujÄca grupa wÄzÅów pod
       tym samym korzeniem, to obecne jest wyÅÄcznie pole "master:X",
       bez pola "propagate_from:X".

       Aby dowiedzieÄ siÄ wiÄcej o propagacji montowaÅ, proszÄ zapoznaÄ
       siÄ z Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt w drzewie
       źródeÅ jÄdra Linux.

    /proc/[pid]/mounts (od wersji Linuksa 2.4.19)
       Jest to lista wszystkich systemów plików obecnie zamontowanych
       w przestrzeni montowaŠprocesów. Format tego pliku jest
       udokumentowany w fstab(5). Od wersji 2.6.15 jÄdra Linuksa, ten
       plik może byÄ użyty w wywoÅaniu funkcji poll(): po otwarciu
       tego pliku do odczytu, zmiana w nim (np. montowanie lub
       odmontowanie systemu plików) powoduje, że select(2) oznaczy
       deskryptor jako możliwy do odczytu, a poll(2) i epoll_wait(2)
       zaznaczÄ, że w pliku wystÄpiÅ bÅÄd. Zob. namespaces(7) aby
       dowiedzieÄ siÄ wiÄcej.

    /proc/[pid]/mountstats (Od wersji Linuksa 2.6.17)
       Plik eksportuje informacje (statystyki, informacje
       konfiguracyjne) o punktach montowaÅ w przestrzeni montowaÅ
       procesów. Wiersze pliku majÄ nastÄpujÄcÄ postaÄ:

       device /dev/sda7 mounted on /home with fstype ext3 [statistics]
       (    1   )      ( 2 )       (3 ) (4)

       Pola w każdym wierszu sÄ nastÄpujÄce:

       (1) Nazwa zamontowanego urzÄdzenia (lub "nodevice", jeÅli nie
          ma odpowiadajÄcego urzÄdzenia).

       (2) Punkt montowania w drzewie systemu plików.

       (3) Typ systemu plików.

       (4) Opcjonalne statystyki i informacje konfiguracyjne. Obecnie
          (Linux 2.6.26) tylko system plików NFS eksportuje opcje za
          pomocÄ tego pola.

       Plik jest odczytywalny wyÅÄcznie dla wÅaÅciciela procesu.

       WiÄcej informacji znajduje siÄ w opisie namespaces(7).

    /proc/[pid]/ns/ (od Linuksa 3.0)
       Jest to podkatalog zawierajÄcy po jednym wpisie dla każdej
       przestrzeni nazw, która obsÅuguje manipulacjÄ za pomocÄ
       setns(2). Aby dowiedzieÄ siÄ wiÄcej, proszÄ zapoznaÄ siÄ z
       namespaces(7).

    /proc/[pid]/numa_maps (od Linuksa 2.6.14)
       Patrz numa(7).

    /proc/[pid]/oom_adj (od Linuksa 2.6.11)
       Plik może byÄ użyty do dostosowania wyniku, używanego do
       wybrania procesów do zabicia, w przypadku sytuacji braku
       pamiÄci (out-of-memory - OOM). JÄdro używa tej wartoÅci do
       operacji przesuniÄcia bitowego wartoÅci oom_score procesu:
       poprawne wartoÅci mieszczÄ siÄ w zakresie od -16 do +15, wraz ze
       specjalnÄ wartoÅciÄ -17, która caÅkowicie wyÅÄcza zabijanie
       przy OOM danego procesu. Dodatni wynik zwiÄksza
       prawdopodobieÅstwo, że proces zostanie zabity przez OOM-killer,
       ujemny zmniejsza je.

       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ tego pliku jest 0, nowy proces dziedziczy
       ustawienie oom_adj swojego rodzica. Proces musi byÄ
       uprzywilejowany (CAP_SYS_RESOURCE) aby móc zaktualizowaÄ ten
       plik.

       Od Linuksa 2.6.36 używanie tego pliku jest przestarzaÅe,
       powinno siÄ korzystaÄ z /proc/[pid]/oom_score_adj.

    /proc/[pid]/oom_score (od Linuksa 2.6.11)
       Plik wyÅwietla bieżÄcy wynik, jaki jÄdro przydziela temu
       procesowi w celu wybrania procesu do zabicia przez OOM-killer.
       Wyższy wynik oznacza, że proces ma wiÄksze prawdopodobieÅstwo
       zostania wybranym przez OOM-killer. PodstawÄ wyniku jest liczba
       pamiÄci użytej przez proces, a jest on zwiÄkszany (+) lub
       zmniejszany (-) przez nastÄpujÄce czynniki:

       * czy proces tworzy wiele potomków przy użyciu fork(2) (+),

       * czy proces jest używany przez dÅugi czas lub używa dużo
        czasu procesora (-),

       * czy proces ma niskÄ wartoÅÄ nice (np. > 0) (+),

       * czy proces jest uprzywilejowany (-) oraz

       * czy proces wykonuje bezpoÅredni dostÄp do sprzÄtu (-).

       WartoÅÄ oom_score uwzglÄdnia również przesuniÄcie okreÅlone
       przez ustawienie procesu oom_score_adj lub oom_adj.

    /proc/[pid]/oom_score_adj (od Linuksa 2.6.36)
       Plik może byÄ użyty do dostosowania heurystyki zwanej
       "badness", używanej do wybrania procesu który zostanie zabity
       w sytuacji braku pamiÄci.

       Przypisuje ona do każdego potencjalnego zadania wartoÅÄ od 0
       (nigdy nie zabija) do 1000 (zawsze zabija) aby okreÅliÄ docelowy
       proces do zabicia. Jednostki sÄ z grubsza proporcjonalne do
       pamiÄci, którÄ proces może przydzieliÄ, obliczanÄ w oparciu do
       bieżÄcego użycia pamiÄci i pamiÄci wymiany. Na przykÅad
       zadanie używajÄce caÅÄ dozwolonÄ pamiÄÄ otrzyma wynik 1000, a
       jeÅli użyje poÅowÄ dozwolonej pamiÄci, otrzyma wynik 500.

       Dodatkowym czynnikiem w wyniku "badness" jest fakt, że procesy
       roota majÄ dodatkowe 3% pamiÄci w stosunku do pozostaÅych
       procesów.

       WielkoÅÄ "dozwolonej" pamiÄci zależy od kontekstu w jakim
       wywoÅano OOM-killera. JeÅli wynika to z faktu, że pamiÄÄ
       przeznaczona dla zadania alokujÄcego cpuset zostaÅa wyczerpany,
       to dozwolona pamiÄÄ odpowiada zestawowi pamiÄci przypisanego do
       tego cpuset (zobacz cpuset(7)). JeÅli jest to skutek zasad dot.
       pamiÄci wÄzÅa (lub wÄzÅów), to dozwolona pamiÄÄ odpowiada
       zestawowi tych zasad. JeÅli wynika to z faktu, że osiÄgniÄto
       limit pamiÄci (lub pamiÄci wymiany) to dozwolona pamiÄÄ jest tak
       ustawionym limitem. Gdy wynika to z sytuacji braku pamiÄci, to
       dozwolona pamiÄÄ odpowiada wszystkich zaalokowanych zasobom.

       WartoÅÄ oom_score_adj jest dodawana do wyniku "badness" przed
       użyciem jej do wybrania procesu przeznaczonego do zabicia.
       Dozwolone wartoÅci wynoszÄ od -1000 (OOM_SCORE_ADJ_MIN) do +1000
       (OOM_SCORE_ADJ_MAX). Pozwala to przestrzeni użytkownika na
       kontrolÄ preferencji OOM-killing. Można w ten sposób zawsze
       preferowaÄ dane zadanie lub caÅkowicie wyÅÄczyÄ je z procesu
       OOM-killing. Najniższa dostÄpna wartoÅÄ (-1000) jest
       równoznaczna z caÅkowitym wyÅÄczeniem OOM-killing dla danego
       zadania, ponieważ zawsze zwróci ono wynik "badness" równy 0.

       Z tego wzglÄdu Åatwo jest zdefiniowaÄ wielkoÅÄ pamiÄci dla
       każdego zadania przez przestrzeŠużytkownika. Ustawienie
       wartoÅci oom_score_adj np. na +500 jest w przybliżeniu
       odpowiednikiem pozwolenia pozostaÅym zadaniom w tym samym
       systemie, cpuset, zasadom dot. pamiÄci i zasobom kontrolera
       pamiÄci na użycie co najmniej 50% pamiÄci wiÄcej. Z kolei
       wartoÅÄ -500 odpowiada mniej wiÄcej zmniejszeniu o 50%
       dozwolonej pamiÄci.

       Z powodu zgodnoÅci wstecznej ze starszymi jÄdrami do modyfikacji
       wyniku "badness" wciÄż można używaÄ /proc/[pid]/oom_adj. Jego
       wartoÅÄ skaluje siÄ liniowo z oom_score_adj.

       Zapis do /proc/[pid]/oom_score_adj lub /proc/[pid]/oom_adj
       zmieni zapis w drugim pseudopliku na przeskalowanÄ odpowiednio
       wartoÅÄ.

    /proc/[pid]/pagemap (od Linuksa 2.6.25)
       Plik pokazuje przypisanie każdej z wirtualnych stron procesu do
       ramki fizycznej strony lub przestrzeni wymiany. Zawiera jednÄ
       wartoÅÄ 64-bitowÄ na każdÄ stronÄ wirtualnÄ, bity oznaczajÄ:

          63   JeÅli jest ustawione, strona jest obecna w pamiÄci
             RAM.

          62   JeÅli jest ustawione, strona jest obecne w pamiÄci
             wymiany (swap)

          61 (od Linuksa 3.5)
             Strona jest stronÄ przypisanÄ do pliku lub dzielonÄ
             stronÄ anonimowÄ.

          60-56 (od Linuksa 3.11)
             Zero

          55 (od Linuksa 3.11)
             PTE jest soft-dirty (wiÄcej informacji w pliku w
             źródÅach jÄdra: Documentation/vm/soft-dirty.txt).

          54-0  JeÅli strona jest obecna w pamiÄci RAM (bit 63), to
             te bity udostÄpniajÄ numer ramki strony, który
             można użyÄ z indeksem /proc/kpageflags i
             /proc/kpagecount. JeÅli strona jest obecna w pamiÄci
             wymiany (bit 62), to bity 4-0 informujÄ o typie
             pamiÄci wymiany, a bity 54-5 kodujÄ przesuniÄcie
             pamiÄci wymiany.

       Przed Linuksem 3.11 bity 60-55 kodowaÅy logarytm dwójkowy
       informujÄcy o rozmiarze strony.

       Aby efektywnie wykorzystaÄ /proc/[pid]/pagemap należy użyÄ
       /proc/[pid]/maps do okreÅlenia które obszary pamiÄci zostaÅy
       rzeczywiÅcie przypisane i móc przejÅÄ miÄdzy nieprzypisanymi
       obszarami.

       Plik /proc/[pid]pagemap istnieje tylko jeÅli podczas kompilacji
       jÄdra wÅÄczono opcjÄ CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/[pid]/personality (od Linuksa 2.6.28)
       Plik tylko do odczytu pokazuje domenÄ uruchamiania procesu
       ustawionÄ przez personality(2). WartoÅÄ wyÅwietlana jest w
       zapisie szesnastkowym.

    /proc/[pid]/root
       UNIX i Linux wspierajÄ pomysÅ okreÅlonego dla każdego procesu
       osobno katalogu gÅównego systemu plików, ustawianego przez
       wywoÅanie systemowe chroot(2). Plik ten wskazuje na katalog
       gÅówny systemu plików i zachowuje siÄ w ten sam sposób jak
       exe, fd/*, itp.

       W procesie wielowÄtkowym zawartoÅÄ tego linku symbolicznego nie
       jest dostÄpna, jeżeli wÄtek gÅówny już siÄ zakoÅczyÅ
       (zazwyczaj przez wywoÅanie pthread_exit(3)).

    /proc/[pid]/seccomp (Linux w wersji od 2.6.12 do 2.6.22)
       Odczytuje/ustawia tryb seccomp procesu. JeÅli ten plik zawiera
       wartoÅÄ zero, tryb seccomp nie jest wÅÄczany. Zapis wartoÅci 1
       do pliku (nieodwracalnie) umieszcza proces w trybie seccomp,
       jedynymi dozwolonymi wywoÅaniami systemowymi sÄ read(2),
       write(2), _exit(2) i sigreturn(2). Plik ten zniknÄÅ wraz z
       Linuksem 2.6.23, gdy zostaÅ zastÄpiony mechanizmem dziaÅajÄcym w
       oparciu o prctl(2).

    /proc/[pid]/setgroups (od Linuksa 3.19)
       Zob. user_namespaces(7).

    /proc/[pid]/smaps (od Linuksa 2.6.14)
       Plik ten pokazuje zużycie pamiÄci dla każdego mapowania
       procesu (polecenie pmap(1) wyÅwietla podobne informacje, w
       postaci która może byÄ Åatwiejsza do przetwarzania). Dla
       każdego takiego mapowania pokazana jest lista nastÄpujÄcych
       linii:

         00400000-0048a000 r-xp 00000000 fd:03 960637    /bin/bash
         Size:        552 kB
         Rss:         460 kB
         Pss:         100 kB
         Shared_Clean:    452 kB
         Shared_Dirty:     0 kB
         Private_Clean:     8 kB
         Private_Dirty:     0 kB
         Referenced:     460 kB
         Anonymous:       0 kB
         AnonHugePages:     0 kB
         Swap:         0 kB
         KernelPageSize:    4 kB
         MMUPageSize:      4 kB
         Locked:        0 kB

       Pierwsza z tych linii pokazuje te same informacje o mapowaniach,
       co w /proc/[pid]/maps. PozostaÅe linie zawierajÄ rozmiar
       mapowania, iloÅÄ mapowaÅ obecnych w RAM ("Rss"), proporcjonalny
       udziaÅ w tym mapowaniu ("Pss"), liczbÄ czystych i brudnych stron
       wspóÅdzielonych w mapowaniu oraz liczbÄ czystych i brudnych
       prywatnych stron w mapowaniu. "Referenced" oznacza pamiÄÄ która
       jest oznaczona jako pamiÄÄ do której ktoÅ odnosi siÄ lub
       uzyskuje dostÄp. "Anonymous" pokazuje pamiÄÄ nienależÄcÄ do
       żadnego pliku. "Swap" pokazuje jak dużo pamiÄci która byÅaby
       anonimowa jest również używana, lecz w pamiÄci wymiany.

       Wpis "KernelPageSize" jest rozmiarem strony używanym przez
       jÄdro do VMA. Jest on w wiÄkszoÅci przypadków takim sam, jak
       rozmiar używany przez MMU. WyjÄtek wystÄpuje na jÄdrach PPC64,
       gdy jÄdro korzystajÄc z podstawowego rozmiaru strony w wielkoÅci
       64K może wciÄż używaÄ 4K stron dla MMU na starszych
       procesorach. Aby to rozróżniÄ, ta Åatka raportuje
       "MMUPageSize" jako rozmiar strony używany przez MMU.

       "Locked" wskazuje, czy mapowanie jest zablokowane w pamiÄci czy
       nie.

       Pole "VmFlags" reprezentuje flagi jÄdra zwiÄzane z danych
       obszarem pamiÄci wirtualnej (VMA) zakodowanym w dwuliterowym
       symbolu. Oto kody:

         rd - odczytywalna (readable)
         wr - zapisywalna (writable)
         ex - wykonywalna (executable)
         sh - dzielona (shared)
         mr - może odczytaÄ (may read)
         mw - może zapisaÄ (may write)
         me - może wykonaÄ (may execute)
         ms - może dzieliÄ (may share)
         gd - segment stosu roÅnie w dóŠ(grows down)
         pf - czysty przedziaÅ PFG (pure PFN)
         dw - wyÅÄczony zapis do zmapowanego pliku (disabled write)
         lo - strony zablokowane w pamiÄci (locked)
         io - pamiÄÄ zmapowana przestrzeni we/wy (I/O)
         sr - udostÄpniono wskazówkÄ sekwencyjnego odczytu
                          (sequential read)
         rr - udostÄpniono wskazówkÄ losowego odczytu (random read)
         dc - nie kopiuj przestrzeni przy forkowaniu (do not copy)
         de - nie rozszerzaj przestrzeni przy przemapowaniu
                           (do not expand)
         ac - przestrzeÅ jest policzalna (area is accountable)
         nr - przestrzeÅ wymiany niezarezerwowana dla tej
                          przestrzeni (not reserved)
         ht - przestrzeŠużywa dużych stron tlb (huge tlb)
         nl - mapowanie nieliniowe (non-linear)
         ar - flaga charakterystyczna dla architektury
         dd - nie wÅÄczaj przestrzeni do zrzutu jÄdra (do not dump)
         sd - flaga soft-dirty
         mm - przestrzeÅ mieszanego mapowania
         hg - flaga wskazówki dużych stron (huge)
         nh - flaga wskazówki stron niebÄdÄcych dużymi (no-huge)
         mg - flaga wskazówki ÅÄczenia (mergeable)

       Plik /proc/[pid]/smaps istnieje tylko jeÅli podczas kompilacji
       jÄdra wÅÄczono opcjÄ CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/[pid]/stack (od Linuksa 2.6.29)
       Plik zapewnia symboliczny Ålad wywoÅania funkcji w tym stosie
       jÄdra dla procesu. Plik istnieje, jeÅli jÄdro zostaÅo zbudowane
       z wÅÄczonÄ opcjÄ konfiguracji CONFIG_STACKTRACE.

    /proc/[pid]/stat
       Informacje o stanie procesu. Korzysta z tego ps(1). SÄ one
       zdefiniowane w pliku źródeÅ jÄdra fs/proc/array.c.

       Kolejne pola i ich wÅaÅciwe specyfikatory formatu scanf(3) to:

       (1) pid %d
            Identyfikator procesu (PID).

       (2) comm %s
            Nazwa pliku wykonywalnego w nawiasach. WidaÄ, czy plik
            ulegÅ wymianie.

       (3) state %c
            Jeden z poniższych znaków, wskazujÄcych na status
            procesu:

            R DziaÅajÄcy (Running)

            S ÅpiÄcy (Sleeping) w przerywalnym oczekiwaniu

            D ÅpiÄcy w nieprzerywalnym oczekiwaniu dyskowym

            Z Zombie

            T Zatrzymany sygnaÅem lub (przed Linuksem 2.6.33)
              zatrzymany Ålad (trace stopped)

            t Zatrzymany Åledzeniem (tracing stop) - Linux 2.6.33
              i nowszy

            W Stronicowanie (tylko przed Linuksem 2.6.0)

            X Martwy (od Linuksa 2.6.0)

            x Martwy (miÄdzy Linuksem 2.6.33 a 3.13)

            K Wakekill - oczekiwanie; wybudzenie przy Åmiertelnym
              sygnale (miÄdzy Linuksem 2.6.33 a 3.13)

            W BudzÄcy siÄ (miÄdzy Linuksem 2.6.33 a 3.13)

            P Zaparkowany (miÄdzy Linuksem 3.9 a 3.13)

       (4) ppid %d
            PID procesu macierzystego tego procesu.

       (5) pgrp %d
            Identyfikator grupy procesów danego procesu.

       (6) session %d
            Identyfikator sesji procesu.

       (7) tty_nr %d
            Kontroluje terminal procesu (poboczny numer urzÄdzenia
            jest przechowywany w kombinacji bitów 31 do 20 i 7 do
            0, natomiast gÅówny numer urzÄdzenia jest w bitach 15
            do 8).

       (8) tpgid %d
            Identyfikator grupy procesów pierwszoplanowych
            kontrolujÄcego terminala procesu.

       (9) flags %u
            SÅowo flag jÄdra dla danego procesu. Znaczenie
            poszczególnych bitów okreÅlajÄ definicje PF_* w
            pliku źródeÅ jÄdra Linux include/linux/sched.h.
            SzczegóÅy zaleÅ¼Ä od wersji jÄdra.

            Format tego pola przed Linuksem 2.6 miaÅ postaÄ %lu.

       (10) minflt %lu
            Liczba drobnych bÅÄdów, które popeÅniÅ proces, a
            które nie wymagaÅy zaÅadowania strony pamiÄci z
            dysku.

       (11) cminflt %lu
            Liczba drobnych bÅÄdów procesów potomnych.

       (12) majflt %lu
            Liczba gÅównych bÅÄdów, które popeÅniÅ proces, a
            które wymagaÅy zaÅadowania strony pamiÄci z dysku.

       (13) cmajflt %lu
            Liczba gÅównych bÅÄdów procesów potomnych.

       (14) utime %lu
            Czas jaki zostaÅ przydzielony procesowi w trybie
            użytkownika, mierzony w taktach zegara (podzielonych
            przez sysconf(_SC_CLK_TCK)). Obejmuje to czas goÅcia,
            guest_time (czas spÄdzony w czasie dziaÅania
            wirtualnego CPU, patrz niżej), tak wiÄc aplikacje,
            które nie wiedzÄ o polu czasu goÅcia nie tracÄ tego
            czasu ze swych obliczeÅ.

       (15) stime %lu
            Czas, jaki zostaÅ przydzielony procesowi w trybie
            jÄdra, mierzony w taktach zegara (podzielonych przez
            sysconf(_SC_CLK_TCK)).

       (16) cutime %ld
            Czas, jaki zostaÅ przydzielony procesom potomnym tego
            procesu w stanie waited-for w trybie użytkownika,
            mierzony w taktach zegara (podzielonych przez
            sysconf(_SC_CLK_TCK)), patrz także times(2)).
            Obejmuje to czas goÅcia, cguest_time (czas spÄdzony
            dziaÅajÄc na procesorze wirtualnym, patrz niżej).

       (17) cstime %ld
            Czas, jaki zostaÅ przydzielony procesom potomnym tego
            procesu w stanie waited-for w trybie jÄdra, mierzony w
            taktach zegara (podzielonych przez
            sysconf(_SC_CLK_TCK).

       (18) priority %ld
            (WyjaÅnienie dla Linuksa 2.6) W przypadku procesów
            dziaÅajÄcych z zasadami planisty czasu rzeczywistego
            (policy poniżej; patrz sched_setscheduler(2)), jest
            to liczba przeciwna w stosunku do priorytetu planisty
            minus jeden, tzn. jest to zakres -2 do -100
            odpowiadajÄcy priorytetom czasu rzeczywistego od 1 do
            99. W przypadku procesów nie dziaÅajÄcych wedÅug tych
            zasad, jest to surowa wartoÅÄ nice (setpriority(2)
            zgodna z podanÄ przez jÄdro. JÄdro przechowuje
            wartoÅci nice jako liczby w zakresie od 0 (wysoki) do
            39 (niski), co odpowiada widocznemu dla użytkownika
            zakresowi nice od -20 do 19.

            Przed Linuksem 2.6 byÅa to wartoÅÄ skalowana w oparciu
            o wagÄ jakÄ planista przypisaÅ do danego procesu.

       (19) nice %ld
            WartoÅÄ "nice" (patrz setpriority(2)) zawierajÄca siÄ
            w zakresie od 19 (niski priorytet) do -20 (wysoki
            priorytet).

       (20) num_threads %ld
            Liczba wÄtków procesu (od Linuksa 2.6). Przed jÄdrem
            2.6 to pole miaÅo przydzielonÄ na sztywno wartoÅÄ 0,
            jako wypeÅniacz do usuniÄtego wczeÅniej pola.

       (21) itrealvalue %ld
            Czas w jiffies poprzedzajÄcy wysÅanie przez czasomierz
            do procesu nastÄpnego sygnaÅu SIGALRM. Od jÄdra
            2.6.17, to pole nie jest dÅużej utrzymywane i ma
            ustawionÄ na sztywno wartoÅÄ 0.

       (22) starttime %llu
            Czas w jakim proces uruchomiÅ siÄ po rozruchu systemu.
            JÄdra Linux przed wersjÄ 2.6 wyrażajÄ tÄ wartoÅÄ w
            tzw. "jiffies". Od Linuksa 2.6 wartoÅÄ jest wyrażana
            w taktach zegara (podzielonych przez
            sysconf(_SC_CLK_TCK)).

            Format tego pola przed Linuksem 2.6 miaÅ postaÄ %lu.

       (23) vsize %lu
            Rozmiar pamiÄci wirtualnej w bajtach.

       (24) rss %ld
            Resident Set Size: liczba stron, które proces ma w
            rzeczywistej pamiÄci. SÄ to po prostu strony, które
            obejmujÄ segment text, segment data i przestrzeÅ
            stosu. Nie obejmuje to stron, które nie byÅy Åadowane
            na żÄdanie lub które ulegÅy wymianie.

       (25) rsslim %lu
            Aktualne miÄkkie ograniczenie rss procesu w bajtach;
            patrz opis RLIMIT_RSS w getrlimit(2).

       (26) startcode %lu
            Adres, pod którym zaczyna siÄ kod programu.

       (27) endcode %lu
            Adres, pod którym koÅczy siÄ kod programu.

       (28) startstack %lu
            Adres poczÄtku (tzn. spód) stosu.

       (29) kstkesp %lu
            BieżÄca wartoÅÄ ESP (wskaźnika stosu), okreÅlona na
            podstawie strony stosu jÄdra dla danego procesu.

       (30) kstkeip %lu
            Aktualny EIP (wskaźnik instrukcji).

       (31) signal %lu
            Maska bitowa oczekujÄcych sygnaÅów, wyÅwietlana jako
            liczba dziesiÄtna. PrzestarzaÅe, ponieważ nie
            dostarcza informacji o sygnaÅach czasu rzeczywistego;
            prosimy używaÄ /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (32) blocked %lu
            Maska bitowa zablokowanych sygnaÅów, wyÅwietlana jako
            liczba dziesiÄtna. PrzestarzaÅe, ponieważ nie
            dostarcza informacji o sygnaÅach czasu rzeczywistego;
            prosimy używaÄ /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (33) sigignore %lu
            Maska bitowa ignorowanych sygnaÅów, wyÅwietlana jako
            liczba dziesiÄtna. PrzestarzaÅe, ponieważ nie
            dostarcza informacji o sygnaÅach czasu rzeczywistego;
            prosimy używaÄ /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (34) sigcatch %lu
            Maska bitowa schwytanych sygnaÅów, wyÅwietlana jako
            liczba dziesiÄtna. PrzestarzaÅe, ponieważ nie
            dostarcza informacji o sygnaÅach czasu rzeczywistego;
            prosimy używaÄ /proc/[pid]/status zamiast tego pliku.

       (35) wchan %lu
            Jest to "kanaÅ" na którym oczekuje proces. Jest to
            adres poÅożenia w jÄdrze, gdzie proces jest w
            uÅpieniu. PowiÄzanÄ nazwÄ symbolicznÄ można znaleźÄ
            w /proc/[pid]/wchan.

       (36) nswap %lu
            Liczba stron, które ulegÅy wymianie (nieutrzymywane).

       (37) cnswap %lu
            ÅÄczna wartoÅÄ nswap dla procesów potomnych
            (nieutrzymywane).

       (38) exit_signal %d (od Linuksa 2.1.22)
            SygnaÅ wysyÅany przez ginÄcy proces do jego procesu
            macierzystego.

       (39) processor %d (od Linuksa 2.2.8)
            Numer CPU, na którym proces ostatnio dziaÅaÅ.

       (40) rt_priority %u (od Linuksa 2.5.19)
            Priorytet planisty czasu rzeczywistego, liczba w
            zakresie od 1 do 99 do procesów przydzielanych wedÅug
            zasad czasu rzeczywistego lub 0 do procesów nie czasu
            rzeczywistego (patrz sched_setscheduler(2)).

       (41) policy %u (od Linuksa 2.5.19)
            Polityka przydzielania zadaniom czasu procesora (patrz
            sched_setscheduler(2)). Dekodowana używajÄc staÅych
            SCHED_* w linux/sched.h.

            Format tego pola przed Linuksem 2.6.22 miaÅ postaÄ
            %lu.

       (42) delayacct_blkio_ticks %llu (od Linuksa 2.6.18)
            Sumaryczna zwÅoka bloków wejÅcia/wyjÅcia, mierzona w
            taktach zegara (centysekundy).

       (43) guest_time %lu (od Linuksa 2.6.24)
            Czas goÅcia procesu (czas, jaki upÅynÄÅ podczas
            dziaÅania na wirtualnym procesorze systemu
            operacyjnego goÅcia), mierzony w taktach zegara
            (podzielony przez sysconf(_SC_CLK_TCK)

       (44) cguest_time %ld (od Linuksa 2.6.24)
            Czas goÅcia potomków procesu, mierzony w taktach
            zegara (podzielony przez sysconf(_SC_CLK_TCK)).

       (45) start_data %lu (od Linuksa 3.3)
            Adres powyższej którego umieszczane sÄ zainicjowane
            i niezainicjowane (BSS) dane programu.

       (46) end_data %lu (od Linuksa 3.3)
            Adres poniżej którego umieszczane sÄ zainicjowane i
            niezainicjowane (BSS) dane programu.

       (47) start_brk %lu (od Linuksa 3.3)
            Adres, powyżej którego można rozciÄgnÄÄ kopiec
            (ang. heap) za pomocÄ brk(2).

       (48) arg_start %lu (od Linuksa 3.5)
            Adres powyżej którego umieszczane sÄ argumenty
            wiersza polecenia programu (argv).

       (49) arg_end %lu (od Linuksa 3.5)
            Adres poniżej którego umieszczane sÄ argumenty
            wiersza polecenia programu (argv).

       (50) env_start %lu (od Linuksa 3.5)
            Adres powyżej którego umieszczane jest Årodowisko
            programu.

       (51) env_end %lu (od Linuksa 3.5)
            Adres poniżej którego umieszczane jest Årodowisko
            programu.

       (52) exit_code %d (od Linuksa 3.5)
            Kod zakoÅczenia wÄtku w postaci przekazywanej przez
            waitpid(2).

    /proc/[pid]/statm
       UdostÄpnia informacje o użyciu pamiÄci, mierzone w stronach.
       WystÄpujÄ nastÄpujÄce kolumny:

         size    (1) ÅÄczny rozmiar programu
               (taki sam jak VmSize w /proc/[pid]/status)
         resident  (2) rozmiar czÄÅci rezydentnej
               (taki sam jak VmRSS w /proc/[pid]/status)
         share   (3) strony wspólne (tzn. obecne w pliku)
         text    (4) tekst (kod)
         lib    (5) biblioteki (nieużywane w Linuksie 2.6)
         data    (6) dane i stos
         dt     (7) strony nieaktualne (dirty; nieużywane w Linuksie 2.6)

    /proc/[pid]/status
       UdostÄpnia sporo informacji ze /proc/[pid]/stat i
       /proc/[pid]/statm w postaci Åatwiejszej do przeanalizowania
       przez czÅowieka. Oto przykÅad:

         $ cat /proc/$$/status
         Name:  bash
         State: S (sleeping)
         Tgid:  3515
         Pid:  3515
         PPid:  3452
         TracerPid:   0
         Uid:  1000  1000  1000  1000
         Gid:  100   100   100   100
         FDSize: 256
         Groups: 16 33 100
         VmPeak:   9136 kB
         VmSize:   7896 kB
         VmLck:     0 kB
         VmPin:     0 kB
         VmHWM:   7572 kB
         VmRSS:   6316 kB
         VmData:   5224 kB
         VmStk:    88 kB
         VmExe:    572 kB
         VmLib:   1708 kB
         VmPMD:     4 kB
         VmPTE:    20 kB
         VmSwap:    0 kB
         Threads:    1
         SigQ:  0/3067
         SigPnd: 0000000000000000
         ShdPnd: 0000000000000000
         SigBlk: 0000000000010000
         SigIgn: 0000000000384004
         SigCgt: 000000004b813efb
         CapInh: 0000000000000000
         CapPrm: 0000000000000000
         CapEff: 0000000000000000
         CapBnd: ffffffffffffffff
         CapAmb:  0000000000000000
         Seccomp:    0
         Cpus_allowed:  00000001
         Cpus_allowed_list:   0
         Mems_allowed:  1
         Mems_allowed_list:   0
         voluntary_ctxt_switches:    150
         nonvoluntary_ctxt_switches:   545

       WystÄpujÄ nastÄpujÄce pola:

       * Name: Polecenie uruchomione przez ten proces.

       * State: BieżÄcy stan procesu. Jeden z: "R (running)", "S
        (sleeping)", "D (disk sleep)", "T (stopped)", "T (tracing
        stop)", "Z (zombie)", or "X (dead)".

       * Tgid: identyfikator grupy wÄtku (np. identyfikator procesu).

       * Pid: identyfikator wÄtku (patrz gettid(2)).

       * PPid: PID procesu macierzystego.

       * TracerPid: PID procesu ÅledzÄcego ten proces (0 gdy nie jest
        Åledzony).

       * Uid, Gid: UID (GID): realny, efektywny, zapisany oraz systemu
        plików.

       * FDSize: Liczba slotów aktualnie przydzielonych deskryptorów
        plików.

       * Groups: UzupeÅniajÄca lista grup.

       * VmPeak: Szczytowy rozmiar pamiÄci wirtualnej.

       * VmSize: Rozmiar pamiÄci wirtualnej.

       * VmLck: Rozmiar pamiÄci zablokowanej (patrz mlock(3)).

       * VmPin: Rozmiar pamiÄci przypiÄtej (od Linuksa 3.2). SÄ to
        strony które nie mogÄ byÄ przeniesione, ponieważ coÅ wymaga
        bezpoÅredniego dostÄpu pamiÄci fizycznej.

       * VmHWM: Szczytowy ustawiony rozmiar rezydentny ("high water
        mark").

       * VmRSS: Ustawiony rozmiar rezydentny.

       * VmData, VmStk, VmExe: Rozmiar segmentów danych, stosu i
        tekstu.

       * VmLib: Rozmiar kodu biblioteki wspóÅdzielonej.

       * VmPTE: Rozmiar wpisów tablicy strony (od Linuksa 2.6.10).

       * VmPMD: Rozmiar tabel stron drugiego poziomu (od Linuksa 4.0)

       * VmSwap: Rozmiar pamiÄci wirtualnej przeniesionej do pamiÄci
        wymiany, podany jako anonimowe strony prywatne; pamiÄÄ wymiany
        shmem nie jest ujÄta (od Linuksa 2.6.34).

       * Threads: Liczba wÄtków w procesie zawierajÄcych ten wÄtek.

       * SigQ: Pole zawiera dwie liczby oddzielone ukoÅnikiem, które
        odnoszÄ siÄ do skolejkowanych sygnaÅów do realnego
        identyfikatora użytkownika tego procesu. Pierwsza jest liczbÄ
        aktualnie skolejkowanych sygnaÅów do tego realnego
        identyfikatora użytkownika, a druga jest limitem zasobów
        liczby skolejkowanych sygnaÅów do tego procesu (patrz opis
        RLIMIT_SIGPENDING w getrlimit(2)).

       * SigPnd, ShdPnd: Liczba sygnaÅów oczekujÄcych na wÄtek i na
        proces jako caÅoÅÄ (patrz pthreads(7) i signal(7)).

       * SigBlk, SigIgn, SigCgt: Maski oznaczajÄce zablokowane,
        zignorowane i przechwycone sygnaÅy (patrz signal(7)).

       * CapInh, CapPrm, CapEff: Maski możliwoÅci, wÅÄczonych w
        zestawach dziedziczonych (inheritable), dozwolonych
        (permitted) i efektywnych (effective) (patrz capabilities(7)).

       * CapBnd: Zestaw możliwoÅci ograniczajÄcych (capability
        bounding set) (od Linuksa 2.6.26, patrz capabilities(7)).

       * CapAmb: Zestaw przywileju ambient (od Linuksa 4.3, zob.
        capabilities(7)).

       * Seccomp: Tryb procesu seccomp (od Linuksa 3.8, zob.
        seccomp(2)). 0 oznacza SECCOMP_MODE_DISABLED; 1 oznacza
        SECCOMP_MODE_STRICT; 2 oznacza SECCOMP_MODE_FILTER. Pole to
        jest udostÄpnione tylko gdy jÄdro zbudowano z wÅÄczonÄ opcjÄ
        konfiguracyjnÄ CONFIG_SECCOMP.

       * Cpus_allowed: Maska procesorów, na których proces może byÄ
        uruchomiony (od Linuksa 2.6.24, patrz cpuset(7)).

       * Cpus_allowed_list: Jak wyżej, ale w "formacie listy" (od
        Linuksa 2.6.26, patrz cpuset(7)).

       * Mems_allowed: Maska wÄzÅów pamiÄci, dozwolonych dla tego
        procesu (od Linuksa 2.6.24, patrz cpuset(7)).

       * Mems_allowed_list: Jak wyżej, ale w "formacie listy" (od
        Linuksa 2.6.26, patrz cpuset(7)).

       * voluntary_ctxt_switches, nonvoluntary_ctxt_switches: Liczba
        dobrowolnych i przymusowych przeÅÄczeÅ kontekstu (od Linuksa
        2.6.23).

    /proc/[pid]/syscall (od Linuksa 2.6.27)
       Plik udostÄpnia numer wywoÅania systemowego i rejestr argumentu
       dla aktualnie wykonywanego przez proces wywoÅania systemowego,
       po którym nastÄpujÄ wartoÅci wskaźnika stosu i rejestry
       liczników programu. UdostÄpnianych jest wszystkie szeÅÄ
       rejestrów argumentu, choÄ wiÄkszoÅÄ wywoÅaÅ systemowych używa
       mniejszej liczby rejestrów.

       JeÅli proces jest zablokowany, lecz nie w wywoÅaniu systemowym,
       to plik zawiera wartoÅÄ -1 w miejscu numeru wywoÅania
       systemowego, po którym nastÄpujÄ wartoÅci wskaźnika stosu i
       licznika programu. JeÅli proces nie jest zablokowany, to plik
       zawiera ÅaÅcuch "running".

       Obecne tylko, jeÅli jÄdro zostaÅo skonfigurowane z
       CONFIG_HAVE_ARCH_TRACEHOOK.

    /proc/[pid]/task (od Linuksa 2.6.0-test6)
       Jest to katalog zawierajÄcy po jednym podkatalogu dla każdego
       wÄtku procesu. NazwÄ każdego podkatalogu jest numeryczne ID
       ([tid]) wÄtku (patrz gettid(2)). Każdy z podkatalogów zawiera
       zbiór plików o tej samej nazwie i zawartoÅci, co katalogi
       /proc/[pid]. Dla atrybutów, które sÄ wspóÅdzielone przez
       wszystkie wÄtki zawartoÅÄ każdego z plików w podkatalogach
       task/[tid] bÄdzie taka sama jak zawartoÅÄ odpowiednich plików w
       nadrzÄdnym katalogu /proc/[pid] (np. w procesie wielowÄtkowym
       wszystkie pliki task/[tid]/cwd bÄdÄ miaÅy takÄ samÄ zawartoÅÄ,
       jak plik /proc/[pid]/cwd w katalogu nadrzÄdnym, ponieważ
       wszystkie wÄtki procesu dzielÄ katalog bieżÄcy). Dla
       atrybutów, które dla każdego wÄtku sÄ różne, odpowiednie
       pliki wtask/[tid] mogÄ mieÄ różne wartoÅci (np. różne pola w
       każdym z plików task/[tid]/status mogÄ byÄ inne dla każdego
       wÄtku).

       W procesie wielowÄtkowym zawartoÅÄ katalogu /proc/[pid]/task
       nie jest dostÄpna, jeżeli wÄtek gÅówny już siÄ zakoÅczyÅ
       (najprawdopodobniej wywoÅujÄc pthread_exit(3)).

    /proc/[pid]/timers (od Linuksa 3.10)
       Lista liczników czasu POSIX dla procesu. Każdy licznik jest
       wypisany w wierszu, który rozpoczyna siÄ ÅaÅcuchem "ID:". Na
       przykÅad:

         ID: 1
         signal: 60/00007fff86e452a8
         notify: signal/pid.2634
         ClockID: 0
         ID: 0
         signal: 60/00007fff86e452a8
         notify: signal/pid.2634
         ClockID: 1

       Wiersze dla każdego licznika majÄ nastÄpujÄce znaczenie:

       ID   Identyfikator danego licznika czasu. Nie jest to ten sam
           identyfikator, co ten zwracany przez timer_create(2),
           lecz jest to wewnÄtrzjÄdrowy identyfikator dostÄpny
           również za pomocÄ pola si_timerid struktury siginfo_t
           (zob. sigaction(2)).

       signal Numer sygnaÅu używany przez dany licznik do dostarczania
           powiadomieÅ, po którym nastÄpuje ukoÅnik a nastÄpnie
           wartoÅÄ sigev_value dostarczana do obsÅugiwacza sygnaÅu.
           Poprawne jedynie dla liczników powiadamiajÄcych za
           pomocÄ sygnaÅu.

       notify CzÄÅÄ przed ukoÅnikiem okreÅla mechanizm używany przez
           dany licznik czasu do dostarczania powiadomieÅ, który
           jest jednÄ z wartoÅci "thread" (wÄtek), "signal" (sygnaÅ)
           lub "none" (brak). Zaraz po ukoÅniku znajduje siÄ ÅaÅcuch
           "tid" dla liczników z powiadomieniami SIGEV_THREAD_ID
           lub "pid" dla liczników z innymi mechanizmami
           powiadamiania. Po "." znajduje siÄ PID procesu (lub
           identyfikator wÄtku jÄdra tego wÄtku) któremu bÄdzie
           dostarczany sygnaÅ, jeÅli licznik czasu powiadamia za
           pomocÄ sygnaÅu.

       ClockID
           Pole identyfikuje zegar, którego dany licznik czasu
           używa do pomiaru czasu. W wiÄkszoÅci zegarów jest to
           liczba która pasuje do jednej ze staÅych CLOCK_* w
           przestrzeni użytkownika udostÄpnianych za pomocÄ
           <time.h>. Liczniki CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID wyÅwietlajÄ
           tu wartoÅÄ -6, natomiast CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID
           wyÅwietlajÄ wartoÅÄ -2.

       Plik ten jest dostÄpny tylko jeÅli jÄdro skonfigurowano z
       CONFIG_CHECKPOINT_RESTORE.

    /proc/[pid]/uid_map, /proc/[pid]/gid_map (od Linuksa 3.5)
       Zob. user_namespaces(7).

    /proc/[pid]/wchan (od Linuksa 2.6.0)
       Nazwa symboliczna odnoszÄca siÄ do poÅożenia, gdzie proces jest
       w uÅpieniu.

    /proc/apm
       Wersja APM (Zaawansowane zarzÄdzanie energiÄ) oraz informacja o
       akumulatorach, gdy CONFIG_APM byÅo zdefiniowane podczas
       kompilacji jÄdra.

    /proc/buddyinfo
       Plik ten zawiera informacje używane do diagnozowania problemów
       z fragmentacjÄ pamiÄci. Każdy wiersz zaczyna
       siÄ identyfikatorem wÄzÅa i nazwÄ strefy które razem
       identyfikujÄ region pamiÄci. NastÄpnie znajduje siÄ liczba
       dostÄpnych fragmentów okreÅlonego rzÄdu, w jakim te regiony sÄ
       podzielone. Rozmiar w bajtach okreÅlonego rzÄdu jest podany
       wedÅug wzoru:

         (2^rzÄd) * ROZMIAR_STRONY

       Algorytm alokacji bliźniaków (ang. buddy) wewnÄtrz jÄdra
       podzieli jeden fragment na dwa fragmenty mniejszego rzÄdu (a
       wiÄc dwukrotnie mniejsze) lub poÅÄczy dwa ciÄgÅe fragmenty w
       jeden fragment wyższego rzÄdu (a wiÄc dwukrotnie wiÄkszy) aby
       zaspokoiÄ Å¼Ädanie alokacji i przeciwdziaÅaÄ fragmentacji
       pamiÄci. RzÄd pasuje do numeru kolumny, zaczynajÄc liczenie od
       zera.

       Na przykÅad w systemie x86_64:

 Node 0, zone   DMA   1  1  1  0  2  1  1  0  1  1  3
 Node 0, zone  DMA32  65  47  4  81  52  28  13  10  5  1 404
 Node 0, zone Normal  216  55 189 101  84  38  37  27  5  3 587

       W tym przykÅadzie jest jeden wÄzeÅ zawierajÄcy trzy strefy i 11
       fragmentów o różnych rozmiarach. JeÅli rozmiar strony wynosi
       4 kilobajty, to pierwsza strefa, nazywana DMA (na x86 jest to
       pierwszych 16 megabajtów pamiÄci), ma dostÄpny m.in. jeden
       fragment o rozmiarze 4 kilobajtów (rzÄd 0) i 3 fragmenty o
       rozmiarze 4 megabajtów (rzÄd 10).

       JeÅli pamiÄÄ jest mocno pofragmentowana, liczniki dla
       fragmentów wyższego rzÄdu wyniosÄ zero, a przydzielenie
       wiÄkszych, ciÄgÅych powierzchni nie powiedzie siÄ.

       WiÄcej informacji o strefach można znaleÅºÄ w /proc/zoneinfo.

    /proc/bus
       Zawiera podkatalogi odpowiadajÄce zainstalowanym magistralom.

    /proc/bus/pccard
       Podkatalog dla urzÄdzeÅ PCMCIA, gdy CONFIG_PCMCIA byÅo
       zdefiniowane podczas kompilacji jÄdra.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Zawiera różne podkatalogi magistral oraz pseudopliki
       zawierajÄce informacje o magistralach PCI, zainstalowanych
       urzÄdzeniach oraz sterownikach urzÄdzeÅ. Niektóre z tych
       plików nie sÄ w postaci ASCII.

    /proc/bus/pci/devices
       Informacje o urzÄdzeniach PCI. DostÄp do nich może siÄ odbywaÄ
       poprzez lspci(8) i setpci(8).

    /proc/cmdline
       Argumenty przekazane jÄdru Linux podczas startu systemu.
       Zazwyczaj odbywa siÄ to poprzez zarzÄdcÄ startu systemu, takiego
       jak lilo(8) lub grub(8).

    /proc/config.gz (od Linuksa 2.6)
       Plik pokazuje opcje konfiguracyjne, które byÅy użyte do
       zbudowania aktualnie dziaÅajÄcego jÄdra, w tym samym formacie,
       jaki jest używany przez plik .config, który jest wynikiem
       konfiguracji jÄdra (używajÄc make xconfig, make config i
       podobnych poleceÅ). ZawartoÅÄ pliku jest skompresowana; można
       jÄ odczytaÄ lub wyszukaÄ za pomocÄ zcat(1) i zgrep(1). Tak dÅugo
       jak nie zostaÅy dokonane zmiany w poniższym pliku, zawartoÅÄ
       /proc/config.gz jest taka sama jak ta udostÄpniona przez:

         cat /lib/modules/$(uname -r)/build/.config

       /proc/config.gz jest udostÄpniany wyÅÄcznie wtedy, gdy jÄdro
       jest skonfigurowane z CONFIG_IKCONFIG_PROC.

    /proc/crypto
       Lista szyfrów udostÄpnianych przez API szyfrowania jÄdra.
       WiÄcej szczegóÅów znajduje siÄ w dokumentacji jÄdra Linux
       Kernel Crypto API dostÄpnej w katalogu źródeÅ jÄdra
       Documentation/DocBook (można jÄ zbudowaÄ np. poleceniem make
       htmldocs wydanym w gÅównym katalogu drzewa źródeÅ jÄdra).

    /proc/cpuinfo
       Jest to zbiór elementów zależnych od CPU i architektury
       systemu; dla każdej wspieranej architektury jest inna lista.
       Dwa popularne wpisy to: processor, który udostÄpnia numer CPU
       oraz bogomips; jest to staÅa systemowa, wyliczona podczas
       inicjalizacji jÄdra. Maszyny SMP zawierajÄ informacje o każdym
       z procesorów. Polecenie lscpu(1) zbiera ich informacje z tego
       pliku.

    /proc/devices
       Listing tekstowy numerów gÅównych oraz grup urzÄdzeÅ. Może to
       sÅużyÄ skryptom MAKEDEV do zachowania spójnoÅci z jÄdrem.

    /proc/diskstats (od wersji Linuksa 2.5.69)
       Plik zawiera statystyki operacji wejÅcia/wyjÅcia dla każdego
       urzÄdzenia dyskowego. Dalsze informacje można znaleÅºÄ w pliku
       Documentation/iostats.txt w źródÅach jÄdra Linux.

    /proc/dma
       Jest listÄ zarejestrowanych i używanych kanaÅów DMA (direct
       memory access) szyny ISA.

    /proc/driver
       Pusty podkatalog.

    /proc/execdomains
       Lista domen uruchamiania (wcieleÅ ABI [Application Binary
       Interface - przyp. tÅum.]).

    /proc/fb
       Informacje o buforze ramki, o ile podczas kompilacji jÄdra
       zdefiniowano CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Tekstowa lista systemów plików obsÅugiwanych przez jÄdro, a
       konkretnie systemów plików, które zostaÅy wkompilowane w
       jÄdro lub których moduÅy jÄdra sÄ obecnie zaÅadowane (patrz
       również filesystems(5)). JeÅli system plików jest oznaczony
       jako "nodev" oznacza to, że nie wymaga on zamontowania
       urzÄdzenia blokowego (np. jest to wirtualny lub sieciowy system
       plików).

       Plik ten może byÄ niekiedy użyty przez mount(8), gdy nie
       podano systemów plików i nie potrafi on okreÅliÄ typu systemu
       plików. Próbowane sÄ wówczas systemy plików wypisane w tym
       pliku (poza systemami z oznaczeniem "nodev").

    /proc/fs
       Zawiera podkatalogi, które w kolejnoÅci zawierajÄ pliki z
       informacjami o (pewnych) zamontowanych systemach plików.

    /proc/ide
       Katalog ten istnieje w systemach zawierajÄcych magistralÄ IDE.
       Zawiera po jednym katalogu dla każdego kanaÅu IDE oraz dla
       przyÅÄczonych urzÄdzeÅ. WÅród plików sÄ:

         cache       rozmiar bufora w KB
         capacity      liczba sektorów
         driver       wersja sterownika
         geometry      geometria fizyczna i logiczna
         identify      szesnastkowo
         media       rodzaj noÅnika
         model       numer modelu producenta
         settings      ustawienia napÄdu
         smart_thresholds  szesnastkowo
         smart_values    szesnastkowo

       DostÄp do tych informacji w przyjaznym formacie umożliwia
       program narzÄdziowy hdparm(8).

    /proc/interrupts
       Plik jest używany do zapisania liczby przerwaŠna procesor na
       urzÄdzenie wejÅcia/wyjÅcia. Od Linuksa 2.6.24, przynajmniej do
       architektur i386 i x86_64 zawiera on również przerwania
       wewnÄtrznosystemowe (to znaczy nie zwiÄzane z urzÄdzeniem jako
       takim), takie jak NMI (nonmaskable interrupt), LOC (local timer
       interrupt) i do systemów SMP: TLB (TLB flush interrupt), RES
       (rescheduling interrupt), CAL (remote function call interrupt),
       mogÄ również wystÄpowaÄ inne. Formatowanie jest bardzo
       czytelne do odczytu, wykonane w ASCII.

    /proc/iomem
       Odwzorowanie portów we/wy w pamiÄci w Linuksie 2.4.

    /proc/ioports
       Jest to lista obecnie zarejestrowanych i używanych obszarów
       portów we/wy.

    /proc/kallsyms (od wersji Linuksa 2.5.71)
       Zawiera wyeksportowane przez jÄdro definicje symboli, które sÄ
       używane przez narzÄdzia modules(X) do dynamicznego podÅÄczania
       Åadowanych moduÅów. W wersji jÄdra Linux 2.5.47 i
       wczeÅniejszych podobny plik z troszkÄ odmiennÄ zawartoÅciÄ byÅ
       nazwany ksyms.

    /proc/kcore
       Plik ten reprezentuje pamiÄÄ fizycznÄ systemu i jest zachowany w
       formacie pliku core dla ELF. KorzystajÄc z tego pseudopliku oraz
       z niezestripowanego binarnego pliku jÄdra
       (/usr/src/linux/vmlinux), można za pomocÄ GDB testowaÄ aktualny
       stan dowolnej struktury danych jÄdra.

       CaÅkowity rozmiar tego pliku to rozmiar fizycznej pamiÄci (RAM)
       plus 4 KB.

    /proc/kmsg
       Plik ten może sÅużyÄ do odczytu komunikatów jÄdra, zamiast
       funkcji systemowej syslog(2). Aby odczytaÄ ten plik, proces musi
       mieÄ uprawnienia superużytkownika i tylko jeden proces powinien
       dokonywaÄ jego odczytu. Pliku tego nie należy czytaÄ, gdy
       dziaÅa proces syslog, korzystajÄcy z funkcji systemowej
       syslog(2) do rejestrowania komunikatów jÄdra.

       Z tego pliku pobiera komunikaty program dmesg(1).

    /proc/kpagecount (od Linuksa 2.6.25)
       Plik zawiera 64-bitowy licznik wskazujÄcy ile razy zmapowano
       każdÄ z ramek strony fizycznej, indeksowanÄ numerem ramki
       strony (zob. opis w /proc/[pid]/pagemap).

       Plik /proc/kpagecount istnieje tylko jeÅli podczas kompilacji
       jÄdra wÅÄczono opcjÄ CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/kpageflags (od Linuksa 2.6.25)
       Plik zawiera 64-bitowe maski odpowiadajÄce każdej z ramek
       strony fizycznej; indeksowanej numerem ramki strony (zob. opis w
       /proc/[pid]/pagemap). Oto zestawienie poszczególnych bitów:

          0 - KPF_LOCKED
          1 - KPF_ERROR
          2 - KPF_REFERENCED
          3 - KPF_UPTODATE
          4 - KPF_DIRTY
          5 - KPF_LRU
          6 - KPF_ACTIVE
          7 - KPF_SLAB
          8 - KPF_WRITEBACK
          9 - KPF_RECLAIM
         10 - KPF_BUDDY
         11 - KPF_MMAP      (od Linuksa 2.6.31)
         12 - KPF_ANON      (od Linuksa 2.6.31)
         13 - KPF_SWAPCACHE   (od Linuksa 2.6.31)
         14 - KPF_SWAPBACKED   (od Linuksa 2.6.31)
         15 - KPF_COMPOUND_HEAD (od Linuksa 2.6.31)
         16 - KPF_COMPOUND_TAIL (od Linuksa 2.6.31)
         16 - KPF_HUGE      (od Linuksa 2.6.31)
         18 - KPF_UNEVICTABLE  (od Linuksa 2.6.31)
         19 - KPF_HWPOISON    (od Linuksa 2.6.31)
         20 - KPF_NOPAGE     (od Linuksa 2.6.31)
         21 - KPF_KSM      (od Linuksa 2.6.32)
         22 - KPF_THP      (od Linuksa 3.4)

       WiÄcej informacji o znaczeniu tych bitów znajduje siÄ w pliku
       źródeÅ jÄdra Documentation/vm/pagemap.txt. Przed
       wersjÄ 2.6.29 jÄdra KPF_WRITEBACK, KPF_RECLAIM, KPF_BUDDY i
       KPF_LOCKED nie byÅy poprawnie zgÅaszane.

       Plik /proc/kpageflags istnieje tylko jeÅli podczas kompilacji
       jÄdra wÅÄczono opcjÄ CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR.

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23-2.5.47)
       Patrz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       Pierwsze trzy pola w tym pliku zawierajÄ Årednie obciÄżenie
       (loadavg) podajÄc informacjÄ o Åredniej liczbie zadaÅ
       uruchomionych (stan R) oraz czekajÄcych na dyskowe operacje
       wejÅcia/wyjÅcia (stan D) w ciÄgu ostatnich 1, 5 i 15 minut. SÄ
       to te same wartoÅci Åredniego obciÄżenia, które podaje
       uptime(1) i inne programy. Czwarte pole zawiera dwie liczby
       oddzielone od siebie znakiem ukoÅnika (/). Pierwsza z nich jest
       liczbÄ obecnie wykonywanych zadaÅ (procesów, wÄtków). WartoÅÄ
       za ukoÅnikiem jest liczbÄ zadaÅ, obecnych w systemie. PiÄte pole
       zawiera PID najnowszego ostatnio utworzonego procesu w systemie.

    /proc/locks
       Plik ten pokazuje aktualne blokady plików (flock(2) i fcntl(2))
       oraz dzierżawy (fcntl(2)).

    /proc/malloc (tylko do wersji 2.2 Linuksa wÅÄcznie)
       Ten plik istnieje tylko jeÅli podczas kompilacji zdefiniowano
       CONFIG_DEBUG_MALLOC.

    /proc/meminfo
       Plik zawiera statystyki nt. użycia pamiÄci w systemie. Używa
       go free(1) do wskazania wielkoÅci wolnej i użytej pamiÄci
       (zarówno fizycznej jak i wymiany) w systemie jak również
       pamiÄci dzielonej i buforów używanych przez jÄdro. Każdy
       wiersz skÅada siÄ z nazwy parametru, dwukropka, wartoÅci
       parametru i opcjonalnej jednostki pomiaru (np. "kB"). Poniższa
       lista opisuje nazwy parametrów i format wymagany do odczytu
       wartoÅci pól. Z wyjÄtkiem wyraźnie wskazanych pól, wszystkie
       sÄ obecne od co najmniej Linuksa 2.6.0. CzÄÅÄ pól jest
       wyÅwietlanych tylko jeÅli jÄdro zostaÅo skonfigurowane z pewnymi
       opcjami, te zależnoÅci zaznaczono wówczas w opisie.

       MemTotal %lu
           CaÅkowity użyteczny RAM (tzn. pamiÄÄ fizyczna RAM -
           kilka zarezerwowanych bitów i kod binarny jÄdra).

       MemFree %lu
           Suma LowFree+HighFree.

       MemAvailable %lu (od Linuksa 3.14)
           Przybliżona wartoÅÄ dostÄpnej pamiÄci do uruchamiania
           nowych aplikacji, bez pamiÄci wymiany.

       Buffers %lu
           Relatywnie tymczasowe miejsce przechowywania surowych
           bloków dyskowych które nie powinno byÄ zbyt duże
           (rzÄdu 20 MB).

       Cached %lu
           Bufor w pamiÄci przeznaczony na plik odczytane z dysku
           (bufora strony). Nie obejmuje SwapCached.

       SwapCached %lu
           PamiÄÄ, która zostaÅa przeniesiona do pamiÄci wymiany
           jest później pobierana do pamiÄci i pozostawiana
           jednoczeÅnie w pliku wymiany (jeÅli jest duże
           zapotrzebowanie na pamiÄÄ, te strony nie muszÄ byÄ
           ponownie przenoszone do pamiÄci wymiany, ponieważ już
           znajdujÄ siÄ w pliku wymiany. Unika siÄ w ten sposób
           zbÄdnych operacji wejÅcia/wyjÅcia).

       Active %lu
           PamiÄÄ która byÅa ostatnio używana. Z reguÅy nie jest
           odzyskiwana poza absolutnie koniecznymi przypadkami.

       Inactive %lu
           PamiÄÄ która byÅa ostatnio sÅabiej używana. Nadaje siÄ
           w wiÄkszym stopniu do odzyskania do innych celów.

       Active(anon) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Inactive(anon) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Active(file) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Inactive(file) %lu (od Linuksa 2.6.28)
           [do udokumentowania]

       Unevictable %lu (od Linuksa 2.6.28)
           (Od Linuksa 2.6.28 do 2.6.30 wymagane byÅo
           CONFIG_UNEVICTABLE_LRU) [do udokumentowania]

       Mlocked %lu (od Linuksa 2.6.28)
           (Od Linuksa 2.6.28 do 2.6.30 wymagane byÅo
           CONFIG_UNEVICTABLE_LRU) [do udokumentowania]

       HighTotal %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM)
           CaÅkowita wielkoÅÄ pamiÄci highmem. Jest to pamiÄÄ
           powyżej ~860MB pamiÄci fizycznej. Obszary highmem sÄ
           przeznaczone do użycia przez programy w przestrzeni
           użytkownika lub przez bufor strony. JÄdro musi używaÄ
           pewnych sztuczek aby uzyskaÄ dostÄp do tej pamiÄci, co
           czyni dostÄp wolniejszym niż do pamiÄci lowmem.

       HighFree %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) WielkoÅÄ
           wolnej pamiÄci highmem.

       LowTotal %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) WielkoÅÄ
           caÅkowita pamiÄci lowmem. Lowmem to pamiÄÄ którÄ można
           użyÄ do tych samych celów co highmem, lecz jest
           również dostÄpna dla wewnÄtrznych struktur danych
           jÄdra. Jest to miÄdzy innymi miejsce, gdzie przydzielane
           jest wszystko ze Slab. Gdy zabraknie pamiÄci lowmem
           należy siÄ spodziewaÄ zÅych wiadomoÅci.

       LowFree %lu
           (od Linuksa 2.6.19 wymagane jest CONFIG_HIGHMEM) WielkoÅÄ
           wolnej pamiÄci lowmem.

       MmapCopy %lu (od Linuksa 2.6.29)
           (wymagane jest CONFIG_MMU) [do udokumentowania]

       SwapTotal %lu
           CaÅkowita wielkoÅÄ dostÄpnej pamiÄci wymiany.

       SwapFree %lu
           WielkoÅÄ aktualnie nieużywanej pamiÄci wymiany.

       Dirty %lu
           PamiÄÄ czekajÄca na ponowny zapis na dysk.

       Writeback %lu
           PamiÄÄ zapisywana obecnie na dysk.

       AnonPages %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Strony nie majÄce zapasu w postaci pliku zmapowane do
           tabel stron w przestrzeni użytkownika.

       Mapped %lu
           Pliki które zostaÅy zmapowane do pamiÄci (za pomocÄ
           mmap(2)) np. biblioteki.

       Shmem %lu (od Linuksa 2.6.32)
           [do udokumentowania]

       Slab %lu
           WewnÄtrzny bufor jÄdra przeznaczony na jego struktury
           danych.

       SReclaimable %lu (od Linuksa 2.6.19)
           CzÄÅÄ Slab, która może byÄ przypisana ponownie, taka
           jak pamiÄÄ podrÄczna.

       SUnreclaim %lu (od Linuksa 2.6.19)
           CzÄÅÄ Slab niemogÄca byÄ przypisana ponownie przy maÅej
           iloÅci pamiÄci.

       KernelStack %lu (od Linuksa 2.6.32)
           WielkoÅÄ pamiÄci przypisana do stosów jÄdra.

       PageTables %lu (od Linuksa 2.6.18)
           WielkoÅÄ pamiÄci przypisana do najniższego poziomu tabel
           stron.

       Quicklists %lu (od Linuksa 2.6.27)
           (wymagane jest CONFIG_QUICKLIST) [do udokumentowania]

       NFS_Unstable %lu (od Linuksa 2.6.18)
           Strony NFS wysÅane do serwera, lecz jeszcze nie
           wprowadzone na stabilny noÅnik.

       Bounce %lu (od Linuksa 2.6.18)
           PamiÄÄ używana do urzÄdzenia blokowego "bounce buffer".

       WritebackTmp %lu (od Linuksa 2.6.26)
           PamiÄÄ używana przez FUSE do tymczasowych buforów
           pamiÄci z buforowaniem zapisu.

       CommitLimit %lu (od Linuksa 2.6.10)
           Jest to caÅkowita wielkoÅÄ pamiÄci dostÄpnej obecnie do
           przydzielenia w systemie wyrażona w kilobajtach. Limit
           jest przestrzegany jedynie gdy wÅÄczono ÅcisÅe
           rozliczanie overcommitu (tryb 2 w
           /proc/sys/vm/overcommit_memory). Limit jest obliczany na
           podstawie wzoru opisanego przy
           /proc/sys/vm/overcommit_memory. WiÄcej informacji
           znajduje siÄ w pliku źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/overcommit-accounting.

       Committed_AS %lu
           WielkoÅÄ pamiÄci obecnie przypisanej w systemie. Jest to
           suma pamiÄci zaalokowanej przez procesy, nawet jeÅli jej
           jeszcze nie "użyÅy". Proces alokujÄcy 1 GB pamiÄci (za
           pomocÄ malloc(3) lub podobnej konstrukcji), używajÄcy
           jedynie 300 MB pamiÄci, bÄdzie pokazywaÅ użycie tych 300
           MB pamiÄci, nawet jeÅli przydzieliÅ przestrzeÅ adresowÄ
           dla caÅego 1 GB.

           Ten 1 GB to pamiÄÄ "zatwierdzona" przez VM, która może
           byÄ użyta przez tÄ aplikacjÄ w dowolnym czasie. Gdy
           wÅÄczone jest ÅcisÅy overcommit (tryb 2 w
           /proc/sys/vm/overcommit_memory) alokacja która
           przekroczyÅaby CommitLimit jest niedozwolona. Jest to
           przydatne do zagwarantowania, że proces nie zawiedzie z
           powodu braku pamiÄci po jej poprawnym przydzieleniu.

       VmallocTotal %lu
           CaÅkowity rozmiar obszaru pamiÄci vmalloc.

       VmallocUsed %lu
           WielkoÅÄ używanego obszaru vmalloc.

       VmallocChunk %lu
           NajwiÄkszy wolny ciÄgÅy blok obszaru vmalloc.

       HardwareCorrupted %lu (od Linuksa 2.6.32)
           (wymagane jest CONFIG_MEMORY_FAILURE) [do
           udokumentowania]

       AnonHugePages %lu (od Linuksa 2.6.38)
           (wymagane jest CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) Duże strony
           nie majÄce zapasu w postaci pliku zmapowane do tabel
           stron w przestrzeni użytkownika.

       CmaTotal %lu (od Linuksa 3.1)
           ÅÄcznie stron CMA (Contiguous Memory Allocator) (wymagane
           jest CONFIG_CMA).

       CmaFree %lu (od Linuksa 3.1)
           Wolne strony CMA (Contiguous Memory Allocator) (wymagane
           jest CONFIG_CMA)

       HugePages_Total %lu
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Rozmiar puli dużych
           stron.

       HugePages_Free %lu
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Liczba dużych stron
           w puli, które nie sÄ jeszcze przydzielone.

       HugePages_Rsvd %lu (od Linuksa 2.6.17)
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Jest to liczba
           dużych stron które przeznaczono do przydzielenia z
           puli, lecz jeszcze jej nie przeprowadzono. Zarezerwowane
           duże strony gwarantujÄ, że aplikacja bÄdzie w stanie
           przypisaÄ takÄ stronÄ w razie bÅÄdu.

       HugePages_Surp %lu (od Linuksa 2.6.24)
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Jest to liczba
           dużych stron z puli powyżej wartoÅci
           /proc/sys/vm/nr_hugepages. Maksymalna liczba nadwyżki
           dużych stron jest kontrolowana przez
           /proc/sys/vm/nr_overcommit_hugepages.

       Hugepagesize %lu
           (wymagane jest CONFIG_HUGETLB_PAGE) Rozmiar dużych
           stron.

       DirectMap4k %lu (od Linuksa 2.6.27)
           Liczba bajtów RAM-u liniowo przypisanych przez jÄdro w
           stronach 4kB (x86).

       DirectMap4M %lu (od Linuksa 2.6.27)
           Liczba bajtów RAM-u liniowo przypisanych przez jÄdro w
           stronach 4MB (x86 z wÅÄczonym CONFIG_X86_64 lub
           CONFIG_X86_PAE).

       DirectMap2M %lu (od Linuksa 2.6.27)
           Liczba bajtów RAM-u liniowo przypisanych przez jÄdro w
           stronach 2MB (x86 bez wÅÄczonego CONFIG_X86_64 ani
           CONFIG_X86_PAE).

       DirectMap1G %lu (od Linuksa 2.6.27)
           (x86 z wÅÄczonym CONFIG_X86_64 i
           CONFIG_X86_DIRECT_GBPAGES)

    /proc/modules
       Tekstowa lista moduÅów, które zaÅadowano w systemie. Zobacz
       także lsmod(8).

    /proc/mounts
       Przed jÄdrem 2.4.19 plik ten byÅ listÄ wszystkich systemów
       plików zamontowanych aktualnie w systemie. Wraz z wprowadzeniem
       przestrzeni nazw montowaÅ przydzielanych dla procesu w Linuksie
       2.4.19, plik ten staÅ siÄ dowiÄzaniem do /proc/self/mounts,
       który zawiera listÄ punktów montowaÅ we wÅasnej przestrzeni
       nazw montowaÅ procesu. Format tego pliku jest opisany w
       fstab(5).

    /proc/mtrr
       Memory Type Range Registers. SzczegóÅy można znaleÅºÄ w pliku
       źródeÅ jÄdra Linux Documentation/mtrr.txt.

    /proc/net
       Różne sieciowe pseudopliki, z których wszystkie podajÄ stan
       pewnej czÄÅci warstwy sieciowej. Plik ten zawiera struktury
       ASCII i dlatego nadaje siÄ do odczytu za pomocÄ cat(1). Jednak
       standardowy pakiet netstat(8) daje dużo czystszy dostÄp do tych
       plików.

    /proc/net/arp
       Zawiera zrzut tabeli ARP jÄdra używanej do rozwiÄzywania
       adresów, w czytelnej postaci ASCII. Pokazane zostanÄ zarówno
       wyuczone dynamicznie, jak i wstÄpnie zaprogramowane wpisy w
       tabeli ARP. Format jest nastÄpujÄcy:

    IP address   HW type  Flags   HW address     Mask  Device
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

       Gdzie "IP address" jest adresem IPv4 maszyny, a "HW type" jest
       rodzajem sprzÄtu wg RFC 826. "Flags" sÄ to wewnÄtrzne znaczniki
       struktury ARP (zdefiniowane w /usr/include/linux/if_arp.h), a
       "HW address" jest odwzorowaniem adresu IP w warstwie fizycznej,
       jeÅli jest ono okreÅlone.

    /proc/net/dev
       Pseudoplik dev zawiera informacje o stanie urzÄdzenia
       sieciowego. ZawierajÄ one liczbÄ otrzymanych i wysÅanych
       pakietów, liczbÄ bÅÄdów i kolizji oraz inne podstawowe
       statystyki. Informacje te sÄ wykorzystywane przez program
       ifconfig(8) do informowania o stanie urzÄdzenia. Format jest
       nastÄpujÄcy:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

    /proc/net/dev_mcast
       Zdefiniowany w /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
          indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
          2  eth0      1   0   01005e000001
          3  eth1      1   0   01005e000001
          4  eth2      1   0   01005e000001

    /proc/net/igmp
       Internetowy ProtokóŠZarzÄdzania Grupami. Zdefiniowany w
       /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Plik ten ma ten sam format, co plik arp i zawiera aktualnÄ bazÄ
       odwrotnych odwzorowaÅ, używanÄ do udostÄpniania usÅug
       odwrotnego poszukiwania adresów rarp(8). JeÅli RARP nie jest
       skonfigurowane w jÄdrze, to plik ten nie bÄdzie istniaÅ.

    /proc/net/raw
       Zawiera zrzut tabeli gniazd surowych (RAW). WiÄkszoÅÄ informacji
       nie jest przeznaczona do użytku innego niż odpluskwiania.
       WartoÅÄ "sl" jest slotem mieszania jÄdra dla gniazda,
       "local_address" jest parÄ skÅadajÄcÄ siÄ z lokalnego adresu i
       numeru protokoÅu. "st" jest stanem wewnÄtrznym gniazda.
       "tx_queue" i "rx_queue" sÄ kolejkami danych przychodzÄcych i
       wychodzÄcych, w sensie zużycia pamiÄci jÄdra. Pola "tr",
       "tm->when" i "rexmits" nie sÄ używane przez gniazda surowe.
       Pole "uid" zawiera efektywny UID twórcy gniazda.

    /proc/net/snmp
       Ten plik zawiera dane ASCII potrzebne bazom agenta SNMP
       zarzÄdzajÄcym informacjami o IP, ICMP, TCP i UDP.

    /proc/net/tcp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd TCP. Wiele informacji nie przydaje
       siÄ do użytku poza odpluskwianiem. WartoÅÄ "sl" jest slotem
       mieszania jÄdra dla gniazda, "local_address" jest parÄ
       skÅadajÄcÄ siÄ z lokalnego adresu i numeru portu. "rem_address"
       jest parÄ skÅadajÄcÄ siÄ ze zdalnego adresu i numeru portu
       (jeÅli gniazdo jest podÅÄczone). "St" jest stanem wewnÄtrznym
       gniazda. "tx_queue" i "rx_queue" sÄ kolejkami danych
       przychodzÄcych i wychodzÄcych w sensie zużycia pamiÄci jÄdra.
       Pola "tr", "tm-when" i "rexmits" zawierajÄ wewnÄtrzne informacje
       o stanie gniazda w jÄdrze i sÄ przydatne tylko do odpluskwiania.
       Pole "uid" zawiera efektywny UID twórcy gniazda.

    /proc/net/udp
       Zawiera zrzut tabeli gniazd UDP. Wiele informacji nie przydaje
       siÄ do użytku poza odpluskwianiem. WartoÅÄ "sl" jest slotem
       mieszania jÄdra dla gniazda, "local_address" jest parÄ
       skÅadajÄcÄ siÄ z lokalnego adresu i numeru portu. "rem_address"
       jest parÄ skÅadajÄcÄ siÄ ze zdalnego adresu i numeru portu
       (jeÅli gniazdo jest podÅÄczone). "st" jest stanem wewnÄtrznym
       gniazda. "tx_queue" i "rx_queue" sÄ kolejkami danych
       przychodzÄcych i wychodzÄcych w sensie zużycia pamiÄci jÄdra.
       Pola "tr", "tm-when" i "rexmits" nie sÄ używane w gniazdach
       UDP. Pole "uid" zawiera efektywny UID twórcy gniazda. Format
       jest nastÄpujÄcy:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

    /proc/net/unix
       Wymienia gniazda domeny UNIX, obecne w systemie oraz ich stan.
       Format jest nastÄpujÄcy:
       Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer

       WystÄpujÄ nastÄpujÄce pola:

       Num:   numer slotu tabeli jÄdra.

       RefCount: numer użytkowników gniazda.

       Protocol: obecnie zawsze 0.

       Flags:  wewnÄtrzne flagi jÄdra przechowujÄce status gniazda.

       Type:   typ gniazda. Dla gniazd SOCK_STREAM jest to 0001; dla
            gniazd SOCK_DGRAM jest to 0002, a dla gniazd
            SOCK_SEQPACKET jest to 0005.

       St:    wewnÄtrzny stan gniazda.

       Path:   Åcieżka powiÄzana z gniazdem (jeÅli wystÄpuje). W tej
            liÅcie sÄ uwzglÄdnione Åcieżki bÄdÄce w abstrakcyjnej
            przestrzeni nazw — ich Path zaczyna siÄ znakiem "@".

    /proc/net/netfilter/nfnetlink_queue
       Plik zawiera informacji o kolejkowaniu netfilter w przestrzeni
       użytkownika. Każdy wiersz reprezentuje kolejkÄ. Kolejki które
       nie zostaÅy wpisane z przestrzeni użytkownika nie
       sÄ pokazywane.

         1  4207   0 2 65535   0   0    0 1
        (1)  (2)  (3)(4) (5)  (6)  (7)   (8)

       Pola w każdym wierszu sÄ nastÄpujÄce:

       (1) Identyfikator kolejki. Pasuje on do tego co okreÅlono w
          opcjach --queue-num lub --queue-balance do celu NFQUEUE
          iptables(8). Zob. iptables-extensions(8) aby uzyskaÄ wiÄcej
          informacji.

       (2) Identyfikator portu netlink zapisanego do kolejki.

       (3) Liczba pakietów obecnie zakolejkowanych i czekajÄcych na
          przetworzenie przez aplikacjÄ.

       (4) Tryb kopiowania kolejki. Jest to albo (tylko metadane) lub
          2 (kopiuje również wÅaÅciwe dane do przestrzeni
          użytkownika).

       (5) Zakres kopii, tj. maksymalna wartoÅÄ bajtów pakietu
          wÅaÅciwych danych jaka powinna byÄ skopiowana do
          przestrzeni użytkownika.

       (6) Porzucone kolejki. Liczba pakietów, które musiaÅy
          zostaÄ porzucone przez jÄdra, ponieważ zbyt dużo
          pakietów czekaÅo już na przestrzeÅ użytkownika na
          odesÅanie obowiÄzkowych poleceÅ akceptuj/porzuÄ.

       (7) Porzucone kolejki użytkownika. Liczba pakietów
          porzuconych wewnÄtrz podsystemu netlink. Takie porzucenia
          nastÄpujÄ zwykle przy zapeÅnieniu odpowiedniego bufora
          gniazda, tj. przestrzeŠużytkownika nie jest w stanie
          odpowiednio szybko odczytywaÄ wiadomoÅci.

       (8) Numer sekwencji. Każdy pakiet kolejki jest powiÄzany z
          (32-bitowym) monotonicznie rosnÄcym numerem sekwencji.
          Pokazuje to ID najnowszego skolejkowanego pakietu.

       Ostatnia liczba istnieje tylko z powodów kompatybilnoÅci i
       wynosi zawsze 1.

    /proc/partitions
       Zawiera liczby gÅówne i poboczne każdej z partycji oraz liczby
       1024-bajtowych bloków i nazwy partycji.

    /proc/pci
       Listing wszystkich urzÄdzeÅ PCI znalezionych podczas
       inicjalizacji jÄdra i ich konfiguracja.

       Plik zostaÅ zastÄpiony nowym interfejsem /proc do PCI
       (/proc/bus/pci). StaÅ siÄ opcjonalny w Linuksie 2.2 (dostÄpny
       przy ustawieniu opcji CONFIG_PCI_OLD_PROC przy kompilacji
       jÄdra). Ponownie staÅ siÄ nieopcjonalny w Linuksie 2.4.
       NastÄpnie, zostaÅ uznany za przestarzaÅy w Linuksie 2.6 (byÅ
       wciÄż dostÄpny przy ustawieniu CONFIG_PCI_LEGACY_PROC), aż w
       koÅcu usuniÄto go w Linuksie 2.6.17.

    /proc/profile (od Linuksa 2.4)
       Plik obecny jest wyÅÄcznie jeÅli jÄdro zostaÅo uruchomione z
       opcjÄ profile=1 wiersza poleceÅ. JÄdro udostÄpni informacje
       dotyczÄce profilowania w formacie binarnym gotowym do użycia
       przez readprofile(1). Zapis (np. pustego ÅaÅcucha) do tego pliku
       wyzeruje liczniki profilowania, a na niektórych architekturach
       zapis binarnej liczby caÅkowitej "mnożnika profilowania"
       rozmiaru sizeof(int) ustawi czÄstotliwoÅÄ przerwaÅ profilowania.

    /proc/scsi
       Katalog z pseudoplikiem scsi na poÅrednim poziomie i różnymi
       podkatalogami niskopoziomowych sterowników SCSI, zawierajÄcymi
       po jednym pliku dla każdego kontrolera SCSI w danym systemie;
       każdy z nich podaje stan jakiejÅ czÄÅci podsystemu we/wy SCSI.
       Pliki te zawierajÄ struktury ASCII i dlatego nadajÄ siÄ do
       odczytu za pomocÄ cat(1).

       Możliwy jest też zapis do niektórych z tych plików, w celu
       rekonfiguracji podsystemu, lub przeÅÄczania różnych
       parametrów.

    /proc/scsi/scsi
       Jest wypisaniem wszystkich znanych jÄdru urzÄdzeÅ SCSI. Listing
       jest podobny do widzianego podczas Åadowania systemu. scsi
       wspiera obecnie tylko polecenie add-single-device umożliwiajÄce
       rootowi dodanie do listy znanych urzÄdzeÅ urzÄdzenia wÅÄczonego
       na gorÄco.

       Polecenie

         echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' > /proc/scsi/scsi

       spowoduje, że kontroler scsi1 przeprowadzi skanowanie kanaÅu
       SCSI 0 w poszukiwaniu urzÄdzenia o ID 5 i LUN 0. JeÅli już
       istnieje urzÄdzenie o takim adresie, lub adres jest
       nieprawidÅowy, zostanie zwrócony bÅÄd.

    /proc/scsi/[nazwa-sterownika]
       [nazwa-sterownika] może obecnie byÄ jednÄ z: NCR53c7xx,
       aha152x, aha1542, aha1740, aic7xxx, buslogic, eata_dma,
       eata_pio, fdomain, in2000, pas16, qlogic, scsi_debug, seagate,
       t128, u15-24f, ultrastore, or wd7000. UkazujÄ siÄ te z
       katalogów, dla których odpowiednie sterowniki zarejestrowaÅy
       przynajmniej jeden kontroler SCSI. Każdy katalog zawiera jeden
       plik dla każdego zarejestrowanego kontrolera. Każdy z plików
       kontrolera ma nazwÄ odpowiadajÄcÄ numerowi kontrolera,
       przyznanemu podczas jego inicjacji.

       Czytanie tych plików zwykle pokaże konfiguracjÄ sterownika i
       kontrolera, statystyki itp.

       Pisanie do tych plików umożliwia różne operacje na różnych
       kontrolerach. Na przykÅad za pomocÄ poleceÅ latency i nolatency
       root może uaktywniaÄ lub deaktywowaÄ kod pomiaru czasu
       oczekiwania dla poleceÅ (command latency) w sterowniku eata_dma.
       Za pomocÄ poleceÅ lockup i unlock root może sterowaÄ
       symulowanym przez sterownik scsi_debug blokowaniem magistrali.

    /proc/self
       Ten katalog odnosi siÄ do procesu korzystajÄcego z systemu
       plików /proc i jest identyczny z katalogiem w /proc o nazwie
       bÄdÄcej jego PID-em.

    /proc/slabinfo
       Informacje o buforach jÄdra. Od Linuksa 2.6.16 plik ten istnieje
       tylko jeÅli podczas kompilacji jÄdra wÅÄczono opcjÄ CONFIG_SLAB.
       WystÄpujÄ nastÄpujÄce kolumny w pliku /proc/slabinfo:

         cache-name
         num-active-objs
         total-objs
         object-size
         num-active-slabs
         total-slabs
         num-pages-per-slab

       SzczegóÅy można znaleÅºÄ w slabinfo(5).

    /proc/stat
       statystyki jÄdra/systemu. RóżniÄ siÄ pomiÄdzy architekturami.
       WÅród wspólnych wpisów sÄ:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Czas, wyrażony w USER_HZ (jedna setna sekundy na
           wiÄkszoÅci architektur, proszÄ użyÄ sysconf(_SC_CLK_TCK)
           aby uzyskaÄ prawidÅowÄ wartoÅÄ), które system spÄdziÅ w
           trybie użytkownika w różnych stanach:

           user  (1) Czas spÄdzony w trybie użytkownika.

           nice  (2) Czas spÄdzony w trybie użytkownika z niskim
              priorytetem (nice).

           system (3) Czas spÄdzony w trybie systemowym.

           idle  (4) Czas wykorzystany na zadanie bezczynnoÅci.
              WartoÅÄ powinna wynosiÄ USER_HZ razy drugi wpis w
              pseudopliku /proc/uptime.

           iowait (od Linuksa 2.5.41)
              (5) Czas oczekiwania na zakoÅczenie
              wejÅcia/wyjÅcia.

           irq (od Linuksa 2.6.0-test4)
              (6) Czas obsÅugi przerwaÅ.

           softirq (od Linuksa 2.6.0-test4)
              (7) Czas obsÅugi przerwaÅ programowych.

           steal (od Linuksa 2.6.11)
              (8) Czas "skradziony", który jest czasem
              spÄdzonym w innym systemie operacyjnym podczas
              pracy w Årodowisku zwirtualizowanym.

           guest (od Linuksa 2.6.24)
              (9) Czas spÄdzony podczas dziaÅania na wirtualnym
              procesorze systemu operacyjnego goÅcia, pod
              kontrolÄ jÄdra Linux.

           guest_nice (od Linuksa 2.6.33)
              (10) Czas spÄdzony podczas dziaÅania na wirtualnym
              procesorze systemu operacyjnego goÅcia, pod
              kontrolÄ jÄdra Linux.

       page 5741 1808
           Liczba stron, które system wstronicowaŠi liczba tych,
           które wystronicowaŠ(z dysku).

       swap 1 0
           Liczba stron wymiany, które wniesiono i wyniesiono.

       intr 1462898
           Linia ta pokazuje licznik przerwaÅ obsÅużonych od czasu
           uruchomienia dla każdego możliwego przerwania
           systemowego. Pierwsza kolumna okreÅla caÅkowitÄ liczbÄ
           wszystkich obsÅużonych przerwaÅ w tym nienumerowanych
           przerwaÅ swoistych dla architektury, każda nastÄpna
           okreÅla caÅkowitÄ wartoÅÄ dla danego numerowanego
           przerwania. Nienumerowane przerwania nie sÄ pokazywane,
           jedynie sumowane do caÅoÅci.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,disk_idx):(noinfo, read_io_ops, blks_read,
           write_io_ops, blks_written)
           (tylko Linux 2.4)

       ctxt 115315
           Liczba przeÅÄczeÅ kontekstu, które przeszedÅ system.

       btime 769041601
           Czas uruchomienia systemu, w sekundach od epoki:
           1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).

       processes 86031
           Liczba rozwidleŠprocesów od uruchomienia systemu.

       procs_running 6
           Liczba procesów w stanie runnable (Linux 2.5.45 i
           późniejsze).

       procs_blocked 2
           Liczba procesów oczekujÄcych na zakoÅczenie operacji
           wejÅcia/wyjÅcia (Linux 2.5.45 i późniejsze).

    /proc/swaps
       Używane obszary wymiany. Zobacz także swapon(8).

    /proc/sys
       Katalog ten (obecny od 1.3.57) zawiera wiele plików i
       podkatalogów odpowiadajÄcych zmiennym jÄdra. Zmienne te mogÄ
       byÄ odczytywane i czasem modyfikowane za poÅrednictwem systemu
       plików proc, jak też przy wykorzystaniu (przestarzaÅej)
       funkcji systemowej sysctl(2)

       WartoÅci ÅaÅcuchów mogÄ siÄ koÅczyÄ albo "\0

       Liczby caÅkowite i dÅugie wartoÅci mogÄ byÄ zapisane albo
       dziesiÄtnie, albo szesnastkowo (np. 0x3FFF). Przy zapisywaniu
       wielu liczb caÅkowitych lub dÅugich wartoÅci można je
       rozdzieliÄ dowolnym z nastÄpujÄcych biaÅych znaków: " ", "\t",
       lub "\n". Użycie innych separatorów wywoÅa bÅÄd EINVAL.

    /proc/sys/abi (od Linuksa 2.4.10)
       Plik może zawieraÄ pliki z binarnymi informacjami aplikacji.
       Dalsze informacje można znaleÅºÄ w pliku
       Documentation/sysctl/abi.txt w źródÅach jÄdra Linux.

    /proc/sys/debug
       Ten katalog może byÄ pusty.

    /proc/sys/dev
       Ten katalog zawiera informacje specyficzne dla poszczególnych
       urzÄdzeÅ. (np. dev/cdrom/info). W niektórych systemach może
       byÄ pusty.

    /proc/sys/fs
       Katalog zawierajÄcy pliki i podkatalogi do zmiennych jÄdra
       zwiÄzanych z systemami plików.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Dokumentacja plików z tego katalogu znajduje siÄ w źródÅach
       jÄdra Linux w Documentation/binfmt_misc.txt.

    /proc/sys/fs/dentry-state (od Linuksa 2.2)
       Plik zawiera informacje o statusie bufora katalogu (dcache).
       Zawiera szeÅÄ liczb: nr_dentry, nr_unused, age_limit (wiek w
       sekundach), want_pages (strony żÄdane przez system) i dwie
       nieużywane wartoÅci.

       * nr_dentry jest liczbÄ przydzielonych dentries (wpisów
        dcache). To pole jest nieużywane w Linuksie 2.2.

       * nr_unused jest liczbÄ nieużywanych dentries.

       * age_limit jest wiekiem w sekundach, po którym wpisy dcache
        mogÄ byÄ przydzielone ponownie, gdy jest zbyt maÅo pamiÄci.

       * want_pages jest niezerowa, gdy jÄdro wywoÅaÅo
        shrink_dcache_pages(), ale dcache nie zostaÅy jeszcze
        przyciÄte.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Plik ten może sÅużyÄ do wyÅÄczania lub wÅÄczania interfejsu
       dnotify opisanego w fcntl(2) dla caÅego systemu. WartoÅÄ 0 w tym
       pliku wyÅÄcza interfejs, a wartoÅÄ 1 go wÅÄcza.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Zawiera maksymalnÄ liczbÄ buforowanych wpisów kwot dyskowych. W
       niektórych (2.4) systemach nie wystÄpuje. Gdy liczba wolnych
       zbuforowanych kwot dyskowych jest bardzo maÅa, a jest
       przerażajÄca liczba jednoczesnych użytkowników systemu, może
       istnieÄ potrzeba zwiÄkszenia tego ograniczenia.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Zawiera liczbÄ przydzielonych wpisów kwot dyskowych oraz liczbÄ
       wolnych wpisów kwot dyskowych.

    /proc/sys/fs/epoll (od Linuksa 2.6.28)
       Katalog zawiera plik max_user_watches, którego można użyÄ,
       aby ograniczyÄ iloÅÄ pamiÄci jÄdra używanej przez interfejs
       epoll. WiÄcej szczegóÅów można znaleÅºÄ w epoll(7).

    /proc/sys/fs/file-max
       Zawiera ogólnosystemowe ograniczenie liczby plików otwartych
       przez wszystkie procesy. WywoÅania systemowe które zawiodÄ przy
       napotkaniu tych limitów nie powiodÄ siÄ z bÅÄdem ENFILE.
       (Zobacz także setrlimit(2), które może sÅużyÄ procesom do
       ustawiania ograniczenia dla procesu, RLIMIT_NOFILE, jako liczby
       plików, które proces może otworzyÄ). Gdy otrzymuje siÄ
       mnóstwo komunikatów w dzienniku jÄdra o przekroczeniu liczby
       uchwytów plików (file handles - należy szukaÄ komunikatów
       takich jak "VFS: file-max limit <liczba> reached") , to można
       spróbowaÄ zwiÄkszyÄ tÄ wartoÅÄ:

         echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

       Procesy uprzywilejowane (CAP_SYS_ADMIN) mogÄ przesÅoniÄ limit
       file-max.

    /proc/sys/fs/file-nr
       Jest to plik (tylko do odczytu) zawierajÄcy trzy liczby: liczbÄ
       przydzielonych uchwytów plików (tzn. liczbÄ obecnie otwartych
       plików), liczbÄ wolnych uchwytów plików i maksymalnÄ liczbÄ
       uchwytów plików (tzn. tÄ samÄ wartoÅÄ co w
       /proc/sys/fs/file-max). JeÅli liczba przydzielonych uchwytów
       plików zbliża siÄ do maksimów, należy rozważyÄ zwiÄkszenie
       ich. Przed Linuksem 2.6 jÄdro dynamicznie przydzielaÅo uchwyty,
       lecz nie zwalniaÅo ich. Wolnego uchwyty byÅy przechowywany w
       liÅcie do ponownego przydzielenia, wartoÅÄ "wolne uchwyty
       plików" wskazywaÅa na rozmiar tej listy. Duża liczba wolnych
       uchwytów plików wskazywaÅa, że w przeszÅoÅci byÅ moment
       dużego użycia otwartych uchwytów plików. Od Linuksa 2.6
       jÄdro zwalnia wolne uchwyty plików, a wartoÅÄ "wolne uchwyty
       plików" zawsze wynosi zero.

    /proc/sys/fs/inode-max (obecny jedynie do Linuksa 2.2)
       Ten plik zawiera maksymalnÄ liczbÄ i-wÄzÅów w pamiÄci. WartoÅÄ
       ta powinna byÄ 3-4 razy wiÄksza niż wartoÅÄ w file-max, gdyż
       stdin, stdout i gniazda sieciowe również potrzebujÄ i-wÄzÅów,
       aby można byÅo na nich operowaÄ. Gdy systematycznie brakuje
       i-wÄzÅów, istnieje potrzeba zwiÄkszenia tej wartoÅci.

       Od jÄdra Linux 2.4 nie wystÄpuje statyczny limit liczby
       i-wÄzÅów, w zwiÄzku z czym usuniÄto ten plik.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Zawiera dwie pierwsze wartoÅci z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Plik zawiera siedem liczb: nr_inodes, nr_free_inodes, preshrink
       i cztery nieużywane wartoÅci (wynoszÄce zawsze zero).

       nr_inodes jest liczbÄ przydzielonych przez system i-wÄzÅów.
       nr_free_inodes jest liczbÄ wolnych i-wÄzÅów.

       preshrink jest niezerowe, gdy nr_inodes > inode-max i gdy system
       musi przyciÄÄ listÄ i-wÄzÅów zamiast przydzieliÄ ich wiÄcej; od
       Linuksa 2.4 to pole jest wartoÅciÄ - atrapÄ (wynosi zawsze
       zero).

    /proc/sys/fs/inotify (od wersji Linuksa 2.6.13)
       Ten katalog zawiera pliki max_queued_events, max_user_instances
       i max_user_watches, których można użyÄ, aby ograniczyÄ iloÅÄ
       pamiÄci jÄdra używanej przez interfejs inotify. WiÄcej
       szczegóÅów można znaleÅºÄ w inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       OkreÅla okres ulgi, przez jaki jÄdro zapewnia procesowi
       utrzymanie dzierżawy pliku (fcntl(2)), a po którym wyÅle do
       tego procesu sygnaÅ zawiadamiajÄcy go, że inny proces oczekuje
       na otwarcie pliku. JeÅli utrzymujÄcy dzierżawÄ nie usunie jej
       lub nie ograniczy swoich praw do niej w przeciÄgu tego czasu,
       jÄdro wymusi zerwanie dzierżawy.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       Ten plik może sÅużyÄ do ogólnosystemowego wÅÄczania lub
       wyÅÄczania dzierżaw plików (fcntl(2)). Gdy plik ten zawiera
       wartoÅÄ 0, dzierżawy sÄ wyÅÄczone. WartoÅÄ niezerowa wÅÄcza
       dzierżawy.

    /proc/sys/fs/mqueue (od wersji Linuksa 2.6.6)
       Ten katalog zawiera pliki msg_max, msgsize_max i queues_max,
       kontrolujÄce zasoby używane przez kolejki komunikatów POSIX.
       SzczegóÅowe informacje można znaleÅºÄ w mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/nr_open (od Linuksa 2.6.25)
       Plik ten okreÅla puÅap, do którego można podnieÅÄ limit
       zasobów RLIMIT_NOFILE (zob. getrlimit(2)). PuÅap ten jest
       wymuszany zarówno na nieuprzywilejowanych i uprzywilejowanych
       procesach. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ w pliku jest 1048576 (przed
       Linuksem 2.6.25, puÅap RLIMIT_NOFILE byÅ zakodowany na sztywno i
       wynosiÅ tyle samo).

    /proc/sys/fs/overflowgid and /proc/sys/fs/overflowuid
       Te pliki umożliwiajÄ zmianÄ wartoÅci ustalonego UID-u i GID-u.
       WartoÅciÄ domyÅlnÄ jest 65534. Niektóre systemy plików
       wspierajÄ jedynie 16-bitowe UID-y i GID-y, podczas gdy linuksowe
       UID-y i GID-y sÄ 32-bitowe. Gdy któryÅ z takich systemów
       plików jest zamontowany z możliwoÅciÄ zapisu, to wszystkie
       UID-y i GID-y przekraczajÄce 65535 sÄ zastÄpowane podanymi tu
       wartoÅciami przed zapisem na dysk.

    /proc/sys/fs/pipe-max-size (od Linuksa 2.6.35)
       WartoÅÄ w tym pliku definiuje górny limit do podnoszenia
       pojemnoÅci potoku przy użyciu operacji F_SETPIPE_SZ fcntl(2).
       Limit ten odnosi siÄ wyÅÄcznie do procesów
       nieuprzywilejowanych. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ dla tego pliku jest
       1 048 576. WartoÅÄ przypisana do pliku może byÄ zaokrÄglona w
       górÄ, odnoszÄc siÄ do faktycznej wartoÅci wykorzystanej z
       powodu dogodnej implementacji. Aby poznaÄ zaokrÄglonÄ wartoÅÄ,
       należy wyÅwietliÄ zawartoÅÄ tego pliku po przypisaniu do niego
       wartoÅci. MinimalnÄ wartoÅciÄ, jaka może zostaÄ przypisana do
       tego pliku jest systemowy rozmiar strony.

    /proc/sys/fs/protected_hardlinks (od Linuksa 3.6)
       Gdy w pliku zapisana jest wartoÅÄ 0, to w odniesieniu do
       tworzenia dowiÄzaÅ zwykÅych (twardych) nie wprowadza siÄ
       żadnych ograniczeŠ(jest to historyczne zachowanie przed
       Linuksem 3.6). Gdy wartoÅÄ wynosi 1, to dowiÄzania zwykÅe mogÄ
       byÄ tworzone do pliku docelowego jedynie wówczas, gdy speÅniony
       jest jeden z poniższych warunków:

       * WywoÅujÄcy ma przywilej CAP_FOWNER.

       * UID systemu plików dotyczÄcy procesu tworzÄcego dowiÄzanie
         pasujÄ do wÅaÅciciela (UID) pliku docelowego (zgodnie z
         opisem w podrÄczniku credentials(7), UID systemu plików
         procesu jest zwykle taki sam jak jego efektywny UID).

       * Wszystkie poniższe warunki zostanÄ speÅnione:

         · cel jest zwykÅym plikiem,

         · plik docelowy nie ma ustawionego bitu set-user-ID,

         · plik docelowy nie ma ustawionych obu z bitów
           set-group-ID i bitu wykonywalnoÅci dla grupy,

         · wywoÅujÄcy ma uprawnienie do odczytu i zapisu pliku
           docelowego (albo dziÄki uprawnieniom pliku albo ze
           wzglÄdu na posiadane przywileje).

       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ w tym pliku jest 0. Ustawienie 1 rozwiÄże
       wystÄpujÄce od dawna problemy z bezpieczeÅstwem wykorzystujÄcych
       wyÅcig miÄdzy czasem sprawdzenia a czasem użycia dowiÄzania
       zwykÅego, zwykle spotykanych w katalogach dostÄpnych do zapisu
       dla wszystkich (np. /tmp). CzÄstym sposobem wykorzystywania tej
       wady jest skrzyżowanie ograniczeŠw uprawnieniach przy
       podÄżaniu za danym dowiÄzaniem zwykÅym (np. gdy proces root
       podÄża za dowiÄzaniem staÅym utworzonym przez innego
       użytkownika). W systemach bez wydzielonych partycji, rozwiÄzuje
       siÄ w ten sposób również problem nieautoryzowanych
       użytkowników "przypinajÄcych" dziurawe pliki z ustawionymi
       bitami set-user-ID i set-group-ID wobec aktualizowanych przez
       administratora a także dowiÄzywaniu do plików specjalnych.

    /proc/sys/fs/protected_symlinks (od Linuksa 3.6)
       Gdy w pliku zapisana jest wartoÅÄ 0, to w odniesieniu do
       tworzenia dowiÄzaÅ symbolicznych nie wprowadza siÄ Å¼adnych
       ograniczeÅ (jest to historyczne zachowanie przed Linuksem 3.6).
       Gdy wartoÅÄ wynosi 1, to dowiÄzania symboliczne mogÄ byÄ
       tworzone jedynie gdy speÅnione sÄ nastÄpujÄce warunki:

       * UID systemu plików dotyczÄcy procesu podÄżajÄcego za
         dowiÄzaniem pasujÄ do wÅaÅciciela (UID) dowiÄzania
         symbolicznego (zgodnie z opisem w podrÄczniku credentials(7),
         UID systemu plików procesu jest zwykle taki sam jak jego
         efektywny UID),

       * dowiÄzanie nie znajduje siÄ w katalogu dostÄpnych dla
         wszystkich do zapisu z bitem lepkoÅci lub

       * dowiÄzanie symboliczne i katalog w którym siÄ ono znajduje
         majÄ tego samego wÅaÅciciela (UID)

       WywoÅanie systemowe które nie podÄży za dowiÄzaniem
       symbolicznym ze wzglÄdu na powyższe ograniczenia zwróci w
       errno bÅÄd EACCES.

       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ w tym pliku jest 0. Ustawienie 1 rozwiÄże
       wystÄpujÄce od dawna problemy z bezpieczeÅstwem wykorzystujÄcych
       wyÅcig miÄdzy czasem sprawdzenia a czasem użycia przy
       uzyskiwaniu dostÄpu do dowiÄzaÅ symbolicznych.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od wersji Linuksa 2.6.13)
       WartoÅÄ w tym pliku jest przypisana do flagi "dumpable"
       ("zrzucalny") w sytuacjach opisanych w prctl(2). W konsekwencji,
       wartoÅÄ w tym pliku okreÅla, czy pliki zrzutów pamiÄci sÄ
       tworzone dla programów majÄcych ustawiony bit set-user-ID albo
       chronionych w jakiÅ inny sposób. Można podaÄ trzy różne
       wartoÅci liczbowe:

       0 (default)
           Jest to tradycyjne zachowanie (sprzed Linuksa 2.6.13).
           Zrzut pamiÄci nie bÄdzie tworzony dla procesu, który
           zmieniÅ swoje uprawnienia (wywoÅujÄc seteuid(2),
           setgid(2) lub podobnÄ funkcjÄ albo gdy program miaÅ
           ustawiony bit set-user-ID lub set-group-ID) albo gdy
           uprawnienia nadane plikowi binarnemu programu zabraniajÄ
           jego odczytywania.

       1 ("debug")
           Jeżeli jest to możliwe, to wszystkie procesy wykonujÄ
           zrzut pamiÄci. WÅaÅcicielem pliku zrzutu jest
           użytkownik, którego uprawnienia do systemu plików ma
           proces wykonujÄcy zrzut. Nie sÄ stosowane żadne
           mechanizmy bezpieczeÅstwa. Jest to przeznaczone tylko do
           celów debugowania. Ptrace nie jest sprawdzane.

       2 ("suidsafe")
           Zrzut pamiÄci programu, dla którego w normalnej sytuacji
           taki zrzut nie zostaÅby wykonany (patrz wyżej "0"),
           może byÄ odczytany tylko przez administratora (root).
           Pozwala to użytkownikowi usunÄÄ plik ze zrzutem, ale nie
           pozwala na jego odczytanie. Z powodów bezpieczeÅstwa w
           tym trybie pliki zrzutu nie nadpisujÄ istniejÄcych
           plików. Ten tryb jest odpowiedni, gdy administrator
           bÄdzie chciaÅ debugowaÄ problemy w naturalnym Årodowisku.

           Dodatkowo, od Linuksa 3.6, /proc/sys/kernel/core_pattern
           musi byÄ absolutnÄ ÅcieżkÄ lub poleceniem potokowym
           (zob. core(5)). Do dziennika jÄdra zapisane zostanÄ
           ostrzeżenia, jeÅli core_pattern nie bÄdzie siÄ stosowaÅo
           do tych reguÅ i nie utworzy siÄ zrzut pamiÄci.

    /proc/sys/fs/super-max
       Plik steruje maksymalnÄ liczbÄ superbloków, a wiÄc i maksymalnÄ
       liczbÄ systemów plików, które jÄdro może zamontowaÄ.
       Potrzeba zwiÄkszenia wartoÅci super-max wystÄpuje tylko wtedy,
       gdy chce siÄ zamontowaÄ wiÄcej systemów plików, niż na to
       pozwala aktualna wartoÅÄ super-max.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Plik zawiera liczbÄ obecnie zamontowanych systemów plików.

    /proc/sys/kernel
       Katalog zawiera pliki kontrolujÄce wiele parametrów jÄdra, jak
       opisano poniżej.

    /proc/sys/kernel/acct
       Plik zawiera trzy liczby: highwater, lowwater i frequency. Gdy
       wÅÄczone jest rejestrowanie procesów w stylu BSD, wartoÅci te
       sterujÄ jego zachowaniem. Gdy iloÅÄ wolnego miejsca w systemie
       plików, na którym znajdujÄ siÄ logi, spada poniżej wyrażonej
       w procentach wartoÅci lowwater, rejestrowanie jest wstrzymywane.
       Gdy iloÅÄ wolnego miejsca stanie siÄ wiÄksza niż wyrażona w
       procentach wartoÅÄ highwater, rejestrowanie jest wznawiane.
       frequency okreÅla, jak czÄsto jÄdro bÄdzie sprawdzaÄ iloÅÄ
       wolnego miejsca (wartoÅÄ w sekundach). WartoÅciami domyÅlnymi sÄ
       4, 2 i 30. Oznacza to, że rejestrowanie procesów jest
       wstrzymywane, gdy iloÅÄ wolnego miejsca bÄdzie wynosiÅa 2% lub
       mniej; wznowione zostanie, gdy wolne bÄdzie 4% lub wiÄcej;
       zakÅada siÄ, że informacja o iloÅci wolnego miejsca jest ważna
       przez 30 sekund.

    /proc/sys/kernel/auto_msgmni (Linux w wersji od 2.6.27 do 3.18)
       W Linuksie w wersjach od 2.6.27 do 3.18, plik ten byŠużywany
       do kontroli przeliczania wartoÅci w /proc/sys/kernel/msgmni przy
       dodawaniu lub usuwaniu pamiÄci, albo przy utworzeniu/usuniÄciu
       przestrzeni nazw IPC. Wpisanie "1" do tego pliku wÅÄczaÅo
       automatyczne przeliczanie msgmni (i wyzwalaÅo przeliczanie
       msgmni w oparciu o bieżÄcÄ iloÅÄ dostÄpnej pamiÄci i liczby
       przestrzeni nazw IPC). Wpisanie "0" wyÅÄczaÅo automatyczne
       przeliczanie (automatyczne przeliczanie byÅo również
       wyÅÄczane, jeÅli wartoÅÄ byÅa jawnie przypisywana do
       /proc/sys/kernel/msgmni). DomyÅlnÄ wartoÅciÄ w auto_msgmni byÅo
       1.

       Od Linuksa 3.19, zawartoÅÄ tego pliku nie ma znaczenia
       (ponieważ msgmni domyÅlnie ustawia siÄ na wartoÅÄ
       bliskÄ maksymalnej), a odczyt z tego pliku zawsze zwraca wartoÅÄ
       "0".

    /proc/sys/kernel/cap_last_cap (od Linuksa 3.2)
       Patrz capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/cap-bound (od Linuksa 2.2 do 2.6.24)
       Plik przechowuje wartoÅÄ capability bounding set dla jÄdra
       (wyrażone jako liczba dziesiÄtna ze znakiem). WartoÅÄ ta jest
       mnożona (AND) bitowo z capabilities dozwolonymi dla procesu
       podczas execve(2). PoczynajÄc od Linuksa 2.6.25 ogólnosystemowe
       capability bounding set zostaÅo usuniÄte i zastÄpione bounding
       set na wÄtek, patrz capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Patrz core(5).

    /proc/sys/kernel/core_uses_pid
       Patrz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Ten plik steruje obsÅugÄ kombinacji klawiszy Ctrl-Alt-Del. Gdy w
       pliku tym znajduje siÄ wartoÅÄ 0, Ctrl-Alt-Del jest
       przechwytywane i przesyÅane do programu init(1) w celu wykonania
       wdziÄcznego restartu. Gdy wartoÅÄ jest wiÄksza od 0, reakcjÄ
       Linuksa na Wulkanicznie Nerwowe NÄkanie (Vulcan Nerve Pinch
       (tm)) bÄdzie natychmiastowy restart, nawet bez zrzucenia
       zmodyfikowanych buforów. Uwaga: gdy program (jak np. dosemu)
       korzysta z "surowego" trybu klawiatury, Ctrl-Alt-Del jest
       przechwytywane przez program, zanim dotrze do warstwy
       terminalowej jÄdra i decyzja, co z tym zrobiÄ, zależy od
       programu.

    /proc/sys/kernel/dmesg_restrict (od Linuksa 2.6.37)
       WartoÅÄ pliku okreÅla użytkowników z dostÄpem do zawartoÅci
       dziennika jÄdra (syslog). WartoÅÄ 0 nie nakÅada żadnych
       ograniczeÅ. WartoÅÄ 1 zawÄża dostÄp do użytkowników
       uprzywilejowanych (zob. syslog(2)). Od Linuksa 3.4 tylko
       użytkownicy z przywilejem CAP_SYS_ADMIN mogÄ zmieniÄ wartoÅÄ w
       tym pliku.

    /proc/sys/kernel/domainname i /proc/sys/kernel/hostname
       Te pliki mogÄ sÅużyÄ do ustawiania nazwy domeny i hosta NIS/YP
       maszyny dokÅadnie w ten sam sposób, jak za pomocÄ poleceÅ
       domainname(1) i hostname(1), np.:

         # echo 'darkstar' > /proc/sys/kernel/hostname
         # echo 'mydomain' > /proc/sys/kernel/domainname

       daje taki sam efekt, jak

         # hostname 'darkstar'
         # domainname 'mydomain'

       Należy tu zauważyÄ, że klasyczny darkstar.frop.org posiada
       nazwÄ hosta "darkstar" i domenÄ "frop.org" w DNS (Internetowej
       UsÅudze Nazw Domen - Internet Domain Name Service), których nie
       należy myliÄ z domenÄ NIS (Sieciowej UsÅugi Informacyjnej -
       Network Information Service) lub YP (Yellow Pages). Te dwa
       systemy nazw domenowych zasadniczo siÄ różniÄ. SzczegóÅowe
       informacje można znaleÅºÄ na stronie podrÄcznika hostname(1).

    /proc/sys/kernel/hotplug
       Plik ten zawiera ÅcieżkÄ do programu hotplug. DomyÅlnÄ
       wartoÅciÄ w tym pliku jest /sbin/hotplug.

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim
       (Tylko PowerPC) JeÅli do tego pliku zostanie wpisana wartoÅÄ
       niezerowa, htab PowerPC (zobacz: plik
       Documentation/powerpc/ppc_htab.txt w źródÅach jÄdra) jest
       czyszczony za każdym razem, gdy system natrafi na pÄtlÄ
       oczekiwania ("idle").

    /proc/sys/kernel/kptr_restrict (od Linuksa 2.6.38)
       WartoÅÄ okreÅla czy adresy jÄdra sÄ pokazywane za pomocÄ
       interfejsu /proc i innych. WartoÅÄ 0 oznacza brak ograniczeÅ.
       Gdy użyto 1, to wskaźniki jÄdra wypisane za pomocÄ formatu %pK
       zostanÄ zastÄpione zerami, chyba że użytkownik ma przywilej
       CAP_SYSLOG. Przy wartoÅci 2 wskaźniki jÄdra wypisane za pomocÄ
       %pK zostanÄ zawsze zastÄpione zerami, niezależnie od
       przywilejów jakie posiada. PoczÄtkowo domyÅlna wartoÅÄ wynosiÅa
       1, lecz zastÄpiono jÄ 0 w jÄdrze Linux 2.6.39. Od Linuksa 3.4
       tylko użytkownicy z przywilejem CAP_SYS_ADMIN mogÄ zmieniaÄ
       wartoÅÄ w tym pliku.

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (Tylko PowerPC) Plik zawiera znacznik sterujÄcy cache'em L2 pÅyt
       procesora G3. JeÅli zawiera 0, cache jest wyÅÄczony. Cache jest
       wÅÄczony, gdy plik zawiera wartoÅÄ różnÄ od zera.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       Plik zawiera ÅcieżkÄ do programu ÅadujÄcego moduÅy jÄdra.
       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest /sbin/modprobe. Plik jest obecny tylko,
       jeÅli jÄdro zostaÅo zbudowane z wÅÄczonÄ opcjÄ CONFIG_MODULES
       (CONFIG_KMOD w Linuksie 2.6.26 i wczeÅniejszych). Jest on
       opisany w pliku źródeÅ jÄdra Linux Documentation/kmod.txt
       (obecnym tylko w jÄdrach 2.4 i wczeÅniejszych).

    /proc/sys/kernel/modules_disabled (od Linuksa 2.6.31)
       PrzeÅÄcznik wskazujÄcy czy moduÅy mogÄ byÄ Åadowane do
       modularnego jÄdra. DomyÅlna wartoÅÄ wynosi off (0), lecz można
       ustawiÄ także true (1), która spowoduje brak możliwoÅci
       Åadowania i wyÅadowania moduÅów. W takim przypadku nie da siÄ
       ustawiÄ przeÅÄcznika z powrotem na faÅsz (false). Plik jest
       obecny tylko w jÄdrach zbudowanych z wÅÄczonÄ opcjÄ
       CONFIG_MODULES.

    /proc/sys/kernel/msgmax (od Linuksa 2.2)
       Zawiera ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby bajtów
       w pojedynczym komunikacie zapisywanym do kolejki komunikatów
       Systemu V.

    /proc/sys/kernel/msgmni (od Linuksa 2.4)
       OkreÅla ogólnosystemowe ograniczenie liczby identyfikatorów
       kolejek komunikatów. Zob. również
       /proc/sys/kernel/auto_msgmni.

    /proc/sys/kernel/msgmnb (od Linuksa 2.2)
       Zawiera ogólnosystemowy parametr sÅużÄcy do inicjacji
       ustawienia msg_qbytes tworzonych później kolejek komunikatów.
       Ustawienie msg_qbytes okreÅla maksymalnÄ liczbÄ bajtów, które
       mogÄ zostaÄ zapisane do kolejki komunikatów.

    /proc/sys/kernel/ngroups_max (od Linuksa 2.6.4)
       Jest to plik tylko do odczytu, który wyÅwietla górny limit
       liczby czÅonków grupy procesu.

    /proc/sys/kernel/ostype i /proc/sys/kernel/osrelease
       Pliki te zawierajÄ poszczególne czÄÅci z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid i /proc/sys/kernel/overflowuid
       Pliki te sÄ kopiami plików /proc/sys/fs/overflowgid i
       /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       Plik umożliwia dostÄp (odczyt i zapis) do zmiennej jÄdra
       panic_timeout. JeÅli jest to zero, jÄdro bÄdzie siÄ zapÄtlaÄ
       podczas paniki; jeÅli wartoÅÄ niezerowa, to okreÅla liczbÄ
       sekund, po której jÄdro powinno siÄ automatycznie przeÅadowaÄ.
       JeÅli używany jest software watchdog to zalecanÄ wartoÅciÄ jest
       60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops (od Linuksa 2.5.68)
       Plik ten kontroluje zachowanie jÄdra, kiedy wystÄpi oops lub
       BÅÄD. JeÅli ten plik zawiera 0, to system próbuje kontynuowaÄ
       operacjÄ. JeÅli zawiera 1, to system czeka parÄ sekund (aby daÄ
       procesowi klogd czas na zapisanie wyjÅcia z oops), a nastÄpnie
       panikuje. Jeżeli wartoÅÄ w pliku /proc/sys/kernel/panic
       również jest niezerowa, to nastÄpi restart komputera.

    /proc/sys/kernel/pid_max (od Linuksa 2.5.34)
       Ten plik okreÅla wartoÅÄ po której nastÄpi przewiniÄcie
       licznika PID (tj. wartoÅÄ w tym pliku jest o 1 wiÄksza niż
       maksymalny PID). PID-y wiÄksze niż ta wartoÅÄ nie sÄ alokowane,
       z tego powodu wartoÅÄ z tego pliku dziaÅa również jako
       systemowy limit caÅkowitej liczby procesów i wÄtków. DomyÅlna
       wartoÅÄ tego pliku, czyli 32768, okreÅla taki sam zakres
       wartoÅci PID, jak wczeÅniejsze wersje jÄdra. Dla platform
       32-bitowych 32768 jest maksymalnÄ wartoÅciÄ, jakÄ może
       przyjmowaÄ pid_max. W systemach 64-bitowych pid_max może zostaÄ
       ustawiony na dowolnÄ wartoÅÄ, aż do 2^22 (PID_MAX_LIMIT, okoÅo
       4 milionów).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (tylko PowerPC)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony, Linux-PPC używa
       trybu oszczÄdzania energii "nap", a w przeciwnym przypadku trybu
       "doze".

    /proc/sys/kernel/printk
       Patrz syslog(2).

    /proc/sys/kernel/pty (od wersji Linuksa 2.6.4)
       Ten katalog zawiera dwa pliki zwiÄzane z liczbÄ pseudoterminali
       UNIX 98 (patrz pts(4)) w systemie.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Plik okreÅla maksymalnÄ liczbÄ pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Ten plik tylko do odczytu zawiera informacjÄ o liczbie obecnie
       używanych pseudoterminali.

    /proc/sys/kernel/random
       Katalog ten zawiera różne parametry sterujÄce dziaÅaniem pliku
       /dev/random. Dalsze informacje można znaleÅºÄ w random(4).

    /proc/sys/kernel/random/uuid (od Linuksa 2.4)
       Każdy odczyt z tego pliku przeznaczonego tylko do odczytu
       zwraca losowo wygenerowany 128-bitowy UUID, jako ÅaÅcuch w
       standardowym formacie UUID.

    /proc/sys/kernel/randomize_va_space (od Linuksa 2.6.12)
       Wybiera politykÄ losowego rozmieszczania obszarów pamiÄci (ang.
       ASLR - adress space layout randomization) w systemie (na
       architekturach obsÅugujÄcych ASLR). ObsÅugiwane sÄ trzy wartoÅci
       tego pliku:

       0 WyÅÄcza ASLR. Jest to domyÅlne na architekturach
         nieobsÅugujÄcych ASLR i gdy jÄdro jest uruchamiane z
         parametrem norandmaps.

       1 Czyni przydzielanie stron VDSO, stosu i adresów mmap(2)
         losowym. Oznacza to miÄdzy innymi, że biblioteki dzielone sÄ
         Åadowane pod losowy adres. Segment tekstowy plików
         wykonywalnych skonsolidowanych niezależnie od pozycji (PIE)
         bÄdzie również Åadowany pod losowy adres. WartoÅÄ ta jest
         domyÅlna, jeÅli skonfigurowano jÄdro z CONFIG_COMPAT_BRK.

       2 (od Linuksa 2.6.25) ObsÅuguje również losowoÅÄ kopca (ang.
         heap). Jest to domyÅlne zachowanie, jeÅli nie skonfigurowano
         jÄdra z opcjÄ CONFIG_COMPAT_BRK.

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       Plik ten jest udokumentowany w pliku Documentation/initrd.txt w
       źródÅach jÄdra Linux.

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (tylko Sparc)
       Ten plik wydaje siÄ stanowiÄ mechanizm podawania argumentów
       SPARC-owej Åadowarce systemu w ROM/Flash. Może przekazuje jej,
       co zrobiÄ po restarcie?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Tylko w wersjach jÄdra nie późniejszych niż 2.6.7; patrz
       setrlimit(2)). Plik ten może sÅużyÄ do sterowania maksymalnÄ
       liczbÄ zgodnych z POSIX nieobsÅużonych (w kolejkach) sygnaÅów
       czasu rzeczywistego w systemie.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Tylko w wersjach jÄdra nie późniejszych niż 2.6.7). Plik ten
       podaje liczbÄ zgodnych z POSIX sygnaÅów czasu rzeczywistego
       oczekujÄcych obecnie w kolejce.

    /proc/sys/kernel/sched_rr_timeslice_ms (od Linuksa 3.9)
       Patrz sched_rr_get_interval(2).

    /proc/sys/kernel/sched_rt_period_us (od Linuksa 2.6.25)
       Patrz sched(7).

    /proc/sys/kernel/sched_rt_runtime_us (od Linuksa 2.6.25)
       Patrz sched(7).

    /proc/sys/kernel/sem (od Linuksa 2.4)
       Plik ten zawiera 4 liczby definiujÄce ograniczenia semaforów
       Systemu V. SÄ to w kolejnoÅci:

       SEMMSL Maksymalna liczba semaforów w zestawie semaforów.

       SEMMNS Ogólnosystemowe ograniczenie liczby semaforów we
           wszystkich zestawiach semaforów.

       SEMOPM Maksymalna liczba operacji, które mogÄ zostaÄ podane w
           wywoÅaniu semop(2).

       SEMMNI Ogólnosystemowe ograniczenie maksymalnej liczby
           identyfikatorów semaforów.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Plik ten zawiera rozmiar bufora niskopoziomowego urzÄdzenia SCSI
       (sg). Nie można nim na razie sterowaÄ, ale można go zmieniÄ
       podczas kompilacji poprzez edycjÄ include/scsi/sg.h i zmianÄ
       wartoÅci SG_BIG_BUFF. Jednakże nie ma żadnego powodu, aby to
       robiÄ.

    /proc/sys/kernel/shm_rmid_forced (od Linuksa 3.1)
       JeÅli plik jest ustawiony na 1, to wszystkie segmenty pamiÄci
       dzielonej Systemu V zostanÄ oznaczone jako przeznaczone do
       zniszczenia po tym, jak liczba doÅÄczonych procesów spadnie do
       zera. Innymi sÅowy nie da siÄ wówczas utworzyÄ segmentów
       pamiÄci dzielonej, które istniejÄ niezależnie od doÅÄczonych
       procesów.

       Efekt jest taki, że shmctl(2) IPC_RMID jest wykonywane na
       wszystkich istniejÄcych segmentach, jak również na segmentach
       tworzonych w przyszÅoÅci (dopóki plik nie zostanie zresetowany
       do 0). ProszÄ zauważyÄ, że istniejÄce segmenty nie doÅÄczone
       do żadnego procesu zostanÄ natychmiast zniszczone, jeÅli tylko
       plik ten jest ustawiony na 1. Ustawienie tej opcji zniszczy
       również segmenty utworzone, lecz nigdy niedoÅÄczone - przy
       zakoÅczeniu procesu który utworzyÅ dany segment za pomocÄ
       shmget(2).

       Ustawienie tego pliku na 1 udostÄpnia sposób na sprawdzenie,
       że wszystkie segmenty pamiÄci wspóÅdzielonej Systemu V sÄ
       liczone w odniesieniu do użycia zasobów i limitów zasobów.
       (zob. opis RLIMIT_AS w getrlimit(2)) do co najmniej jednego
       procesu).

       Ustawienie tego pliku na 1 daje niestandardowe zachowanie,
       które może zaÅamaÄ istniejÄce aplikacje, dlatego domyÅlnÄ
       wartoÅciÄ pliku jest 0. WartoÅÄ 1 może byÄ używana tylko w
       przypadku dużej wiedzy na temat semantyki aplikacji
       używajÄcych pamiÄci wspóÅdzielonej Systemu V w danym systemie.

    /proc/sys/kernel/shmall (od Linuksa 2.2)
       Ten plik zawiera ogólnosystemowe ograniczenie caÅkowitej liczby
       stron pamiÄci wspólnej Systemu V.

    /proc/sys/kernel/shmmax (od Linuksa 2.2)
       Ten plik może sÅużyÄ do odpytywania o aktualne ograniczenie
       maksymalnego rozmiaru tworzonego segmentu pamiÄci wspólnej
       (System V IPC) oraz do zmiany tego ograniczenia. JÄdro wspiera
       obecnie segmenty pamiÄci wspólnej do 1 GB. WartoÅciÄ domyÅlnÄ
       jest SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni (od Linuksa 2.4)
       Ten plik okreÅla ogólnosystemowÄ maksymalnÄ liczbÄ segmentów
       pamiÄci wspólnej Systemu V, które można utworzyÄ.

    /proc/sys/kernel/sysctl_writes_strict (od Linuksa 3.16)
       WartoÅÄ w tym pliku okreÅla jak przesuniÄcia pliku wpÅywajÄ na
       zachowanie aktualizacji wpisów w plikach pod /proc/sys. Plik
       może przyjÄÄ trzy wartoÅci:

       -1 Zapewniona jest kompatybilna obsÅuga, bez ostrzeżeÅ printk.
         Każdy write(2) musi zawieraÄ peÅnÄ wartoÅÄ do zapisu i
         każdy zapis na tym samym deskryptorze pliku nadpisze caÅÄ
         wartoÅÄ, bez wzglÄdu na pozycjÄ pliku.

       0  (domyÅlne) Zapewnia zachowanie podobne jak przy -1, lecz dla
         procesów które przeprowadzajÄ zapis przy przesuniÄciu
         pliku różnym od 0 zapisywane sÄ ostrzeżenia printk.

       1  Zachowuje przesuniÄcie pliku przy zapisie ÅaÅcuchów do
         plików /proc/sys. Wiele zapisów nadpisze wartoÅÄ bufora.
         Wszystko co zostanie zapisane pod maksymalnÄ dÅugoÅÄ bufora
         wartoÅci zostanie zignorowane. Zapis do numerycznych wpisów
         /proc/sys musi zawsze nastÄpowaÄ przy przesuniÄciu 0, a
         wartoÅÄ musi byÄ w peÅni zawarta w buforze przekazanym do
         write(2).

    /proc/sys/kernel/sysrq
       Plik kontroluje dozwolone funkcje, które sÄ wywoÅywane przy
       użyciu klawisza SysRq. DomyÅlnie, plik zawiera 1, oznaczajÄce
       że dozwolona jest każde możliwe żÄdanie SysRq (w starszych
       wersjach jÄdra, SysRq byÅo domyÅlnie wyÅÄczone i konieczne byÅo
       wÅÄczenie go w czasie uruchomienia, jednak ta sytuacja już nie
       wystÄpuje). Dozwolone wartoÅci w pliku:

       0  ZupeÅnie wyÅÄcza sysrq

       1  WÅÄcza wszystkie funkcje sysrq

       > 1 Maska bitowa dozwolonych funkcji sysrq, jak poniżej:
           2 WÅÄcza kontrolÄ poziomu logów konsoli
           4 WÅÄcza kontrolÄ klawiatury (SAK, unraw)
           8 WÅÄcza debugowanie zrzutów procesów itp.
          16 WÅÄcza polecenie sync
          32 WÅÄcza przejÅcie systemu plików w tryb tylko do
            odczytu
          64 WÅÄcza wysyÅanie sygnaÅów do procesów (term, kill,
            oom-kill)
          128 WÅÄcza ponowne uruchomienie/wyÅÄczenie komputera
          256 Pozwala na ustawianie nice wszystkich zadaÅ czasu
            rzeczywistego

       Ten plik istnieje tylko jeÅli podczas kompilacji jÄdra wÅÄczono
       opcjÄ CONFIG_MAGIC_SYSRQ. Aby dowiedzieÄ siÄ wiÄcej, proszÄ
       zapoznaÄ siÄ z plikiem Documentation/sysrq.txt w źródÅach
       jÄdra Linux.

    /proc/sys/kernel/version
       Plik zawiera tekst np.:

         #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998

       Gdzie'#5' oznacza, że jest to piÄte z kolei jÄdro zbudowane z
       tych samych źródeÅ, a nastÄpujÄca dalej data okreÅla, kiedy
       jÄdro zostaÅo zbudowane.

    /proc/sys/kernel/threads-max (od Linuksa 2.3.11)
       Ten plik okreÅla ogólnosystemowe ograniczenie caÅkowitej liczby
       wÄtków (zadaÅ), jakie mogÄ zostaÄ utworzone w systemie.

       Od Linuksa 4.1, wartoÅÄ którÄ można zapisaÄ do threads-max
       jest ograniczona. Minimalna wartoÅÄ którÄ można wpisaÄ to 20.
       Maksymalna jest dana przez staÅÄ FUTEX_TID_MASK (0x3fffffff).
       JeÅli do threads-max wpisze siÄ wartoÅÄ spoza tego zakresu
       wystÄpi bÅÄd EINVAL.

       Zapisana wartoÅÄ jest sprawdzana w odniesieniu do dostÄpnych
       stron RAM. JeÅli struktury wÄtku zajmie zbyt dużo (wiÄcej
       niż 1/8) dostÄpnych stron RAM, threads-max zostanie odpowiednio
       zredukowana.

    /proc/sys/kernel/yama/ptrace_scope (od Linuksa 3.5)
       Zob. ptrace(2).

    /proc/sys/kernel/zero-paged (tylko PowerPC)
       Plik zawiera znacznik. Gdy jest on ustawiony (niezerowy),
       Linux-PPC wstÄpnie zeruje strony w pÄtli bezczynnoÅci.
       Prawdopodobnie przyspiesza to get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Ten katalog zawiera rzeczy zwiÄzane z sieciÄ. WyjaÅnienia
       dotyczÄce niektórych plików zawartych w tym katalogu można
       znaleÅºÄ w tcp(7) i ip(7).

    /proc/sys/net/core/bpf_jit_enable
       Zob. bpf(2).

    /proc/sys/net/core/somaxconn
       Plik definiuje wartoÅÄ cechy górnej (sufitu) do argumentu
       backlog funkcji listen; patrz strona podrÄcznika listen(2), aby
       dowiedzieÄ siÄ wiÄcej.

    /proc/sys/proc
       Ten katalog może byÄ pusty.

    /proc/sys/sunrpc
       Ten katalog obsÅuguje Sunowskie zdalne wywoÅywanie procedur dla
       sieciowego systemu plikowego (NFS). W niektórych systemach
       może nie istnieÄ.

    /proc/sys/vm
       Ten katalog zawiera pliki sterujÄce zarzÄdzaniem pamiÄciÄ,
       buforami i zarzÄdzaniem cachem.

    /proc/sys/vm/compact_memory (od Linuksa 2.6.35)
       Po zapisie 1 do tego pliku wszystkie strefy sÄ przemieszczane w
       ten sposób, że — jeÅli to możliwe — pamiÄÄ jest dostÄpna w
       ciÄgÅych blokach. Efekt tej akcji można sprawdziÄ za pomocÄ
       /proc/buddyinfo.

       Obecne tylko, jeÅli jÄdro zostaÅo skonfigurowane z
       CONFIG_COMPACTION.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od wersji Linuksa 2.6.16)
       Zapis do tego pliku powoduje zwolnienie przez jÄdro czystych
       buforów, dentries i i-wÄzÅów z pamiÄci, powodujÄc zwolnienie
       pamiÄci. Może byÄ to przydatne to testowania zarzÄdzania
       pamiÄciÄ i wykonywania powtarzalnych testów systemu plików.
       Zapis do tego pliku powoduje utratÄ zalet buforowania, przez co
       może spowodowaÄ pogorszenie ogólnej wydajnoÅci systemu.

       Aby zwolniÄ bufor strony, proszÄ użyÄ:

         echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches

       Aby zwolniÄ dentries i i-wÄzÅy, proszÄ użyÄ:

         echo 2 > /proc/sys/vm/drop_caches

       Aby zwolniÄ bufor strony, dentries i i-wÄzÅy, proszÄ użyÄ:

         echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

       Ponieważ zapis do tego pliku nie jest destrukcyjny i brudne
       obiekty nie sÄ zwalniane, użytkownik powinien wczeÅniej
       uruchomiÄ sync(1).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od wersji Linuksa 2.6.9)
       WartoÅÄ niezerowa oznacza wyÅÄczenie nowego, 32-bitowego
       rozmieszczenia mapowania pamiÄci; jÄdro bÄdzie używaÄ starego
       (2.4) rozmieszczenia dla wszystkich procesów.

    /proc/sys/vm/memory_failure_early_kill (od Linuksa 2.6.32)
       Kontroluje jak zabijaÄ procesy z nienaprawialnym bÅÄdem pamiÄci
       (z reguÅy 2-bitowy bÅÄd w module pamiÄci), które nie mogÄ byÄ
       obsÅużone przez jÄdro, wykryte w tle przez sprzÄt. W
       niektórych przypadkach (np. jeÅli strona ma wciÄż poprawnÄ
       kopiÄ na dysku), jÄdro obsÅuży taki bÅÄd w sposób
       przezroczysty, bez wpÅywu na pracÄ aplikacji. Jednak jeÅli nie
       istnieje inna, zaktualizowana kopia danych, jÄdro zabija
       procesy, aby zapobiec uszkodzeniu danych wynikÅego z propagacji
       bÅÄdu.

       Plik posiada jednÄ z nastÄpujÄcych wartoÅci:

       1: Wszystkie procesy, które posiadajÄ zmapowanÄ uszkodzonÄ i
         nieprzeÅadowanÄ stronÄ, sÄ zabijane zaraz po wykryciu
         uszkodzenia. ProszÄ zauważyÄ, że nie jest to obsÅugiwane
         dla nielicznych typów stron, takich jak wewnÄtrzne
         przypisanie danych przez jÄdro lub pamiÄÄ podrÄczna na dysku
         (swap), ale dziaÅa w przypadku wiÄkszoÅci stron
         użytkownika.

       0: Usuwana (unmap) jest jedynie uszkodzona strona, a zabijane
         sÄ wyÅÄcznie procesy, które chcÄ uzyskaÄ do niej dostÄp.

       Zabicie jest wykonywane za pomocÄ sygnaÅu SIGBUS z si_code
       ustawionym na BUS_MCEERR_AO. Procesy mogÄ obsÅużyÄ tÄ sytuacjÄ,
       jeÅli chcÄ; proszÄ zapoznaÄ siÄ z sigaction(2), aby dowiedzieÄ
       siÄ wiÄcej.

       Funkcja jest aktywna wyÅÄcznie na architekturach/platformach z
       zaawansowanÄ, maszynowÄ obsÅugÄ sprawdzania i zależy od
       możliwoÅci sprzÄtowych.

       Aplikacje mogÄ indywidualnie przesÅoniÄ ustawienie
       memory_failure_early_kill za pomocÄ operacji PR_MCE_KILL
       prctl(2).

       Obecne tylko, jeÅli jÄdro zostaÅo skonfigurowane z
       CONFIG_MEMORY_FAILURE.

    /proc/sys/vm/memory_failure_recovery (od Linuksa 2.6.32)
       WÅÄcza odzyskiwanie po bÅÄdzie pamiÄci (jeÅli jest obsÅugiwane
       przez danÄ platformÄ)

       1: Próbuje odzyskiwaÄ.

       0: Zawsze panikuje przy bÅÄdzie pamiÄci.

       Obecne tylko, jeÅli jÄdro zostaÅo skonfigurowane z
       CONFIG_MEMORY_FAILURE.

    /proc/sys/vm/oom_dump_tasks (od Linuksa 2.6.25)
       WÅÄcza tworzenie ogólnosystemowego zrzutu zadania (bez wÄtków
       jÄdra), gdy jÄdro wykonuje OOM-killing. Zrzut zawiera
       nastÄpujÄce informacje o każdym zadaniu (wÄtku, procesie):
       identyfikator wÄtku, realny identyfikator użytkownika,
       identyfikator grupy wÄtku (identyfikator procesu), rozmiar
       pamiÄci wirtualnej, rozmiar zestawu rezydentnego, procesor
       któremu przydzielono zadanie, wynik oom_adj (patrz opis
       /proc/[pid]/oom_adj) i nazwÄ polecenia. Jest to przydatne do
       okreÅlenia dlaczego OOM-killer zostaÅ przywoÅany i
       zidentyfikowania zadania, które to spowodowaÅo.

       JeÅli zawiera wartoÅÄ zero, ta informacja nie jest zrzucana.
       Zrobienie zrzutu stanu pamiÄci każdego zadania może nie byÄ
       wykonalne w bardzo dużych systemach, z tysiÄcami zadaÅ. Takie
       systemy nie powinny byÄ zmuszane do narażania siÄ na dodatkowy
       spadek wydajnoÅci w sytuacjach braku pamiÄci, gdy taka
       informacja nie może byÄ przydatna.

       JeÅli wartoÅÄ jest niezerowa, ta informacja jest pokazywana
       kiedy tylko OOM-killer rzeczywiÅcie zabija zadanie zajmujÄce
       dużo pamiÄci.

       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest 0.

    /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task (od Linuksa 2.6.24)
       WÅÄcza lub wyÅÄcza zabijanie zadania kolejkujÄcego OOM w
       sytuacjach braku pamiÄci (Out-Of-Memory).

       JeÅli jest ustawione na zero OOM-killer przeskanuje caÅÄ listÄ
       zadaÅ i do zabicia wybierze zadania na podstawie heurystyki. Z
       reguÅy wybierane sÄ zadania zajmujÄce wiele pamiÄci, które
       zwalniajÄ duÅ¼Ä iloÅÄ pamiÄci po zabiciu.

       JeÅli jest ustawione na wartoÅÄ niezerowÄ, OOM-killer po prostu
       zabija zadanie, które wyzwoliÅo stan braku pamiÄci. W ten
       sposób unika siÄ potencjalnie kosztownego skanowania listy
       zadaÅ.

       JeÅli /proc/sys/vm/panic_on_oom jest niezerowe, to ma ono
       pierwszeÅstwo, niezależnie od wartoÅci użytej w
       /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task.

       DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest 0.

    /proc/sys/vm/overcommit_kbytes (od Linuksa 3.14)
       Ten zapisywalny plik zapewnia alternatywÄ do
       /proc/sys/vm/overcommit_ratio do kontrolowania CommitLimit gdy
       /proc/sys/vm/overcommit_memory ma wartoÅÄ 2. Pozwala na
       wykonanie overcommittu iloÅci pamiÄci w jednostkach absolutnych
       (w kB), zamiast w wartoÅciach procentowych, jak to ma miejsce
       przy overcommit_ratio. W ten sposób można osiÄgnÄÄ lepszÄ
       kontrolÄ CommitLimit na systemach z ekstremalnie duÅ¼Ä iloÅciÄ
       pamiÄci.

       Tylko jeden z overcommit_kbytes lub overcommit_ratio może
       dziaÅaÄ: jeÅli overcommit_kbytes ma wartoÅÄ niezerowÄ, to jest
       używane do obliczenia CommitLimit, w przeciwnym razie używane
       jest overcommit_ratio. Zapisanie wartoÅci do któregokolwiek z
       plików powoduje że wartoÅÄ w drugim jest ustawiana na zero.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Plik zawiera tryb rozliczeÅ pamiÄci wirtualnej jÄdra.
       Dopuszczalne wartoÅci:

           0: heurystyczny overcommit (domyÅlnie)
           1: zawsze robi overcommit, nigdy nie sprawdza
           2: zawsze sprawdza, nigdy nie robi overcommitu

       W trybie 0 nie sÄ sprawdzane wywoÅania mmap(2) z MAP_NORESERVE,
       a domyÅlne sprawdzenia sÄ bardzo sÅabe, prowadzÄc do ryzyka
       zabicia procesu przez "OOM-killera". Pod Linuksem 2.4
       jakakolwiek wartoÅÄ niezerowa oznacza tryb 1.

       W trybie 2 (dostÄpnym od Linuksa 2.6), caÅkowity adres
       przestrzeni wirtualnej w systemie którÄ można przypisaÄ
       (CommitLimit w /proc/meminfo) jest obliczany jako

         CommitLimit = (total_RAM - total_huge_TLB) *
                overcommit_ratio / 100 + total_swap

       gdzie:

          * total_RAM jest sumÄ pamiÄci RAM w systemie;

          * total_huge_TLB jest sumÄ pamiÄci przeznaczonÄ dla
           dużych stron;

          * overcommit_ratio jest wartoÅciÄ w
           /proc/sys/vm/overcommit_ratio i

          * total_swap jest wielkoÅciÄ przestrzeni wymiany.

       Na przykÅad w systemie z 16 GB fizycznej pamiÄci RAM i 16 GB
       pamiÄci wymiany, brakiem przestrzeni przeznaczonej na duże
       strony i z overcommit_ratio równym 50, ta formuÅa daje
       CommitLimit na poziomie 24 GB.

       Od Linuksa 3.14, gdy wartoÅÄ w /proc/sys/vm/overcommit_kbytes
       jest niezerowa, to CommitLimit jest obliczana w nastÄpujÄcy
       sposób:

         CommitLimit = overcommit_kbytes + total_swap

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio (od Linuksa 2.6.0)
       Plik zapisywalny definiujÄcy wartoÅÄ procentowÄ pamiÄci, na
       której można wykonaÄ overcommit. DomyÅlnÄ wartoÅciÄ jest 50.
       Zob. opis /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sys/vm/panic_on_oom (od wersji Linuksa 2.6.18)
       WÅÄcza lub wyÅÄcza panikÄ jÄdra w sytuacjach braku pamiÄci.

       JeÅli plik ma ustawionÄ wartoÅÄ 0, OOM-killer jÄdra zabija
       któryÅ z nieposÅusznych procesów. Z reguÅy OOM-killer jest w
       stanie to wykonaÄ i system może pracowaÄ dalej.

       JeÅli plik ma ustawionÄ wartoÅÄ 1, to jÄdro zwykle panikuje przy
       sytuacji braku pamiÄci. Jednak jeÅli proces limituje
       przydzielanie do konkretnych wÄzÅów używajÄc zasad pamiÄci
       (mbind(2) MPOL_BIND) lub cpuset (cpuset(7)) i te wÄzÅy dotknie
       problem braku pamiÄci, to taki proces może byÄ zabity przez
       OOM-killer. Nie wystÄpuje wówczas panika, ponieważ pamiÄÄ
       innych wÄzÅów może byÄ wolna, co oznacza że system jako
       caÅoÅÄ mógÅ nie osiÄgnÄÄ jeszcze sytuacji braku pamiÄci.

       JeÅli ustawiono wartoÅÄ 2, to jÄdro zawsze panikuje w sytuacji
       braku pamiÄci.

       DomyÅlnÄ wartoÅÄ jest 0. 1 i 2 sÄ przeznaczone do poprawnej
       pracy klastrów mimo wystÄpienia problemów. ProszÄ wybraÄ
       wÅaÅciwÄ z nich, zgodnie z używanymi zasadami w takich
       sytuacjach.

    /proc/sys/vm/swappiness
       WartoÅÄ w tym pliku kontroluje jak agresywnie jÄdro przenosi
       strony pamiÄci do pamiÄci wymiany (swapu). Wyższe wartoÅci
       zwiÄkszajÄ agresywnoÅÄ, mniejsze zmniejszajÄ jÄ. DomyÅlnÄ
       wartoÅciÄ jest 60.

    /proc/sysrq-trigger (od Linuksa 2.4.21)
       Zapisanie znaków do tego pliku wyzwala tÄ samÄ funkcjÄ SysRq,
       jaka zostaÅaby wykonana przy użyciu kombinacji ALT-SysRq-<znak>
       (patrz opis /proc/sys/kernel/sysrq). Plik jest normalnie
       zapisywalny tylko dla roota. Aby dowiedzieÄ siÄ wiÄcej, proszÄ
       zapoznaÄ siÄ z plikiem Documentation/sysrq.txt w źródÅach
       jÄdra Linux.

    /proc/sysvipc
       Podkatalog zawierajÄcy pseudopliki msg, sem i shm. Pliki te
       zawierajÄ obiekty komunikacji miÄdzyprocesowej (Interprocess
       Communication - IPC) Systemu V (odpowiednio: kolejki
       komunikatów, semafory i pamiÄÄ wspólnÄ) obecnie istniejÄce w
       systemie, udostÄpniajÄc informacje podobne do tych, które sÄ
       dostÄpne poprzez ipcs(1). Pliki te zawierajÄ nagÅówki i sÄ
       sformatowane (jeden obiekt IPC w wierszu) w celu Åatwiejszego
       zrozumienia. svipc(7) podaje dodatkowe informacje o zawartoÅci
       tych plików.

    /proc/thread-self (od Linuksa 3.17)
       Ten katalog odnosi siÄ do wÄtku korzystajÄcego z systemu plików
       /proc i jest identyczny z katalogiem w /proc/self/task/[tid] o
       nazwie bÄdÄcej identyfikatorem tego wÄtku ([tid]).

    /proc/timer_list (od Linuksa 2.6.21)
       Plik tylko do odczytu udostÄpnia listÄ wszystkich bieżÄcych
       czasomierzy (wysokiej rozdzielczoÅci), wszystkich źródeÅ
       zdarzeŠzegara i ich parametrów w formie czytelnej dla
       czÅowieka.

    /proc/timer_stats (od Linuksa 2.6.21)
       Jest to funkcja debugowania uwidaczniajÄce (nad)użycia
       czasomierzy w systemie Linux deweloperom jÄdra i przestrzeni
       użytkownika. Może byÄ używana przez deweloperów zajmujÄcych
       siÄ jÄdrem i przestrzeniÄ użytkownika do weryfikacji, czy ich
       kod nie używa w nadmiarze czasomierzy. Celem jest zapobieganie
       niepotrzebnym wybudzeniom, aby zoptymalizowaÄ zużycie energii.

       JeÅli jest to wÅÄczone w jÄdrze (CONFIG_TIMER_STATS), lecz nie
       jest używane, ma narzut bliski zera oraz relatywnie niewielki
       narzut struktury danych. Nawet gdy zbieranie danych jest
       wÅÄczone przy rozruchu, narzut jest niski: wszystkie blokowania
       nastÄpujÄ wedÅug CPU, a wyszukiwanie jest haszowane.

       Plik /proc/timer_stats jest używany do kontrolowania funkcji
       próbkowania i odczytu próbek informacji.

       Funkcja timer_stats jest nieaktywna przy rozruchu. Okres
       próbkowania można uruchomiÄ poleceniem:

         # echo 1 > /proc/timer_stats

       NastÄpujÄce polecenie zatrzymuje okres próbkowania:

         # echo 0 > /proc/timer_stats

       Statystyki można pozyskaÄ przy pomocy:

         $ cat /proc/timer_stats

       Gdy próbkowanie jest wÅÄczone, każdy odczyt z
       /proc/timer_stats daje nowo zaktualizowane statystyki. Po
       wyÅÄczeniu próbkowania, próbki informacji sÄ zachowywane do
       momentu wÅÄczenia nowego okresu próbkowania. Pozwala to na
       wielokrotny odczyt.

       Próbka wyniku z /proc/timer_stats:

  $ cat /proc/timer_stats
  Timer Stats Version: v0.3
  Sample period: 1.764 s
  Collection: active
   255,   0 swapper/3    hrtimer_start_range_ns (tick_sched_timer)
   71,   0 swapper/1    hrtimer_start_range_ns (tick_sched_timer)
   58,   0 swapper/0    hrtimer_start_range_ns (tick_sched_timer)
    4, 1694 gnome-shell   mod_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
   17,   7 rcu_sched    rcu_gp_kthread (process_timeout)
  ...
    1, 4911 kworker/u16:0  mod_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
   1D, 2522 kworker/0:0   queue_delayed_work_on (delayed_work_timer_fn)
  1029 total events, 583.333 events/sec

       Kolumny wyniku:

       * licznik liczby zdarzeÅ, po którym opcjonalnie (od Linuksa
         2.6.23) wystÄpuje litera "D", jeÅli jest to licznik
         odraczalny;

       * PID procesu inicjujÄcego czasomierz

       * nazwa procesu inicjujÄcego czasomierz;

       * funkcja, w której czasomierz zostaŠzainicjowany i

       * (w nawiasach) funkcja wywoÅania zwrotnego zwiÄzanego z
         czasomierzem.

    /proc/tty
       Podkatalog zawierajÄcy psuedopliki i podkatalogi sterowników
       terminali (tty) oraz protokoÅów sterowania liniÄ (line
       discipline).

    /proc/uptime
       Ten plik zawiera dwie liczby: czas pracy systemu (w sekundach) i
       iloÅÄ czasu spÄdzonego na wykonywaniu procesu idle (w
       sekundach).

    /proc/version
       Ten napis okreÅla wersjÄ obecnie dziaÅajÄcego jÄdra. Zawiera on
       w sobie zawartoÅÄ /proc/sys/ostype, /proc/sys/osrelease i
       /proc/sys/version. Na przykÅad:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

    /proc/vmstat (od Linuksa 2.6.0)
       Plik ten wyÅwietla różne statystyki pamiÄci wirtualnej. Każdy
       wiersz pliku zawiera pojedynczÄ parÄ nazwa-wartoÅÄ, oddzielonÄ
       biaÅym znakiem. CzÄÅÄ z tych plików jest obecnych jedynie gdy
       jÄdro skonfigurowano z odpowiednimi opcjami (w niektórych
       przypadkach opcja wymagana dla poszczególnych plików mogÅa siÄ
       zmieniaÄ w różnych wersjach jÄdra, wiÄc nie sÄ one wymienione;
       wiÄcej informacji można znaleÅºÄ sprawdzajÄc kod źródeÅ
       jÄdra). MogÄ byÄ obecne nastÄpujÄce pola:

       nr_free_pages (od Linuksa 2.6.31)

       nr_alloc_batch (od Linuksa 3.12)

       nr_inactive_anon (od Linuksa 2.6.28)

       nr_active_anon (od Linuksa 2.6.28)

       nr_inactive_file (od Linuksa 2.6.28)

       nr_active_file (od Linuksa 2.6.28)

       nr_unevictable (od Linuksa 2.6.28)

       nr_mlock (od Linuksa 2.6.28)

       nr_anon_pages (od Linuksa 2.6.18)

       nr_mapped (od Linuksa 2.6.0)

       nr_file_pages (od Linuksa 2.6.18)

       nr_dirty (od Linuksa 2.6.0)

       nr_writeback (od Linuksa 2.6.0)

       nr_slab_reclaimable (od Linuksa 2.6.19)

       nr_slab_unreclaimable (od Linuksa 2.6.19)

       nr_page_table_pages (od Linuksa 2.6.0)

       nr_kernel_stack (od Linuksa 2.6.32)
           WielkoÅÄ pamiÄci przypisana do stosów jÄdra.

       nr_unstable (od Linuksa 2.6.0)

       nr_bounce (od Linuksa 2.6.12)

       nr_vmscan_write (od Linuksa 2.6.19)

       nr_vmscan_immediate_reclaim (od Linuksa 3.2)

       nr_writeback_temp (od Linuksa 2.6.26)

       nr_isolated_anon (od Linuksa 2.6.32)

       nr_isolated_file (od Linuksa 2.6.32)

       nr_shmem (od Linuksa 2.6.32)
           Strony użyte przez shmem i tmpfs.

       nr_dirtied (od Linuksa 2.6.37)

       nr_written (od Linuksa 2.6.37)

       nr_pages_scanned (od Linuksa 3.17)

       numa_hit (od Linuksa 2.6.18)

       numa_miss (od Linuksa 2.6.18)

       numa_foreign (od Linuksa 2.6.18)

       numa_interleave (od Linuksa 2.6.18)

       numa_local (od Linuksa 2.6.18)

       numa_other (od Linuksa 2.6.18)

       workingset_refault (od Linuksa 3.15)

       workingset_activate (od Linuksa 3.15)

       workingset_nodereclaim (od Linuksa 3.15)

       nr_anon_transparent_hugepages (od Linuksa 2.6.38)

       nr_free_cma (od Linuksa 3.7)
           Liczba wolnych stron CMA (Contiguous Memory Allocator).

       nr_dirty_threshold (od Linuksa 2.6.37)

       nr_dirty_background_threshold (od Linuksa 2.6.37)

       pgpgin (od Linuksa 2.6.0)

       pgpgout (od Linuksa 2.6.0)

       pswpin (od Linuksa 2.6.0)

       pswpout (od Linuksa 2.6.0)

       pgalloc_dma (od Linuksa 2.6.5)

       pgalloc_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgalloc_normal (od Linuksa 2.6.5)

       pgalloc_high (od Linuksa 2.6.5)

       pgalloc_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgfree (od Linuksa 2.6.0)

       pgactivate (od Linuksa 2.6.0)

       pgdeactivate (od Linuksa 2.6.0)

       pgfault (od Linuksa 2.6.0)

       pgmajfault (od Linuksa 2.6.0)

       pgrefill_dma (od Linuksa 2.6.5)

       pgrefill_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgrefill_normal (od Linuksa 2.6.5)

       pgrefill_high (od Linuksa 2.6.5)

       pgrefill_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgsteal_kswapd_dma (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_dma32 (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_normal (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_high (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_kswapd_movable (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_dma

       pgsteal_direct_dma32 (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_normal (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_high (od Linuksa 3.4)

       pgsteal_direct_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgscan_kswapd_dma

       pgscan_kswapd_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgscan_kswapd_normal (od Linuksa 2.6.5)

       pgscan_kswapd_high

       pgscan_kswapd_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgscan_direct_dma

       pgscan_direct_dma32 (od Linuksa 2.6.16)

       pgscan_direct_normal

       pgscan_direct_high

       pgscan_direct_movable (od Linuksa 2.6.23)

       pgscan_direct_throttle (od Linuksa 3.6)

       zone_reclaim_failed (od Linuksa 2.6.31)

       pginodesteal (od Linuksa 2.6.0)

       slabs_scanned (od Linuksa 2.6.5)

       kswapd_inodesteal (od Linuksa 2.6.0)

       kswapd_low_wmark_hit_quickly (od Linuksa 2.6.33)

       kswapd_high_wmark_hit_quickly (od Linuksa 2.6.33)

       pageoutrun (od Linuksa 2.6.0)

       allocstall (od Linuksa 2.6.0)

       pgrotated (od Linuksa 2.6.0)

       drop_pagecache (od Linuksa 3.15)

       drop_slab (od Linuksa 3.15)

       numa_pte_updates (od Linuksa 3.8)

       numa_huge_pte_updates (od Linuksa 3.13)

       numa_hint_faults (od Linuksa 3.8)

       numa_hint_faults_local (od Linuksa 3.8)

       numa_pages_migrated (od Linuksa 3.8)

       pgmigrate_success (od Linuksa 3.8)

       pgmigrate_fail (od Linuksa 3.8)

       compact_migrate_scanned (od Linuksa 3.8)

       compact_free_scanned (od Linuksa 3.8)

       compact_isolated (od Linuksa 3.8)

       compact_stall (od Linuksasince Linux 2.6.35)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       compact_fail (od Linuksa 2.6.35)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       compact_success (od Linuksa 2.6.35)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       htlb_buddy_alloc_success (od Linuksa 2.6.26)

       htlb_buddy_alloc_fail (od Linuksa 2.6.26)

       unevictable_pgs_culled (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_scanned (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_rescued (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_mlocked (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_munlocked (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_cleared (od Linuksa 2.6.28)

       unevictable_pgs_stranded (od Linuksa 2.6.28)

       thp_fault_alloc (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_fault_fallback (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_collapse_alloc (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_collapse_alloc_failed (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_split (od Linuksa 2.6.39)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_zero_page_alloc (od Linuksa 3.8)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       thp_zero_page_alloc_failed (od Linuksa 3.8)
           Zobacz plik źródeÅ jÄdra
           Documentation/vm/transhuge.txt.

       balloon_inflate (od Linuksa 3.18)

       balloon_deflate (od Linuksa 3.18)

       balloon_migrate (od Linuksa 3.18)

       nr_tlb_remote_flush (od Linuksa 3.12)

       nr_tlb_remote_flush_received (od Linuksa 3.12)

       nr_tlb_local_flush_all (od Linuksa 3.12)

       nr_tlb_local_flush_one (od Linuksa 3.12)

       vmacache_find_calls (od Linuksa 3.16)

       vmacache_find_hits (od Linuksa 3.16)

       vmacache_full_flushes (od Linuksa 3.19)

    /proc/zoneinfo (od Linuksa 2.6.13)
       Plik zawiera informacje o strefach pamiÄci. Może byÄ przydatny
       podczas analizowania zachowania pamiÄci wirtualnej.

UWAGI
    Wiele ÅaÅcuchów znakowych (np. Årodowisko czy linia poleceÅ) wystÄpuje
    w postaci wewnÄtrznej, z polami zakoÅczonymi bajtami NUL ('\0'), wiÄc
    jeÅli do ich czytania użyje siÄ od -c lub tr "\000" "\n", to mogÄ byÄ
    bardziej czytelne. Alternatywnie, echo `cat <plik>` dziaÅa równie
    dobrze.

    Ta strona podrÄcznika jest niekompletna, prawdopodobnie niedokÅadna i
    należy do tych, które powinny byÄ bardzo czÄsto poprawiane.

ZOBACZ TAKŻE
    cat(1), dmesg(1), find(1), free(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2),
    mmap(2), readlink(2), syslog(2), slabinfo(5), hier(7), namespaces(7),
    time(7), arp(8), hdparm(8), ifconfig(8), init(1), lsmod(8), lspci(8),
    mount(8), netstat(8), procinfo(8), route(8), sysctl(8)

    Pliki w źródÅach jÄdra Linux: Documentation/filesystems/proc.txt
    Documentation/sysctl/fs.txt, Documentation/sysctl/kernel.txt,
    Documentation/sysctl/net.txt i Documentation/sysctl/vm.txt.

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Jiffy to wartoÅÄ wynoszÄca, w zależnoÅci od architektury, od 1 do 10
    ms (4 ms w przypadku i386).

    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>, Robert
    Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.05 oryginaÅu.Linux               2016-03-15              PROC(5)