ranlib

RANLIB(1)        NarzÄdzia programistyczne GNU        RANLIB(1)NAZWA
    ranlib - generuje indeks archiwum

SKÅADNIA
    ranlib [--plugin nazwa] [-DhHvVt] archiwum

OPIS
    ranlib generuje indeks do zawartoÅci archiwum i zachowuje go w
    archiwum. Indeks wymienia każdy symbol, zdefiniowany przez czÅonków
    archiwum, którzy sÄ relokowalnymi plikami obiektowymi.

    Można użyÄ nm -s lub nm --print-armap w celu wyÅwietlenia tego
    indeksu.

    Archiwum z takim indeksem szybciej siÄ linkuje i zezwala procedurom z
    biblioteki na wzajemne wywoÅywanie siÄ, bez uwagi na to, w jakiej sÄ
    kolejnoÅci.

    Program GNU ranlib jest innÄ postaciÄ GNU ar; uruchomienie ranlib jest
    zupeÅnie równoważne ar -s.

OPCJE
    -h
    -H
    --help
      WyÅwietla informacje o skÅadni programu ranlib.

    -v
    -V
    --version
      Wypisuje numer wersji programu ranlib.

    -D DziaÅa w trybie deterministycznym. NagÅówek mapy symboli bÄdzie
      zawieraÄ zero w polach UID, GID oraz w znaczniku czasowym. Użycie
      tej opcji powoduje że wielokrotne uruchomienia bÄdÄ tworzyÄ
      identyczne pliki.

      JeÅli binutils zostaÅo skonfigurowane z opcjÄ
      --enable-deterministic-archives, to jest to zachowanie domyÅlne.
      Można je wyÅÄczyÄ za pomocÄ poniżej opisanej opcji -U.

    -t Aktualizuje znacznik czasowy mapy symboli archiwum.

    -U Nie dziaÅa w trybie deterministycznym. Jest to odwrotnoÅÄ opcji -D
      opisanej powyżej: indeks archiwum bÄdzie zawieraÅ wÅaÅciwe
      wartoÅci pól UID, GID, znacznika czasowego i praw dostÄpu do
      pliku.

      JeÅli binutils zostaÅo skonfigurowane bez opcji
      --enable-deterministic-archives, to jest to zachowanie domyÅlne.

    @plik
      Czyta opcje linii poleceÅ z podanego pliku. Przeczytane opcje sÄ
      wstawiane w miejsce oryginalnej opcji @plik. JeÅli plik nie
      istnieje lub nie może byÄ odczytany ta opcja jest traktowana
      dosÅownie i nie jest usuwana.

      Opcje w pliku sÄ rozdzielane biaÅymi znakami. BiaÅy znak może
      wystÄpiÄ w opcji, jeÅli caÅa opcja zostanie ujÄta w pojedyncze albo
      podwójne cudzysÅowy. Można dodaÄ dowolny znak (wÅÄczajÄc w to
      znak odwrotnego ukoÅnika), poprzedzajÄc go znakiem odwrotnego
      ukoÅnika. Plik może również zawieraÄ dodatkowe opcje @plik - w
      takim przypadku każda z takich opcji bÄdzie przetwarzana
      rekurencyjnie.

ZOBACZ TAKŻE
    ar(1), nm(1) oraz wpisy info binutils.

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright (c) 1991-2017 Free Software Foundation, Inc.

    Zezwala siÄ na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego
    dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free
    Documentation License) w wersji 1.3 lub jakiejkolwiek nowszej wersji
    opublikowanej przez FundacjÄ Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami
    niezmiennymi sÄ "GNU General Public License" i "GNU Free Documentation
    License", bez treÅci przedniej lub tylnej strony okÅadki. Egzemplarz
    licencji zamieszczono w sekcji zatytuÅowanej "GNU Free Documentation
    License".

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 2.27.90.20170124 oryginaÅu.binutils-2.27.90-system      2017-01-26             RANLIB(1)