read

READ(2)         Podręcznik programisty Linuksa         READ(2)NAZWA
    read - odczyt z deskryptora pliku

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    read() próbuje odczytać maksymalnie count bajtów z deskryptora plików fd
    do bufora, którego początek znajduje się w buf.

    Jeśli count jest równe zero, read() zwraca zero i nic więcej się nie
    dzieje. Jeśli count jest większe niż SSIZE_MAX, wynik jest nieokreślony.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Po pomyślnym zakończeniu zwracana jest liczba odczytanych bajtów (zero
    oznacza koniec pliku), oraz o tę wartość przesuwana jest pozycja w pliku.
    Nie jest błędem, jeśli liczba ta jest mniejsza niż liczba żądanych
    bajtów; może się to zdarzyć np. ponieważ chwilowo dostępnych jest mniej
    bajtów (może z powodu bliskości końca plików, a może z powodu czytania z
    potoku lub z terminala), lub ponieważ read() zostało przerwane sygnałem.
    Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno. W tym wypadku
    nie jest określone czy pozycja w pliku się zmieni.

BŁĘDY
    EINTR Wywołanie zostało przerwane sygnałem przed odczytaniem danych.

    EAGAIN Przy użyciu O_NONBLOCK wybrano nieblokujące we/wy, a nie ma akurat
       danych dostępnych do odczytania natychmiast.

    EIO  Błąd we/wy. Zdarza się to na przykład, gdy proces jest w grupie
       procesów tła próbuje czytać z kontrolującego tty, i blokuje lub
       ignoruje sygnał SIGTTIN, lub jego grupa procesów jest osierocona.
       Może się to również zdarzyć, gdy wystąpi niskopoziomowy błąd we/wy
       podczas odczytu z dysku lub taśmy.

    EISDIR fd odnosi się do katalogu.

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku, lub nie jest otwarty
       dla odczytu.

    EINVAL fd wskazuje na obiekt nieodpowiedni do odczytu.

    EINVAL fd jest skojarzony z obiektem, który nie jest odpowiedni dla
       odczytu.

    EFAULT buf wskazuje poza dostępną dla użytkownika przestrzeń adresową.

    Mogą się pojawić inne błędy, zależnie od obiektu skojarzonego z fd.
    POSIX zezwala by read którego przerwano po odczytaniu fragmentu danych
    zwrócił -1 (z errno ustawionym na EINTR) lub by zwróćił ilość odczytanych
    bajtów.

ZGODNE Z
    SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

OGRANICZENIA
    Na systemach plików NFS, odczytanie niewielkiej ilości danych spowoduje
    uaktualnienie znacznika czasu tylko za pierwszym razem. Następne
    wywołania tego nie uczynią. Jest to związana z buforowaniem atrybutów po
    stronie klienta, gdyż większość (jeżeli nie wszystkie) klienty NFS
    pozostawiają uaktualnianie atime serwerowi, a odczyty po stronie klienta,
    odbywające się z buforów klienta nie spowodują uaktualnienia atime na
    serwerze, gdyż nie ma wówczas odczytów po stronie serwera. Semantykę
    UNIX-a można uzyskać poprzez wyłączenie buforowania atrybutów po stronie
    klienta. Jednakże, w większości przypadków spowoduje to istotny wzrost
    obciążenia serwera i zmniejszy wydajność.

    Wiele systemów plików i dysków jest uważane za dostatecznie szybkie, aby
    implementacja O_NONBLOCK była uważana za zbędną. Tak więc, O_NONBLOCK
    może nie być dostępne dla plików i/lub dysków.

ZOBACZ TAKŻE
    close(2), fcntl(2), ioctl(2), lseek(2), readdir(2), readlink(2),
    select(2), write(2), fread(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 read

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.0.32            1997-07-12              READ(2)