readlink

READLINK(2)       Podręcznik programisty Linuksa       READLINK(2)NAZWA
    readlink - odczytanie wartości dowiązania symbolicznego

SKŁADNIA
    #include <unistd.h>

    int readlink(const char *path, char *buf, size_t bufsiz);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    readlink umieszcza zawartość dowiązania symbolicznego path w buforze buf,
    którego wielkość wynosi bufsiz. readlink nie dokleja do bufora buf znaku
    NUL. W przypadku, gdy bufor jest za mały, aby pomieścić całą zawartość
    dowiązania, jest ona obcinana (do ilości znaków równej długości bufsiz).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Wywołanie to, gdy się zakończy pomyślnie, zwraca liczbę znaków
    umieszczonych w buforze, lub -1 w przypadku wystąpienia błędu. Kod błędu
    jest umieszczany w errno.

BŁĘDY
    ENOTDIR
       Składnik ścieżki nie jest katalogiem.

    EINVAL bufsiz nie jest dodatnie.

    ENAMETOOLONG
       Scieżka, lub składnik ścieżki były za długie.

    ENOENT Plik o podanej nazwie nie istnieje.

    EACCES Brak praw przeszukiwania dla składnika ścieżki.

    ELOOP Natrafiono na zbyt wiele dowiązań symbolicznych podczas
       tłumaczenia ścieżki.

    EINVAL Podany plik nie jest dowiązaniem symbolicznym.

    EIO  Podczas odczytu z systemu plików wystąpił błąd we/wy.

    EFAULT buf wskazuje poza przydzieloną procesowi przestrzeń adresową.

    ENOMEM Zabrakło dostępnej pamięci kernela.

ZGODNE Z
    X/OPEN, 4.4BSD (funkcja readlink pojawiła się w BSD 4.2).

ZOBACZ TAKŻE
    stat(2), lstat(2), symlink(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 readlink

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.0.30            1997-08-21            READLINK(2)