readv

READV(2)         Podręcznik programisty Linuksa         READV(2)NAZWA
    readv, writev, preadv, pwritev, preadv2, pwritev2 - read or write data
    into multiple buffers

SKŁADNIA
    #include <sys/uio.h>

    ssize_t readv(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt);

    ssize_t writev(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt);

    ssize_t preadv(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt,
           off_t offset);

    ssize_t pwritev(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt,
            off_t offset);

    ssize_t preadv2(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt,
            off_t offset, int flags);

    ssize_t pwritev2(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt,
            off_t offset, int flags);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    preadv(), pwritev():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc 2.19 i wcześniejsze:
        _BSD_SOURCE

OPIS
    Wywołanie systemowe readv() czyta liczbę iovcnt bloków z pliku
    skojarzonego z deskryptorem pliku fd do wielu buforów opisanych przez iov
    ("rozrzucone wejście").

    Funkcja writev() zapisuje co najwyżej iovcnt bloków opisanych przez iov
    do pliku skojarzonego z deskryptorem pliku fd ("zgromadzone wyjście").

    Wskaźnik iov prowadzi do struktury iovec zdefiniowanej w pliku
    <sys/uio.h> następująco:

      struct iovec {
        void *iov_base;  /* Adres początkowy */
        size_t iov_len;   /* Liczba bajtów do przeniesienia */
      };

    Wywołanie systemowe readv() działa tak samo jak read(2), z tą różnicą że
    wypełnianych jest wiele buforów.

    Wywołanie systemowe writev() działa tak samo jak write(2), z tą różnicą
    że zapisywane dane pochodzą z wielu buforów.

    Buffers are processed in array order. This means that readv() completely
    fills iov[0] before proceeding to iov[1], and so on. (If there is
    insufficient data, then not all buffers pointed to by iov may be filled.)
    Similarly, writev() writes out the entire contents of iov[0] before
    proceeding to iov[1], and so on.

    Transfery danych przeprowadzane przez readv() i writev() są atomowe: dane
    zapisywane przez writev() są zapisywane jako pojedynczy blok danych,
    niekolidujący z danymi zapisywanymi przez inne procesy (z jednym
    wyjątkiem, patrz pipe(7)). Analogicznie readv() gwarantuje przeczytanie
    sąsiadujących bloków danych, niezależnie od operacji odczytu
    przeprowadzanych przez inne wątki lub procesy mające deskryptory plików
    odnoszące się do tego samego otwartego pliku (patrz open(2)).

  preadv() i pwritev()
    Wywołanie systemowe preadv() łączy w sobie funkcjonalności dostarczane
    przez readv() i przez pread(2). Wykonuje to samo zadanie, co readv(), ale
    dodaje czwarty argument, offset, określający miejsce w pliku, w którym
    zostanie przeprowadzona operacja wejściowa.

    Wywołanie systemowe pwritev() łączy w sobie funkcjonalności dostarczane
    przez writev() i przez pwrite(2). Wykonuje to samo zadanie, co writev,
    ale dodaje czwarty argument, offset, określający miejsce w pliku, w
    którym zostanie przeprowadzona operacja wyjściowa.

    Opisywane wywołania systemowe nie zmieniają pozycji przesunięcia w pliku.
    Pliki wskazywane przez fd muszą pozwalać na swobodny dostęp
    (przeszukiwanie).

  preadv2() i pwritev2()
    Te wywołania systemowe są podobne do wywołań preadv() i pwritev(), lecz
    dodają piąty argument flags, modyfikujący zachowanie w zależności od
    wywołania.

    W przeciwieństwie do preadv() i pwritev(), jeśli argument offset wynosi
    -1, to używane i aktualizowane jest przesunięcie bieżącego pliku.

    Argument flags zawiera bitowe LUB z jednej lub więcej z następujących
    flag:

    RWF_DSYNC (since Linux 4.7)
       Provide a per-write equivalent of the O_DSYNC open(2) flag. This
       flag is meaningful only for pwritev2(), and its effect applies
       only to the data range written by the system call.

    RWF_HIPRI (od Linuksa 4.6)
       Odczyt/zapis o wysokim priorytecie. Pozwala blokowym systemom
       plików na odpytywanie urządzenia, co zapewnia niższe opóźnienia,
       lecz może wymagać dodatkowych zasobów (obecnie ta funkcja nadaje
       się do użycia wyłącznie, jeśli deskryptor pliku otwarto z flagą
       O_DIRECT).

    RWF_SYNC (since Linux 4.7)
       Provide a per-write equivalent of the O_SYNC open(2) flag. This
       flag is meaningful only for pwritev2(), and its effect applies
       only to the data range written by the system call.

    RWF_NOWAIT (since Linux 4.14)
       Do not wait for data which is not immediately available. If this
       flag is specified, the preadv2() system call will return
       instantly if it would have to read data from the backing storage
       or wait for a lock. If some data was successfully read, it will
       return the number of bytes read. If no bytes were read, it will
       return -1 and set errno to EAGAIN. Currently, this flag is
       meaningful only for preadv2().

    RWF_APPEND (since Linux 4.16)
       Provide a per-write equivalent of the O_APPEND open(2) flag.
       This flag is meaningful only for pwritev2(), and its effect
       applies only to the data range written by the system call. The
       offset argument does not affect the write operation; the data is
       always appended to the end of the file. However, if the offset
       argument is -1, the current file offset is updated.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    On success, readv(), preadv(), and preadv2() return the number of bytes
    read; writev(), pwritev(), and pwritev2() return the number of bytes
    written.

    Note that it is not an error for a successful call to transfer fewer
    bytes than requested (see read(2) and write(2)).

    W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia
    wartość zmiennej errno.

BŁĘDY
    Zwracane błędy są takie same, jak w przypadku funkcji read(2) i write(2).
    Ponadto preadv(), preadv2(), pwritev() i pwritev2() mogą także zwrócić
    błędy takie jak w przypadku lseek(2). Dodatkowo zdefiniowane
    są następujące błędy:

    EINVAL Suma wartości iov_len przekracza rozmiar ssize_t.

    EINVAL Liczba iovcnt wektorów jest mniejsza niż zero lub większa niż
       dopuszczalne maksimum.

    EOPNOTSUPP
       Jako flags podano nieznaną flagę.

WERSJE
    preadv() i pwritev() po raz pierwszy pojawiły się w Linuksie 2.6.30;
    wsparcie biblioteczne tych wywołań pojawiło się w glibc 2.10.

    preadv2() and pwritev2() first appeared in Linux 4.6. Library support
    was added in glibc 2.26.

ZGODNE Z
    readv(), writev(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.4BSD (wywołania te
    początkowo pojawiły się w BSD 4.2).

    preadv(), pwritev(): niestandardowe, ale obecne także w nowoczesnych
    systemach BSD.

    preadv2(), pwritev2(): niestandardowe rozszerzenie systemu Linux.

UWAGI
    POSIX.1 pozwala w implementacji umieścić ograniczenie liczby argumentów,
    które mogą być przekazane w iov. Implementacja może rozgłosić ten limit
    definiując IOV_MAX w <limits.h> lub w czasie uruchomienia, zwracaną
    wartością z sysconf(_SC_IOV_MAX). Na współczesnych systemach Linux limit
    ten wynosi 1024. W czasach Linuksa 2.0 wynosił 16.

  Różnice biblioteki C/jądra
    Surowe wywołania systemowe preadv() i pwritev() mają sygnatury wywołań
    różniące się subtelnie od odpowiadających im w funkcji opakowującej
    biblioteki GNU C pokazanych w SKŁADNI. Ostatni argument offset, jest
    rozpakowany przez funkcję opakowującą na dwa argumenty wywołania
    systemowego:

    unsigned long pos_l, unsigned long pos

    Argumenty te zawierają 32 bitowy offset w kolejności odpowiednio, od
    najmniej i od najbardziej znaczącego bitu.

  Historyczne różnice biblioteki C/jądra
    Aby rozwiązać sytuację, gdy IOV_MAX było tak niskie we wczesnych wersjach
    Linuksa, funkcje opakowujące readv() i writev() wykonywały pewne
    dodatkowe działania po wykryciu, że odpowiednie wywołanie systemowe
    zakończyło się błędem z powodu przekroczenia limitu. W takim wypadku
    funkcja readv() biblioteki glibc przydzielała tymczasowy bufor,
    wystarczająco duży, by pomieścić wszystkie elementy określone przez iov,
    przekazywała ten bufor wywołaniu systemowemu read(2), kopiowała dane z
    bufora tymczasowego do lokalizacji określonych przez iov, a następnie
    zwalniała pamięć bufora. Funkcja glibc dla writev() wykonywała
    analogiczne zadanie, używając bufora tymczasowego i wywołania funkcji
    write(2).

    Potrzeba tych dodatkowych działań funkcji opakowujących glibc przestała
    być potrzebna od Linuksa 2.2. Jednak glibc wciąż udostępniał to działanie
    do wersji 2.10. Poczynając od wersji 2.9 glibc, funkcje opakowujące
    wykonywały to działanie tylko jeśli biblioteka wykryła, że system działa
    pod kontrolą jądra Linux starszego niż 2.6.18 (wybór tej wersji jądra nie
    ma głębszej przyczyny). Od glibc 2.10 (wymagającej co najmniej Linuksa
    2.6.32) funkcje opakowujące glibc bezpośrednio przywołują wywołania
    systemowe.

PRZYKŁADY
    Następujący przykładowy kod pokazuje użycie funkcji writev():

      char *str0 = "witaj ";
      char *str1 = "świecie\n";
      struct iovec iov[2];
      ssize_t nwritten;

      iov[0].iov_base = str0;
      iov[0].iov_len = strlen(str0);
      iov[1].iov_base = str1;
      iov[1].iov_len = strlen(str1);

      nwritten = writev(STDOUT_FILENO, iov, 2);

ZOBACZ TAKŻE
    pread(2), read(2), write(2)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.10 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.


TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o
    warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public
    License w wersji 3 ⟨https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html⟩ lub
    nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres
    manpages-pl-list@lists.sourceforge.net ⟨⟩.Linux             21 grudnia 2020 r.            READV(2)