realloc

MALLOC(3)        Podręcznik programisty Linuksa        MALLOC(3)NAZWA
    malloc, free, calloc, realloc - przydziela i zwalnia pamięć dynamiczną

SKŁADNIA
    #include <stdlib.h>

    void *malloc(size_t size);
    void free(void *ptr);
    void *calloc(size_t nmemb, size_t size);
    void *realloc(void *ptr, size_t size);

OPIS
    Funkcja malloc() przydziela pamięć o rozmiarze size bajtów i zwraca
    wskaźnik do przydzielonej pamięci. Pamięć nie jest inicjowana. Jeśli size
    wynosi 0, to malloc() zwraca albo NULL, albo unikatową wartość wskaźnika,
    który potem można z powodzeniem przekazać do free().

    Funkcja free() zwalnia obszar pamięci wskazywany przez ptr, który został
    wcześniej przydzielony za pomocą wywołania malloc(), calloc() lub
    realloc(). W przeciwnym przypadku lub gdy free(ptr) zostało już wcześniej
    wywołane, funkcja zachowa się w sposób nieokreślony. Jeśli ptr jest równe
    NULL, nie zostanie wykonana żadna operacja.

    Funkcja calloc() przydziela pamięć dla tablicy zawierającej nmemb
    elementów, każdy o rozmiarze size bajtów i zwraca wskaźnik do
    przydzielonej pamięci. Pamięć jest zerowana. Jeśli nmemb lub size wynosi
    0, to calloc() zwraca albo NULL, albo unikatową wartość wskaźnika, który
    potem można z powodzeniem przekazać do free().

    Funkcja realloc() zmienia rozmiar bloku pamięci wskazywanego przez ptr na
    size bajtów. Zawartość nie zostanie zmieniona w zakresie od początku
    obszaru do minimum ze starego i nowego rozmiaru. Jeśli nowy rozmiar jest
    większy od starego, to dodana pamięć nie zostanie zainicjowana. Jeśli ptr
    jest równe NULL, to wywołanie jest równoważne malloc(size) dla wszystkich
    wartości size; jeśli size jest równe zeru i ptr jest różny od NULL, to
    wywołanie jest równoważne z free(ptr). Jeżeli ptr jest różne od NULL, to
    musi on pochodzić z wcześniejszego wywołania malloc(), calloc() lub
    realloc(). Jeśli wskazywany obszar został przemieszczony, to wykonywane
    jest free(ptr).

WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcje malloc() i calloc() zwracają wskaźnik do przydzielonej pamięci,
    który jest odpowiednio wyrównany dla dowolnego typu wbudowanego. W razie
    błędu obie funkcje zwracają NULL. NULL może być także zwrócony przez
    pomyślne wywołanie malloc() z argumentem size równym zero lub przez
    pomyślne wywołanie calloc() z argumentem nmemb lub size równym zero.

    Funkcja free() nie zwraca żadnej wartości.

    Funkcja realloc() zwraca wskaźnik do nowo przydzielonej pamięci, który
    jest właściwie wyrównany dla dowolnego typu wbudowanego i może być różny
    od ptr lub równy NULL, gdy żądanie zakończy się niepowodzeniem. Jeśli
    rozmiar był równy 0, zwracane jest albo NULL, albo wskaźnik odpowiedni do
    przekazania go funkcji free(). Gdy realloc() zakończy się niepowodzeniem,
    pierwotny blok zostaje nienaruszony - nie jest on ani zwalniany ani
    przesuwany.

BŁĘDY
    calloc(), malloc() i realloc() mogą zawieść z następującym błędem:

    ENOMEM Brak wolnej pamięci. Prawdopodobnie aplikację dotknął limit
       RLIMIT_AS lub RLIMIT_DATA opisany w getrlimit(2).

ATRYBUTY
    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w
    podręczniku attributes(7).

    ┌─────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │Interfejs      Atrybut        Wartość │
    ├─────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │malloc(), free(),  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │calloc(), realloc() │            │     │
    └─────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘
ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99.

UWAGI
    Linux stosuje optymistyczną strategię przydzielania pamięci. Oznacza to,
    że gdy malloc() zwraca wartość różną od NULL, nie ma gwarancji, iż pamięć
    faktycznie jest dostępna. Jeśli okaże się, że systemowi brakło pamięci,
    niesławny zabójca OOM ("out-of-memory killer") zabije jeden lub więcej
    procesów. Więcej informacji zawiera opis plików
    /proc/sys/vm/overcommit_memory i /proc/sys/vm/oom_adj w proc(5) oraz plik
    Documentation/vm/overcommit-accounting w źródłach jądra Linuksa.

    Zwykle malloc() przydziela pamięć ze sterty i ustawie wymagany rozmiar
    sterty, używając sbrk(2). Podczas przydzielania bloków pamięci większych
    niż MMAP_THRESHOLD bajtów, implementacja malloc() w glibc używa
    prywatnych anonimowych map z mmap(2). MMAP_THRESHOLD domyślnie wynosi 128
    kB, ale można to zmienić za pomocą mallopt(3). Limit zasobów RLIMIT_DATA
    (patrz getrlimit(2)) nie ma zastosowania do pamięci przydzielonej przy
    użyciu mmap(2).

    Aby uniknąć uszkodzenia pamięci w aplikacjach wielowątkowych, funkcje te
    wewnętrznie stosują muteksy, chroniące struktury danych odnoszące się do
    zarządzania pamięcią. W aplikacji wielowątkowej, w której wątki
    jednocześnie przydzielają i zwalniają pamięć mogą występować oczekiwania
    na dostęp do muteksów. Aby przydział pamięci w aplikacji wielowątkowej
    był skalowalny, biblioteka glibc tworzy dodatkowe areny przydziału
    pamięci, jeśli wykryte zostanie oczekiwanie na mutex. Każda arena jest
    dużym regionem pamięci wewnętrznie zaalokowanym przez system (za pomocą
    brk(2) lub mmap(2)) i jest zarządzana przy użyciu jej własnych muteksów.

    SUSv2 wymaga, by malloc(), calloc() i realloc() przy wystąpieniu błędu
    nadawały zmiennej errno wartość ENOMEM. Glibc zakłada, że tak się dzieje
    (a wersje tych funkcji zawarte w glibc rzeczywiście to robią). Jeśli
    wykorzystuje się własną implementację malloc, która nie ustawia errno, to
    pewne funkcje biblioteczne mogą zawieść bez przekazania przyczyny w
    errno.

    Załamania się w malloc(), free(), realloc() lub free są niemal zawsze
    związane z uszkodzeniami sterty, takimi jak przekroczenie rozmiaru
    przydzielonego fragmentu lub dwukrotne zwolnienie tego samego wskaźnika.

    Implementację malloc() można dostosowywać za pomocą zmiennych
    środowiskowych. Szczegóły opisano w mallopt(3).

ZOBACZ TAKŻE
    brk(2), mmap(2), alloca(3), malloc_get_state(3), malloc_info(3),
    malloc_trim(3), malloc_usable_size(3), mallopt(3), mcheck(3), mtrace(3),
    posix_memalign(3)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz
    najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE
    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są:
    Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.GNU                2015-08-08             MALLOC(3)