renice

NAZWA
   renice — popraw priorytet dziaÅajÄcego procesu

SKÅADNIA
   renice priority [[-p] pid ...] [[-g] pgrp ...] [[-u] user ...]

OPIS
   Renice poprawia priorytet schedulowania jednego lub wiÄkszej liczby
   procesów. NastÄpujÄce parametry kto sÄ interpretowane jako
   identyfikatory procesów, grup, lub nazwy użytkowników. Renice'owanie
   grupy procesów, powoduje że wszystkie procesy grupy bÄdÄ miaÅy
   zmieniony priorytet. Renice'owanie użytkownika spowoduje, że wszystkie
   jego porocesy zmieniÄ priorytet. DomyÅlnie, zmieniane procesy sÄ
   podawane przez ich PID.

   Opcje obsÅugiwane przez renice:

   -g   WymuÅ interpretacjÄ parametrów kto jako identyfikatorów grup
       procesów.

   -u   WymuÅ interpretacjÄ parametrów kto jako nazw użytkowników.

   -p   Resetuje interpretacjÄ parametrów kto na domyÅlnÄ, czyli PID.

   Na przykÅad,

   renice +1 987 -u daemon root -p 32

   zmieni priorytety procesów 987 i 32, oraz wszystkich procesów
   użytkowników daemon i root.

   Użytkownicy inni niż superużytkownik mogÄ tylko zmieniaÄ priorytety
   swoich procesów i mogÄ je monotonicznie zwiÄkszaÄ tylko w zakresie 0 do
   PRIO_MAX (20). Superużytkownik może zmieniaÄ priorytety procesów w
   zakresie PRIO_MIN (-20) do PRIO_MAX. Przydatnymi priorytetami sÄ: 20
   (proces bÄdzie dziaÅaÅ tylko gdy system nie ma nic innego do roboty), 0
   (podstawowy priorytet schedulowania), cokolwiek ujemnego (aby leciaÅo
   szybko).

PLIKI
   /etc/passwd do mapowania nazw użytkowników na ich ID.

ZOBACZ TAKŻE
   getpriority(2), setpriority(2)

BÅÄDY
   Niesuperużytkownik nie może zwiÄkszaÄ priorytetów schedulowania swoich
   wÅasnych procesów, nawet jeÅli byÅy one najpierw zmniejszone.

HISTORIA
   Polecenie renice pojawiÅo siÄ w 4.0BSD.