rgbpaint

RGBPAINT(1)       Mark Tyler's painting program       RGBPAINT(1)NAMN
    rgbpaint - Enkelt ritprogram för bildpunktsgrafik.

SYNOPSIS
    rgbpaint [tillval] [bildfil] [-stamps fil ...]

BESKRIVNING
    Rgbpaint är ett mycket enkelt ritprogram som skapades ur Mtpaint genom
    förenkling av version 3.09. Bildpunktsgrafik kan skapas och omarbetas
    med en liten men utbytbar färgpalett. Bilder sparas i formaten ICO,
    JPEG och PNG. Ytterligare bildformat kan läsas in, men inte sparas i
    ursprunglig form.

PROGRAMVÃXLAR
    Programmet godtager dessa styrflaggor:

    --help
      Visar upplysning om programanrop.

    -d katalog
      Låter katalog vara den föreslagna filkatalog där dialogen
      lägger eller hämtar bildfiler.

    -s
      Gör en ögonblicksbild av skärmen som första bild.

    -stamps
      Alla filnamn efter denna flagga tolkas till att inläsas som
      miniatyrer.

    -svg kat
      Hämtar insticksbilder, lagrade som vektorgrafik, från katalogen
      kat.

    -thumb storlek
      Sätter största bredd -- lika med höjd -- för miniatyrbilder.
      Tillåtet värde på storlek är från 32 till 256 bildpunkter.
      Förvald storlek är 40.

    -u storlek
      Nyttjar storlek MB arbetsminne till att kunna ångra arbetssteg.
      Tillåtet omfång går från 1 MB till 500 MB och skönsvärdet är
      satt till 32 MB.

    --version
      Skriver ut namn och versionsnummer.

UTSEENDE
    Vid programbörjan kommer rgbpaint att visa upp en målarduk som upptar
    stordelen av den tilldelade ytan. Upptill ligger en arbetspanel medan
    det till vänster står en färg- och penselpanel. I vissa fall kommer
    ett smalt miniatyrförråd att finnas infällt nedtill, där
    miniatyrbilder ligger.

ARBETSPANELEN
    I denna panel ligger alla arbetssteg samlade. De kan även nås med
    hjälp av tangentbordet. Med fördel samlas dessa i grupper efter sitt
    syfte:

    ·  Ny bild, Hämta bildfil, Spara bildfil, Spara bildfil i nytt namn

    ·  MÃ¥la, Fyll i en yta, Markera ett utsnitt

    ·  Klipp ut, Kopiera, Klistra in, Lägg till text

    ·  Ãngra, Upprepa, Färgbrytning, Flytta fönstret över duken,
      Bildskala

    Första gruppen syftar till att skapa, spara och att hämta bilder. Var
    och en av dessa har viss säkerhet inbyggd, allt för att man inte
    skall förlora något arbete av misstag. Lägg märke till att en ny
    duk är vit, men att den omges av gråaktiga ränder om bildstorleken
    är mindre än den tilldelade fönsterytan. Ett enkelt dialogfönster
    framträder när en ny bild skall skapas. Där kan storlek väljas.

    I den andra uppräkningen finns de lägen som styr hur rgbpaint
    förväntas arbeta. Arbetsläget Måla gör att en pekaren på skärmen
    återges som en liten pensel, medan läget Fyll i en yta ter sig som en
    burk som spiller ut färg. Läget Markera ett utsnitt nyttjar mer än
    en pekarbild och är sammansatt, sÃ¥ det läget förklaras mer i ”URVAL
    OCH MARKERINGAR”

    Den tredje gruppen omfattar arbetet med sådana utvalda områden: att
    Klippa ut ett område ur duken, att göra en Kopia i arbetsminne av det
    markerade området, att Klistra in en sådan kopia på målarduken,
    eller att öppna ett dialogfönster med Lägg till text för kunna mata
    in text och att sedan skapa ett urvalsområde av passande storlek.

    Till sist kommer nÃ¥gra blandade arbetssteg: att Ãngra senaste
    ändring, att Upprepa det senast ångrade, att med andra ord utföra
    ändringen trots allt. Färgbrytning tillåter ändring av alla
    inställningar som styr färgåtergivningen. Att Flytta fönstret över
    duken låter ett miniatyrfönster dyka upp där flyttningen styrs med
    piltangenterna. Slutligen finns en utfallslista Bildskala som avgör
    förstoringsgraden.

    Somliga insticksbilder för arbetssteg har egenskapen att göras
    grumliga om motsvarande steg inte kan tillämpas. Detta kan innebära
    att arbetsläget inte tillåter utförandet eller att ingen ändring
    finns att ångra eller upprepa. Utöver dessa kan utklipp saknas i
    arbetsminnet.

URVAL OCH MARKERINGAR
    Arbetsläget Markera ett utsnitt har till syfte att fånga in och att
    handskas med delar av hela duken. Det underlättar att tänka på detta
    läge som i sin tur indelat i tre underordnade lägen:

    Väntande
      Detta råder när pekaren är ett hårkors på duken och det
      innebär att ingen hörnmarkering har gjorts.

    Utstakande
      Då visas pekaren som en liten pil riktad in i ett hörn. Detta kan
      göras mot fyra olika håll och visar det sätt som nästa
      markering kommer att samordnas med den redan satta. Det torde vara
      bäst att experimentera litet för att lära in hur pekarens läge
      inverkar.

      En hörnmarkering görs med ett vänsterklick och två sådana
      hörn samarbetar till att avgränsa en rektangel. Denna träder
      fram i form av en rand med streckade linjer. Ett högerklick
      avlägsnar redan satta markeringar och går sedan tillbaka till
      väntande arbetsläge.

    Flyttande
      Detta innebär att pekaren ligger inom ett utstakat område och att
      detta nu kan flyttas över duken. Pekarbilden är egentligen två
      korslagda dubbelpilar, men kan ibland likna en ruter med fyra inre
      kvadrater.

      Det utstakade området kan dels flyttas med hjälp av tangentbordet
      (se efter i ”TANGENTBORDET”) eller genom att trycka pÃ¥ vänster
      musknapp och att samtidigt flytta på pekaren.

PANEL FÃR FÃRGER OCH PENSLAR
    I denna panel kan användaren välja pensel och färg för
    målningsläget, liksom färg för ifyllnadsläget. I övre delen
    ligger tio penslar av olika bredd och slag, sex fyllda och fyra glesa.
    En fylld pensel kan ha ett runt eller ett fyrkantigt avtryck, var och
    en i tre olika bredder.

    Den smalaste penseln målar en bildpunkt i taget, så den tillåter
    noggrann penselföring. De tre större bland de glesa penslarna har
    egenheten att färga bildpunkterna inom sitt avtryck med slump. De
    verkar nästan betsa snarare än måla.

    I panelens nedre del finns tjugu färgfält som tillsammans utgör den
    tillgängliga färgpaletten. Ett klick på ett sådant fält väljer
    motsvarande färg ända till dess att ett nytt val görs.

    En tydligt avlång knapp mellan panelens övre och nedre delar
    återgiver den för tillfället utvalda färgen, men den fyller
    ytterligare en nyttig uppgift. Ett vänsterklick på färgfältet
    kommer att framkalla ett dialogfönster, där man kan bryta (dvs.
    blanda) en helt ny färg. Godtager man resultatet genom att klicka på
    rätt knapp, då kommer den nya färgen att ersätta den gamla i
    färgpaletten och detta på samma plats.

MINIATYRFÃRRÃDET
    Detta förråd av småbilder, i programfönstrets nederkant, kommer
    till synes först när rgbpaint anropades tillsammans med
    programväxeln -stamps och bara om minst ett namn på en tillgänglig
    bildfil tillfogades. Storleken på de infällda miniatyrerna bestäms
    genom programväxeln -thumb, men sätts till 40 bildpunkter på bredden
    och höjden om styrflaggan skulle ha utelämnats.

    När användaren markerar på en miniatyr med vänster musknapp, då
    kommer motsvarande fullstora bild att läggas in i dukens mitt.
    Miniatyrens egen storlek har ingen inverkan. Egentligen tillfogas bara
    en markerad kopia av bilden (se vidare i ”URVAL OCH MARKERINGAR”).
    Denna kan i sin tur knuffas runt på duken med hjälp av vänster
    musknapp för att slutligen, med ett högerklick, fästas på duken.
    Ãven efter detta hänger den rörliga kopian kvar, sÃ¥ den kan flyttas
    till andra lägen för att åstadkomma ytterligare avtryck!

KLISTRA, KLIPPA OCH KOPIERA
    Sättet att klippa och sedan att klistra stämmer inte helt med det
    gängse sättet i andra program. För att lättare undvika misstag
    skall en genomgång göras av sättet att manipulera utsnitt i
    målarduken.

    När ett rektangulärt stycke av duken har markerats då är det
    möjligt att utföra steget Kopia. Detta lägger innehållet inom rutan
    i arbetsminnet för senare åtkomst.

    Ãtgärden Klippa ut avlägsnar innehÃ¥llet inom det markerade omrÃ¥det
    från duken, men sparar samtidigt detta i arbetsminnet för senare
    åtkomst. Efter åtgärden återstår en svart ruta på duken där
    innehållet har tagits bort. Märk väl, att kopiering och utklippning
    endast kan åstadkommas i arbetsläget Markera ett utsnitt, eftersom
    det annars inte är meningsfyllt att hantera markerade områden.

    Ãtgärden Klistra in är Ã¥ andra sidan möjlig i endera av
    arbetslägena Måla och Fyll i en yta. När denna önskan att klistra
    in något utlöses, från tangentbord eller med pekare, då hämtas den
    i arbetsminnet sparade kopian och den lägges i fönstret mitt på
    duken. Den har ännu inte fästs på duken utan den kastar än så
    länge liksom en skugga på målarduken. Kopian inväntar bara att
    flyttas i rätt läge innan användaren med vilje gör ett avtryck på
    duken. Denna rörelse och infärgning omtalas i ”URVAL OCH MARKERINGAR”

TANGENTBORDET
    Det finns med tangentbordets hjälp några genvägar till hands. Dessa
    är tjänliga från tid till annan. Siffertangenterna ställer bildens
    skala enligt förvalda steg, medan tecknen + och - ger en glidande,
    fingraderad förändring.

    Pil-tangenterna flyttar pekaren i små steg utmed duken. Stegen kan
    göras större genom samtidig nedtryckning av skift-tagenten: Skift-
    pil. Varianten Ctrl-pil kommer i stället att flytta duken och låta
    pekaren hänga kvar i sitt läge.

    Ãtgärder

    1 .. 9
      Ãndra bildskalan i fasta värden.

    +, -
      Fingradig bildskalning in eller ut.

    Ins
      Ãppna dialogfönstret för Färgbrytning.

    End
      Ãppna styrningen för att Flytta fönstret över duken.

    f
      Gå in i läget Fyll i en yta.

    p
      Gå in i Målningsläge.

    q
      Avsluta programmet.

    s
      Gå in i Urvalsläge.

    t
      Ãppna dialogfönstret för Lägg till text.

    Ctrl-C
      Gör en Kopia i arbetsminnet.

    Ctrl-N
      Skapa en Ny bild. En dialog öppnas för att välja dukens storlek.

    Ctrl-O
      Ãppna dialogen Hämta bildfil.

    Ctrl-P
      Klistra in en skuggbild från arbetsminnet.

    Ctrl-S
      Spara bildfil under det gamla namnet.

    Ctrl-Shift-S
      Spara bildfil i nytt namn.

    Ctrl-X
      Klipp ut det markerade området ut ur duken. En kopia sparas i
      arbetsminnet,

    Ctrl-Y
      Upprepa senast ångrade åtgärd.

    Ctrl-Z
      Ãngra senast fullföljda Ã¥tgärd.

    Förflyttningar

    pil
      Flytta pekaren med minsta steglängd.

    Shift-pil
      Flytta pekaren med större steg.

    Ctrl-pil
      Flytta duken, men håll pekaren orörlig.

    Home
      Gå till dukens överkant.

    Ctrl-Home
      Gå till dukens vänsterkant.

    PageUp, PageDown
      Flytta duken sidvis upp eller ned.

    Ctrl-PageUp, Ctrl-PageDn
      Flytta duken sidvis till vänster eller till höger.

SKRÃDDARSYDDA INSTICKSBILDER
    Det finns en förberedd möjlighet att skräddarsy utseendet på de
    småbilder som återgiver arbetsstegen, de i arbetspanel. Detta berör
    snarast systemadministratören av kiosksystem och liknande, inte den
    vanlige användaren. Det kan också vara meningsfullt att nyttja detta
    för det anrop som registreras för rgbpaint i Debians menysystem.
    Detta på maskiner där de valmenyer är det förväntade sättet att
    sätta igång olika program. Nästa avsnitt går igenom detaljerna.

FILER
    Omedelbart vid start kommer rgbpaint att lägga vid anropet gällande
    filkatalog på minnet. Den är förvald katalog för att hämta och
    lagra bildfiler. Den föreslås i varje dialog rörande filer.
    Programväxeln -d gör det möjligt att föreskriva en lämpligare
    filkatalog. Ett rimligt val vore "-d ~" som pekar på användarens
    hemkatalog.

    Programväxeln -svg gör det möjligt att peka ut en filkatalog där
    rgbpaint kan hämta färdiggjorda insticksbilder skapade ur
    vektorgrafik. Namnet på dessa måste vara av slaget "stock-XXX.svg"
    och filen måste innehålla en beskrivning på SVG-format. I namnet
    skall XXX återfinnas i uppräkningen: new, open, save, saveas, cut,
    copy, paste, undo, redo, text, paint, fill, select, sun och zoom. Var
    och en motsvarar en funktion i arbetspanelen. En saknad förlaga kommer
    att ersättas med förvalda bilder, men ingen garanti finns att
    ersättaren är entydig eller ens att den på rätt sätt återgiver
    det avsedda syftet.

HEMSIDA
    http://mtpaint.sourceforge.net/rgbpaint.html

SE ÃVEN
    mtpaint(1), den mer omfattande föregångaren till Rgbpaint.

PROGRAMMETS UPPHOVSMÃN
    Mark Tyler, Dmitry Groshev

HANDBOKENS FÃRFATTARE
    Den ursprungliga handbokssidan nyttjades som förlaga till en i grunden
    ny dokumentation i Docbook-format. Texten utvidgades långt utöver
    originalet av Mats Erik Andersson och Justin B Rye. Det nya formatet
    valdes för att underlätta översättning av handboken och riktade sig
    i första hand mot Debian-projektet, men texten får nyttjas av andra.
    Detta dokument må mångfaldigas, utgivas och ändras endast i
    överensstämmelse med de villkor som vidlåder den ursprungliga
    mjukvaran Rgbpaint.

COPYRIGHT
    Copyright © 2010 Mats Erik AnderssonrgbPaint 0.8.7         15 december 2010          RGBPAINT(1)