rgvim

VIM(1)           General Commands Manual           VIM(1)NAME
    vim - Vi rozbudowany, edytor tekstu dla programisty

SYNOPSIS
    vim [opcje] [plik ..]
    vim [opcje] -
    vim [opcje] -t znacznik
    vim [opcje] -q [plik_bÅÄdu]

    ex
    view
    gvim gview evim eview
    rvim rview rgvim rgview

OPIS
    Vim jest edytorem tekstu kompatybilnym z Vi. Może byÄ używany do
    edycji wszelkiego rodzaju plików tekstowych. Użyteczny zwÅaszcza
    przy edycji programów.

    Posiada wiele usprawnieŠw porównaniu z Vi: wielopoziomowe cofanie
    zmian, wiele okien i buforów, podÅwietlanie skÅadni, edycja linii
    poleceÅ, uzupeÅnianie nazw plików, pomoc on-line, wizualna selekcja,
    itd. Zobacz ":help vi_diff.txt" dla podsumowania różnic pomiÄdzy
    Vimem i Vi.

    W czasie korzystania z Vima można uzyskaÄ obszernÄ pomoc z systemu
    pomocy on-line dziÄki poleceniu ":help". Zobacz rozdziaÅ POMOC ON-LINE
    poniżej.

    NajczÄÅciej Vim jest uruchamiany do edycji pojedynczego pliku
    poleceniem

      vim plik

    Bardziej ogólnie Vim jest uruchamiany poprzez:

      vim [opcje] [lista plików]

    JeÅli brak listy plików edytor rozpocznie z pustym buforem. W innym
    wypadku istnieje dokÅadnie jedna z czterech możliwoÅci by wybraÄ jeden
    lub wiÄcej plików do edycji.

    plik ..   Lista nazw plików. Pierwsza nazwa bÄdzie nazwÄ bieżÄcego
          pliku, który zostanie wczytany do bufora. Kursor zostanie
          umieszczony w pierwszym wierszu. Do kolejnych plików
          można przejÅÄ dziÄki poleceniu ":next". By otworzyÄ plik,
          którego nazwa zaczyna siÄ od myÅlnika należy listÄ
          plików poprzedziÄ "--".

    -      Plik do edycji jest wczytany ze standardowego wejÅcia.
          Polecenia sÄ odczytywane ze standardowego wyjÅcia bÅÄdów,
          którym powinien byÄ terminal (tty).

    -t {znacznik}
          Plik do edycji i poczÄtkowa pozycja kursora zależy od
          "znacznika", rodzaju etykiety goto. {znacznika} szuka siÄ
          w pliku tags, zwiÄzany z nim plik staje siÄ plikiem
          bieżÄcym i wykonuje siÄ powiÄzane polecenie. Zazwyczaj
          używa siÄ tego sposobu dla programów w C, w których
          wypadku {znacznik} może byÄ nazwÄ funkcji. W efekcie plik
          zawierajÄcy okreÅlonÄ funkcjÄ staje siÄ plikiem bieżÄcym a
          kursor jest umieszczony na poczÄtku funkcji. Zobacz ":help
          tag-commands".

    -q [plik_bÅÄdów]
          Zacznij w trybie quickFix. Plik [plik_bÅÄdów] zostaje
          zinterpretowany i pokaże siÄ pierwszy bÅÄd. JeÅli brak
          opcji [plik_bÅÄdów] nazwa pliku zostanie pobrana z opcji
          'errorfile' (domyÅlnie "AztecC.Err" dla Amigi, "errros.err"
          dla innych systemów. Do kolejnych bÅÄdów można
          przeskoczyÄ dziÄki poleceniu ":cn". Zobacz ":help
          quickfix".

    W zależnoÅci od wywoÅania Vim zachowuje siÄ inaczej (program może byÄ
    caÅy czas tym samym plikiem).

    vim    "Normalny" sposób, wszystko jest domyÅlne.

    ex    Zacznij w trybie Ex. Przejdź do trybu Normalnego poleceniem
         ":vi". Można także uruchomiÄ poprzez argument "-e".

    view   Zacznij w trybie tylko do odczytu. W ten sposób bÄdziesz
         chroniony przed zapisywaniem pliku. Można także uruchomiÄ
         poprzez argument "-R".

    gvim gview
         Wersja GUI. Uruchamia nowe okno. Można także uruchomiÄ
         poprzez argument "-g".

    evim eview
         Wersja GUI w Åatwym trybie. Uruchamia nowe okno. Można
         także uruchomiÄ poprzez argument "-y".

    rvim rview rgvim rgview
         Podobnie jak powyżej, ale z ograniczeniami. Nie bÄdzie
         można uruchomiÄ poleceÅ powÅoki lub zawiesiÄ Vima. Można
         także uruchomiÄ poprzez argument "-Z".

OPCJE
    Opcje można podaÄ w dowolnej kolejnoÅci, przed lub po nazwach plików.
    Opcje bez argumentów można ÅÄczyÄ po pojedynczym myÅlniku.

    +[num]   W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony w wierszu
          "num". JeÅli brak "num" kursor zostanie umieszczony w
          ostatnim wierszu.

    +/{wzór}  W pierwszym pliku kursor zostanie umieszczony na pierwszym
          wystÄpieniu {wzór}. Zobacz ":help search-pattern" by
          dowiedzieÄ siÄ jakie sÄ możliwe wzorce wyszukiwania.

    +{polecenie}

    -c {polecenie}
          {polecenie} zostanie wykonane po tym jak wczyta siÄ
          pierwszy plik. {polecenie} jest interpretowane jako
          polecenie Ex. JeÅli {poleceni} zawiera biaÅe znaki musi
          byÄ umieszczone w podwójnych cudzysÅowach (zależy to od
          używanej powÅoki). PrzykÅad: Vim "+set si" main.c
          Uwaga: Można użyÄ do 10 poleceÅ "+" lub "-c".

    -S {plik}  {plik} zostanie zinterpretowany po wczytaniu pierwszego
          pliku. Jest równoważne -c "source {plik}". {plik} nie
          może zaczynaÄ siÄ '-'. JeÅli nie podano {plik} zostanie
          użyty "Session.vim" (dziaÅa tylko wtedy jeÅli -S jest
          ostatnim argumentem).

    --cmd {polecenie}
          Podobne do "-c", ale polecenie jest wykonywane tuż przed
          interpretacjÄ jakiegokolwiek pliku vimrc. Można użyÄ do
          10 takich poleceÅ, niezależnie od poleceÅ od "-c"

    -A     JeÅli Vim zostaÅ skompilowany ze wsparciem dla jÄzyków
          arabskich (edycja od prawej do lewej i arabska mapa
          klawiatury) ta opcja uruchamia Vima w trybie arabskim, np.
          ustawia siÄ opcja 'arabic'. W innym wypadku pojawi siÄ
          komunikat bÅÄdu i Vim zakoÅczy dziaÅanie.

    -b     Tryb binarny. Ustawi siÄ kilka opcji, które umożliwiÄ
          edycjÄ plików binarnych lub wykonywalnych.

    -C     Kompatybilny. Ustawia opcjÄ 'compatible'. W ten sposób
          Vim bÄdzie zachowywaÅ siÄ jak Vi, nawet jeÅli istnieje plik
          .vimrc.

    -d     Uruchom w trybie diff. Powinno siÄ użyÄ dwóch, trzech
          lub czterech nazwy plików jako argumentów. Vim otworzy
          wszystkie te pliki i pokaże różnice miÄdzy nimi. DziaÅa
          jak vimdiff(1).

    -d {urzÄdzenie}
          Otwórz {urzÄdzenie} by używaÄ jako terminal. Tylko na
          Amidze. PrzykÅad: "-d con:20/30/600/150".

    -D     Debugowanie. Przejdź do trybu debugowanie wykonujÄc
          pierwsze polecenie ze skryptu.

    -e     Uruchom Vima w trybie Ex, dziaÅa tak samo jakby wywoÅano
          program jako "ex".

    -E     Uruchom Vima w ulepszonym trybie Ex, dziaÅa tak samo jakby
          wywoÅano program jako "exim".

    -f     Pierszy plan. Dla wersji GUI. Vim nie nie oddzieli siÄ od
          powÅoki w jakiej zostaÅ uruchomiony. Na Amidze Vim nie jest
          uruchomiony ponownie by otworzyÄ nowe okno. Opcja powinna
          byÄ użyta kiedy Vim jest wywoÅywany przez program, który
          ma zaczekaÄ na koniec sesji (np. mail). Na Amidze
          polecenia ":sh" i ":!" nie bÄdÄ dziaÅaÄ.

    --nofork  Pierwszy plan. Dla wersji GUI. Vim nie oddzieli siÄ od
          powÅoki w jakiej zostaÅ uruchomiony.

    -F     JeÅli Vim zostaÅ skompilowany ze wsparciem FKMAP dla edycji
          tekstów od prawej do lewej i mapowania klawiatury Farsi,
          ta opcja uruchomi Vima w trybie Farsi, np. zostawiÄ
          ustawione opcje 'fkmap' i 'rightleft'. W innym wypadku
          pojawi siÄ komunikat bÅÄdu i Vim zakoÅczy dziaÅanie.

    -g     JeÅli Vim zostaÅ skompilowany ze wsparciem dla GUI ta opcja
          uruchomi GUI. W innym wypadku pojawi siÄ komunikat bÅÄdu i
          Vim zakoÅczy dziaÅanie.

    -h     WyÅwietli krótkÄ pomoc o argumentach linii poleceÅ i
          opcjach. Potem Vim zakoÅczy dziaÅanie.

    -H     JeÅli Vim zostaÅ skompilowany ze wsparciem RIGHTLEFT dla
          edycji od prawej do lewej oraz ma mapowanie klawiatury dla
          hebrajskiego, ta opcja uruchomi Vima w trybie hebrajskim,
          np. ustawi opcje 'hkmap' i 'rightleft'. W innym wypadku
          pojawi siÄ komunikat bÅÄdu i Vim zakoÅczy dziaÅanie.

    -i {viminfo}
          Kiedy Vim używa pliku viminfo ta opcja wskaże jakiego
          pliku użyÄ zamiast domyÅlnego "~/.viminfo". Można też
          ominÄÄ użycie pliku .viminfo przez podanie nazwy "NONE".

    -L     To samo co -r.

    -l     Tryb Lisp. Ustawia opcje 'lisp' i 'showmatch'.

    -m     Zmiana pliku jest niemożliwa. Przestawia opcjÄ 'write'.
          Można zmieniaÄ zawartoÅÄ bufora, ale zapisanie pliku nie
          jest możliwe.

    -M     Opcje 'modifiable' i 'write' zostanÄ wyÅÄczone, tak wiÄc
          zmiany w pliku oraz ich zapisanie nie sÄ możliwe. WartoÅÄ
          tych opcji można zmieniÄ.

    -N     Tryb niekompatybilny. Przestawia opcjÄ 'compatible'. DziÄki
          temu Vim bÄdzie zachowywaÅ siÄ odrobinÄ lepiej, ale mniej
          zgodnie z Vi nawet jeÅli nie istnieje plik .vimrc.

    -n     Nie powstanie plik wymiany. Odzyskanie pliku po wypadku nie
          bÄdzie możliwe. Wygodne jeÅli instnieje potrzeba edycji
          na bardzo wolnym medium (np. dyskietce). Ten cel można
          osiÄgnÄÄ także przez ":set uc=0". Można odwróciÄ przez
          ":set uc=200".

    -nb     Uruchom jako serwer edytora dla NetBeans. Zobacz
          dokumentacjÄ by dowiedzieÄ siÄ wiÄcej.

    -o[N]    Otwórz N okien w stosie. Kiedy brak N, otwórz jedno okno
          dla każdego pliku.

    -O[N]    Otwórz N okien obok siebie. Kiedy brak N, otwórz jedno
          okno dla każdego pliku.

    -p[N]    Otwórz N kart. Kiedy brak N, otwórz jednÄ kartÄ dla
          każdego pliku.

    -R     Tryb tylko do odczytu. Zostanie ustawiona opcja
          'readonly'. CaÅy czas można zmieniaÄ bufor, ale bÄdzie
          istniaÅa blokada by chroniÄ przed przypadkowym zapisaniem
          pliku. JeÅli chcesz zapisaÄ plik dodaj wykrzyknik do
          polecenia Ex, np. ":w!". Opcja -R implikuje opcjÄ -n
          (zobacz poniżej). Opcja 'readonly' może zostaÄ
          przestawiona poprzez ":set noro". Zobacz ":help
          'readonly'".

    -r     Wypisz listÄ plików wymiany razem z informacjami o nich.

    -r {plik}  Tryb odzyskiwania danych. Plik wymiany zostanie
          wykorzystany do odzyskania gwaÅtownie przerwanej sesji.
          Plik wymiany to plik z takÄ samÄ nazwÄ co plik oryginalny z
          dodanym ".swp". Zobacz ":help recovery".

    -s     Tryb cichy. RozpoczÄty tylko kiedy uruchomiony jako "Ex"
          lub opcja "-e" zostaÅa podana przed opcjÄ "-s".

    -s {skrypt} Zostanie wczytany plik {skrypt}. Znaki w pliku zostanÄ
          zinterpretowane jakby byÅy wpisywane. To samo można
          osiÄgnÄÄ poprzez polecenie ":source! {skrypt}". JeÅli
          osiÄgniÄto koniec pliku zanim edytor zakoÅczyÅ dziaÅanie,
          dalsze znaki odczytywane sÄ z klawiatury.

    -T {terminal}
          Przekazuje Vimowi nazwÄ terminalu jakiego używasz.
          Wymagane tylko wtedy jeÅli nie dziaÅa automatycznie.
          Powinien byÄ to terminal znany Vimowi (builtin) lub
          zdefiniowany w plikach termcap lub terminfo.

    -u {vimrc} Użyj poleceŠz pliku {vimrc} w czasie uruchamiania.
          Wszystkie inne możliwe pliki uruchamiania zostanÄ
          pominiÄte. Używaj do edytowania plików specjalnych.
          Można pominÄÄ także wszystkie możliwe pliki uruchamiania
          poprzez podanie nazwy "NONE". Zobacz ":help
          initialization" by poznaÄ wiÄcej szczegóÅów.

    -U {gvimrc} Użyj poleceŠz pliku {gvimrc} w czasie uruchamiania GUI.
          Wszystkie inne możliwe pliki uruchamiania GUI zostanÄ
          pominiÄte. Można pominÄÄ także wszystkie możliwe pliki
          uruchamiania GUI poprzez podanie nazwy "NONE". Zobacz
          ":help gui-init" by poznaÄ wiÄcej szczegóÅów.

    -V[N]    Tryb gadatliwy. Wypisz wiadomoÅci o tym jaki pliki sÄ
          wczytywane i o informacjach pobieranych i dodawanych do
          pliku viminfo. Opcjonalny argument N jest wartoÅciÄ
          'verbose'. DomyÅlnie 10.

    -v     Uruchom Vima w trybie Vi, tak jakby program byÅ nazwany
          "vi". Ma znaczenie tylko wtedy jeÅli program nazwany jest
          "ex".

    -w {plik}  Wszystkie wciÅniÄcia klawiszy, aż do zakoÅczenia dziaÅania
          programu, sÄ zapisywane w {plik} . Użyteczne jeÅli chce
          siÄ stworzyÄ skrypt do użycia z "vim -s" lub ":source!".
          JeÅli {plik} istnieje, znaki sÄ dopisywane.

    -W {plik}  Podobnie do -w, ale istniejÄcy plik jest nadpisywany.

    -x     Użyj szyfrowania podczas zapisywania plików. Zostaniesz
          poproszony o podanie klucza.

    -X     Nie ÅÄcz z serwerem X. Skraca czas uruchamiania w
          terminalu, ale tytuÅ okna i schowek nie bÄdÄ
          wykorzystywane.

    -y     Uruchom Vima w Åatwym trybie, tak jakby program zostaÅ
          wywoÅany "evim" lub "eview". Vim bÄdzie zachowywaÅ siÄ
          bardziej jak edytor kliknij-i-wpisz.

    -Z     Tryb ograniczony. Zachowuje siÄ jakby nazwa programu
          zaczynaÅa siÄ od "r".

    --     Oznacza koniec opcji. Argumenty po tej opcji bÄdÄ
          traktowane jak nazwy plików. Używa siÄ do otwierania
          plików, których nazwy zaczynajÄ siÄ od '-'.

    --echo-wid WyÅÄcznie GTK GUI: wypisz ID okna na standardowe wyjÅcie.

    --help   WyÅwietl informacjÄ o pomocy i zakoÅczy, to samo co"-h".

    --literal  Potraktuj nazwy plików dosÅownie i nie rozwiÄzuj
          kwantyfikatorów. Nie ma znaczenia na Uniksach gdzie
          powÅoka rozwiÄzuje kwantyfikatory.

    --noplugin PomiÅ Åadowanie wtyczek. Implikowane przy -u NONE.

    --remote  PoÅÄcz siÄ z serwerem Vima i edytuj w nim resztÄ plików
          podanych jako argumenty. JeÅli nie znaleziono serwera
          zostanie zgÅoszony bÅÄd a pliki zostanÄ otwarte w bieżÄcym
          Vimie.

    --remote-expr {wyrażenie}
          PoÅÄcz z serwerem Vima, rozwiÄż w nim {wyrażenie} i
          wypisz rozwiÄzanie na standardowe wyjÅcie.

    --remote-send {klawisze}
          PoÅÄcz z serwerem Vima i wyÅlij do niego {klawisze}.

    --remote-silent
          Tak samo jak -remote, ale bez ostrzeżenia kiedy nie
          znaleziono serwera.

    --remote-wait
          Tak samo jak -remote, ale Vim nie zakoÅczy dopóki pliki
          pozostanÄ otwarte.

    --remote-wait-silent
          Tak samo jak --remote-wait, ale bez ostrzeżenie kiedy nie
          znaleziono serwera.

    --serverlist
          Wypisz nazwy wszystkich serwerów Vima jakie można
          znaleźÄ.

    --servername {nazwa}
          Użyj {nazwa} jako nazwy serwera. Wykorzystane dla
          bieżÄcego Vima o ile nie poÅÄczone z argumentem --remote,
          wtedy jest to nazwa serwera do poÅÄczenia.

    --socketid {id}
          WyÅÄcznie GTK GUI: Użyj mechanizmu GtkPlug by uruchomiÄ
          gvima w innym oknie.

    --version  Wypisz informacjÄ o wersji i zakoÅcz.

POMOC ON-LINE
    By rozpoczÄÄ wpisz ":help" w Vimie Wpisz ":help temat" by uzyskaÄ pomoc
    na okreÅlony temat. PrzykÅad: ":help ZZ" by uzyskaÄ pomoc na temat
    polecenia "ZZ". Użyj <Tab> i CTRL-D aby uzupeÅniÄ tematy (":help
    cmdline-completion"). W plikach pomocy istniejÄ znaczniki by uÅatwiÄ
    skakanie z jednego miejsca do innego (rodzaj linków hipertekstowych,
    zobacz ":help"). Można w ten sposób zobaczyÄ caÅÄ dokumentacjÄ, np.
    ":help syntax.txt".

PLIKI
    /usr/share/vim/vim74/doc/*.txt
           Dokumentacja Vima Użyj ":help doc-file-list" aby
           uzyskaÄ peÅnÄ listÄ.

    /usr/share/vim/vim74/doc/tags
           Plik znaczników sÅuży do znajdowania informacji w
           plikach dokumentacji.

    /usr/share/vim/vim74/syntax/syntax.vim
           Globalne uruchamianie podÅwietlania skÅadni.

    /usr/share/vim/vim74/syntax/*.vim
           Pliki skÅadni dla różnych jÄzyków.

    /etc/vimrc   Globalny plik uruchamiania Vima

    ~/.vimrc    Osobiste parametry uruchamiania Vima

    /etc/gvimrc  Globalne uruchamianie gvima.

    ~/.gvimrc   Osobiste parametry uruchamiania gvima.

    /usr/share/vim/vim74/optwin.vim
           Skrypt używany w poleceniu ":options", dobry sposób do
           przeglÄdania i ustawiania opcji.

    /usr/share/vim/vim74/menu.vim
           Globalne uruchamianie menu gvima.

    /usr/share/vim/vim74/bugreport.vim
           Skrypt sÅużÄcy do tworzenia raportów o bÅÄdach. Zobacz
           ":help bugs".

    /usr/share/vim/vim74/filetype.vim
           Skrypt do wykrywania typu pliku wedÅug jego nazwy.
           Zobacz ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim74/scripts.vim
           Skrypt do wykrywania typu pliku wedÅug jego zawartoÅci.
           Zobacz ":help 'filetype'".

    /usr/share/vim/vim74/print/*.ps
           Pliku używane do drukowania PostScriptu.

    NajÅwieższe wiadomoÅci na stronie Vima:
    <URL:http://www.vim.org/>

ZOBACZ TAKŻE
    vimtutor(1)

AUTOR
    Vim zostaÅ napisany przez Brama Moolenaara z duÅ¼Ä pomocÄ innych osób.
    Zobacz ":help credits" w Vimie.
    Vim bazuje na Steviem, nad którym pracowali: Tim Thompson, Tony
    Andrews i G.R. (Fred) Walter. MaÅo już zostaÅo z oryginalnego kodu.

BÅÄDY
    Prawdopodobne. Zobacz ":help todo" by poznaÄ listÄ znanych problemów.

    PamiÄtaj że pewna iloÅÄ problemów, które mogÄ byÄ uznawane przez
    niektórych ludzi za bÅÄdy sÄ w rzeczywistoÅci spowodowane wiernoÅciÄ w
    odtwarzaniu zachowania Vi. JeÅli sÄdzisz, że inne rzeczy sÄ bÅÄdami
    "ponieważ Vi robi to inaczej", powinieneÅ przyjrzeÄ siÄ bliżej
    plikowi vi_diff.txt (lub wpisaÄ ":help vi_diff.txt" w Vimie). Sprawdź
    także opis opcji 'compatible' i 'cpoptions'.                 2006 kwi 11              VIM(1)