scanf

SCANF(3)         Linux Programmeurs Handleiding         SCANF(3)NAAM
    scanf, fscanf, sscanf, vscanf, vsscanf, vfscanf - geformateerde invoer
    conversie

SAMENVATTING
    #include <stdio.h>
    int scanf(const char *format, ...);
    int fscanf(FILE *stream, const char *format, ...);
    int sscanf(const char *str, const char *format, ...);

    #include <stdarg.h>
    int vscanf(const char *format, va_list ap);
    int vsscanf(const char *str, const char *format, va_list ap);
    int vfscanf(FILE *stream, const char *format, va_list ap);

BESCHRIJVING
    De functies in de scanf familie leest invoer volgens een format zoals
    onder beschreven. Dit format kan conversie specificaties bevatten; bij
    succes wordt het resultaat van de conversie opgeslagen onder het
    bijpassende pointer argument. De scanf functie leest invoer van de
    standaard invoer stream stdin, fscanf leest invoer van de invoer stream
    pointer stream, en sscanf leest zijn invoer van de karakter string waar
    str naar wijst.

    De vfscanf functie lijkt op vfprintf(3), het leest invoer van de pointer
    stream, gebruik makend van een variabele lijst met pointer argumenten
    (zie stdarg(3)). De vscanf functie leest een variabele argumenten lijst
    van de standaard invoer en de vsscanf functie leest het van een string;
    deze lijken op de vprintf en vsprintf functies, respectievelijk.

    Elk volgend pointer argument moet precies overeenkomen met elke volgende
    conversie specificatie (zie echter ook `onderdrukken' onder). Alle
    conversies starten met het % (procent teken) karakter. De format string
    mag ook andere karakters bevatten. Witte ruimte (zoals spaties,
    tabulaties, of nieuwe regels) in de format string, eten een willekeurige
    hoeveelheid witte ruimte weg in de input, inclusief geen witte ruimte. Al
    het andere in de format string moet overeenkomen met de invoer. Het
    (in)lezen stopt wanneer een invoer karakter niet met een format karakter
    overeenkomt. Het (in)lezen stopt ook wanneer een invoer conversie niet
    gemaakt kan worden (zie onder).

CONVERSIES
    Op het % karakter dat een conversie introduceerd kunnen een aantal flag
    karakters volgen, als volgt:

    *   Onderdrukt toewijzing. De conversie die volgt wordt afgehandeld,
       maar geen pointer wordt verbruikt; het resultaat van de conversie
       wordt genegeerd.

    a   (glibc) Geeft aan dat de conversie s wordt gebruikt, de vereiste
       geheugen ruimte voor de string wordt aangevraagd via malloc, en de
       pointer er naar toe wordt toegekend aan de char pointer variabele.
       Deze pointer hoeft niet van te voren geinitialiseerd te worden.
       Deze vlag bestaat niet in ANSI C (C89) en heeft een andere
       betekenis in C99.

    a   (C99) Gelijk aan f.

    h   Geeft aan dat de conversie een van dioux of n zal zijn, en dat de
       volgende pointer een pointer naar een short int (in plaats van een
       int) zal zijn.

    l   Geeft aan dat ofwel de conversie een van dioux of n en de volgende
       pointer een pointer naar een long int (in plaats van een int) zal
       zijn, ofwel dat de conversie een van efg en de volgende pointer
       een pointer naar een double (in plaats van een float) zal zijn.
       Het geven van twee l vlaggen is gelijk aan de L vlag.

    L   Geeft aan dat ofwel de conversie een van efg en de volgende
       pointer een pointer naar een long double zal zijn, of dat de
       conversie dioux en de volgende pointer een pointer naar een long
       long zal zijn. (Merk op dat een long long geen ANSI C type is.
       Een programma dat dit gebruikt zal niet portable zijn naar alle
       architecturen.)

    q   gelijk aan L. Deze vlag bestaat niet in ANSI C.

    Bovenop deze vlaggen kan er een optionele maximum veld breedte, gegeven
    als een decimale integer, gegeven worden tussen de % en de conversie. Als
    geen breedte wordt gegeven, wordt `oneindig' gebruikt (met een
    uitzondering, zie onder); anders worden ten hoogste zoveel karakters
    ingelezen bij het verwerken van de conversie. Voordat de conversie
    begint, moet de conversie meestal witte ruimte overslaan; deze witte
    ruimte wordt niet geteld als veld breedte.

    The volgende conversies zijn voorhanden:

    %   Herkent een letterlijke `%'. Dit betekend: `%%' in de format
       string herkent een enkel `%' karakter in de invoer. Geen conversie
       wordt uitgevoerd, en geen toewijzing aan een pointer vindt plaats.

    d   Herkent een decimale integer met eventueel plus of min teken; de
       volgende pointer moet een pointer naar een int zijn.

    D   Gelijk aan ld; deze conversie bestaat uitsluitend voor backward
       compatibility. (Merk op: alleen in libc4. In libc5 en glibc wordt
       de %D in stilte genegeerd, waardoor oudere programma's op
       mysterieuze wijze de mist in gaan.)

    i   Herkent een integer, eventueel met teken; de volgende pointer moet
       een pointer naar een int zijn. De integer wordt gelezen in een
       radix 16 (hexadecimaal) als het begint met `0x' of `0X', in radix
       8 als het begint met `0' (octaal), en anders in radix 10
       (decimaal). Alleen karakters die corresponderen met de radix
       worden gebruikt.

    o   Herkent een octale integer zonder teken; de volgende pointer moet
       een pointer naar een unsigned int zijn.

    u   Herkent een decimale integer zonder teken; de volgende pointer
       moet een pointer naar een unsigned int zijn.

    x   Herkent een hexadecimale integer zonder teken; de volgende pointer
       moet een pointer naar een unsigned int zijn.

    X   Gelijk aan x.

    f   Herkent een drijvende komma getal met eventueel teken; de volgende
       pointer moet een pointer naar een float zijn.

    e   Gelijk aan f.

    g   Gelijk aan f.

    E   Gelijk aan f.

    s   Herkent een serie niet-witte-ruimte karakters; de volgende pointer
       moet een pointer naar een char zijn, en het array moet groot
       genoeg zijn om de hele serie karakters plus het NUL karakter op
       het einde te accepteren. De invoer string stopt als de invoer
       witte ruimte geeft, of als de maximum veld breedte wordt bereikt;
       welke van deze twee het eerst komt.

    c   Herkent een aantal van breedte karakters (default 1); de volgende
       pointer moet een pointer naar een char zijn, en er moet genoeg
       ruimte zijn voor alle karakters (er wordt geen NUL karakter op het
       einde toegevoegd). Het normale negeren van inleidende witte ruimte
       wordt onderdrukt. Om witte ruimte te negeren, gebruik expliciet
       witte ruimte in de format string.

    [   Herkent een niet lege serie karakters uit de gegeven set te
       accepteren karakters; de volgende pointer moet een pointer naar
       een char zijn, en er moet genoeg ruimte voor alle karakters in de
       string zijn, plus een NUL karakter. Het normale negeren van
       inleidende witte ruimte wordt onderdrukt. De string moet gaan
       bestaan uit karakters in (of niet in) een bepaalde set; de set
       wordt gedefinieerd door de karakters tussen het open rechte haak [
       karakter en het sluitende rechte haak ] karakter. De set is
       exclusief die karakters als het eerste karakter na de open rechte
       haak een dakje ^ is. Maak om een sluitende rechte haak in de set
       toe te voegen, een sluitende rechte haak het eerste karakter na de
       open rechte haak of het dakje; iedere andere positie zal de set
       sluiten. Het streepje karakter - is ook speciaal; wanneer geplaats
       tussen twee andere karakters, zal het alle tussenliggende
       karakters toevoegen aan de set. Om een streepje zelf toe te
       voegen, maak het het laatste karakter voor de sluitende rechte
       haak. Bijvoorbeeld, `[^]0-9-]' betekend de set `alles behalve de
       sluitende rechte haak, de nummers nul tot negen, en het streepje'.
       De string eindigt met het verschijnen van een karakter dat niet in
       (of, met het dakje, in) de set vertegenwoordigt is, of als de veld
       breedte verzadigt is.

    p   Herkent een pointer waarde (zoals geprint door `%p' in printf(3);
       de volgende pointer moet een pointer naar void zijn.

    n   Niets wordt verwacht; inplaats hiervan wordt het aantal karakters
       tot nog toe verzwolgen uit de invoer opgeslagen in de volgende
       pointer, deze pointer moet een pointer naar int zijn. Dit is geen
       conversie, alhoewel het kan worden onderdrukt met de * vlag. De C
       standaard zegt: `Uitvoeren van een %n opdracht verhoogt het aantal
       toeschrijvingen dat de functie na uitvoering terug geeft niet'
       maar het "Corrigendum" lijkt dit te weerspreken. Waarschijnlijk is
       het verstandig om geen aannames aan te nemen over het effect van
       de %n conversie op de terug geef waarde.


TERUG GEEF WAARDE
    Deze functies geven het aantal toegekende invoer items terug, dit kan
    minder zijn dan waarin voorzien was, of zelfs nul, als een herkenning
    mislukte. Nul geeft weer dat, alhoewel er invoer voorhanden was, geen
    conversies toegekend werden; normaal gesproken is de oorzaak een foutief
    invoer karakter, zoals een alfabetisch karakter voor een `%d' conversie.
    De waarde EOF wordt teruggegeven als een invoer fout plaatsvond voordat
    een conversie plaatsvond, zoals het bereiken van end-of-file. Als een
    fout of end-of-file plaatsvond nadat conversie was begonnen, dan wordt
    het aantal succesvolle conversies terug gegeven.

ZIE OOK
    getc(3), printf(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

VOLDOET AAN
    De functies fscanf, scanf, en sscanf voldoen aan ANSI X3.159-1989 (``ANSI
    C'').

    De q vlag is de BSD 4.4 notatie voor long long, terwijl ll of het gebruik
    van L een integer conversie is in de GNU notatie.

    De Linux versies van deze functies zijn gebaseerd op de GNU libio
    bibliotheek. Bekijk de info documentatie van GNU libc (glibc-1.08) eens
    voor een kortere omschrijving.

BUGS
    Alle functies voldoen volledig aan ANSI X3.159-1989, maar bieden de extra
    vlaggen q en a als ook een extra gedrag voor de L en l vlaggen. Deze
    laatste mag als een bug beschouwd worden, omdat het de gedragingen van
    vlaggen gedefinieerd in ANSI X3.159-1989 verandert.

    Sommige combinaties van vlaggen gedefinieerd door ANSI C zijn niet zinnig
    in ANSI C (bijv. %Ld). Terwijl ze een goed gedefinieerd gedrag hebben
    op Linux, hoeft dit niet zo te zijn op andere architecturen. Daarom is
    het normaal gesproken beter om vlaggen te gebruiken die helemaal niet
    door ANSI C worden gedefinieerd, dat wil zeggen: gebruik q in plaats van
    L in combinatie met diouxX conversies, of ll.

    Het gebruik van q is niet hetzelfde als op BSD 4.4, omdat het gebruikt
    kan worden in float conversies equivalent aan L.LINUX MANPAGE           1995-11-01              SCANF(3)