select

SELECT(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        SELECT(2)NAZWA
    select, pselect, FD_CLR, FD_ISSET, FD_SET, FD_ZERO - synchroniczne
    zwielokrotnianie wejÅcie/wyjÅcie

SKÅADNIA
    /* Zgodnie z POSIX.1-2001, POSIX.1-2008 */
    #include <sys/select.h>

    /* Zgodnie z wczeÅniejszymi standardami */
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
         fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);

    void FD_CLR(int fd, fd_set *set);
    int FD_ISSET(int fd, fd_set *set);
    void FD_SET(int fd, fd_set *set);
    void FD_ZERO(fd_set *set);

    #include <sys/select.h>

    int pselect(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds,
          fd_set *exceptfds, const struct timespec *timeout,
          const sigset_t *sigmask);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    pselect(): _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS
    select() i pselect() umożliwiajÄ programowi monitorowanie wielu
    deskryptorów plików i oczekiwanie aż jeden lub wiÄcej deskryptorów
    bÄdzie "gotowy" na wykonanie pewnej klasy operacji wejÅcia/wyjÅcia (np.
    możliwy odczyt). Deskryptor pliku jest uważany za gotowy, jeżeli
    możliwe jest wykonanie odpowiadajÄcej operacji wejÅcia/wyjÅcia (np.
    read(2) bez blokowania lub odpowiednio maÅe write(2)).

    select() może monitorowaÄ wyÅÄcznie numery deskryptorów plików
    mniejsze niż FD_SETSIZE; poll(2) nie posiada tego ograniczenia. Zob.
    BÅÄDY.

    FunkcjonalnoÅÄ funkcji select() i pselect() jest identyczna, jeÅli
    pominÄÄ trzy różnice:

    (i)  Funkcja select() używa dla parametru timeout typu struct
       timeval (z sekundami i mikrosekundami), podczas gdy pselect()
       używa typu struct timespec (z sekundami i nanosekundami).

    (ii)  Funkcja select() może aktualizowaÄ parametr timeout, aby
       wskazaÄ, jak dużo czasu minÄÅo. Funkcja pselect() nie zmienia
       tego parametru.

    (iii) Funkcja select() nie przyjmuje parametru sigmask i zachowuje
       siÄ, jak pselect() wywoÅane z NULL-em przekazanym w sigmask.

    PodglÄdane sÄ trzy niezależne zestawy deskryptorów. Te, które sÄ
    wymienione w readfds, bÄdÄ obserwowane w celu dowiedzenia siÄ, czy nie
    ma tam jakichÅ znaków dostÄpnych do czytania (dokÅadniej, aby
    dowiedzieÄ siÄ, czy read nie spowoduje zablokowania, deskryptor pliku
    jest również przygotowany na koniec pliku). Deskryptory wymienione w
    writefds bÄdÄ obserwowane w celu dowiedzenia siÄ, czy jest dostÄpna
    przestrzeÅ do zapisu (choÄ duże zapisy wciÄż mogÄ byÄ blokowane), a
    deskryptory wymienione w exceptfds bÄdÄ obserwowane w celu dowiedzenia
    siÄ, czy nie ma na nich wyjÄtku. Przy wyjÅciu, zbiory te sÄ
    modyfikowane, wskazujÄc, które z deskryptorów zmieniÅy status. Każdy
    z tych trzech zbiorów deskryptorów plików może byÄ przekazany jako
    NULL, jeżeli dla żadnego deskryptora pliku na ma potrzeby
    obserwowania odpowiedniej klasy zdarzeÅ.

    Do obsÅugi tych zbiorów udostÄpnione sÄ cztery makra: FD_ZERO() czyÅci
    zbiór; FD_SET() i FD_CLR() dodajÄ lub usuwajÄ ze zbioru podany
    deskryptor; FD_ISSET() sprawdza, czy deskryptor jest czÄÅciÄ zbioru.
    Jest to przydatne po zakoÅczeniu select().

    nfds jest najwyższym numerem deskryptora z wszystkich trzech zbiorów
    plus 1.

    Argument timeout okreÅla interwaÅ, który powinien blokowaÄ select(),
    czekajÄc na gotowoÅÄ deskryptora plików. WywoÅanie bÄdzie skutkowaÅo
    blokadÄ do momentu aż:

    * deskryptor pliku stanie siÄ dostÄpny

    * lub wywoÅanie zostanie przerwane procedurÄ obsÅugi sygnaÅu

    * albo wywoÅanie przeterminuje siÄ

    ProszÄ zauważyÄ, że interwaÅ zostanie zaokrÄglony w górÄ do
    dokÅadnoÅci zegara, a wystÄpowanie opóźnienia planisty jÄdra oznacza,
    że ten interwaÅ może byÄ nieznacznie przekroczony. JeÅli oba pola
    struktury timeval majÄ wartoÅÄ zero, select() zakoÅczy pracÄ
    natychmiast jest to przydatne w uwspólnianiu). JeÅli timeout jest
    równe NULL (brak czasu przeterminowania), select() może blokowaÄ w
    nieskoÅczonoÅÄ.

    sigmask jest wskaźnikiem do maski sygnaÅów (zobacz sigprocmask(2)).
    JeÅli nie jest równe NULL, to pselect() najpierw zastÄpuje bieżÄcÄ
    maskÄ sygnaÅów maskÄ wskazywanÄ przez sigmask, a nastÄpnie wywoÅuje
    funkcjÄ "select", a po jej zakoÅczeniu odtwarza oryginalnÄ maskÄ
    sygnaÅów.

    Poza różnicÄ w precyzji argumentu timeout, nastÄpujÄce wywoÅanie
    pselect():

      ready = pselect(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds,
              timeout, &sigmask);

    jest odpowiednikiem niepodzielnego wykonania nastÄpujÄcych funkcji:

      sigset_t origmask;

      pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &sigmask, &origmask);
      ready = select(nfds, &readfds, &writefds, &exceptfds, timeout);
      pthread_sigmask(SIG_SETMASK, &origmask, NULL);

    Idea pselect() polega na tym, że gdy chce siÄ oczekiwaÄ na zdarzenie
    bÄdÄce sygnaÅem lub czymÅ na deskryptorze pliku, potrzebny jest atomowy
    test zapobiegajÄcy sytuacjom wyÅcigu. (PrzypuÅÄmy, że procedura
    obsÅugi sygnaÅu ustawia globalny znacznik i koÅczy dziaÅanie. Wówczas,
    test tego znacznika globalnego, po którym nastÄpuje wywoÅanie select()
    może wisieÄ w nieskoÅczonoÅÄ, gdyby sygnaÅ przybyÅ natychmiast po
    teÅcie, ale przed wywoÅaniem. Inaczej mówiÄc, pselect zezwala na,
    najpierw, zablokowanie sygnaÅów, nastÄpnie obsÅużenie dostarczonych
    sygnaÅów, aby wreszcie wywoÅaÄ pselect() z pożÄdanym sigmask,
    unikajÄc wyÅcigu).

  Przeterminowanie
    Struktury czasu, których to dotyczy, sÄ zdefiniowane w <sys/time.h> i
    wyglÄdajÄ nastÄpujÄco

      struct timeval {
        long  tv_sec;     /* sekundy */
        long  tv_usec;    /* mikrosekundy */
      };

    i

      struct timespec {
        long  tv_sec;     /* sekundy */
        long  tv_nsec;    /* nanosekundy */
      };

    (Jednakże zobacz poniżej uwagi dotyczÄce POSIX.1).

    Niektóre programy wywoÅujÄ select() z wszystkimi trzema zbiorami
    pustymi, z nfds równym zeru i niezerowym timeout. Jest to caÅkiem
    przenoÅny sposób pauzowania z dokÅadnoÅciÄ subsekundowÄ.

    Pod Linuksem funkcja select() modyfikuje timeout, aby odzwierciedliÄ
    iloÅÄ nieprzespanego czasu; wiÄkszoÅÄ innych implementacji tego nie
    robi (POSIX.1 dopuszcza oba te zachowania). Powoduje to problemy,
    zarówno gdy kod linuksowy odczytujÄcy timeout zostanie przeniesiony na
    inne systemy operacyjne, jak i gdy kod przeniesiony pod Linuksa z
    innych systemów używa ponownie struktury timeval dla wielu wywoÅaÅ
    select() w pÄtli, bez powtórnej inicjacji. Prosimy rozważyÄ
    traktowanie wartoÅci timeout jako niezdefiniowanej po zakoÅczeniu
    funkcji select().

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu, select() i pselect() zwracajÄ liczbÄ
    deskryptorów w zbiorach deskryptorów (to jest caÅkowitÄ liczbÄ bitów
    ustawionÄ w readfds, writefds, exceptfds). Może ona byÄ zerowa, jeÅli
    nastÄpi przeterminowanie, nim coÅ ciekawego siÄ zdarzy. Po bÅÄdzie,
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno aby wskazaÄ bÅÄd; zbiory
    deskryptorów nie sÄ modyfikowane, a timeout staje siÄ niezdefiniowane.

BÅÄDY
    EBADF W jednym ze zbiorów przekazano niepoprawny deskryptor pliku
       (ByÄ może deskryptor ten zostaÅ już zamkniÄty lub wystÄpiÅ na
       nim inny bÅÄd).

    EINTR Przechwycono sygnaÅ, patrz signal(7).

    EINVAL nfds jest ujemne lub przekracza limit zasobów RLIMIT_NOFILE
       (zob. getrlimit(2)).

    EINVAL WartoÅÄ timeout jest nieprawidÅowa.

    ENOMEM Nie można byÅo przydzieliÄ pamiÄci dla wewnÄtrznych tablic.

WERSJE
    pselect() zostaÅ dodany w wersji 2.6.16 jÄdra Linuksa. WczeÅniej
    pselect() byÅ emulowany w glibc (patrz również BÅÄDY IMPLEMENTACJI).

ZGODNE Z
    select() jest zgodny z POSIX.1-2001, POSIX.1-2008 i BSD 4.4 (funkcja
    select() pojawiÅa siÄ pierwotnie w BSD 4.2). W ogólnoÅci jest
    przenoÅne do/z systemów nie-BSD wspierajÄcych sklonowanÄ warstwÄ
    gniazd BSD (wÅÄczajÄc warianty Systemu V). Jednakże należy zauważyÄ,
    że warianty Systemu V zasadniczo ustawiajÄ zmiennÄ timeout przed
    zakoÅczeniem, ale wariant BSD tego nie robi.

    pselect() jest zdefiniowany w POSIX.1g, w POSIX.1-2001 i w
    POSIX.1-2008.

UWAGI
    fd_set jest buforem o staÅym rozmiarze. Wykonanie FD_CLR() lub FD_SET()
    z ujemnÄ wartoÅciÄ fd albo z wartoÅciÄ wiÄkszÄ lub równÄ FD_SETSIZE
    spowoduje zachowanie niezdefiniowane. Ponadto POSIX wymaga, by fd byÅ
    prawidÅowym deskryptorem pliku.

    Na niektórych innych systemach Uniksowych select() może zwróciÄ bÅÄd
    EAGAIN jeÅli systemowi nie uda siÄ przydzieliÄ wewnÄtrzjÄdrowych
    zasobów, zamiast ENOMEM, tak jak robi to Linux. POSIX przewiduje ten
    bÅÄd dla poll(2), lecz nie dla select(). PrzenoÅne programy mogÄ chcieÄ
    sprawdzaÄ EAGAIN w pÄtli, tak jak dla EINTR.

    JeÅli chodzi o używane typy, klasyczna sytuacja polega na tym, że oba
    pola struktury timeval sÄ typu long (jak pokazano powyżej), a sama
    struktura jest zdefiniowana w <sys/time.h>. W POSIX.1 wyglÄda to
    nastÄpujÄco:

      struct timeval {
        time_t     tv_sec;   /* sekundy */
        suseconds_t  tv_usec;  /* mikrosekundy */
      };

    przy czym struktura jest zdefiniowana w <sys/select.h>, a typy time_t i
    suseconds_t zdefiniowano w <sys/types.h>.

    JeÅli chodzi o prototypy opisywanych funkcji, to klasyczna sytuacja
    polega na tym, że dla select() należy wÅÄczyÄ <time.h>, natomiast
    sytuacja z POSIX.1 polega na tym, że dla select() i pselect() należy
    wÅÄczyÄ <sys/select.h>.

    W glibc 2.0 <sys/select.h> udostÄpnia bezwarunkowo bÅÄdny prototyp dla
    pselect(). W glibc 2.1 aż do 2.2.1 udostÄpnia on pselect(), jeżeli
    zdefiniowane jest _GNU_SOURCE. Od glibc 2.2.2 wymagania sÄ takie, jak
    pokazano powyżej w rozdziale SKÅADNIA.

  Aplikacje wielowÄtkowe
    JeÅli deskryptor plików monitorowany przez select() zostanie zamkniÄty
    w innym wÄtku, to rezultat jest nieokreÅlony. Na niektórych systemach
    uniksowych select() odblokuje go i powróci wskazujÄc, że dany
    deskryptor plików jest gotowy (kolejne operacje wyjÅcia/wyjÅcia
    prawdopodobnie zakoÅczÄ siÄ bÅÄdem, chyba że otwarty zostanie inny
    deskryptor plików w czasie pomiÄdzy powrotem select() a wykonanie
    operacji wejÅcia/wyjÅcia. W systemie Linux (i czÄÅci innych) zamkniÄcie
    deskryptora pliku w innym wÄtku nie wpÅynie na select(). PodsumowujÄc,
    każda aplikacja polegajÄca na konkretnym zachowaniu w takim przypadku
    musi byÄ uznana za bÅÄdnÄ.

  Różnice biblioteki C/jÄdra
    JÄdro Linux pozwala deskryptorowi pliku ustawiÄ dowolny rozmiar, na
    podstawie dÅugoÅci zestawów do sprawdzenia z wartoÅci nfds. Jednak w
    implementacji glibc, typ fd_set ma staÅy rozmiar. Zob. też BÅÄDY.

    Interfejs pselect() opisany w niniejszym podrÄczniku jest
    zaimplementowany w glibc. StojÄce za nim linuksowe wywoÅanie systemowe
    nazywa siÄ pselect6(). Cechuje go nieco inne zachowanie od opisywanej
    funkcji opakowujÄcej glibc.

    WywoÅanie systemowe pselect6() pod Linuksem modyfikuje argument
    timeout. Jednakże funkcja glibc ukrywa to zachowanie przez użycie dla
    argumentu timeout lokalnej zmiennej, która jest przekazywana do
    wywoÅania systemowego. Dlatego pselect() z glibc nie zmienia argumentu
    timeout, co jest zachowaniem wymaganym przez POSIX.1-2001.

    Ostatnim argumentem wywoÅania systemowego pselect6() nie jest wskaźnik
    sigset_t * lecz struktura postaci:

      struct {
        const sigset_t *ss;   /* Pointer to signal set */
        size_t     ss_len; /* Size (in bytes) of object pointed
                     to by 'ss' */
      };

    Pozwala to wywoÅaniu systemowemu pobraÄ oba wskaźniki do zestawu
    sygnaÅowego wraz z rozmiarem, biorÄc pod uwagÄ, że wiÄkszoÅÄ
    architektur obsÅuguje maksymalnie 6 argumentów do wywoÅania
    systemowego.

BÅÄDY IMPLEMENTACJI
    POSIX pozwala implementacji zdefiniowaÄ górny limit zakresu
    deskryptorów plików, które można podaÄ w zestawie deskryptora
    pliku, rozgÅaszany staÅÄ FD_SETSIZE. JÄdro Linux nie wymusza staÅego
    limitu, lecz implementacja glibc czyni fd_set typem o staÅym rozmiarze,
    z FD_SETSIZE zdefiniowanym jako 1024 i makrami FD_*() dziaÅajÄcymi
    zgodnie z tym limitem. Aby monitorowaÄ deskryptory plików wiÄksze niż
    1023, należy w zamian użyÄ poll(2).

    Glibc 2.0 dostarczaÅa wersjÄ pselect(), która nie przyjmowaÅa
    argumentu sigmask.

    Od wersji 2.1 glibc dostarczaÅ emulacjÄ pselect(), która byÅa
    zaimplementowana przy użyciu sigprocmask(2) i select(). Implementacja
    ta pozostaje podatna na wiele bÅÄdów wyÅcigów (race conditions),
    których unikniÄcie stanowiÅo ideÄ funkcji pselect(). Nowsze wersje
    glibc używajÄ (wolnego od wyÅcigów) wywoÅania systemowego, jeÅli
    tylko jÄdro dostarcza takiego wywoÅania.

    W systemach, które nie majÄ pselect() niezawodne (i bardziej
    przenoÅne) przechwytywanie sygnaÅów można osiÄgnÄÄ, używajÄc
    sztuczki w postaci "potoku do siebie". W tej technice procedura obsÅugi
    sygnaÅu zapisuje bajt do potoku, którego drugi koniec jest
    monitorowany przez select() w gÅównym programie. Aby uniknÄÄ
    możliwego zablokowania przy pisaniu do potoku który może byÄ peÅny
    lub czytaniu z potoku który może byÄ pusty, przy czytaniu z i pisaniu
    do potoku używane jest nieblokujÄce wejÅcie/wyjÅcie.

    Pod Linuksem select() może raportowaÄ deskryptory plików gniazd jako
    "dostÄpne do czytania", podczas gdy kolejne czytania zostanÄ
    zablokowane. Może to siÄ zdarzyÄ na przykÅad wtedy, gdy dane nadeszÅy,
    ale podczas sprawdzania okazaÅo siÄ, że majÄ zÅÄ sumÄ kontrolnÄ i
    zostaÅy odrzucone. MogÄ wystÄpiÄ także inne sytuacje, w których
    deskryptor pliku jest bÅÄdnie raportowany jako gotowy. Dlatego
    używanie O_NONBLOCK na gniazdach, które nie powinny siÄ blokowaÄ
    może byÄ bezpieczniejsze.

    Pod Linuksem wywoÅanie select() zmienia wartoÅÄ timeout także wtedy,
    gdy zostanie przerwane przez procedurÄ obsÅugi sygnaÅu (tj. zostanie
    zwrócony bÅÄd EINTR). POSIX.1 nie pozwala na takie zachowanie.
    WywoÅanie systemowe pselect() pod Linuksem zachowuje siÄ tak samo, ale
    funkcja opakowujÄca biblioteki glibc ukrywa to zachowanie, kopiujÄc
    wartoÅÄ timeout do wewnÄtrznej lokalnej zmiennej i przekazujÄc tÄ
    zmiennÄ do wywoÅania systemowego.

PRZYKÅAD
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int
    main(void)
    {
      fd_set rfds;
      struct timeval tv;
      int retval;

      /* Obserwacja stdin (fd 0) i sprawdzanie kiedy ma wejÅcie. */

      FD_ZERO(&rfds);
      FD_SET(0, &rfds);

      /* Czekanie nie dÅużej niż 5 sekund. */

      tv.tv_sec = 5;
      tv.tv_usec = 0;

      retval = select(1, &rfds, NULL, NULL, &tv);
      /* Nie należy już polegaÄ na wartoÅci tv! */

      if (retval == -1)
        perror("select()");
      else if (retval)
        printf("Dane sÄ już dostÄpne.\n");
        /* FD_ISSET(0, &rfds) bÄdzie prawdziwy. */
      else
        printf("Brak danych w ciÄgu 5 sekund.\n");

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE
    accept(2), connect(2), poll(2), read(2), recv(2), restart_syscall(2),
    send(2), sigprocmask(2), write(2), epoll(7), time(7)

    Samouczek z dyskusjÄ i przykÅadami znajduje siÄ w select_tut(2).

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2016-03-15             SELECT(2)