semctl

SEMCTL(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        SEMCTL(2)NAZWA
    semctl - sterowanie semaforami Systemu V

SKÅADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/sem.h>

    int semctl(int semid, int semnum, int cmd, ...);

OPIS
    semctl() wykonuje operacjÄ sterujÄcÄ okreÅlonÄ przez cmd na zestawie
    semaforów Systemu V okreÅlonym przez semid lub na semaforze o numerze
    semnum z tego zestawu. (Numeracja semaforów w zestawie semaforów
    zaczyna siÄ od 0).

    W zależnoÅci od cmd funkcja przyjmuje trzy lub cztery argumenty. JeÅli
    sÄ cztery, to czwarty jest typu union semun. Program wywoÅujÄcy musi
    zdefiniowaÄ tÄ uniÄ jako:

      union semun {
        int       val;  /* WartoÅÄ dla SETVAL */
        struct semid_ds *buf;  /* Bufor dla IPC_STAT, IPC_SET */
        unsigned short *array; /* Tablica dla GETALL, SETALL */
        struct seminfo *__buf; /* Bufor dla IPC_INFO
                      (specyficzne dla Linuksa) */
      };

    Struktura danych semid_ds jest zdefiniowana w <sys/sem.h> nastÄpujÄco:

      struct semid_ds {
        struct ipc_perm sem_perm; /* Prawa dostÄpu */
        time_t     sem_otime; /* Czas ostatniej operacji semop */
        time_t     sem_ctime; /* Czas ostatniej zmiany */
        unsigned long  sem_nsems; /* Liczba semaforów w zestawie */
      };

    Struktura ipc_perm jest zdefiniowana nastÄpujÄco (wyróżnione pola
    można ustawiÄ za pomocÄ IPC_SET):

      struct ipc_perm {
        key_t     __key; /* Klucz podany w semget(2) */
        uid_t     uid;  /* Efektywny UID wÅaÅciciela */
        gid_t     gid;  /* Efektywny GID wÅaÅciciela */
        uid_t     cuid; /* Efektywny UID twórcy */
        gid_t     cgid; /* Efektywny GID twórcy */
        unsigned short mode; /* Uprawnienia */
        unsigned short __seq; /* Numer sekwencji */
      };

    Poprawne wartoÅci parametru cmd to:

    IPC_STAT Kopiuje informacje ze struktury kontrolnej jÄdra skojarzonej
         z semid do struktury semid_ds wskazywanej przez arg.__buf.
         Argument semnum jest ignorowany. WywoÅujÄcy musi mieÄ
         uprawnienie odczytu zestawu semaforów.

    IPC_SET  Zapisuje wartoÅci niektórych pól struktury semid_ds
         wskazywanej przez arg.__buf do struktury danych jÄdra
         powiÄzanej z tym zestawem semaforów, aktualizujÄc także
         pole sem_ctime. NastÄpujÄce pola mogÄ byÄ zmieniane:
         sem_perm.uid, sem_perm.gid oraz (9 najmniej znaczÄcych bitów
         pola) sem_perm.mode. Efektywny identyfikator użytkownika
         procesu wywoÅujÄcego musi byÄ równy identyfikatorowi
         wÅaÅciciela (sem_perm.uid) lub twórcy (sem_perm.cuid)
         segmentu pamiÄci dzielonej albo proces wywoÅujÄcy musi byÄ
         uprzywilejowany. Argument semnum jest ignorowany.

    IPC_RMID Usuwa natychmiast zestaw semaforów. Wznawia wszystkie
         procesy zablokowane w wywoÅaniu semop(2) (wywoÅanie to
         zasygnalizuje bÅÄd i ustawi zmiennÄ errno na EIDRM).
         Efektywny identyfikator użytkownika procesu wywoÅujÄcego
         musi odpowiadaÄ twórcy lub wÅaÅcicielowi zestawu semaforów
         albo proces wywoÅujÄcy musi byÄ uprzywilejowany. Argument
         semnum jest pomijany.

    IPC_INFO (specyficzne dla Linuksa)
         Zwraca w strukturze, na którÄ wskazuje arg.__buf, informacje
         o systemowych ograniczeniach i parametrach semaforów.
         Struktura jest typu seminfo i jest zdefiniowana w
         <sys/shm.h>, pod warunkiem, że zdefiniowano również makro
         _GNU_SOURCE:

           struct seminfo {
             int semmap; /* Liczba wpisów w mapie semaforów
                     nieużywane przez jÄdro */
             int semmni; /* Maksymalna liczba zestawów semaforów */
             int semmns; /* Maksymalna liczba semaforów we wszystkich
                     zestawach semaforów */
             int semmnu; /* Maksymalna liczba struktur wycofania (undo)
                     w systemie; nieużywane przez jÄdro*/
             int semmsl; /* Maksymalna liczba semaforów
                     w zestawie */
             int semopm; /* Maksymalna liczba operacji dla
                     semop(2) */
             int semume; /* Maksymalna liczba wpisów wycofania (undo)
                     procesu; nieużywane przez jÄdro */
             int semusz; /* Rozmiar struktury sem_undo */
             int semvmx; /* Maksymalna wartoÅÄ semafora */
             int semaem; /* Maksymalna wartoÅÄ możliwa do zapamiÄtania
                     dla regulacji semafora (SEM_UNDO) */
           };

         Ustawienia semmsl, semmns, semopm oraz semmni można zmieniÄ
         za pomocÄ plików w /proc/sys/kernel/sem; szczegóÅy można
         znaleÅºÄ w podrÄczniku proc(5).

    SEM_INFO (specyficzne dla Linuksa)
         Zwraca strukturÄ seminfo zawierajÄcÄ te same informacje co w
         przypadku IPC_INFO, z tym wyjÄtkiem, że w nastÄpujÄcych
         polach zwracane sÄ informacje o zasobach systemowych
         wykorzystywanych przez semafory: pole semusz zwraca liczbÄ
         zestawów semaforów istniejÄcych obecnie w systemie; pole
         semaem zwraca caÅkowitÄ liczbÄ semaforów we wszystkich
         zestawach semaforów w systemie.

    SEM_STAT (specyficzne dla Linuksa)
         Zwraca strukturÄ semid_ds, takÄ jak dla IPC_STAT. Jednakże
         parametr semid nie jest identyfikatorem segmentu, ale
         indeksem wewnÄtrznej tablicy jÄdra przechowujÄcej informacje
         o wszystkich segmentach zestawach semaforów w systemie.

    GETALL  Zwraca (bieżÄcÄ) wartoÅÄ semval dla wszystkich semaforów z
         zestawu, umieszczajÄc je w tablicy arg.array. Argument semnum
         jest pomijany. Proces wywoÅujÄcy musi mieÄ prawa do odczytu
         zestawu semaforów.

    GETNCNT  Zwraca wartoÅÄ semncnt skojarzonÄ z semaforem numer semnum
         (tzn. liczbÄ procesów oczekujÄcych na zwiÄkszenie siÄ
         wartoÅci semval skojarzonej z semaforem numer semnum). Proces
         wywoÅujÄcy musi mieÄ prawa do odczytu zestawu semaforów.

    GETPID  Zwraca wartoÅÄ sempid skojarzonÄ z semaforem o numerze semnum
         w zestawie. Jest to identyfikator procesu, który
         wykonaÅ ostatniÄ operacjÄ na tym semaforze (ale zob. UWAGI).
         Proces wywoÅujÄcy musi mieÄ prawa do odczytu zestawu
         semaforów.

    GETVAL  Zwraca wartoÅÄ semval semafora o numerze semnum w zestawie
         semaforów. Proces wywoÅujÄcy musi mieÄ prawa do odczytu
         zestawu semaforów.

    GETZCNT  Zwraca wartoÅÄ semzcnt skojarzonÄ z semaforem o numerze
         semnum w zestawie (tzn. liczbÄ procesów oczekujÄcych na
         osiÄgniÄcie przez semafor o numerze semnum wartoÅci 0).
         Proces wywoÅujÄcy musi mieÄ prawa do odczytu zestawu
         semaforów.

    SETALL  Przypisuje wartoÅci semval wszystkim semaforom zestawu,
         korzystajÄc z tablicy arg.array, jednoczeÅnie aktualizuje
         pole sem_ctime struktury semid_ds skojarzonej z zestawem.
         Wpisy wycofania (undo; patrz semop(2)) sÄ czyszczone dla
         wszystkich zmienianych semaforów we wszystkich procesach.
         Jeżeli zmiany wartoÅci semaforów pozwoliÅyby na
         odblokowanie procesów oczekujÄcych w wywoÅaniach semop(2),
         to te procesy sÄ wznawiane. Argument semnum jest pomijany.
         Proces wywoÅujÄcy musi mieÄ prawa do modyfikacji (zapisu)
         zestawu semaforów.

    SETVAL  Przypisuje wartoÅÄ semval do arg.val semafora o numerze
         semnum w zestawie, aktualizujÄc jednoczeÅnie pole sem_ctime
         struktury semid_ds skojarzonej z zestawem semaforów. Wpisy
         wycofania (undo) sÄ czyszczone dla zmienianych semaforów we
         wszystkich procesach. Jeżeli zmiany wartoÅci semaforów
         pozwoliÅyby na odblokowanie procesów oczekujÄcych w
         wywoÅaniach semop(2), to te procesy sÄ wznawiane. Proces
         wywoÅujÄcy funkcjÄ musi mieÄ prawa do modyfikacji zestawu
         semaforów.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    W razie bÅÄdu semctl() zwraca -1, a zmiennej errno zostanie nadana
    wartoÅÄ okreÅlajÄca rodzaj bÅÄdu.

    W przeciwnym przypadku zwrócona zostanie nieujemna wartoÅÄ zależna od
    parametru cmd:

    GETNCNT  wartoÅÄ semncnt.

    GETPID  wartoÅÄ sempid.

    GETVAL  wartoÅÄ semval.

    GETZCNT  wartoÅÄ semzcnt.

    IPC_INFO indeks najwyższego używanego wpisu w wewnÄtrznej tablicy
         jÄdra przechowujÄcej informacje o wszystkich zestawach
         semaforów. (Informacji tej można użyÄ w operacjach
         SEM_STAT, aby otrzymaÄ informacje o wszystkich zestawach
         semaforów w systemie).

    SEM_INFO tak jak IPC_INFO.

    SEM_STAT identyfikator zestawu semaforów, którego indeks zostaÅ
         podany w semid.

    Dla wszystkich pozostaÅych wartoÅci cmd w razie pomyÅlnego zakoÅczenia
    zwracane jest 0.

BÅÄDY
    Po niepomyÅlnym zakoÅczeniu, zmienna errno przyjmie jednÄ z
    nastÄpujÄcych wartoÅci:

    EACCES Parametr cmd ma jednÄ z wartoÅci GETALL, GETPID, GETVAL,
       GETNCNT, GETZCNT, IPC_STAT, SEM_STAT, SETALL lub SETVAL, a
       proces wywoÅujÄcy nie ma wystarczajÄcych uprawnieÅ do dziaÅania
       na zbiorze semaforów oraz nie ma ustawionego atrybutu
       CAP_IPC_OWNER.

    EFAULT Adres wskazywany przez arg.buf lub arg.array jest niedostÄpny.

    EIDRM Zestaw semaforów zostaÅ usuniÄty.

    EINVAL Niepoprawna wartoÅÄ parametru cmd lub semid. Albo: w przypadku
       operacji SEM_STAT wartoÅÄ indeksu podana w parametrze semid
       odwoÅywaÅa siÄ do obecnie nieużywanego elementu tablicy.

    EPERM Parametr cmd jest równy IPC_SET lub IPC_RMID, ale identyfikator
       efektywnego użytkownika procesu wywoÅujÄcego nie jest twórcÄ
       (okreÅlonym w sem_perm.cuid) ani wÅaÅcicielem (okreÅlonym w
       sem_perm.uid) zestawu semaforów, a proces nie ma ustawionego
       atrybutu CAP_SYS_ADMIN.

    ERANGE Argument cmd ma wartoÅÄ SETALL lub SETVAL, ale przekazywana
       wartoÅÄ semafora semval (dla któregoÅ z semaforów zestawu)
       jest mniejsza od 0 lub wiÄksza od wartoÅci ograniczenia
       systemowego SEMVMX.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2001, SVr4.

    POSIX.1 okreÅla pole sem_nsems struktury semid_ds jako bÄdÄce typu
    unsigned short i tak też jest ono zdefiniowane w wiÄkszoÅci systemów.
    Tak byÅo również w Linuksie 2.2 i wczeÅniejszych, lecz od Linuksa 2.4
    pole to jest typu unsigned long.

UWAGI
    DoÅÄczenie <sys/types.h> i <sys/ipc.h> nie jest wymagane na Linuksie
    ani przez żadnÄ z wersji POSIX. Jednak niektóre stare implementacje
    wymagajÄ doÅÄczenia tych plików nagÅówkowych, SVID również
    dokumentuje ich doÅÄczenie. Aplikacje które majÄ byÄ przenoÅne na tego
    typu stare systemy mogÄ wymagaÄ doÅÄczenia omawianych plików
    nagÅówkowych.

    Operacje IPC_INFO, SEM_STAT oraz SEM_INFO sÄ używane przez program
    ipcs(1) w celu dostarczenia informacji o zajmowanych zasobach. W
    przyszÅoÅci operacje te mogÄ zostaÄ zmodyfikowane lub przeniesione do
    interfejsu systemu plików /proc.

    Niektóre pola struktury struct semid_ds byÅy w Linuksie 2.2 typu
    short, ale staÅy siÄ typu long w Linuksie 2.4. Aby to wykorzystaÄ,
    powinna wystarczyÄ rekompilacja pod glibc-2.1.91 lub nowszÄ. (JÄdro
    rozróżnia stare wywoÅania od nowych za pomocÄ znacznika IPC_64 w
    cmd).

    We wczeÅniejszych wersjach biblioteki glibc unia semun byÅa
    zdefiniowana w <sys/sem.h>, jednakże POSIX.1 wymaga, żeby to program
    wywoÅujÄcy definiowaÅ tÄ uniÄ. Wersje glibc, które nie definiujÄ tej
    unii, definiujÄ makro _SEM_SEMUN_UNDEFINED w <sys/sem.h>.

    Na wywoÅanie semctl() wpÅywa nastÄpujÄce ograniczenie systemowe
    dotyczÄce zbioru semaforów:

    SEMVMX Maksymalna wartoÅÄ semval: zależna od implementacji (32767).

    W celu uzyskania lepszej przenoÅnoÅci, najlepiej zawsze wywoÅywaÄ
    semctl() z czterema argumentami.

  WartoÅÄ sempid
    POSIX.1 definiuje sempid jako "identyfikator procesu ostatniej
    operacji" na semaforze i wprost zauważa, że wartoÅÄ tak jest
    ustawiana przez pomyÅlne wywoÅanie semop(2), z implikacjÄ, że żaden
    inny interfejs nie wpÅywa na wartoÅÄ sempid.

    ChoÄ niektóre implementacje sÄ zgodne z zachowaniem opisanym w
    POSIX.1, to inne nie sÄ (bÅÄd prawdopodobnie leży tu w specyfikacji
    POSIX.1, jako że nie zauważyÅa ona tylu przykÅadów istniejÄcych
    implementacji). Różne inne implementacje aktualizujÄ sempid również
    przy innych operacjach aktualizujÄcych wartoÅÄ semafora: operacjach
    SETVAL i SETALL, jak również dostosowaniach semafora wykonywanych
    przy zakoÅczeniu procesu jako konsekwencji użycia flagi SEM_UNDO (zob.
    semop(2)).

    Linux aktualizuje sempid również przy operacjach SETVAL i
    dostosowaniach semafora. Jednak, nieco niekonsekwentnie, do wersji 4.5
    wÅÄcznie, Linux nie aktualizowaÅ sempid przy operacjach SETALL.
    Skorygowano to w Linuksie 4.6.

ZOBACZ TAKŻE
    ipc(2), semget(2), semop(2), capabilities(7), sem_overview(7), svipc(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    RafaÅ Lewczuk (PTM) <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz
    (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i
    MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2016-03-15             SEMCTL(2)