semget

SEMGET(2)        PodrÄcznik programisty Linuksa        SEMGET(2)NAZWA
    semget - pobranie identyfikatora zestawu semaforów Systemu V

SKÅADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/sem.h>

    int semget(key_t key, int nsems, int semflg);

OPIS
    WywoÅanie systemowe semget() zwraca identyfikator zestawu semaforów
    Systemu V skojarzonego z parametrem key. Nowy zestaw skÅadajÄcy siÄ z
    nsems semaforów zostanie utworzony, jeÅli parametr key bÄdzie mieÄ
    wartoÅÄ IPC_PRIVATE lub gdy zestaw semaforów skojarzony z key nie
    istnieje, a w parametrze semflg zostanie przekazany znacznik IPC_CREAT.

    JeÅli w parametrze semflg podano zarówno IPC_CREAT, jak i IPC_EXCL
    oraz już istnieje zestaw semaforów o kluczu key, to semget() koÅczy
    siÄ bÅÄdem, ustawiajÄc errno na wartoÅÄ EEXIST. (DziaÅa to analogicznie
    do O_CREAT | O_EXCL w open(2)).

    Podczas tworzenia 9 najmniej znaczÄcych bitów argumentu semflg okreÅla
    prawa dostÄpu do zestawu semaforów (dla wÅaÅciciela, grupy i innych).
    Bity te majÄ ten sam format i takie samo znaczenie, jak parametr mode
    wywoÅania open(2) (prawa uruchamiania nie sÄ istotne dla semaforów,
    natomiast prawa zapisu oznaczajÄ możliwoÅÄ zmiany wartoÅci
    semaforów).

    Podczas tworzenia nowego zestawu semaforów semget() inicjuje zwiÄzanÄ
    z zestawem semaforów strukturÄ semid_ds (patrz semctl(2)) w
    nastÄpujÄcy sposób:

       sem_perm.cuid i sem_perm.uid przyjmujÄ wartoÅÄ efektywnego
       identyfikatora wÅaÅciciela procesu wywoÅujÄcego.

       sem_perm.cgid i sem_perm.gid przyjmujÄ wartoÅÄ efektywnego
       identyfikatora grupy procesu wywoÅujÄcego.

       9 najmniej znaczÄcych bitów pola sem_perm.mode jest kopiowanych
       z 9 najmniej znaczÄcych bitów semflg.

       sem_nsems jest ustawiane na wartoÅÄ nsems.

       sem_otime przyjmie wartoÅÄ 0.

       sem_ctime przypisywany jest bieżÄcy czas.

    Parametr nsems może mieÄ wartoÅÄ 0 (nie jest brany pod uwagÄ), jeÅli
    nie bÄdzie tworzony zestaw semaforów. W przeciwnym przypadku parametr
    nsems musi byÄ wiÄkszy od 0 i mniejszy lub równy maksymalnej liczbie
    semaforów w zestawie (SEMMSL).

    Jeżeli zestaw semaforów już istnieje, to weryfikowane sÄ
    uprawnienia.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    W przypadku pomyÅlnego zakoÅczenia, funkcja zwraca identyfikator
    zestawu semaforów (liczbÄ nieujemnÄ), a w przeciwnym przypadku zwraca
    -1 i przypisuje zmiennej errno stosownÄ wartoÅÄ.

BÅÄDY
    W przypadku niepowodzenia, zmiennej errno zostanie przypisana jedna z
    nastÄpujÄcych wartoÅci:

    EACCES Zestaw semaforów identyfikowany kluczem key istnieje, ale
       proces wywoÅujÄcy ani nie ma praw dostÄpu do niego, ani nie ma
       ustawionego atrybutu CAP_IPC_OWNER.

    EEXIST IPC_CREAT i IPC_EXCL okreÅlono w semflg, lecz zestaw semaforów
       dla key już istnieje.

    EINVAL nsems jest mniejsze niż 0 lub wiÄksze niż ograniczenie liczby
       semaforów w zestawie (SEMMSL)

    EINVAL Zestaw semaforów, do którego odnosi siÄ key już istnieje,
       lecz nsems jest wiÄksze niż liczba semaforów w tym zestawie.

    ENOENT Nie ma zestawu semaforów o identyfikatorze key i znacznik
       IPC_CREAT nie zostaÅ przekazany w parametrze semflg.

    ENOMEM Zestaw semaforów powinien zostaÄ utworzony, ale w systemie brak
       jest pamiÄci na utworzenie nowej struktury danych.

    ENOSPC NastÄpiÅa próba przekroczenia ograniczenia liczby zestawów
       (SEMMNI) lub ÅÄcznej liczby semaforów w systemie (SEMMNS).

ZGODNE Z
    SVr4, POSIX.1-2001.

UWAGI
    DoÅÄczenie <sys/types.h> i <sys/ipc.h> nie jest wymagane na Linuksie
    ani przez żadnÄ z wersji POSIX. Jednak niektóre stare implementacje
    wymagajÄ doÅÄczenia tych plików nagÅówkowych, SVID również
    dokumentuje ich doÅÄczenie. Aplikacje które majÄ byÄ przenoÅne na tego
    typu stare systemy mogÄ wymagaÄ doÅÄczenia omawianych plików
    nagÅówkowych.

    IPC_PRIVATE nie jest znacznikiem, ale szczególnÄ wartoÅciÄ typu key_t.
    JeÅli wartoÅÄ ta zostanie użyta jako parametr key, to system uwzglÄdni
    jedynie 9 najniższych bitów parametru msgflg i (w razie powodzenia)
    utworzy nowy zestaw semaforów.

  Inicjowanie semaforów
    WartoÅci semaforów w nowo utworzonym zestawie sÄ nieokreÅlone
    (POSIX.1-2001 jasno o tym mówi, choÄ POSIX.1-2008 okreÅla, że
    przyszÅa wersja tego standardu może wymagaÄ implementacji inicjujÄcej
    semafory z wartoÅciÄ 0). Mimo że Linux, tak jak i wiele innych
    implementacji, nadaje im wartoÅÄ poczÄtkowÄ równÄ 0, to przenoÅne
    aplikacje nie powinny zależeÄ od tego zachowania i zamiast tego
    powinny wyraźnie inicjowaÄ semafory żÄdanymi wartoÅciami.

    Aby zainicjowaÄ semafory, należy na zestawie semaforów użyÄ operacji
    SETVAL lub SETALL wywoÅania semctl(2). W sytuacji gdy wiele procesów
    nie wie, który pierwszy zainicjuje zestaw semaforów, to aby uniknÄÄ
    sytuacji wyÅcigu, można sprawdziÄ, czy pole sem_otime powiÄzanej
    struktury danych zwracanej przez operacjÄ IPC_STAT wywoÅania semctl(2)
    ma wartoÅÄ niezerowÄ.

  Limity semaforów
    WywoÅania semget() dotyczÄ nastÄpujÄce ograniczenia zasobów zwiÄzanych
    z zestawami semaforów:

    SEMMNI Limit liczby zestawów semaforów w systemie. W systemach Linux
       przed wersjÄ 3.19 domyÅlna wartoÅÄ tego limitu wynosiÅa 128. Od
       Linuksa 3.19 jest to 32 000. Pod Linuksem to ograniczenie można
       odczytaÄ i zmieniÄ, używajÄc czwartego pola pliku
       /proc/sys/kernel/sem).

    SEMMSL Maksymalna liczba semaforów dla danego ID semafora. W systemach
       Linux przed wersjÄ 3.19 domyÅlna wartoÅÄ tego limitu wynosiÅa
       250. Od Linuksa 3.19 jest to 32 000. Pod Linuksem to
       ograniczenie można odczytaÄ i zmieniÄ, używajÄc pierwszego
       pola pliku /proc/sys/kernel/sem).

    SEMMNS Limit liczby semaforów w systemie: wartoÅÄ zależna od
       lokalnych ustawieÅ (pod Linuksem to ograniczenie można odczytaÄ
       i zmieniÄ, używajÄc drugiego pola pliku /proc/sys/kernel/sem).
       ProszÄ zauważyÄ, że systemowa liczba semaforów jest również
       ograniczona przez iloczyn SEMMSL i SEMMNI.

USTERKI
    Nazwa IPC_PRIVATE prawdopodobnie nie jest najszczÄÅliwsza. IPC_NEW w
    sposób bardziej przejrzysty odzwierciedlaÅoby rolÄ tej wartoÅci.

ZOBACZ TAKŻE
    semctl(2), semop(2), ftok(3), capabilities(7), sem_overview(7),
    svipc(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    RafaÅ Lewczuk (PTM) <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz
    (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i
    MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2015-02-21             SEMGET(2)