seq

SEQ(1)           Polecenia użytkownika           SEQ(1)NAZWA
    seq - wypisuje kolejne liczby

SKÅADNIA
    seq [OPCJA]... OSTATNIA
    seq [OPCJA]... PIERWSZA OSTATNIA
    seq [OPCJA]... PIERWSZA KROK OSTATNIA

OPIS
    WyÅwietla liczby od PIERWSZEJ do OSTATNIEJ z krokiem KROK.

    Argumenty, które sÄ obowiÄzkowe dla dÅugich opcji, sÄ również
    obowiÄzkowe dla krótkich.

    -f, --format=FORMAT
       używa FORMATU w stylu zmiennoprzecinkowego formatu printf

    -s, --separator=ÅAÅCUCH
       rozdziela liczby ÅAÅCUCHEM (domyÅlnie: \n)

    -w, --equal-width
       wypeÅnia poczÄtkowymi zerami do równej szerokoÅci

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    Jeżeli wartoÅci PIERWSZA LUB KROK sÄ pominiÄte, majÄ wartoÅÄ 1.
    PominiÄta wartoÅÄ KROK wynosi jeden nawet, gdy OSTATNIA wynosi mniej
    niż PIERWSZA. Sekwencja liczb koÅczy siÄ, gdy suma bieżÄcej liczby i
    KROKU wynosiÅaby wiÄcej niż OSTATNIA. PIERWSZA, KROK i OSTATNIA sÄ
    interpretowane jako liczby zmiennoprzecinkowe. KROK powinien byÄ
    dodatni, jeżeli PIERWSZA jest mniejsza od OSTATNIEJ lub ujemny w
    przeciwnym wypadku. Podany FORMAT powinien byÄ odpowiedni do wypisania
    jednego argumentu typu "double"; domyÅlnie wynosi %.DOKÅf jeżeli
    wszystkie: PIERWSZA, KROK i OSTATNIA sÄ liczbami caÅkowitymi, z
    maksymalnÄ dokÅadnoÅciÄ DOKÅ lub %g w przeciwnym wypadku.

AUTOR
    Napisane przez Ulricha Dreppera.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu seq proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/seq>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) seq invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl>, Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016              SEQ(1)