seq

seq(1)           Kullanıcı Komutları           seq(1)Ä°SÄ°M
    seq - bir sayı dizisi basar

KULLANIM
    seq [seçenek]... son
    seq [seçenek]... ilk son
    seq [seçenek]... ilk artıŠson

AÃIKLAMA
    ilkten baÅlayıp sona kadar artıÅar atlayarak bir sayı dizisi basar.

    -f, --format=biçim
       printf tarzı gerçel sayı biçimi kullanılır (öntanımlı:
       %g).

    -s, --separator=dizge
       Sayıları ayırmak için dizgei kullanılır (öntanımlı:
       \n).

    -w, --equal-width
       Sayıların soluna sıfır ekleyerek geniÅliÄi eÅitler.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    EÄer ilk ve artıŠbelirtilmezse, 1 oldukları varsayılır. son ilkten
    küçük bile olsa verilmeyen artıÅın 1 olduÄu varsayılır. ilk,
    artıŠve son gerçel sayı deÄerler olarak yorumlanır. Genellikle son
    ilkten büyük olduÄunda artıŠpozitif, küçük olduÄunda ise negatif
    olur. biçim `double' türünde tek argüman basmaya elveriÅli
    olmalıdır. ilk, artıŠve son azami duyarlılıÄı duy olan ondalık
    sayılarsa biçimin %.duyf olduÄu aksi takdirde %g olduÄu varsayılır.


YAZAN
    Ulrich Drepper tarafından yazılmıÅtır.


GERÄ°BÄ°LDÄ°RÄ°M
    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.


TELÄ°F HAKKI
    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koÅullarına baÄlı kalarak
    kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiÄi
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya
    ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile garanti verilmez.


Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER
    seq komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Åayet info ve seq yazılımları düzgün bir Åekilde sisteminizde
    kuruluysa, aÅaÄıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils seq

ÃEVÄ°REN
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006

coreutils 6.5           Kasım 2006              seq(1)