setgroups

GETGROUPS(2)      PodrÄcznik programisty Linuksa      GETGROUPS(2)NAZWA
    getgroups, setgroups - pobiera/ustawia listÄ identyfikatorów grup
    dodatkowych

SKÅADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int getgroups(int size, gid_t list[]);

    #include <grp.h>

    int setgroups(size_t size, const gid_t *list);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    getgroups
       Zwraca w list maksymalnie size dodatkowych ID grup. Nie jest
       okreÅlone, czy efektywny ID grupy procesu wywoÅujÄcego bÄdzie
       znajdowaÄ siÄ na zwróconej liÅcie. Tak wiÄc, aplikacja powinna
       wywoÅaÄ również getegid(2) i dodaÄ lub usunÄÄ otrzymanÄ
       wartoÅÄ.) JeÅli size jest równe zero, to list nie jest
       modyfikowane, lecz zwracana jest ogólna liczba dodatkowych grup
       procesu.

    setgroups
       Ustawia dodatkowe grupy procesu. Jedynie superużytkownik może
       tego dokonaÄ.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    getgroups
       po pomyÅlnym zakoÅczeniu zwraca liczbÄ grup dodatkowych. Po
       bÅÄdzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    setgroups
       po pomyÅlnym zakoÅczeniu zwraca zero. Po bÅÄdzie zwracane jest
       -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BÅÄDY
    EFAULT list ma nieprawidÅowy adres.

    EPERM Dla setgroups, użytkownik nie jest superużytkownikiem.

    EINVAL Dla setgroups, size jest wiÄksze niż NGROUPS (32 dla Linuksa
       2.0.32). Dla getgroups, size jest mniejsze niż liczba grup
       dodatkowych, ale niezerowe.

UWAGI
    Proces może posiadaÄ maksymalnie co najmniej NGROUPS_MAX grup
    dodatkowych oprócz efektywnego ID grupy. Zbiór grup dodatkowych jest
    dziedziczony po procesie rodzicielskim i może zostaÄ zmieniony za
    pomocÄ setgroups. Maksymalna liczba grup dodatkowych może byÄ
    odczytana za pomocÄ sysconf(3):
      long ngroups_max;
      ngroups_max = sysconf(_SC_NGROUPS_MAX);
    Maksymalna zwracana przez getgroups wartoÅÄ nie może byÄ wiÄksza niż
    powiÄkszona o jeden wartoÅÄ otrzymana w powyższy sposób.

    Prototyp dla setgroups jest dostÄpny jedynie, gdy zdefiniowane jest
    _BSD_SOURCE (bezpoÅrednio, albo poÅrednio - nie definiujÄc
    _POSIX_SOURCE czy kompilujÄc z wÅÄczonÄ flagÄ -ansi).

ZGODNE Z
    SVr4, SVID (tylko wydanie 4; wywoÅaÅ tych nie byÅo w SVr3), X/OPEN,
    4.3BSD. Funkcja getgroups istnieje w POSIX.1. Ponieważ setgroups
    wymaga przywilejów, nie jest opisana w POSIX.1.

ZOBACZ TAKŻE
    initgroups(3), getgid(2), setgid(2)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 getgroups

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.0.32           1997-12-10           GETGROUPS(2)