setgroups

GETGROUPS(2)       Podręcznik programisty Linuksa       GETGROUPS(2)NAZWA
    getgroups, setgroups - pobiera/ustawia listę identyfikatorów grup
    dodatkowych

SKŁADNIA
    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int getgroups(int size, gid_t list[]);

    #include <grp.h>

    int setgroups(size_t size, const gid_t *list);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    getgroups
       Zwraca w list maksymalnie size dodatkowych ID grup. Nie jest
       określone, czy efektywny ID grupy procesu wywołującego będzie
       znajdować się na zwróconej liście. Tak więc, aplikacja powinna
       wywołać również getegid(2) i dodać lub usunąć otrzymaną wartość.)
       Jeśli size jest równe zero, to list nie jest modyfikowane, lecz
       zwracana jest ogólna liczba dodatkowych grup procesu.

    setgroups
       Ustawia dodatkowe grupy procesu. Jedynie superużytkownik może tego
       dokonać.

WARTOŚĆ ZWRACANA
    getgroups
       po pomyślnym zakończeniu zwraca liczbę grup dodatkowych. Po
       błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    setgroups
       po pomyślnym zakończeniu zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1
       i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY
    EFAULT list ma nieprawidłowy adres.

    EPERM Dla setgroups, użytkownik nie jest superużytkownikiem.

    EINVAL Dla setgroups, size jest większe niż NGROUPS (32 dla Linuksa
       2.0.32). Dla getgroups, size jest mniejsze niż liczba grup
       dodatkowych, ale niezerowe.

UWAGI
    Proces może posiadać maksymalnie co najmniej NGROUPS_MAX grup dodatkowych
    oprócz efektywnego ID grupy. Zbiór grup dodatkowych jest dziedziczony po
    procesie rodzicielskim i może zostać zmieniony za pomocą setgroups.
    Maksymalna liczba grup dodatkowych może być odczytana za pomocą
    sysconf(3):
      long ngroups_max;
      ngroups_max = sysconf(_SC_NGROUPS_MAX);
    Maksymalna zwracana przez getgroups wartość nie może być większa niż
    powiększona o jeden wartość otrzymana w powyższy sposób.

    Prototyp dla setgroups jest dostępny jedynie, gdy zdefiniowane jest
    _BSD_SOURCE (bezpośrednio, albo pośrednio - nie definiując _POSIX_SOURCE
    czy kompilując z włączoną flagą -ansi).

ZGODNE Z
    SVr4, SVID (tylko wydanie 4; wywołań tych nie było w SVr3), X/OPEN,
    4.3BSD. Funkcja getgroups istnieje w POSIX.1. Ponieważ setgroups wymaga
    przywilejów, nie jest opisana w POSIX.1.

ZOBACZ TAKŻE
    initgroups(3), getgid(2), setgid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 getgroups

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.0.32            1997-12-10            GETGROUPS(2)