sethostent

GETHOSTBYNAME(3)    PodrÄcznik programisty Linuksa    GETHOSTBYNAME(3)NAZWA
    gethostbyname, gethostbyaddr, sethostent, gethostent, endhostent,
    h_errno, herror, hstrerror, gethostbyaddr_r, gethostbyname2,
    gethostbyname2_r, gethostbyname_r, gethostent_r - zwraca wpis sieciowy
    komputera

SKÅADNIA
    #include <netdb.h>
    extern int h_errno;

    struct hostent *gethostbyname(const char *nazwa);

    #include <sys/socket.h>    /* dla AF_INET */
    struct hostent *gethostbyaddr(const void *addr,
                   socklen_t len, int type);

    void sethostent(int stayopen);

    void endhostent(void);

    void herror(const char *s);

    const char *hstrerror(int err);

    /* rozszerzenie System V/POSIX */
    struct hostent *gethostent(void);

    /* rozszerzenia GNU */
    struct hostent *gethostbyname2(const char *nazwa, int af);

    int gethostent_r(
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyaddr_r(const void *addr, socklen_t len, int type,
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyname_r(const char *name,
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

    int gethostbyname2_r(const char *name, int af,
        struct hostent *ret, char *buf, size_t buflen,
        struct hostent **result, int *h_errnop);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    gethostbyname2(), gethostent_r(), gethostbyaddr_r(), gethostbyname_r(),
    gethostbyname2_r():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc w wersji do 2.19 wÅÄcznie:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

    herror(), hstrerror():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc 2.8 do 2.19:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
      Przed glibc 2.8:
        brak

    h_errno:
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE < 200809L
      Glibc 2.12 do 2.19:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE < 200809L
      Przed glibc 2.12:
        brak

OPIS
    Funkcje gethostbyname*(), gethostbyaddr*(), herror() oraz hstrerror()
    sÄ przestarzaÅe. Aplikacje powinny zamiast nich używaÄgetaddrinfo(3),
    getnameinfo(3) i gai_strerror(3).

    Funkcja gethostbyname() dla danego komputera name zwraca strukturÄ typu
    hostent. name jest tutaj albo nazwÄ komputera, albo adresem IPv4 w
    standardowej notacji z kropkami (jak opisano w inet_addr(3)). Jeżeli
    name jest adresem IPv4, to gethostbyname() nie wykonuje żadnych
    sprawdzeÅ i po prostu kopiuje name do pola h_name oraz jej odpowiednik
    struct in_addr do pola h_addr_list[0] zwracanej struktury hostent.
    Jeżeli name nie koÅczy siÄ kropkÄ oraz ustawiono zmiennÄ ÅrodowiskowÄ
    HOSTALIASES, to wyszukiwanie name zacznie siÄ od pliku z aliasami,
    wskazywanego przez HOSTALIASES (format tego pliku opisany jest w
    hostname(7)). BieżÄca domena i jej domeny nadrzÄdne sÄ przeszukiwane,
    chyba że name koÅczy siÄ kropkÄ.

    Funkcja gethostbyaddr() zwraca strukturÄ typu hostent dla zadanego
    adresu addr o dÅugoÅci len i typie adresu type. Poprawnymi typami
    adresów sÄ AF_INET i AF_INET6. Adres komputera jest wskaźnikiem do
    struktury o typie zależnym od typu adresu, na przykÅad struct in_addr
    * (najprawdopodobniej otrzymany przez wywoÅanie inet_addr(3)) dla
    adresu o typie AF_INET.

    Funkcja sethostent() okreÅla, jeżeli stayopen jest prawdziwe (1), że
    do odpytywania serwera nazw bÄdzie użyte poÅÄczenie TCP i to
    poÅÄczenie bÄdzie otwarte podczas kolejnych zapytaÅ. W przeciwnym
    wypadku serwer nazw bÄdzie odpytywany przy użyciu datagramów UDP.

    Funkcja endhostent() koÅczy poÅÄczenie TCP odpytywania serwera nazw.

    (PrzestarzaÅa) funkcja herror() wypisuje na standardowe wyjÅcie bÅÄdów
    stderr komunikat bÅÄdu przypisany do bieżÄcej wartoÅci zmiennej
    h_errno.

    (PrzestarzaÅa) funkcja hstrerror() dla przekazanego numeru bÅÄdu
    (zazwyczaj h_errno) zwraca odpowiadajÄcy mu komunikat bÅÄdu.

    Zapytania o nazwy domenowe z gethostbyname() i gethostbyaddr() polegajÄ
    na skonfigurowanych źródÅach Name Service Switch (nsswitch.conf(5))
    lub lokalnym serwerze nazw (named(8)). DomyÅlnÄ akcjÄ jest odpytanie
    skonfigurowanych źródeŠName Service Switch (nsswitch.conf(5)), a
    jeÅli siÄ to nie powiedzie, lokalnego serwera nazw (named(8)).

  Historia
    Plik nsswitch.conf(5) jest wspóÅczesnym sposobem kontrolowania
    kolejnoÅci wyszukiwaÅ komputerów.

    W glibc 2.4 i wczeÅniejszych, do okreÅlenia kolejnoÅci wyszukiwaÅ
    komputerów sÅużyÅo sÅowo kluczowe order zdefiniowane w /etc/host.conf
    (host.conf(5)).


    Struktura hostent zdefiniowana w <netdb.h> nastÄpujÄco:

      struct hostent {
        char *h_name;      /* oficjalna nazwa komputera */
        char **h_aliases;     /* lista aliasów */
        int  h_addrtype;    /* typ adresu komputera */
        int  h_length;     /* dÅugoÅÄ adresu */
        char **h_addr_list;    /* lista adresów */
      }
      #define h_addr h_addr_list[0] /* dla zachowania zgodnoÅci */
                     /* z wczeÅniejszymi wersjami */

    Struktra hostent skÅada siÄ z:

    h_name Oficjalna nazwa komputera.

    h_aliases
       ZakoÅczona wskaźnikiem null tablica alternatywnych nazw
       komputera.

    h_addrtype
       Typ adresu; obecnie zawsze jest to AF_INET lub AF_INET6.

    h_length
       DÅugoÅÄ adresu w bajtach.

    h_addr_list
       ZakoÅczona wskaźnikiem null tablica adresów sieciowych
       komputera (w sieciowym porzÄdku bajtów).

    h_addr Pierwszy adres z h_addr_list - dla zachowania zgodnoÅci ze
       wczeÅniejszymi wersjami

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() zwracajÄ strukturÄ hostent
    lub wskaźnik null w przypadku bÅÄdu. W razie bÅÄdu, zmienna h_errno
    przechowuje numer bÅÄdu. WartoÅÄ zwrócona, jeÅli jest różna od null,
    może wskazywaÄ na statyczne dane, patrz UWAGI poniżej.

BÅÄDY
    Zmienna h_errno może przyjmowaÄ nastÄpujÄce wartoÅci:

    HOST_NOT_FOUND
       Podany komputer jest nieznany.

    NO_DATA
       Å»Ädana nazwa jest prawidÅowa, lecz nie posiada adresu IP. Inny
       typ żÄdania skierowany do serwera nazw dla tej domeny może
       zwróciÄ odpowiedź. StaÅa NO_ADDRESS jest synonimem NO_DATA.

    NO_RECOVERY
       WystÄpiÅ trwaÅy bÅÄd serwera nazw.

    TRY_AGAIN
       Autorytatywny serwer nazw zwróciÅ tymczasowy bÅÄd. ProszÄ
       spróbowaÄ ponownie później.

PLIKI
    /etc/host.conf
       plik konfiguracyjny biblioteki resolver

    /etc/hosts
       plik bazy danych komputerów

    /etc/nsswitch.conf
       plik konfiguracyjny serwisów nazw (NSS)

ATRYBUTY
    Informacje o pojÄciach używanych w tym rozdziale można znaleÅºÄ w
    podrÄczniku attributes(7).

    ┌───────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────┐
    │Interfejs     Atrybut        WartoÅÄ            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyname()  │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:hostbyname env │
    │          │            │ locale            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyaddr()  │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:hostbyaddr env │
    │          │            │ locale            │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │sethostent(),   │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:hostent env  │
    │endhostent(),   │            │ locale            │
    │gethostent_r()   │            │                │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │herror(),     │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Safe            │
    │hstrerror()    │            │                │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostent()    │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:hostent    │
    │          │            │ race:hostentbuf env locale  │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyname2()  │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Unsafe race:hostbyname2  │
    │          │            │ env locale          │
    ├───────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    │gethostbyaddr_r(), │ BezpieczeÅstwo wÄtkowe │ MT-Safe env locale      │
    │gethostbyname_r(), │            │                │
    │gethostbyname2_r() │            │                │
    └───────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, hostent w race:hostent oznacza, że jeÅli któraÅ
    z funkcji sethostent(), gethostent(), gethostent_r(), lub endhostent(3)
    jest używana równolegle w różnych wÄtkach programu, może nastÄpiÄ
    sytuacja wyÅcigu danych.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001 definiuje gethostbyname(), gethostbyaddr(), sethostent(),
    endhostent(), gethostent() i h_errno; gethostbyname(), gethostbyaddr()
    i h_errno sÄ oznaczone jako starzejÄce siÄ. POSIX.1-2008 usuwa
    definicje gethostbyname(), gethostbyaddr() oraz h_errno, zalecajÄc
    używanie zamiast nich funkcjigetaddrinfo(3) i getnameinfo(3).

UWAGI
    Funkcje gethostbyname() i gethostbyaddr() mogÄ zwracaÄ wskaźniki do
    danych statycznych, które mogÄ byÄ nadpisane przez kolejne wywoÅania.
    Kopiowanie struct hostent nie wystarcza, ponieważ zawiera ona
    wskaźniki - wymagane jest skopiowanie wszystkiego.

    W oryginalnej implementacji BSD, argument len funkcji gethostbyname()
    byÅ typu int. Standard SUS-v2 jest bÅÄdny i okreÅla parametr len
    funkcji gethostbyaddr() jako bÄdÄcy typu size_t. (Nie jest to wÅaÅciwe,
    ponieważ musi to byÄ typ int, którym size_t nie jest. POSIX.1-2001
    używa socklen_t, co jest OK). Patrz także accept(2).

    Prototyp BSD funkcji gethostbyaddr() używa const char * dla trzeciego
    argumentu.

  Rozszerzenie System V/POSIX
    POSIX wymaga, aby wywoÅanie gethostent() zwróciÅo nastÄpny wpis w
    bazie danych komputerów. JeÅli używany jest DNS/BIND nie ma to
    wiÄkszego sensu, ale może byÄ uzasadnione, jeÅli baza danych
    komputerów jest plikiem, który można odczytaÄ linia po linii. Wiele
    systemów funkcja o tej nazwie czyta plik /etc/hosts. Może byÄ on
    dostÄpny tylko wtedy, gdy biblioteka zostaÅa skompilowana bez wsparcia
    dla DNS-u. Wersja glibc ignoruje wpisy IPv6. Ta funkcja nie jest
    wielowÄtkowa, glibc dodaje jej wielowÄtkowÄ wersjÄ gethostent_r().

  Rozszerzenia GNU
    Glibc2 ma także funkcjÄ gethostbyname2(), która dziaÅa jak
    gethostbyname(), ale pozwala okreÅliÄ rodzinÄ adresów, do której musi
    należeÄ zadany adres.

    Glibc2 ma także wielowÄtkowe wersje gethostent_r(), gethostbyaddr_r(),
    gethostbyname_r() i gethostbyname2_r(). Proces wywoÅujÄcy przekazuje
    strukturÄ hostent w ret, który bÄdzie wypeÅniony, gdy funkcja zakoÅczy
    siÄ pomyÅlnie, oraz tymczasowy bufor roboczy buf o rozmiarze buflen. Po
    pomyÅlnym wywoÅaniu, result bÄdzie wskazywaÅ na wynik. W razie bÅÄdu
    lub gdy nie znaleziono żadnego wpisu result bÄdzie ustawiony na NULL.
    Funkcje zwracajÄ one 0 w przypadku powodzenia lub liczbÄ różnÄ od
    zera w razie bÅÄdu. Oprócz bÅÄdów, które mogÄ
    zwróciÄ niewielowÄtkowe wersje tych funkcji, funkcje mogÄ zwrÃ³Ä bÅÄd
    RANGE, jeÅli buf jest za maÅy - w takim wypadku należy powtórzyÄ
    wywoÅanie funkcji z wiÄkszym buforem. Globalna zmienna h_errno nie jest
    modyfikowana, ale numer bÅÄdu jest przekazywany w zmiennej, której
    adres zostaÅ podany w h_errnop.

BÅÄDY
    gethostbyname() nie rozpoznaje komponentów oddzielonego kropkami
    ÅaÅcucha adresu IPv4, jeÅli sÄ one wyrażone jako liczby szesnastkowe.

ZOBACZ TAKŻE
    getaddrinfo(3), getnameinfo(3), inet(3), inet_ntop(3), inet_pton(3),
    resolver(3), hosts(5), nsswitch.conf(5), hostname(7), named(8)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Robert Luberda <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.                 2016-03-15         GETHOSTBYNAME(3)