setitimer

GETITIMER(2)      PodrÄcznik programisty Linuksa      GETITIMER(2)NAZWA
    getitimer, setitimer - pobranie i ustawienie wartoÅci czasomierza

SKÅADNIA
    #include <sys/time.h>

    int getitimer(int which, struct itimerval *curr_value);
    int setitimer(int which, const struct itimerval *new_value,
           struct itimerval *old_value);

OPIS
    Te wywoÅania systemowe umożliwiajÄ dostÄp do czasomierzy (timerów)
    interwaÅowych, to jest timerów, które najpierw wygasajÄ w pewnym
    punkcie w przyszÅoÅci, a potem (opcjonalnie) w regularnych odstÄpach
    czasu. Po wygaÅniÄciu timera wysyÅany jest sygnaÅ do procesu
    wywoÅujÄcego, a nastÄpnie timer jest ponownie inicjowany podanÄ
    wartoÅciÄ interwaÅu (jeÅli jest niezerowa).

    DostÄpne sÄ trzy typy czasomierzy, podawane w argumencie which; każdy
    z nich mierzy czas wedÅug innego zegara i generuje inny sygnaÅ, gdy
    upÅynie czas ważnoÅci:

    ITIMER_REAL  Odlicza czas rzeczywisty. Po wygaÅniÄciu generuje sygnaÅ
           SIGALRM.

    ITIMER_VIRTUAL Odlicza czas CPU wykonywania siÄ procesu w przestrzeni
           użytkownika. (Obliczenia obejmujÄ czas CPU zużyty
           przez wszystkie wÄtki procesu). Po każdorazowym
           wygaÅniÄciu generowany jest sygnaÅ SIGVTALRM.

    ITIMER_PROF  Odlicza caÅkowity (tj. zarówno w przestrzeni
           użytkownika, jak i jÄdra systemu) czas CPU wykonywania
           siÄ procesu. (Obliczenia obejmujÄ czas CPU zużyty
           przez wszystkie wÄtki procesu). Po każdorazowym
           wygaÅniÄciu generowany jest sygnaÅ SIGPROF.

           W powiÄzaniu z ITIMER_VIRTUAL ten czasomierz zwykle jest
           używany do profilowania czasu używanego przez
           aplikacjÄ zarówno w przestrzeni użytkownika, jak i
           jÄdra.

    Proces ma tylko po jednym timerze każdego z tych trzech typów.

    WartoÅci czasomierza sÄ zdefiniowane za pomocÄ nastÄpujÄcych struktur:

      struct itimerval {
        struct timeval it_interval; /* InterwaÅ czasomierza periodycznego */
        struct timeval it_value;  /* Czas do nastÄpnego wygaÅniÄcia */
      };

      struct timeval {
        long tv_sec;        /* sekundy */
        long tv_usec;        /* mikrosekundy */
      };

  getitimer()
    Funkcja getitimer() wypeÅnia bufor wskazywany przez curr_value
    bieżÄcym wskazaniem czasomierza podanego w parametrze which.

    Do struktury it_value jest wpisywana iloÅÄ czasu, który pozostaÅ
    podanemu timerowi do nastÄpnego wygaÅniÄcia. WartoÅÄ ta siÄ zmienia
    podczas odliczania przez czasomierz i zostanie ustawiona na
    it_interval, gdy timer wygaÅnie. Obie wartoÅci it_value równe zero
    oznaczajÄ, że podany timer nie jest obecnie aktywny.

    Struktura w it_interval jest ustawiana na odstÄp pomiÄdzy kolejnymi
    wygaÅniÄciami timera. Oba pola w it_interval równe zero oznaczajÄ
    timer jednorazowy (czyli, że wygasa tylko raz).

  getitimer()
    Funkcja setitimer(2) wÅÄcza lub wyÅÄcza timer podany w argumencie
    which, ustawiajÄc timer na wartoÅÄ podanÄ w new_value. JeÅli old_value
    jest różne od NULL, to bufor, na który wskazuje, jest używany do
    zwrócenia poprzedniej wartoÅci timera (to jest ta sama informacja,
    którÄ zwraca getitimer()).

    JeÅli którekolwiek pole w new_value.it_value jest niezerowe, to timer
    jest aktywowany i ustawiony tak, żeby poczÄtkowo wygasÅ w podanym
    czasie. JeÅli oba pola w new_value.it_value majÄ wartoÅÄ zero, to timer
    jest wyÅÄczony.

    Pole new_value.it_interval okreÅla nowy interwaÅ dla timera, jeÅli oba
    pola w nim zawarte majÄ wartoÅÄ zero, to jest to timer jednorazowy.

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu zwracane jest zero. Po bÅÄdzie zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BÅÄDY
    EFAULT new_value, old_value lub curr_value nie jest poprawnym
       wskaźnikiem.

    EINVAL which nie jest jednym z ITIMER_REAL, ITIMER_VIRTUAL lub
       ITIMER_PROF albo (od Linuksa 2.6.22) jedno z pól tv_usec w
       strukturze wskazywanej przez new_value zawiera wartoÅÄ spoza
       zakresu od 0 do 999999.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, SVr4, 4.4BSD (to wywoÅanie najpierw pojawiÅo siÄ w
    4.2BSD). POSIX.1-2008 uznaje getitimer() i setitimer() za przestarzaÅe,
    zalecajÄc zamiast nich używanie API POSIX-owych czasomierzy
    (timer_gettime(2), timer_settime(2) i tak dalej).

UWAGI
    WażnoÅÄ czasomierzy nigdy nie upÅywa przed zadanym czasem, natomiast
    może ona upÅynÄÄ jakiÅ (krótki) czas później, co zależy od
    rozdzielczoÅci zegara systemowego i obciÄżenia systemu, patrz time(7)
    (patrz także rozdziaÅ USTERKI poniżej). JeÅli czas ważnoÅci upÅywa,
    gdy proces jest aktywny (jest to zawsze prawda dla ITIMER_VIRTUAL), to
    sygnaÅ zostanie dostarczony natychmiast po wygenerowaniu.

    Dziecko utworzone przez fork(2) nie dziedziczy timerów interwaÅowych
    rodzica. Jednakże timery te sÄ zachowywane przez execve(2).

    POSIX.1 nie okreÅla interakcji pomiÄdzy setitimer() i trzema
    interfejsami alarm(2), sleep(3) oraz usleep(3).

    Standardy nie okreÅlajÄ znaczenia poniższego wywoÅania:

      setitimer(which, NULL, &old_value);

    Wiele systemów (Solaris, systemy BSD i byÄ może również inne)
    traktuje to jako równoważne z:

      getitimer(which, &old_value);

    Pod Linuksem jest to odpowiednikiem wywoÅania, w którym pola new_value
    sÄ ustawione na zero, to jest czasomierz jest wyÅÄczany. Prosimiy o
    nieużywanie tej wÅaÅciwoÅci Linuska: jest nieprzenoÅna i niepotrzebna.

USTERKI
    Pod Linuksem generowanie i dostarczanie sygnaÅu sÄ oddzielnymi
    zdarzeniami i dla każdego sygnaÅu może byÄ tylko jedno zalegÅe
    zdarzenie. Zatem możliwe jest, że podczas patologicznie dużego
    obciÄżenia czas ważnoÅci ITIMER_REAL może upÅynÄÄ wczeÅniej, niż
    sygnaÅ poprzedniego przeterminowania zostanie dostarczony. Drugi sygnaÅ
    w takiej sytuacji zostanie utracony.

    W jÄdrach Linuksa wczeÅniejszych niż 2.6.16 wartoÅci timerów sÄ
    przedstawiane w jednostkach jiffies. JeÅli żÄdane jest ustawienie
    timera na wartoÅÄ, której reprezentacja w jiffies przekracza
    MAX_SEC_IN_JIFFIES (zdefiniowany w include/linux/jiffies.h), to timer
    jest po cichu obcinany do tej wartoÅci progowej. W systemie Linux/i386
    (gdzie od Linuksa 2.6.13 wartoÅÄ jednego jiffy jest równa 0,004
    sekundy), oznacza to, że wartoÅÄ progowa timera w przybliżeniu wynosi
    99,42 dni. Od Linuksa 2.6.16 jÄdro używa innej wewnÄtrznej
    reprezentacji czasów i to ograniczenie jest usuniÄte.

    JÄdra Linuksa wczeÅniejsze niż 2.6.12 miaÅy na niektórych systemach
    (wÅÄczajÄc w to i386) bÅÄd powodujÄcy w pewnych sytuacjach ciÄgÅe
    wygaszanie timera, nawet co jedno jiffy. BÅÄd zostaÅ poprawiony w
    jÄdrze 2.6.12.

    POSIX.1-2001 mówi, że setitimer() powinno zwróciÄ bÅÄd, jeÅli
    wartoÅÄ tv_usec jest spoza zakresu od 0 do 999999. Jednakże w jÄdrach
    Linuksa aż do wersji 2.6.21 wÅÄcznie tak siÄ nie dziaÅo. Zamiast tego
    Linux odpowiednio uaktualniaÅ liczbÄ sekund (tv_sec) czasomierza. W
    wersji jÄdra 2.6.22 ta niezgodnoÅÄ ze standardem zostaÅa naprawiona:
    niepoprawna wartoÅÄ tv_usec powoduje zwrócenie bÅÄdu EINVAL.

ZOBACZ TAKŻE
    gettimeofday(2), sigaction(2), signal(2), timer_create(2),
    timerfd_create(2), time(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz
    (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux 0.99.11           2016-07-17           GETITIMER(2)