setrlimit

GETRLIMIT(2)      PodrÄcznik programisty Linuksa      GETRLIMIT(2)NAZWA
    getrlimit, getrusage, setrlimit - pobranie/ustawienie limitów i
    zużycia zasobów

SKÅADNIA
    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>
    #include <unistd.h>

    int getrlimit(int resource, struct rlimit *rlim);
    int getrusage(int who, struct rusage *usage);
    int setrlimit(int resource, const struct rlimit *rlim);

OPIS
    Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

    getrlimit i setrlimit odpowiednio pobierajÄ i ustawiajÄ limity
    zasobów. Z każdym z zasobów stowarzyszone jest miÄkkie i sztywne
    ograniczenie zdefiniowane w strukturze rlimit (argument rlim w
    getrlimit() i setrlimit()):

      struct rlimit {
        rlim_t rlim_cur;  /* ograniczenie miÄkkie */
        rlim_t rlim_max;  /* ograniczenie sztywne (górna
                   granica dla rlim_cur) */
      };

    Ograniczenie miÄkkie jest wartoÅciÄ odpowiedniego zasoby wymusznÄ przez
    jÄdro. Ograniczenie sztywne dziaÅa jak wartoÅÄ maksymalna dla
    ograniczenia miÄkkiego: proces nieuprzywilejowany może sobie ustawiÄ
    ograniczenie miÄkkie tylko w zakresie od 0 do ograniczenia sztywnego
    oraz (nieodwracalnie) obniżyÄ swoje ograniczenie sztywne. Proces
    uprzywilejowany może dowolnie zmieniaÄ każdÄ z wartoÅci ograniczenia.

    WartoÅÄ RLIM_INFINITY okreÅla brak ograniczenia dla zasobu (zarówno w
    strukturze zwracanej przez getrlimit(), jak i w strukturze
    przekazywanej do setrlimit()).

    resource musi byÄ jednym z:

    RLIMIT_CPU
       Ograniczenie czasu procesora (CPU) w sekundach. Gdy proces
       osiÄga swoje ograniczenie miÄkkie, jest do niego wysyÅany sygnaÅ
       SIGXCPU. DomyÅlnÄ reakcjÄ na ten sygnaÅ jest przerwanie
       procesu. Jednakże, sygnaÅ może zostaÄ przechwycony i
       procedura obsÅugi może przekazaÄ sterowanie to programu
       gÅównego. JeÅli proces nadal bÄdzie zużywaÄ zasoby procesora,
       bÄdzie do niego co sekundÄ wysyÅany sygnaÅ SIGXCPU aż do
       osiÄgniÄcia ograniczenia sztywnego, kiedy to wysyÅane jest
       sygnaÅ SIGKILL. (Ostatni punkt opisuje zachowanie Linuksa 2.2 i
       2.4. W zależnoÅci od implementacji procesy kontynuujÄce
       zużywanie zasobów procesora po osiÄgniÄciu ograniczenia
       miÄkkiego sÄ różnie traktowane. Aplikacje przenoÅne, które
       majÄ potrzebÄ przechwycenia tego sygnaÅu, powinny zakoÅczyÄ siÄ
       w sposób kontrolowany w chwili otrzymaniu pierwszego SIGXCPU.)

    RLIMIT_DATA
       Maksymalny rozmiar segmentu danych procesu (dane
       zainicjalizowane, dane niezainicjalizowane i sterta).
       Ograniczenie to wpÅywa na wywoÅania brk() and sbrk(), które
       koÅczÄ siÄ niepomyÅlnie, zgÅaszajÄc bÅÄd ENOMEM w momencie
       natrafienia na miÄkkie ograniczenie tego zasobu.

    RLIMIT_FSIZE
       Maksymalny rozmiar plików tworzonych przrz dany proces. Próba
       rozszerzenia pliku ponad to ograniczenie koÅczy siÄ otrzymaniem
       sygnaÅu SIGXFSZ. DomyÅlnie, sygnaÅ ten koÅczy dziaÅanie
       procesu, ale proces może go przechwyciÄ. Wówczas odpowiednia
       funkcja systemowa (np. write(), truncate()) koÅczy siÄ bÅÄdem.
       EFBIG.

    RLIMIT_LOCKS
       Ograniczenie ÅÄcznej liczby blokad flock() i dzierżaw fcntl(),
       które proces może ustanowiÄ (Linux 2.4 i późniejsze).

    RLIMIT_MEMLOCK
       Maksymalna liczba bajtów pamiÄci wirtualnej, które można
       zablokowaÄ w pamiÄci RAM za pomocÄ mlock() i mlockall().

    RLIMIT_NOFILE
       OkreÅla wartoÅÄ o jeden wiÄkszÄ niż maksymalna liczba
       deskryptorów plików, które dany proces może otworzyÄ. Próby
       wykonania (open(), pipe(), dup(), itd.) przekraczajÄce tÄ
       granicÄ dajÄ bÅÄd EMFILE.

    RLIMIT_NPROC
       Maksymalna liczba procesów, które można utworzyÄ dla danego
       rzeczywistego identyfikatora użytkownika procesu wywoÅujÄcego.
       Po napotkaniu tego ograniczenia, fork() koÅczy siÄ bÅÄdem
       EAGAIN.

    RLIMIT_RSS
       OkreÅla ograniczenie iloÅci rezydentnych stron procesu (liczba
       stron pamiÄci wirtualnej pozostajÄcych w RAM). Ograniczenie to
       dziaÅa poczÄwszy od Linuksa 2.4 i dotyczy jedynie wywoÅaÅ
       madvise() z użyciem MADVISE_WILLNEED.

    RLIMIT_STACK
       Maksymalny rozmiar stosu procesu w bajtach. W chwili
       osiÄgniÄcia tego ograniczenia, generowany jest sygnaÅ SIGSEGV.
       W celu obsÅużenia tego sygnaÅu proces musi zaÅożyÄ
       alternatywny stos dla sygnaÅów (sigaltstack(2)).

    RLIMIT_OFILE jest nazwÄ BSD dla RLIMIT_NOFILE.

    getrusage zwraca bieżÄce zużycie zasobów dla who bÄdÄcego albo
    RUSAGE_SELF albo RUSAGE_CHILDREN. W pierwszym przypadku zwracane jest
    zużycie zasobów przez bieżÄcy proces, a w dugim - przez tych
    spoÅród jego potomków, którzy zakoÅczyli dziaÅanie i na które to
    zakoÅczenie oczekiwano.

      struct rusage {
        struct timeval ru_utime; /* użyty czas użytkownika */
        struct timeval ru_stime; /* użyty czas systemowy */
        long  ru_maxrss;    /* maximum resident set size */
        long  ru_ixrss;     /* caÅkowity rozmiar pamiÄci dzielonej */
        long  ru_idrss;     /* caÅkowity rozmiar danych niedzielonych */
        long  ru_isrss;     /* caÅkowity rozmiar niedzielonego stosu */
        long  ru_minflt;    /* page reclaims */
        long  ru_majflt;    /* page faults */
        long  ru_nswap;     /* swapy */
        long  ru_inblock;    /* blokowe operacje wejÅcia */
        long  ru_oublock;    /* blokowe operacje wyjÅcia */
        long  ru_msgsnd;    /* wysÅane komunikaty */
        long  ru_msgrcv;    /* otrzymane komunikaty */
        long  ru_nsignals;   /* otrzymane sygnaÅy */
        long  ru_nvcsw;     /* ochotnicze przeÅÄczenia kontekstu */
        long  ru_nivcsw;    /* nieochotnicze przeÅÄczenia kontekstu */
      };

WARTOÅÄ ZWRACANA
    Po pomyÅlnym zakoÅczeniu zwracane jest 0. Po bÅÄdzie zwracane jest -1 i
    odpowiednio ustawiane errno.

BÅÄDY
    EFAULT rlim lub usage wskazuje poza dostÄpnÄ przestrzeÅ adresowÄ.

    EINVAL getrlimit lub setrlimit zostaÅo wywoÅane ze zÅym resource, lub
       też getrusage zostaÅo wywoÅane ze zÅym who.

    EPERM Użytkownik nie bÄdÄcy superużytkownikiem próbuje używaÄ
       setrlimit() do zwiÄkszenia miÄkich lub twardych limitów, lub
       też superużytkownik próbuje zwiÄkszyÄ RLIMIT_NOFILE powyżej
       maksimum jÄdra.

ZGODNE Z
    SVr4, BSD 4.3

UWAGA
    WÅÄczenie <sys/time.h> nie jest obecnie wymagane, ale zwiÄksza
    przenoÅnoÅÄ. (RzeczywiÅcie, struct timeval jest zdefiniowane w
    <sys/time.h>.)

    W Linuksie, jeÅli rozporzÄdzenie SIGCHLD ustawiono jako SIG_IGN, to
    zasobów wykorzystywane przez procesy potomne sÄ automatycznie
    doÅÄczane do wartoÅci zwracanej przez RUSAGE_CHILDREN, pomimo że POSIX
    1003.1-2001 jawnie tego zabrania.

    Powyższa struktura zostaÅa przejÄta z BSD 4.3 Reno. Nie wszystkie
    pola majÄ znaczenie pod Linuksem. Obecnie (Linux 2.4) jedynie pola
    ru_utime, ru_stime, ru_minflt, ru_majflt i ru_nswap sÄ pielÄgnowane.

ZOBACZ TAKŻE
    dup(2), fcntl(2), fork(2), mlock(2), mlockall(2), mmap(2), open(2),
    quotactl(2), sbrk(2), wait3(2), wait4(2), malloc(3), ulimit(3),
    signal(7)

INFORMACJE O TÅUMACZENIU
    Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już Projektu
    TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W razie zauważenia
    różnic miÄdzy powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ
    (angielskÄ) wersjÄ strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

       man --locale=C 2 getrlimit

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - wiÄcej informacji można
    znaleÅºÄ pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux               2002-07-09           GETRLIMIT(2)