shift

å称
   builtin, alias, alloc, bg, bind, bindkey, break, breaksw, builtins, case,
   cd, chdir, command, complete, continue, default, dirs, do, done, echo,
   echotc, elif, else, end, endif, endsw, esac, eval, exec, exit, export,
   false, fc, fg, filetest, fi, for, foreach, getopts, glob, goto, hash,
   hashstat, history, hup, if, jobid, jobs, kill, limit, log, login, logout,
   ls-F, nice, nohup, notify, onintr, popd, printenv, pushd, pwd, read,
   readonly, rehash, repeat, sched, set, setenv, settc, setty, setvar,
   shift, source, stop, suspend, switch, telltc, test, then, time, trap,
   true, type, ulimit, umask, unalias, uncomplete, unhash, unlimit, unset,
   unsetenv, until, wait, where, which, while — ã·ã§ã«çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ã

æ¸å¼
   builtin [-options] [args ...]

解説
   ã·ã§ã«çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ãã¯ãå®è¡ä¸ã®ã·ã§ã«ããã»ã¹åã§å®è¡ãããã³ãã³ãã§ãã csh(1)
   çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ãã®å ´åã ãã¤ãã©ã¤ã³ã®æ§æè¦ç´ ã¨ãã¦ç»å ´ããå ´åã«ã¯ã
   æå¾ã®æ§æè¦ç´ ã§ããå ´åãé¤ããã³ãã³ãã¯ãµãã·ã§ã«åã§å®è¡ããã¾ãã

   ã·ã§ã«ã«å¯¾ãã¦æå®ãããã³ãã³ããã¹ã©ãã·ã¥ “/” ãå«ãå ´åã
   æå®ããã³ãã³ãã®æå¾ã®é¨åãçµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ãã®ååã¨ãããããå ´åã§ãã
   ã·ã§ã«ã¯çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ããå®è¡ãã¾ããã ããæãçµã¿è¾¼ã¿ echo
   ã³ãã³ãããµãã¼ãããã·ã§ã«ã§ã¯ “echo” ã¯çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ããå®è¡ããã¾ããã
   “/bin/echo” ã “./echo” ã¯çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ããå®è¡ããã¾ããã

   è¤æ°ã®ã·ã§ã«ã«åå¨ããçµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ããããã¾ããã
   ãããã®åä½ã¯ããããµãã¼ãããåã·ã§ã«ã§ç°ãªãããããã¾ããã
   ä¸è¡¨ã¯ãã·ã§ã«çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ãã¨ããããããµãã¼ãããæ¨æºã·ã§ã«ã¨ã
   ç¬ç«ã¦ã¼ãã£ãªãã£ã¨ãã¦åå¨ãããå¦ããåæãã¦ãã¾ã

   ããã«ã¯ csh(1) 㨠sh(1) ã®çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ãã ããåæãã¦ãã¾ãã å¤é¨ 㧠“No**”
   ã¨ãã¼ã¯ãããã³ãã³ãã¯å¤é¨çã«åå¨ãã¦ãã¾ããã
   çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ãã使ã£ãååã®ã¹ã¯ãªããã¨ã㦠å®è£ããã¦ãã¾ãã
   çµã¿è¾¼ã¿ã³ãã³ãã®æä½ã®è©³ç´°ã«ã¤ãã¦ã¯ã·ã§ã«ã® ããã¥ã¢ã«ãã¼ã¸ã調ã¹ã¦ãã ããã
   ä»ã®ã·ã§ã«ã®ã¦ã¼ã¶ã¯ã info(1) ãã¼ã¸ãä»ã®ææ¸ã調ã¹ãå¿è¦ãããã§ãããã

      ã³ãã³ã    å¤é¨    csh(1)  sh(1)
      alias     Yes     Yes    Yes
      alloc     No     Yes    No
      bg      No**    Yes    Yes
      bind     No     No    Yes
      bindkey    No     Yes    No
      break     No     Yes    Yes
      breaksw    No     Yes    No
      builtin    No     No    Yes
      builtins   No     Yes    No
      case     No     Yes    Yes
      cd      No**    Yes    Yes
      chdir     No     Yes    Yes
             No     No    Yes
      complete   No     Yes    No
      continue   No     Yes    Yes
      default    No     Yes    No
      dirs     No     Yes    No
      do      No     No    Yes
      done     No     No    Yes
      echo     Yes     Yes    Yes
      echotc    No     Yes    No
      elif     No     No    Yes
      else     No     Yes    Yes
      end      No     Yes    No
      endif     No     Yes    No
      endsw     No     Yes    No
      esac     No     No    Yes
      eval     No     Yes    Yes
      exec     No     Yes    Yes
      exit     No     Yes    Yes
      export    No     No    Yes
      false     Yes     No    Yes
      fc      No**    No    Yes
      fg      No**    Yes    Yes
      filetest   No     Yes    No
      fi      No     No    Yes
      for      No     No    Yes
      foreach    No     Yes    No
      getopts    No**    No    Yes
      glob     No     Yes    No
      goto     No     Yes    No
      hash     No     No    Yes
      hashstat   No     Yes    No
      history    No     Yes    No
      hup      No     Yes    No
      if      No     Yes    Yes
      jobid     No     No    Yes
      jobs     No**    Yes    Yes
      kill     Yes     Yes    No
      limit     No     Yes    No
      log      No     Yes    No
      login     Yes     Yes    No
      logout    No     Yes    No
      ls-F     No     Yes    No
      nice     Yes     Yes    No
      nohup     Yes     Yes    No
      notify    No     Yes    No
      onintr    No     Yes    No
      popd     No     Yes    No
      printenv   Yes     Yes    No
      pushd     No     Yes    No
      pwd      Yes     No    Yes
      read     No**    No    Yes
      readonly   No     No    Yes
      rehash    No     Yes    No
      repeat    No     Yes    No
      sched     No     Yes    No
      set      No     Yes    Yes
      setenv    No     Yes    No
      settc     No     Yes    No
      setty     No     Yes    No
      setvar    No     No    Yes
      shift     No     Yes    Yes
      source    No     Yes    No
      stop     No     Yes    No
      suspend    No     Yes    No
      switch    No     Yes    No
      telltc    No     Yes    No
      test     Yes     No    Yes
      then     No     No    Yes
      time     Yes     Yes    No
      trap     No     No    Yes
      true     Yes     No    Yes
      type     No     No    Yes
      ulimit    No     No    Yes
      umask     No**    Yes    Yes
      unalias    No**    Yes    Yes
      uncomplete  No     Yes    No
      unhash    No     Yes    No
      unlimit    No     Yes    No
      unset     No     Yes    Yes
      unsetenv   No     Yes    No
      until     No     No    Yes
      wait     No**    Yes    Yes
      where     No     Yes    No
      which     Yes     Yes    No
      while     No     Yes    Yes

é¢é£é ç®
   csh(1), echo(1), false(1), info(1), kill(1), login(1), nice(1), nohup(1),
   printenv(1), pwd(1), sh(1), test(1), time(1), true(1), which(1)

æ´å²
   builtin ããã¥ã¢ã«ãã¼ã¸ã¯ FreeBSD 3.4 ã§ã¯ããã¦ç»å ´ãã¾ããã

ä½è
   ãã®ããã¥ã¢ã«ãã¼ã¸ã¯ Sheldon Hearn <sheldonh@FreeBSD.org> ã«ãã£ã¦æ¸ããã¾ããã