sigaction

SIGACTION(2)      PodrÄcznik programisty Linuksa      SIGACTION(2)NAZWA
    sigaction, rt_sigaction - bada i zmienia akcjÄ sygnaÅu

SKÅADNIA
    #include <signal.h>

    int sigaction(int signum, const struct sigaction *act,
           struct sigaction *oldact);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    sigaction(): _POSIX_C_SOURCE

    siginfo_t: _POSIX_C_SOURCE >= 199309L

OPIS
    WywoÅanie systemowe sigaction() jest używane do zmieniania akcji,
    którÄ odbiera proces po odebraniu okreÅlonego sygnaÅu. (Wprowadzenie
    do sygnaÅów można znaleÅºÄ w podrÄczniku signals(7)).

    signum okreÅla sygnaÅ i może byÄ dowolnym prawidÅowym sygnaÅem poza
    SIGKILL i SIGSTOP.

    JeÅli act nie jest NULL-em, to nowa akcja dla sygnaÅu signum jest brana
    z act. JeÅli oldact też jest różny od NULL, to poprzednia akcja jest
    w nim zachowywana.

    Struktura sigaction jest zdefiniowana jako:

      struct sigaction {
        void   (*sa_handler)(int);
        void   (*sa_sigaction)(int, siginfo_t *, void *);
        sigset_t  sa_mask;
        int    sa_flags;
        void   (*sa_restorer)(void);
      };

    Na niektórych architekturach czÄÅÄ tej struktury może byÄ uniÄ: nie
    należy ustawiaÄ jednoczeÅnie pól sa_handler oraz sa_sigaction.

    Pole sa_restorer nie jest przeznaczone do bezpoÅredniego stosowania
    (POSIX nie okreÅla pola sa_restorer). WiÄcej informacji o przeznaczeniu
    tego pola można znaleÅºÄ w podrÄczniku sigreturn(2).

    sa_handler podaje akcjÄ, zwiÄzanÄ z sygnaÅem signum i może to byÄ
    m.in. SIG_DFL dla akcji domyÅlnej, SIG_IGN dla akcji ignorowania lub
    wskaźnik do funkcji obsÅugujÄcej sygnaÅ. Funkcja ta ma tylko jeden
    argument, w którym bÄdzie przekazany numer sygnaÅu.

    Jeżeli wartoÅÄ SA_SIGINFO jest podana w sa_flags, to sa_sigaction
    (zamiast sa_handler) okreÅla funkcjÄ obsÅugi sygnaÅu dla signum.
    Funkcja ta otrzymuje numer sygnaÅu jako pierwszy argument, wskaźnik do
    siginfo_t jako drugi argument oraz wskaźnik do ucontext_t (rzutowany
    na void *) jako jej trzeci argument (Zazwyczaj funkcja obsÅugi sygnaÅu
    w ogóle nie używa trzeciego argumentu. WiÄcej informacji o ucontext_t
    można znaleÅºÄ w getcontext(3)).

    sa_mask okreÅla maskÄ sygnaÅów, które powinny byÄ blokowane (tj.
    dodane do maski sygnaÅów wÄtku, z którego sygnaÅ zostaÅ wywoÅany)
    podczas wywoÅywania funkcji obsÅugi sygnaÅów. Dodatkowo, sygnaÅ,
    który wywoÅaÅ tÄ funkcjÄ obsÅugi bÄdzie zablokowany, chyba że użyto
    flagi SA_NODEFER.

    sa_flags podaje zbiór flag, które modyfikujÄ zachowanie procesu
    obsÅugi sygnaÅów. Jest to zbiór wartoÅci poÅÄczonych bitowym OR:

      SA_NOCLDSTOP
         JeÅli signum jest równe SIGCHLD, to nie sÄ odbierane
         powiadomienia o zatrzymaniu procesu-dziecka (np. gdy dziecko
         otrzyma jeden z SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN lub SIGTTOU) ani o
         jego wznowieniu (np. po otrzymaniu SIGCONT) (patrz wait(2)).
         Flaga ta ma znaczenie tylko w przypadku ustawiania funkcji
         obsÅugi sygnaÅu SIGCHLD.

      SA_NOCLDWAIT (od Linuksa 2.6)
         JeÅli signum jest równy SIGCHLD, to dzieci po swoim
         zakoÅczeniu nie zostanÄ przeksztaÅcone w zombie. Patrz
         także waitpid(2). Znacznik ma znaczenie tylko ustanawiania
         funkcji obsÅugujÄcej sygnaÅ SIGCHLD lub podczas ustawiania
         tego sygnaÅu na SIG_DLF.

         JeÅli znacznik SA_NOCLDWAIT jest ustawiony podczas
         ustanawiania funkcji obsÅugujÄcej sygnaÅ SIGCHLD, to POSIX.1
         nie okreÅla, czy sygnaÅ SIGCHLD po zakoÅczeniu procesu
         potomnego. Pod Linuksem sygnaÅ SIGCHLD jest w takim
         przypadku generowany; niektóre inne systemy go nie
         generujÄ.

      SA_NODEFER
         Nie chroni sygnaÅów przed ich odebraniem z ich wÅasnej
         procedury obsÅugi. Znacznik ma znaczenie tylko podczas
         ustanawiania procedury obsÅugi sygnaÅu. SA_NOMASK jest
         przestarzaÅym, niestandardowym synonimem tego znacznika.

      SA_ONSTACK
         WywoÅuje funkcjÄ obsÅugi sygnaÅu, używajÄc alternatywnego
         stosu ustawionego przez sigaltstack(2). Jeżeli ten
         alternatywny stos nie jest dostÄpny, zostanie użyty stos
         domyÅlny. Flaga ta ma znaczenie tylko w przypadku
         ustanawiania funkcji obsÅugi sygnaÅu.

      SA_RESETHAND
         Odtwarza akcjÄ sygnaÅowÄ do stanu domyÅlnego po wejÅciu
         funkcji obsÅugi sygnaÅu. Flaga ta ma znaczenie tylko w
         przypadku ustanawiania funkcji obsÅugi sygnaÅu. SA_ONESHOT
         jest przestarzaÅym, niestandardowym synonimem tej flagi.

      SA_RESTART
         Dostarcza zachowania kompatybilnego z semantykÄ sygnaÅowÄ
         BSD, czyniÄc pewne wywoÅania systemowe odtwarzalnymi przez
         sygnaÅy. Flaga ta ma znaczenie podczas ustanawiania
         procedury obsÅugi sygnaÅu. Informacje na temat odtwarzania
         wywoÅaÅ systemowych można znaleÅºÄ w podrÄczniku signal(7).

      SA_RESTORER
         Nie jest przeznaczone do bezpoÅredniego stosowania. Flaga ta
         jest używana przez biblioteki C do wskazania, że pole
         sa_restorer zawiera adres "trampoliny sygnaÅu" WiÄcej
         szczegóÅów w podrÄczniku sigreturn(2).

      SA_SIGINFO (od Linuksa 2.2)
         Funkcja obsÅugi sygnaÅów pobiera trzy argumenty, a nie
         jeden. W typ przypadku zamiast ustawiaÄ sa_handler należy
         ustawiÄ sa_sigaction. Flaga ta ma znaczenie tylko w
         przypadku ustanawiania funkcji obsÅugi sygnaÅu.

    Argument siginfo_t z sa_sigaction jest strukturÄ zawierajÄcÄ
    nastÄpujÄce pola:

      siginfo_t {
        int   si_signo;  /* Numer sygnaÅu */
        int   si_errno;  /* WartoÅÄ zmiennej errno */
        int   si_code;   /* Kod sygnaÅu */
        int   si_trapno;  /* Numer puÅapki, które spowodowaÅa
                    sprzÄtowe wygenerowanie sygnaÅu
                    (nieużywane na wiÄkszoÅci architektur) */
        pid_t  si_pid;   /* ID procesu wysyÅajÄcego */
        uid_t  si_uid;   /* Rzeczywiste ID użytk. procesu wysyÅajÄcego */
        int   si_status;  /* Kod lub sygnaÅ zakoÅczenia */
        clock_t si_utime;  /* Czas zużyty w przestrzeni użytkownika */
        clock_t si_stime;  /* Czas zużyty przez system operacyjny */
        sigval_t si_value;  /* WartoÅÄ sygnaÅu */
        int   si_int;   /* SygnaÅ POSIX.1b */
        void  *si_ptr;   /* SygnaÅ POSIX.1b */
        int   si_overrun; /* Licznik przekr. timerów; timery POSIX.1b */
        int   si_timerid; /* ID timera; timery POSIX.1b */
        void  *si_addr;   /* Adres pamiÄci powodujÄcy bÅÄd */
        long   si_band;   /* Grupa zdarzenia (byÅ int w
                    glibc 2.3.2 i wczeÅniejszych) */
        int   si_fd;    /* Deskryptor pliku */
        short  si_addr_lsb; /* Mniej istotny bit adresu
                    (od Linuksa 2.6.32) */
        void  *si_lower;  /* Kres dolny przy wystÄpieniu naruszenia
                    adresu (od Linuksa 3.19) */
        void  *si_upper;  /* Kres górny przy wystÄpieniu naruszenia
                    adresu (od Linuksa 3.19) */
        int   si_pkey;   /* Klucz zabezpieczajÄcy na PTE bÄdÄcy powodem
                    bÅÄdu (od Linuksa 4.6) */
        void  *si_call_addr;/* Adres instrukcji wywoÅania systemowego
                    (od Linuksa 3.5) */
        int   si_syscall; /* Liczba próbowanych wywoÅaÅ systemowych
                    (od Linuksa 3.5) */
        unsigned int si_arch; /* Architektura próbowanego wywoÅ. systemowego
                    (od Linuksa 3.5) */
      }

    si_signo, si_errno i si_code sÄ zdefiniowane dla wszystkich sygnaÅów.
    (Generalnie si_errno nie jest używane pod Linuksem). PozostaÅe pola
    struktury mogÄ byÄ uniÄ; powinno siÄ odczytywaÄ tylko pola istotne dla
    danego sygnaÅu.

    * SygnaÅy wysÅane przez kill(2) i sigqueue(3) majÄ wypeÅnione pola
     si_pid oraz si_uid. Dodatkowo sygnaÅy wysÅane przez sigqueue(3) majÄ
     w polach si_int i si_ptr ustawione wartoÅci podane przez nadawcÄ
     sygnaÅu; szczegóÅy opisano w sigqueue(3).

    * SygnaÅy wysÅane przez timery POSIX.1b (od Linuksa 2.6) majÄ
     uzupeÅnione pola si_overrun i si_timerid. Pole si_timerid zawiera
     wewnÄtrzny identyfikator używany przez jÄdro do identyfikacji
     timera; nie jest to ten sam identyfikator, który zwraca
     timer_create(2). Pole si_overrun zawiera informacjÄ o tym, ile razy
     timer siÄ przepeÅniÅ — jest to ta sama informacja, którÄ zwraca
     timer_getoverrun(2). Pola te sÄ niestandardowymi rozszerzeniami
     Linuksa.

    * SygnaÅy wysÅane w celu notyfikacji kolejki komunikatów (patrz opis
     SIGEV_SIGNAL in mq_notify(3)) majÄ pola si_int/si_ptr wypeÅnione
     wartoÅciami sigev_value przekazanymi do mq_notify(3); ponadto si_pid
     zawiera identyfikator procesu wysyÅajÄcego sygnaÅ, a si_uid
     rzeczywisty identyfikator użytkownika - nadawcy sygnaÅu.

    * SIGCHLD ustawia pola si_pid, si_uid, si_status, si_utime i si_stime,
     dostarczajÄc informacji o procesie potomnym. Pole si_pid jest
     identyfikatorem potomka, si_uid jest identyfikatorem rzeczywistego
     użytkownika procesu potomnego. Pole si_status zawiera kod
     zakoÅczenia potomka (jeÅli si_code jest równe CLD_EXITED) lub numer
     sygnaÅu, który spowodowaÅ zmianÄ stanu. Pola si_utime i si_stime
     zawierajÄ czasy spÄdzone przez potomka w przestrzeniach użytkownika
     i systemowej; w przeciwieÅstwie do getrusage(2) i times(2), pola te
     nie zawierajÄ czasów oczekiwania na potomków. W jÄdrach
     wczeÅniejszych niż 2.6, a także w 2.6.27 i nowszych, pola zawierajÄ
     czas CPU w jednostkach sysconf(_SC_CLK_TCK). W jÄdrach 2.6
     wczeÅniejszych niż 2.6.27 z powodu bÅÄdu używane byÅy
     (konfigurowalne) jednostki jiffy (patrz time(7)).

    * SIGILL, SIGFPE, SIGSEGV, SIGBUS oraz SIGTRAP wypeÅniajÄ pole si_addr,
     ustawiajÄc w nim adres bÅÄdu. Na niektórych architekturach sygnaÅy
     wypeÅniajÄ także pole si_trapno.

     Niektóre bÅÄdy pochodne SIGBUS, w szczególnoÅci BUS_MCEERR_AO i
     BUS_MCEERR_AR ustawiajÄ także si_addr_lsb. Pole to oznacza najmniej
     znaczÄcy bit adresu, zatem i rozmiary uszkodzeÅ. Na przykÅad jeÅli
     caÅa strona zostaÅa uszkodzona, si_addr_lsb zawieraÄ bÄdzie
     log2(sysconf(_SC_PAGESIZE)). Gdy jako odpowiedź na zdarzenie
     ptrace(2) (PTRACE_EVENT_foo) zostanie dostarczony SIGTRAP, pole
     si_addr nie jest wypeÅnione, natomiast pola si_pid i si_uid sÄ
     wypeÅnione identyfikatorami odpowiednio procesu i użytkownika
     odpowiedzialnego za dostarczenie puÅapki. W przypadku seccomp(2) jako
     dostarczenie zdarzenia pokazany zostanie zrzut. BUS_MCERR_* i
     si_addr_lsb sÄ rozszerzeniami specyficznymi dla Linuksa.

     SEGV_BNDERR bÄdÄcy podbÅÄdem SIGSEGV wypeÅnia pola si_lower i
     si_upper.

     SEGV_PKUERR bÄdÄcy podbÅÄdem SIGSEGV wypeÅnia pole si_pkey.

    * SIGIO/SIGPOLL (te dwie nazwy sÄ synonimami pod Linuksem) wypeÅnia
     pola si_band i si_fd. Zdarzenie si_band jest maskÄ bitowÄ
     zawierajÄcÄ te same wartoÅci, które poll(2) umieszcza w polu
     revents. Pole si_fd oznacza deskryptor pliku, na którym wystÄpiÅo
     dane zdarzenie wejÅcia/wyjÅcia; wiÄcej szczegóÅów w opisie F_SETSIG
     w podrÄczniku fcntl(2).

    * SIGSYS, generowany (od Linuksa 3.5) gdy filtr seccomp zwróci
     SECCOMP_RET_TRAP, wypeÅnia pola si_call_addr, si_syscall, si_arch,
     si_errno i inne, zgodnie z opisem z seccomp(2).

    si_code jest wartoÅciÄ (a nie maskÄ bitowÄ) okreÅlajÄcÄ powód wysÅania
    sygnaÅu. Dla zdarzenia ptrace(2), pole si_code bÄdzie zawieraÄ SIGTRAP
    i mieÄ zdarzenie ptrace w najwyższym bajcie:

      (SIGTRAP | PTRACE_EVENT_foo << 8).

    W przypadku zwykÅego sygnaÅu, poniżej zestawiono wartoÅci, które mogÄ
    wystÄpowaÄ w si_code dowolnego sygnaÅu razem z powodami, dla których
    sygnaÅ byÅ wygenerowany.

      SI_USER
         kill(2).

      SI_KERNEL
         WysyÅany przez jÄdro.

      SI_QUEUE
         sigqueue(3).

      SI_TIMER
         WygaÅniÄcie timera POSIX.

      SI_MESGQ (od Linuksa 2.6.6)
         Zmiana stanu kolejki komunikatów POSIX; patrz mq_notify(3)

      SI_ASYNCIO
         UkoÅczenie asynchronicznej operacji wejÅcia/wyjÅcia.

      SI_SIGIO
         Kolejkowany SIGIO (tylko w jÄdrach do wersji 2.2 Linuksa; od
         Linuksa 2.4 SIGIO/SIGPOLL wypeÅniajÄ si_code, tak jak to
         opisano poniżej).

      SI_TKILL (od Linuksa 2.4.19)
         tkill(2) lub tgkill(2)

    NastÄpujÄce wartoÅci mogÄ zostaÄ umieszczone w si_code sygnaÅu SIGILL:

      ILL_ILLOPC
         Niedozwolony kod operacji.

      ILL_ILLOPN
         Niedozwolony operand.

      ILL_ILLADR
         Niedozwolony tryb adresowania.

      ILL_ILLTRP
         Niedozwolona puÅapka.

      ILL_PRVOPC
         Uprzywilejowany kod operacji.

      ILL_PRVREG
         Uprzywilejowany rejestr.

      ILL_COPROC
         BÅÄd koprocesora.

      ILL_BADSTK
         WewnÄtrzny bÅÄd stosu.

    NastÄpujÄce wartoÅci mogÄ zostaÄ umieszczone w si_code sygnaÅu SIGFPE:

      FPE_INTDIV
         Dzielenie wartoÅci caÅkowitej przez zero.

      FPE_INTOVF
         PrzepeÅnienie liczby caÅkowitej.

      FPE_FLTDIV
         Dzielenie wartoÅci zmiennoprzecinkowej przez zero.

      FPE_FLTOVF
         Przekroczenie zakresu operacji zmiennoprzecinkowej.

      FPE_FLTUND
         Przekroczenie (w dóÅ) zakresu operacji zmiennoprzecinkowej.

      FPE_FLTRES
         NiedokÅadny wynik operacji zmiennoprzecinkowej.

      FPE_FLTINV
         Niepoprawna operacja zmiennoprzecinkowa.

      FPE_FLTSUB
         Dolny indeks poza zakresem.

    NastÄpujÄce wartoÅci mogÄ zostaÄ umieszczone w si_code sygnaÅu SIGSEGV:

      SEGV_MAPERR
         Adres niemapowany do obiektu.

      SEGV_ACCERR
         Niepoprawne uprawnienia mapowanego obiektu.

      SEGV_BNDERR (od Linuksa 3.19)
         Niepowodzenie sprawdzenia przypisania adresu.

      SEGV_PKUERR (od Linuksa 4.6)
         Niepowodzenie klucza zabezpieczajÄcego.

    NastÄpujÄce wartoÅci mogÄ zostaÄ umieszczone w si_code sygnaÅu SIGBUS:

      BUS_ADRALN
         Niepoprawne wyrównanie adresu.

      BUS_ADRERR
         NieistniejÄcy adres fizyczny.

      BUS_OBJERR
         BÅÄd sprzÄtowy specyficzny dla obiektu.

      BUS_MCEERR_AR (od Linuksa 2.6.32)
         SprzÄtowy bÅÄd pamiÄci podczas sprawdzania komputera;
         wymagane podjÄcie akcji.

      BUS_MCEERR_AO (od Linuksa 2.6.32)
         Wykryto sprzÄtowy bÅÄd pamiÄci w procesie; opcjonalne
         podjÄcie akcji.

    NastÄpujÄce wartoÅci mogÄ zostaÄ umieszczone w si_code sygnaÅu SIGTRAP:

      TRAP_BRKPT
         Punkt wstrzymania procesu.

      TRAP_TRACE
         Åledzony proces zÅapany.

      TRAP_BRANCH (od Linuksa 2.4)
         Åledzone rozgaÅÄzienie procesu zÅapane.

      TRAP_HWBKPT (od Linuksa 2.4)
         PuÅapka sprzÄtowa.

    NastÄpujÄce wartoÅci mogÄ zostaÄ umieszczone w si_code sygnaÅu SIGCHLD:

      CLD_EXITED
         Proces potomny siÄ zakoÅczyÅ.

      CLD_KILLED
         Proces potomny zostaÅ zabity.

      CLD_DUMPED
         Potomek zakoÅczyÅ siÄ w nieprawidÅowy sposób.

      CLD_TRAPPED
         Åledzony potomek zostaÅ zÅapany.

      CLD_STOPPED
         Proces potomny zostaÅ zatrzymany.

      CLD_CONTINUED (od Linuksa 2.6.9)
         Zatrzymany proces potomny zostaÅ wznowiony.

    NastÄpujÄce wartoÅci mogÄ zostaÄ umieszczone w si_code sygnaÅu
    SIGIO/SIGPOLL:

      POLL_IN
         DostÄpne dane na wejÅciu.

      POLL_OUT
         DostÄpne bufory wyjÅcia.

      POLL_MSG
         DostÄpna wiadomoÅÄ na wejÅciu.

      POLL_ERR
         BÅÄd wejÅcia/wyjÅcia.

      POLL_PRI
         DostÄpne wejÅcie o wysokim priorytecie.

      POLL_HUP
         UrzÄdzenie odÅÄczone.

    NastÄpujÄca wartoÅÄ może zostaÄ umieszczona w si_code sygnaÅu SIGSYS:

      SYS_SECCOMP (od Linuksa 3.5)
         Wyzwolone przez reguÅÄ filtra seccomp(2).

WARTOÅÄ ZWRACANA
    sigaction() w przypadku powodzenia zwraca 0. W razie wystÄpienia bÅÄdu
    zwracane jest -1 i ustawiana jest zmienna errno wskazujÄc na bÅÄd.

BÅÄDY
    EFAULT act lub oldact wskazujÄ na pamiÄÄ poza przestrzeniÄ adresowÄ
       procesu.

    EINVAL Podano nieprawidÅowy sygnaÅ. BÄdzie to też generowane w
       przypadku próby zmienienia akcji dla sygnaÅów SIGKILL lub
       SIGSTOP, które nie mogÄ byÄ przechwycone lub zignorowane.

ZGODNE Z
    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI
    Potomek utworzony przez fork(2) dziedziczy kopiÄ ustawieÅ sygnaÅów
    swojego rodzica. Podczas execve(2) ustawienia procedur obsÅugi
    sygnaÅów sÄ resetowane do wartoÅci domyÅlnych, z wyjÄtkiem sygnaÅów
    ignorowanych, które nie sÄ zmieniane (i bÄdÄ dalej ignorowane po
    wywoÅaniu execve(2)).

    Zgodnie z POSIX, zachowanie procesu po zignorowaniu sygnaÅu SIGFPE,
    SIGILL lub SIGSEGV, niewygenerowanego przez kill(2) lub raise(3), jest
    niezdefiniowane. Dzielenie liczby caÅkowitej przez zero ma wynik
    niezdefiniowany. Na niektórych architekturach generuje sygnaŠSIGFPE
    (Także dzielenie najmniejszej ujemnej liczby caÅkowitej przez -1 może
    wygenerowaÄ SIGFPE). Ignorowanie go może prowadziÄ do nieskoÅczonej
    pÄtli.

    POSIX.1-1990 zabraniaÅ ustawiania akcji dla SIGCHLD na SIG_IGN.
    POSIX.1-2001 i późniejsze pozwalajÄ na to, tak że można użyÄ
    ignorowania SIGCHLD, żeby zapobiec tworzeniu procesów-duchów (patrz
    wait(2)). Niemniej jednak, historyczne zachowanie systemów BSD i
    System V w zakresie ignorowania SIGCHLD jest inne, tak wiÄc jedynÄ
    caÅkowicie przenoÅnÄ metodÄ zapewnienia, że potomek po zakoÅczeniu nie
    zostanie procesem-duchem jest przechwytywanie sygnaÅu SIGCHLD i
    wywoÅanie funkcji wait(2) lub podobnej.

    POSIX.1-1990 okreÅlaÅ tylko SA_NOCLDSTOP. W POSIX.1-2001 dodano
    SA_NOCLDSTOP, SA_NOCLDWAIT, SA_NODEFER, SA_ONSTACK, SA_RESETHAND,
    SA_RESTART oraz SA_SIGINFO. Używanie tych nowych wartoÅci sa_flags
    może byÄ mniej przenoÅne w aplikacjach przewidzianych do użycia w
    starszych implementacjach Uniksa.

    Flaga SA_RESETHAND jest kompatybilna z flagÄ w SVr4 o tej samej nazwie.

    Flaga SA_NODEFER jest kompatybilna z podobnÄ flagÄ z SVr4 dla jÄder
    Linuksa 1.3.9 i nowszych.

    sigaction() może byÄ wywoÅywany z drugim argumentem o wartoÅci NULL,
    powodujÄc w ten sposób zapytanie o bieżÄcy handler sygnaÅu. Może go
    też użyÄ do sprawdzenia, czy dany sygnaÅ jest prawidÅowy na obecnej
    maszynie. W tym celu należy zarówno drugi, jak i trzeci argument
    ustawiÄ na NULL.

    Nie można zablokowaÄ sygnaÅów SIGKILL lub SIGSTOP (przez podanie ich
    w sa_mask). Próby takie zostanÄ zignorowane.

    Zobacz sigsetops(3) dla szczegóÅów o operacjach na zbiorach
    sygnaÅów.

    ListÄ funkcji, które można bezpiecznie wywoÅaÄ w procedurze obsÅugi
    sygnaÅu, można znaleÅºÄ w podrÄczniku signal(7).

  Różnice biblioteki C/jÄdra
    Funkcja opakowujÄca glibc dla sigaction() daje bÅÄd (EINVAL) przy
    próbie zmiany dyspozycji dwóch sygnaÅów czasu rzeczywistego
    używanych wewnÄtrznie przez implementacjÄ wÄtkowÄ NPTL. WiÄcej
    szczegóÅów w podrÄczniku nptl(7).

    Oryginalne linuksowe wywoÅanie systemowe nazywaÅo siÄ sigaction().
    Jednak po pojawieniu siÄ sygnaÅów czasu rzeczywistego w Linuksie 2.2,
    32-bitowy typ sigset_t o staÅym rozmiarze obsÅugiwany przez to
    wywoÅanie przestaÅ dobrze sÅużyÄ swemu zadaniu. Z tego powodu, w celu
    obsÅugi powiÄkszonego typu sigset_t dodano nowe wywoÅanie systemowe
    rt_sigaction(). Nowe wywoÅanie przyjmuje czwarty argument size_t
    sigsetsize, który okreÅla rozmiar w bajtach zestawu sygnaÅów w
    act.sa_mask i oldact.sa_mask. Argument ten obecnie musi mieÄ wartoÅÄ
    sizeof(sigset_t) (albo nastÄpi bÅÄd EINVAL). Opakowanie glibc
    sigaction() ukrywa te detale przed nami, po cichu wywoÅujÄc
    rt_sigaction() jeÅli udostÄpnia je jÄdro.

  Nieudokumentowane
    Przed wprowadzeniem SA_SIGINFO również byÅo możliwe otrzymanie
    pewnych dodatkowych informacji - przez użycie sa_handler z drugim
    argumentem bÄdÄcym typu struct sigcontext. SzczegóÅy można znaleÅºÄ w
    odpowiednich źródÅach jÄdra Linux. To użycie jest obecnie
    przestarzaÅe.

BÅÄDY
    W jÄdrze 2.6.13 i wczeÅniejszych podanie SA_NODEFER w sa_flags
    zapobiegaÅo maskowaniu nie tylko dostarczonego sygnaÅu podczas
    wykonywania procedury obsÅugi sygnaÅu, ale także sygnaÅów okreÅlonych
    w sa_mask. Ten bÅÄd zostaÅ poprawiony w 2.6.14.

PRZYKÅAD
    Patrz mprotect(2).

ZOBACZ TAKŻE
    kill(1), kill(2), killpg(2), pause(2), restart_syscall(2), seccomp(2)
    sigaltstack(2), signal(2), signalfd(2), sigpending(2), sigreturn(2),
    sigprocmask(2), sigsuspend(2), wait(2), raise(3), siginterrupt(3),
    sigqueue(3), sigsetops(3), sigvec(3), core(5), signal(7)

O STRONIE
    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux
    man-pages. Opis projektu, informacje dotyczÄce zgÅaszania bÅÄdów, oraz
    najnowszÄ wersjÄ oryginaÅu można znaleÅºÄ pod adresem
    https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i MichaÅ KuÅach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 4.07 oryginaÅu.Linux               2016-03-15           SIGACTION(2)