sigaction

SIGACTION(2)      Linux - pÅÃruÄka programátora      SIGACTION(2)JMÃNO
    sigaction, sigprocmask, sigpending, sigsuspend - Funkce POSIXu pro
    práci se signály.


SYNTAXE
    #include <signal.h>


    int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction
    *oldact);

    int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);

    int sigpending(sigset_t *set);

    int sigsuspend(const sigset_t *mask);


POPIS
    Systémovým volánÃm sigaction se urÄuje, jakou akci má proces
    provést pÅi obdrženà urÄitého signálu.

    Parametrem signum je urÄen signál a lze zadat kterýkoli platný
    signál kromÄ SIGKILL a SIGSTOP.

    Je-li hodnota act nenulová, je pro signál signum nainstalována akce
    act. Je-li hodnota oldact nenulová, pÅedchozà akce je uložena do
    oldact.

    Struktura sigaction je definována jako

       struct sigaction {
         void (*sa_handler)(int);
         sigset_t sa_mask;
         int sa_flags;
         void (*sa_restorer)(void);
       }

    sa_handler urÄuje akci, která má být pÅiÅazena signálu signum a
    může obsahovat SIG_DFL pro implicitnà akci, SIG_IGN pro ignorovánÃ
    signálu, nebo ukazatel na funkci oÅ¡etÅujÃcà signál.

    sa_mask je maska signálů, které majà být zablokovány pÅi obsluze
    signálu. NavÃc je zablokován signál, který vyvolal akci, nejsou-li
    nastaveny pÅÃznaky SA_NODEFER nebo SA_NOMASK .

    sa_flags je množina pÅÃznaků, které ovlivÅujà obsluhu signálu. Je
    to logický souÄet následujÃcÃch bitových konstant:

       SA_NOCLDSTOP
           Je-li signum SIGCHLD, negeneruje se signál pÅi zastavenÃ
           dÄtského procesu (tj. dostane-li tento proces signál
           SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN nebo SIGTTOU).

       SA_ONESHOT nebo SA_RESETHAND
           Poté, co je zavolána obslužná funkce, se obsluha
           signálu vracà do implicitnÃho stavu. (Takto se normálnÄ
           chová systémové volánà signal(2) .)

       SA_RESTART
           Nastavà kompatibilnà chovánà s BSD: urÄitá systémová
           volánà pak jsou po zpracovánà signálu restartována.

       SA_NOMASK neboli SA_NODEFER
           Umožnà pÅÃchod dalÅ¡Ãho signálu bÄhem jeho vlastnÃ
           obslužné funkce.

    Pole sa_restorer je neaktuálnà a nemÄlo by být použÃváno.

    Systémovým volánÃm sigprocmask lze mÄnit seznam momentálnÄ
    blokovaných signálů. Záležà na parametru how, jaká zmÄna nastane:

       SIG_BLOCK
           Nový seznam blokovaných signálů bude obsahovat dosud
           blokované signály a signály v parametru set .

       SIG_UNBLOCK
           Signály v parametru set jsou odstranÄny ze seznamu
           blokovaných signálů. Je pÅÃpustné uvést v parametru
           set signál, který nenà blokován.

       SIG_SETMASK
           Seznam blokovaných signálů je nastaven na set.

    Je-li hodnota parametru oldset nenulová, je pÅedchozà seznam
    blokovaných signálů uložen do oldset.

    Systémové volánà sigpending dovoluje zjistit nevyÅÃzené signály
    (které pÅiÅ¡ly pÅi zablokovánÃ). Maska nevyÅÃzených signálů je
    uložena do parametru set.

    Volánà sigsuspend pÅechodnÄ nahradà masku signálů maskou zadanou v
    parametru mask a poté pozdržà provádÄnà procesu do obdrženÃ
    signálu.


NÃVRATOVÃ HODNOTY
    Funkce sigaction, sigprocmask, sigpending a sigsuspend vracà 0 pÅi
    úspÄÅ¡ném provedenà a -1 pÅi chybÄ.


CHYBOVÃ HODNOTY
    EINVAL Byl zadán neplatný signál. Tato chyba je také generována
       pÅi pokusu zmÄnit obsluhu signálů SIGKILL nebo SIGSTOP, které
       nemohou být zachyceny.

    EFAULT act, oldact, set nebo oldset ukazujà do oblasti pamÄti, která
       nepatÅÃ do adresnÃho prostoru procesu.

    EINTR Systémové volánà bylo pÅeruÅ¡eno.


POZNÃMKY
    Signály SIGKILL or SIGSTOP nelze blokovat volánÃm sigprocmask. Pokusy
    o to budou v tichosti ignorovány.

    Podle normy POSIX nenà definováno chovánà procesu poté, co ignoruje
    signál SIGFPE, SIGILL, nebo SIGSEGV, který nebyl generován funkcemi
    kill() nebo raise(). CeloÄÃselné dÄlenà nulou dává nedefinovaný
    výsledek a na nÄkterých architekturách generuje signál SIGFPE.
    Ignorovánà tohoto signálu může způsobit zacyklenà procesu.

    Nastavenà akce pro signál SIGCHLD na SIG_IGN způsobà automatický
    zánik dÄtských procesů po jejich ukonÄenÃ.

    Norma POSIX definuje pouze pÅÃznak SA_NOCLDSTOP. PoužÃvánà jiných
    pÅÃznaků v sa_flags je nepÅenositelné.

    PÅÃznak SA_RESETHAND je kompatibilnà se stejnojmenným pÅÃznakem v
    systémech SVr4.

    PÅÃznak SA_NODEFER je kompatibilnà se stejnojmenným pÅÃznakem v SVr4
    ve verzÃch jádra 1.3.9 a vyÅ¡Å¡Ãch. Ve starÅ¡Ãch verzÃch jádra
    linuxová implementace dovolovala pÅijetà libovolného signálu, nejen
    toho který byl instalován (což způsobovalo ignorovánà nastavenÃ
    sa_mask ).

    Jména SA_RESETHAND and SA_NODEFER jsou urÄena pro kompatibilitu se
    SVr4 a byla zavedena ve verzi knihovny libc 3.0.9.

    Pro zjiÅ¡tÄnà momentálnÃho stavu obsluhy signálů lze volat funkci
    sigaction s parametrem act rovným nule. Zadáte-li nulové parametry
    act a oldact, lze ji použÃt ke kontrole, je-li daný signál na tom
    kterém systému použitelný.

    Pro podrobnosti o manipulaci se skupinami signálů viz sigsetops(3)

SPLÅUJE STANDARDY
    POSIX, SVr4. Dokumentace SVr4 se nezmiÅuje o chybové hodnotÄ EINTR.


DALÅ Ã INFORMACE
    kill(1), kill(2), killpg(2), pause(2), raise(3), siginterrupt(3),
    signal(2), signal(7), sigsetops(3), sigvec(2)

VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/Linux 1.3            18.února 1997          SIGACTION(2)