siglongjmp


setjmp − zachowanie kontekstu stosu dla nielokalnego goto

#include<setjmp.h>

);int setjmp(jmp_buf env
, int int sigsetjmp(sigjmp_buf env


 Uwaga! To tÅumaczenie może byÄ nieaktualne!

   setjmp i longjmp() sÄ przydatne w obsÅudze bÅÄdów i
przerwaÅ napotykanych w niskopoziomowych procedurach
programu. setjmp() zachowuje kontekst/Årodowisko stosu w env
dla późniejszego użycia przez longjmp(). Kontekst stosu
bÄdzie unieważniony, gdy funkcja woÅajÄca setjmp() siÄ
zakoÅczy. sigsetjmp() jest podobne do setjmp(). Gdy
savesigs jest niezerowe, zestaw blokowanych sygnaÅów jest
zachowywany w env i zostanie odtworzony przez późniejsze
wykonanie siglongjmp() z tym samym env.

setjmp() i sigsetjmp() zwracajÄ 0 po bezpoÅrednim
zakoÅczeniu, a wartoÅÄ niezerowÄ po powrocie za pomocÄ
funkcji longjmp() z wykorzystaniem zachowanego kontekstu .

POSIX, ISO 9899 (C99)

POSIX nie okreÅla, czy setjmp ma zachowywaÄ kontekst
sygnaÅowy. (W SYSV nie zachowuje. W BSD4.3 zachowuje, ale
istnieje funkcja _setjmp, która nie zachowuje.) JeÅli
istnieje potrzeba zachowania maski sygnaÅów, to należy
użyÄ sigsetjmp. setjmp() i fBsigsetjmp powodujÄ, że
programy sÄ trudne do zrozumienia i pielÄgnowania. JeÅli
jest to możliwe, należy używaÄ innych rozwiÄzaÅ.Powyższe tÅumaczenie pochodzi z nieistniejÄcego już
Projektu TÅumaczenia Manuali i może nie byÄ aktualne. W
razie zauważenia różnic miÄdzy powyższym opisem a
rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
prosimy o zapoznanie siÄ z oryginalnÄ (angielskÄ) wersjÄ
strony podrÄcznika za pomocÄ polecenia:

   man −−locale=C 3 setjmp

   Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man − wiÄcej
informacji można znaleÅºÄ pod adresem
http://sourceforge.net/projects/manpages−pl/.