signal

SIGNAL(2)        Linux - pÅÃruÄka Programátora        SIGNAL(2)JMÃNO
    signal - práce se signály v ANSI C


SYNTAXE
    #include <signal.h>


    void (*signal(int signum, void (*handler)(int)))(int);


POPIS
    Systémové volánà signal instaluje novou obslužnou funkci pro
    signál s ÄÃslem signum. Obsluha signálu je nastavena na handler,
    což může být uživatelsky definovaná funkce, nebo jedna z
    následujÃcÃch konstant:

       SIG_IGN
           Signál bude ignorován.

       SIG_DFL
           Nastavà se standardnà obsluha signálu.

    Obslužná funkce dostane pÅi zavolánà jako parametr ÄÃslo signálu.
    To umožÅuje použÃt jednu obslužnou funkci pro vÃce signálů.


NÃVRATOVÃ HODNOTA
    Funkce signal vracà pÅedchozà hodnotu obsluhy signálu, nebo SIG_ERR ,
    nastane-li chyba.

POZNÃMKY
    Nelze nastavit obsluhu signálů SIGKILL a SIGSTOP.

    V Linuxu se na rozdÃl od systémů BSD obsluha signálu vracà pÅi pÅÃ‐
    chodu signálu na standardnà hodnotu. Když ale použijete #include
    <bsd/signal.h> mÃsto <signal.h> , je funkce signal pÅedefinována na
    __bsd_signal a chová se jako v BSD. ObÄ verze funkce signal jsou
    knihovnà funkce, které použÃvajà systémové volánà sigaction(2).

    NenÃ-li Vám jasná syntaxe uvedená na zaÄátku této manuálové
    stránky, možná Vám pomůže tento ekvivalentnà zápis:

    typedef void (*sighandler_t)(int);
    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

    Podle normy POSIX nenà definováno chovánà procesu poté, co ignoruje
    signál SIGFPE, SIGILL, nebo SIGSEGV, který nebyl generován funkcemi
    kill() nebo raise(). CeloÄÃselné dÄlenà nulou dává nedefinovaný
    výsledek a na nÄkterých architekturách generuje signál SIGFPE.
    Ignorovánà tohoto signálu může způsobit zacyklenà procesu.


SPLÅUJE STANDARDY
    ANSI C


DALÅ Ã INFORMACE
    kill(1), kill(2), killpg(2), pause(2), raise(3), sigaction(2),
    signal(7), sigsetops(3), sigvec(2), alarm(2).


VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/Linux 2.0            18. února 1997           SIGNAL(2)