signal

SIGNAL(2)        Podręcznik programisty Linuksa        SIGNAL(2)NAZWA
    signal - obsługa sygnałów ANSI C

SKŁADNIA
    #include <signal.h>

    typedef void (*sighandler_t)(int);

    sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

OPIS
    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcja systemowa signal() instaluje nową obsługę sygnału dla sygnału o
    numerze signum. Obsługa sygnału ustawiana jest na sighandler, który może
    być funkcją podaną przez użytkownika lub SIG_IGN albo SIG_DFL.

    Po przysłaniu sygnału o numerze signum dzieje się, co następuje. Jeśli
    obsługa odpowiedniego sygnału została ustawiona na SIG_IGN, to sygnał
    jest ignorowany. Jeśli obsługa została ustawiona na SIG_DFL, to
    podejmowana jest domyślna akcja skojarzona z sygnałem (patrz signal(7)).
    Ostatecznie, Jeśli jako obsługa sygnału została ustawiona function
    sighandler, to najpierw albo obsługa sygnału jest inicjowana na SIG_DFL
    albo odbywa się zależne od implementacji blokowanie sygnału, a następnie
    wywoływana jest funkcja sighandler z argumentem signum.

    Używanie funkcji obsługi sygnału jest nazywane "przechwytywaniem
    sygnału". Sygnały SIGKILL i SIGSTOP nie mogą być ani przechwycone, ani
    zignorowane.


WARTOŚĆ ZWRACANA
    Funkcja signal() zwraca poprzednią wartość obsługi sygnału, lub SIG_ERR w
    przypadku błędu.


PRZENOŚNOŚĆ
    Oryginalne uniksowe signal() zainicjalizowałoby obsługę sygnału na
    SIG_DFL i to samo robi System V (oraz jądro Linuksa i libc4,5). Z drugiej
    strony, BSD nie inicjalizuje obsługi sygnału, ale blokuje nowopojawiające
    się egzemplarze tego sygnału podczas wywoływania funkcji obsługi.
    Biblioteka glibc2 naśladuje zachowanie BSD.

    Jeśli w systemie opartym o libc5 zostanie włączone <bsd/signal.h> zamiast
    <signal.h>, to signal zostanie przedefiniowane jako __bsd_signal i będzie
    miało semantykę BSD. Nie jest to zalecane.

    Jeśli w systemie opartym o glibc2 zdefiniowane zostanie makro testowania
    cechy, takie jak _XOPEN_SOURCE lub zostanie użyta osobna funkcja
    sysv_signal, otrzyma się zachowanie klasyczne. Nie jest to zalecane.

    Próba zmiany semantyki tej funkcji za pomocą przedefiniowywania i
    włączania plików nagłówkowych nie jest dobrym pomysłem. Lepiej w ogóle
    unikać funkcji signal i posługiwać się zamiast niej sigaction(2).


UWAGI
    Zgodnie ze standardem POSIX, zachowanie procesu po zignorowaniu sygnału
    SIGFPE, SIGILL lub SIGSEGV, który nie był wygenerowany przez funkcję
    kill(2) ani raise(3), jest niezdefiniowane. Dzielenie przez zero liczby
    całkowitej nie ma określonego wyniku. Na niektórych architekturach
    generuje to sygnał SIGFPE. (Również dzielenie najmniejszej liczby
    ujemnej przez -1 może spowodować wygenerowanie SIGFPE.) Ignorowanie tego
    sygnału może doprowadzić do pętli nieskończonej.

    Zgodnie ze standardem POSIX (3.3.1.3) nie jest określone, co sie stanie
    gdy SIGCHLD zostanie ustawiony na SIG_IGN. W tym miejscu zachowanie BSD
    i SYSV różni się, powodując nie działanie na Linuksie oprogramowania BSD,
    które ustawia akcję dla SIGCHLD na SIG_IGN.

    Użycie sighandler_t jest rozszerzeniem GNU. Różne wersje libc
    predefiniują ten typ; libc4 i libc5 definiują SignalHandler, glibc
    definiuje sig_t, a gdy zdefiniowane jest _GNU_SOURCE, również
    sighandler_t.

ZGODNE Z
    ANSI C


ZOBACZ TAKŻE
    kill(1), kill(2), killpg(2), pause(2), raise(3), sigaction(2), signal(7),
    sigsetops(3), sigvec(2), alarm(2)


INFORMACJE O TŁUMACZENIU
    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
    Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między
    powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
    funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
    podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 signal

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można
    znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux 2.2             2000-04-28             SIGNAL(2)