sigpending

SIGACTION(2)       Podręcznik programisty Linuksa       SIGACTION(2)NAZWA
    sigaction, sigprocmask, sigpending, sigsuspend - POSIX-owe funkcje
    obsługi sygnałów.


SKŁADNIA
    #include <signal.h>


    int sigaction(int signum, const struct sigaction *act, struct sigaction
    *oldact);

    int sigprocmask(int how, const sigset_t *set, sigset_t *oldset);

    int sigpending(sigset_t *set);

    int sigsuspend(const sigset_t *mask);


OPIS
    Wywołanie systemowe sigaction jest używane do zmieniania akcji, którą
    obiera proces po odebraniu określonego sygnału.

    signum określa sygnał i może być dowolnym prawidłowym sygnałem poza
    SIGKILL i SIGSTOP.

    Jeśli act jest niezerowe, to nowa akcja dla sygnału signum jest brana z
    act. Jeśli oldact też jest niezerowe, to poprzednia akcja jest w nim
    zachowywana.

    Struktura sigaction jest zdefiniowana jako

       struct sigaction {
         void (*sa_handler)(int);
         sigset_t sa_mask;
         int sa_flags;
         void (*sa_restorer)(void);
       }

    sa_handler podaje akcję, związaną z sygnałem signum i może to być m.in
    SIG_DFL dla akcji domyślnej, SIG_IGN dla akcji ignorowania, lub wskaźnik
    do funkcji obsługującej sygnał.

    sa_mask podaje maskę sygnałów, które powinny być blokowane podczas
    wywoływania handlera sygnałów. Dodatkowo, sygnał, który wywołał handler
    będzie zablokowany, chyba że użyto flag SA_NODEFER lub SA_NOMASK.

    sa_flags podaje zbiór flag, które modyfikują zachowanie procesu obsługi
    sygnałów. Jest to zbiór wartości połączonych bitowym OR:

       SA_NOCLDSTOP
           Jeśli signum to SIGCHLD, nie odbieraj powiadomienia o
           zatrzymaniu procesu potomnego (np. gdy proces potomny
           otrzyma jeden z SIGSTOP, SIGTSTP, SIGTTIN lub SIGTTOU).

       SA_ONESHOT or SA_RESETHAND
           Odtórz akcję sygnałową do stanu domyślnego po wywołaniu
           handlera sygnałów. (Jest to domyślne zachowanie dla
           wywołania signal(2).)

       SA_RESTART
           Daj zachowanie, kompatybilne z semantyką sygnałową BSD,
           czyniąc pewne wywołania systemowe odtwarzalnymi przez
           sygnały.

       SA_NOMASK or SA_NODEFER
           Nie chroń sygnałów od bycia odebranymi z ich własnego
           handlera.

    Element sa_restorer jest przedawniony i nie powinno się go używać.

    Wywołanie sigprocmask jest używane do zmieniania listy obecnie
    blokowanych sygnałów. Zachowanie tego wywołania jest zależne od wartości
    how, w sposó następujący

       SIG_BLOCK
           Zestaw blokowanych sygnałów jest unią bieżącego zbioru i
           argumentu set.

       SIG_UNBLOCK
           Sygnały w set są usuwane z bieżącego zestawu sygnałów
           blokowanych. Legalnym jest próbowanie odblokiwania
           nieblokowanych sygnałów.

       SIG_SETMASK
           Zestaw blokowanych sygnałów jest ustawiany na argument set.

    Jeśli oldset jest niezerowy, to poprzednia wartość maski sygnału jest w
    nim zachowywana.

    Wywołanie sigpending umożliwia testowanie zalegających sygnałów (tych,
    które zostały podniesione w momencie blokowania). Maska sygnałowa dla
    zalegających sygnałów jest zachowana w set.

    Wywołanie sigsuspend tymczasowo podmienia maskę sygnałową procesu na tą,
    przekazaną jako mask i zawiesza proces aż do otrzymania sygnału.


WARTOŚĆ ZWRACANA
    sigaction, sigprocmask, sigpending i sigsuspend zwracają 0 po sukcesie i
    -1 po błędzie.


BŁĘDY
    EINVAL Podano nieprawidłowy sygnał. Będzie to też generowane dla sygnałów
       SIGKILL lub SIGSTOP.

    EFAULT act, oldact, set lub oldset wskazują na pamięc poza przestrzenią
       adresową.

    EINTR Wywołanie systemowe zostało przerwane.


UWAGI
    Nie można zablokować sygnałów SIGKILL lub SIGSTOP . Próby takie zostaną
    zignorowane.

    Zgodnie z POSIX, zachowanie procesu po po zignorowaniu SIGFPE, SIGILL i
    SIGSEGV, niegenerowanych przez kill() lub raise() jest niezdefiniowane.
    Dzielenie liczby całkowitej przez zero ma wynik niezdefiniowany. Na
    niektórych architekturach generuje sygnał SIGFPE. Ignorowanie go może
    prowadzić do nieskończonej pętli.

    Ustawienie SIGCHLD na SIG_IGN daje automatyczne zbieranie plonów procesów
    potomnych.

    Specyfikacja POSIX definiuje tylko SA_NOCLDSTOP. Użycie innych flag jest
    nieprzenośne.

    Flaga SA_RESETHAND jest kompatybilna z podobną flagą z SVr4.

    Flaga SA_NODEFER jest kompatybilna z podobną flagą z SVr4 dla jąder
    Linuksa 1.3.9 i nowszych.

    Nazwy SA_RESETHAND i SA_NODEFER są kompatybilne z SVr4 i są dostępne
    tylko w wersjach bibliotek większych lub równych 3.0.9.

    sigaction może być wywoływany z drugim argumentem o wartości null,
    powodując w ten sposób zapytanie bieżącego handlera sygnału. Może go też
    użyć do sprawdzenia, czy dany sygnał jest prawidłowy na obecnej maszynie.
    W tym celu należy dać zerowy zarówno drugi, jak i trzeci argument.

    Zobacz sigsetops(3) dla szczegółów o operacjach na zbiorach sygnałów.

ZGODNE Z
    POSIX, SVR4


ZOBACZ TAKŻE
    kill(1), kill(2), killpg(2), pause(2), raise(3), siginterrupt(3),
    signal(2), signal(7), sigsetops(3), sigvec(2)
Linux 1.3            24 Sierpnia 1995          SIGACTION(2)