sigsetops

SIGSETOPS(3)        Linux Programmer's Manual       SIGSETOPS(3)ì´ë¦
    sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset, sigismember - POSIX
    ìê·¸ë ì§í© ì¡°ì

ì¬ì©ë²
    #include <signal.h>


    int sigemptyset(sigset_t *set);

    int sigfillset(sigset_t *set);

    int sigaddset(sigset_t *set, int signum);

    int sigdelset(sigset_t *set, int signum);

    int sigismember(const sigset_t *set, int signum);

ì¤ëª
    sigsetops(3) í¨ìë POSIX ìê·¸ë ì§í©ë¤ì ì¡°ìì íì©íë¤.

    sigemptyset ì ë¹ ìê·¸ë ì§í© set ì ë§ë ë¤.

    sigfillset ì ëª¨ë ì í¸ê° ë¤ì´ìë ìê·¸ë ì§í© set ì ë§ë ë¤.

    sigaddset ê³¼ sigdelset ì ê°ê° ìê·¸ë ì§í© setìì ìê·¸ë signum 를
    ì¶ê°íê±°ë ì§ì´ë¤.

    sigismember ë ìê·¸ë signum ê° ìê·¸ë ì§í© set ì ì¼ë¶ì¸ì§ë¥¼ ê²ì¬íë¤.

ë°íê°
    sigemptyset, sigfullset, sigaddset , sigdelset ë 모ë ì±ê³µì 0ì
    리í´íê³ ìë¬ì -1ì 리í´íë¤.

    ë§ì¼ ìê·¸ë signum ê° ìê·¸ë ì§í© set ì ì¼ë¶ë¼ë©´ sigismember ë 1ì
    ë°ííê³ , signum ê° ì¼ë¶ê° ìëë¼ë©´ 0ì ë°ííê³ ìë¬ë¼ë©´ -1ì ë°ííë¤.

ìë¬
    EINVAL sig ê° ì í¨í ìê·¸ëì´ ìëë¤.

í¸í
    POSIX

ê´ë ¨ í목
    sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2)

ë²ì
    ì ê°í <skyeyes@soback.kornet.net> 2001ë 5ì 1ì¼
    íê¸ Manpage íë¡ì í¸ (http://man.kldp.org) 2005ë 2ì 13ì¼Linux 1.0           24 September 1994         SIGSETOPS(3)