sigsetops

SIGSETOPS(3)      Linux - pÅÃruÄka Programátora      SIGSETOPS(3)JMÃNO
    sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset, sigismember - operace
    POSIXu se sadami signálů.


SYNTAXE
    #include <signal.h>


    int sigemptyset(sigset_t *set);

    int sigfillset(sigset_t *set);

    int sigaddset(sigset_t *set, int signum);

    int sigdelset(sigset_t *set, int signum);

    int sigismember(const sigset_t *set, int signum);


POPIS
    Skupina funkcà sigsetops(3) umožÅuje manipulaci se sadami signálů
    podle POSIXu.

    Funkce sigemptyset inicializuje sadu signálů set na prázdnou
    (vÅ¡echny signály jsou z nà vylouÄeny).

    Funkce sigfillset zaÅadà do sady set vÅ¡echny signály.

    Funkce sigaddset a sigdelset sloužà k pÅidánÃ, respektive vymazánÃ
    signálu signum ze sady set.

    Funkce sigismember testuje, je-li signál signum zahrnut do sady set.


NÃVRATOVÃ HODNOTY
    Funkce sigemptyset, sigfullset, sigaddset a sigdelset vracejà nulu pÅi
    úspÄÅ¡ném průbÄhu a -1 pÅi chybÄ.

    Funkce sigismember vracà 1, je-li signál signum v sadÄ set, 0 pokud v
    nà nenÃ, a -1 pÅi chybÄ.


CHYBOVÃ HODNOTY
    EINVAL Parametr sig nenà platné ÄÃslo signálu.


SPLÅUJE STANDARDY
    POSIX


DALÅ Ã INFORMACE
    sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2)

VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/Linux 1.0            1. bÅezna 1997          SIGSETOPS(3)