sigsuspend

å称
   sigsuspend — ãããã¯ããã¦ããã·ã°ãã«ã®è§£æ¾ã¨å²è¾¼ã¿å¾ã¡ãä¸å¯åã«å®è¡

ã©ã¤ãã©ãª
   Standard C Library (libc, -lc)

æ¸å¼
   <signal.h> int sigsuspend(const sigset_t *sigmask)

解説
   sigsuspend() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¯ã sigmask ãæãéåã«ããã‐
   ãã¯ããã¦ããã·ã°ãã«ãã¹ã¯ãä¸æçã«å¤æ´ãã¦ããã ã·ã°ãã«ã®å°çãå¾ã¡ã¾ãã
   復帰æã«ããã¹ã¯ãããã·ã°ãã«ã®åã®éåã復åããã¾ãã
   é常ã®å ´åãã·ã°ãã«ãã¹ã¯éåã¯ç©ºã§ãå¼ã³åºããç¶ãéã ãã¹ã¦ã®ã·ã°ãã«ããã‐
   ãã¯ãããªããã¨ã表ããã¾ãã

   é常ã®ç¨æ³ã§ã¯ã sigprocmask(2) ã§ã·ã°ãã«ããããã¯ãã¦éè¦ãªã»ã¯ã·ã§ã³ãå§ãã
   ã·ã°ãã«ã®çºçã§ä¿®æ£ãããå¤æ°ã調ã¹ã¦ å®è¡ãã¹ãä»äºããªããã¨ãå¤æãã
   sigprocmask(2) ãè¿ãã以åã®ãã¹ã¯ã§ sigsuspend() ã使ç¨ãããã¨ã§ããã»ã¹ãåæ‐
   ¢ãã¦ä»äºãå¾ã¡ã¾ãã

æ»ãå¤
   sigsuspend() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¯ã常ã«å²ãè¾¼ã¾ãããã¨ã§çµäºãã errno ã EINTR
   ã«è¨å®ãã-1 ãè¿ãã¾ãã

é¢é£é ç®
   sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsetops(3)

è¦æ ¼
   sigsuspend() ã·ã¹ãã ã³ã¼ã«ã¯ã ISO/IEC 9945-1:1990 (“POSIX.1”)
   ã«é©åãã¦ãã¾ãã