sleep

SLEEP(3)          Linux Programmer's Manual         SLEEP(3)åå
    sleep - æå®ã®ç§æ°ã®éã ãä¼æ¢ãã

æ¸å¼
    #include <unistd.h>

    unsigned int sleep(unsigned int seconds);

説æ
    sleep() ã¯ãå¼ã³åºããã¹ã¬ããã seconds
    ç§éã¾ãã¯ç¡è¦ãããªãã·ã°ãã«ãå°çããã¾ã§ä¼æ¢ããã

è¿ãå¤
    è¦æ±ãããæéãéããå ´åã¯ã¼ããè¿ãã å¼ã³åºããã·ã°ãã«ãã³ãã©ã¼ã«å²ãè¾¼ã¾ããå ´åã¯ã
    ä¼æ¢ã®æ®ãæéãè¿ãã

æºæ
    POSIX.1-2001.

ãã°
    sleep() 㯠SIGALRM ãç¨ãã¦å®è£ããã¦ããããã®ããã alarm(2) 㨠sleep()
    ãæ··ãã¦ä½¿ç¨ããã®ã¯ãã¾ããèãã§ããã

    ä¼æ¢ä¸ã«ã·ã°ãã«ãã³ãã©ã¼ãã longjmp(3) ã使ç¨ãããã¨ã SIGALRM
    ã®ãã³ããªã³ã°ãå¤æ´ãããã¨ã¯ãå®ç¾©ããã¦ããªãçµæãçãã

é¢é£é ç®
    alarm(2), nanosleep(2), signal(2), signal(7)

ãã®ææ¸ã«ã¤ãã¦
    ãã® man ãã¼ã¸ã¯ Linux man-pages ããã¸ã§ã¯ãã®ãªãªã¼ã¹ 3.51 ã®ä¸é¨
    ã§ãããããã¸ã§ã¯ãã®èª¬æã¨ãã°å ±åã«é¢ããæå ±ã¯
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/ ã«æ¸ããã¦ãããGNU                2010-02-03             SLEEP(3)