sleep


sleep − æå®ã®ç§æ°ã®éã ãä¼æ¢ãã


#include<unistd.h>

);unsigned int sleep(unsigned int seconds

sleep() ã¯ãç¾å¨ã®ããã»ã¹ã seconds
ç§éã¾ãã¯ç¡è¦ãããªãã·ã°ãã«ãå°çããã¾ã§ä¼æ¢ããã

è¦æ±ãããæéãéããå ´åã«ã¯ã¼ãã§ããã ä»ã®å ´åã«ã¯ä¼æ¢ã®æ®ãæéãè¿ãã

POSIX.1

sleep() 㯠ãç¨ãã¦å®è£ããã¦ããããã®ããã alarm() 㨠sleep()
ãæ··ãã¦ä½¿ç¨ããã®ã¯ãã¾ããèãã§ããã

     ä¼æ¢ä¸ã«ã·ã°ãã«ãã³ãã©ã¼ãã longjmp() ã使ç¨ãããã¨ã
SIGALRM ã®ãã³ããªã³ã°ãå¤æ´ãããã¨ã¯ãå®ç¾©ããã¦ããªãçµæãçãã