socket

SOCKET(2)        Linux - pÅÃruÄka programátora        SOCKET(2)JMÃNO
    socket - vytvoÅ soket

SYNTAXE
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int socket(int domain, int type, int protocol);

POPIS
    Socket vytvoÅà soket a vrátà jeho deskriptor.

    Parametr domain specifikuje jmenný prostor, ve kterém se bude
    komunikace odehrávat; tÃm je zvolena i rodina protokolů, které mohou
    být použity. Tyto rodiny jsou definovány v hlaviÄkovém souboru
    sys/socket.h. V souÄasné dobÄ jsou podporovány tyto formáty:


       AF_UNIX (internà protokol UNIXu)

       AF_INET (Internetový jmenný prostor)

       AF_ISO  (protokoly ISO)

       AF_NS  (protokoly Xerox Network Systems)

       AF_IMPLINK
            (IMP “host at IMP” link layer)

    Soket má typ type, který specifikuje komunikaÄnà styl. Podporované
    typy jsou:

       SOCK_STREAM
       SOCK_DGRAM
       SOCK_RAW
       SOCK_SEQPACKET
       SOCK_RDM

    A SOCK_STREAM poskytuje sekvenÄnÃ, spolehlivou a dvoustrannou proudovou
    komunikaci. Může být podporován mechanismus pÅenosu out-of-band
    dat. SOCK_DGRAM soket podporuje datagramy (nespojované, nespolehlivé
    zprávy pevné (typicky malé) maximálnà délky). SOCK_SEQPACKET
    soket poskytuje sekvenÄnÃ, spolehlivý, dvojstranný pÅenos dat pro
    datagramy pevné maximálnà délky; konzument může ÄÃst tato data
    volánÃm jádra. Tento typ je v souÄasné dobÄ implementován pouze pro
    AF_NS. SOCK_RAW poskytuje pÅÃstup k internÃm sÃÅ¥ovým protokolům a
    rozhranÃm. Typy SOCK_RAW, který je k dispozici pouze superuživateli
    a SOCK_RDM, který je plánován, ale jeÅ¡tÄ nenà implementován, zde
    nejsou popsány.

    Argument protocol specifikuje, který konkrétnà protokol má být
    použit. NormálnÄ existuje pouze jeden protokol, který se dá použÃt
    u soketu konkrétnÃho typu a dané rodiny protokolů. Ale je samozÅejmÄ
    možné, aby existovalo protokolů vÃce. ÄÃslo protokolu závisà na
    použitém jmenném prostoru, bližšà informace naleznete v
    protocols(5).

    Sokety typu SOCK_STREAM jsou plnÄ duplexnà proudy dat podobné rourám.
    Proudový soket musà být spojen pÅed tÃm, než pÅijme nebo poÅ¡le
    jakákoliv data. Spojenà s jiným soketem se provádà volánÃm
    connect(2). Jestliže bylo spojenà navázáno, mohou být pÅenášena
    data pomocà volánà read(2) a write(2) nebo nÄkterou variantou volánÃ
    send(2) a recv(2). Je-li sezenà ukonÄeno, můžete zavolat funkci
    close(2). Out-of-band data mohou být poslána. Konkrétnà informace
    najdete v send(2). Out-of-band data mohou být pÅijata volánÃm
    recv(2).

    KomunikaÄnà protokoly, které implementujà SOCK_STREAM zaruÄujÃ, že
    data se neztratà a ani nebudou duplikována. Je-li Äást dat, pro
    kterou je k dispozici prostor ve vyrovnávacà pamÄti, nedoruÄena po
    rozumnou dobu, je spojenà prohlášeno za pÅeruÅ¡ené a volánà budou
    vracet chyby (-1) a globálnà promÄnná errno bude nastavena na
    ETIMEDOUT .

    NÄkteré protokoly uchovávajà sokety v Äinnosti tÃm, že pÅibližnÄ
    každou minutu posÃlajà packet, nevyskytuje-li se jiná aktivita.
    NeobjevÃ-li se odpovÄÄ po delÅ¡Ã dobu (napÅ. 5 minut), je opÄt
    indikována chyba. Signál SIGPIPE je poslán procesu, jestliže proces
    poÅ¡le data do "rozbitého" proudu. To způsobÃ, že "naivnÃ" procesy,
    které neobsluhujà tento signál skonÄÃ.

    SOCK_SEQPACKET sokety použÃvajà stejná volánà jako SOCK_STREAM
    sokety. Jediným rozdÃlem je, že volánà read(2) vracà pouze
    požadované množstvà dat a ostatnà data budou zniÄena.

    SOCK_DGRAM a SOCK_RAW sokety povolujà posÃlánà paketů adresátům
    specifikovaným ve volánà send(2). Datagramy jsou obvykle pÅijÃmány
    pomocà volánà recvfrom(2), které vracà dalšà datagram s jeho
    návratovou adresou.

    Volánà fcntl(2) může být použito ke specifikovánà skupiny
    procesů, které obdržà signál SIGURG pÅi pÅÃchodu out-of-band dat.
    Může také povolit neblokujÃcà vstupnÄ-výstupnà operace pÅÃpadnÄ
    asynchronnà hlášenà vstupnÄ-výstupnÃch událostà signálem SIGIO.

    Operace soketu jsou ÅÃzeny volbami soketů. Tyto volby jsou
    specifikovány v hlaviÄkovém souboru sys/socket.h. Setsockopt(2) a
    getsockopt(2) se použÃvajà pro jejich nastavenà a k zÃskánà jejich
    aktuálnÃho stavu.

NÃVRATOVÃ HODNOTA
    -1 je vrácena, jestliže nastala chyba, jinak je vrácen deskriptor
    soketu.

CHYBY
    EPROTONOSUPPORT
        KomunikaÄnà styl nebo protokol nenà podporován specifikovaným
        jmenným prostorem.

    EMFILE Tabulka deskriptorů procesu je zaplnÄna.

    ENFILE Tabulka otevÅených souborů systému je zaplnÄna.

    EACCESS Nemáte právo vytvoÅit soket specifikovaného typu a/nebo
        protokolu.

    ENOBUFS Nedostatek vyrovnávacÃch pamÄtÃ. Soket nemůže být vytvoÅen,
        dokud nedojde k uvolnÄnà zdrojů.

SPLÅUJE STANDARDY
    4.4BSD (volánà jádra socket se objevilo v 4.2BSD). Obvykle je
    kompatibilnà s ne-BSD systémy, které podporujà BSD Sokety (vÄetnÄ
    variant Systému V).

DALÅ Ã INFORMACE
    accept(2), bind(2), connect(2), getprotoent(3), getsockname(2),
    getsockopt(2), ioctl(2), listen(2), read(2), recv(2), select(2),
    send(2), shutdown(2), socketpair(2), write(2)

    "An Introductory 4.3 BSD Interprocess Communication Tutorial" je znovu
    vydáno v UNIX Programmer's Supplementary Documents Volume 1

    "BSD Interprocess Communication Tutorial" je znovu vydáno v UNIX
    Programmer's Supplementary Documents Volume 1

VAROVÃNÃ
    PÅeklad je pravdÄpodobnÄ zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizacÃ, zamiÅte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/BSD Man Page           4. dubna 1997            SOCKET(2)