sort

SORT(1)           Polecenia użytkownika           SORT(1)NAZWA
    sort - sortuje wiersze plików tekstowych

SKÅADNIA
    sort [OPCJA]... [PLIK]...
    sort [OPCJA]... --files0-from=P

OPIS
    Wypisuje posortowanÄ zawartoÅÄ wszystkich PLIKÃW na standardowe
    wyjÅcie.

    JeÅli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe
    wejÅcie.

    Argumenty, które sÄ obowiÄzkowe dla dÅugich opcji, sÄ również
    obowiÄzkowe dla krótkich.

    Opcje okreÅlajÄce kolejnoÅÄ:

    -b, --ignore-leading-blanks
       ignoruje poczÄtkowe znaki odstÄpu

    -d, --dictionary-order
       bierze pod uwagÄ wyÅÄcznie litery, cyfry i znaki odstÄpu

    -f, --ignore-case
       traktuje maÅe litery jak wielkie

    -g, --general-numeric-sort
       porównuje wedÅug wartoÅci liczbowej

    -i, --ignore-nonprinting
       bierze pod uwagÄ wyÅÄcznie znaki drukowalne

    -M, --month-sort
       porzÄdek: (nieznane) < sty < ... < gru

    -h, --human-numeric-sort
       porównuje liczby w formacie czytelnym dla ludzi (np. 2K, 1G)

    -n, --numeric-sort
       porównuje zgodnie z liczbowÄ wartoÅciÄ ÅaÅcucha

    -R, --random-sort
       losowo, lecz grupuje identyczne klucze. Zob. shuf(1)

    --random-source=PLIK
       pozyskuje losowe bajty z PLIKU

    -r, --reverse
       odwraca porzÄdek sortowania

    --sort=SÅOWO
       sortuje zgodnie ze SÅOWEM: general-numeric - odpowiednik -g,
       human-numeric - -h, month - -M, numeric - -n, random - -R,
       version - -V

    -V, --version-sort
       sortuje wedÅug liczb (numerów wersji) w tekÅcie

    Inne opcje

    --batch-size=LICZBA-POÅÄCZEÅ
       ÅÄczy nie wiÄcej niż LICZBA-POÅÄCZEÅ wejÅÄ naraz, w przypadku
       wiÄkszej liczby używa plików tymczasowych

    -c, --check, --check=diagnose-first
       tylko sprawdza posortowanie wejÅcie, nie sortuje

    -C, --check=quiet, --check=silent
       jak -c, lecz nie informuje o pierwszym nieprawidÅowym wierszu

    --compress-program=PROGRAM
       kompresuje pliki tymczasowe PROGRAMEM, dekompresuje tym samym
       programem, z opcjÄ -d

    --debug
       odnotowuje czÄÅÄ wiersza użytÄ do sortowania i ostrzega o
       dyskusyjnym sposobie użycia na standardowym wyjÅciu bÅÄdów

    --files0-from=P
       odczytuje wejÅcie z plików o nazwach zakoÅczonym znakiem NUL
       wypisanych w P, jeÅli jako P podano -, to nazwy sÄ odczytywane
       ze standardowego wejÅcia

    -k, --key=DEF-KLUCZA
       sortuje za pomocÄ klucza; DEF-KLUCZA daje poÅożenie i typ

    -m, --merge
       ÅÄczy pliki posortowane wczeÅniej, nie sortuje

    -o, --output=PLIK
       wypisuje wynik do PLIKU zamiast na standardowe wyjÅcie

    -s, --stable
       stabilizuje sortowanie, wyÅÄczajÄc porównywanie koÅcowe

    -S, --buffer-size=ROZMIAR
       okreÅla ROZMIAR gÅównego bufora pamiÄci

    -t, --field-separator=SEPARATOR
       używa SEPARATORA zamiast przejÅcia ze znaków niepustych do
       pustych

    -T, --temporary-directory=KATALOG
       używa KATALOGU na dane tymczasowe, zamiast zmiennej $TMPDIR lub
       /tmp, opcja użyta wielokrotnie definiuje wiele katalogów

    --parallel=N
       zmienia liczbÄ równolegÅych przebiegów sortowania na N

    -u, --unique
        z opcjÄ -c: sprawdza czy wiersze sÄ unikalne
        bez opcji -c: wyÅwietla tylko pierwszy z identycznych wierszy

    -z, --zero-terminated
       koÅczy wiersze bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza

    --help wyÅwietla ten tekst i koÅczy pracÄ

    --version
       wyÅwietla informacje o wersji i koÅczy dziaÅanie

    DEF-KLUCZA ma nastÄpujÄcÄ skÅadniÄ:
    NR-POLA[.POZYCJA-ZNAKU][OPCJE],NR-POLA[.POZYCJA-ZNAKU][OPCJE] dla
    pozycji startowej i koÅcowej, gdzie NR-POLA i POZYCJA-ZNAKU sÄ
    liczbami, liczonymi od 1, a pozycja koÅcowa jest domyÅlnie koÅcem
    wiersza. JeÅli nie podano opcji -t ani -b, znaki w polu sÄ liczone od
    poczÄtku poprzedzajÄcego odstÄpu. OPCJE to jedna lub wiÄcej liter
    oznaczajÄcych opcje [bdfgiMhnRrV], które przesÅaniajÄ globalne opcje
    kolejnoÅci dla danego klucza. JeÅli nie podano klucza, jako klucz
    używany jest caÅy wiersz. Do diagnozowania niepoprawnego użycia
    klucza sÅuży opcja --debug.

    Po ROZMIARZE mogÄ wystÄpowaÄ nastÄpujÄce przyrostki mnożÄce: % - 1%
    pamiÄci, b 1 K 1024 (domyÅlnie) itd. dla M, G, T, P, E, Z, Y.

    *** UWAGA ***
    Lokalne ustawienia regionalne (locale) okreÅlone przez zmienne
    Årodowiskowe wpÅywajÄ na kolejnoÅÄ sortowania. ProszÄ użyÄ LC_ALL=C,
    aby otrzymaÄ tradycyjny porzÄdek sortowania, który używa dosÅownych
    wartoÅci bajtów.

AUTOR
    Napisane przez Mike'a Haertela i Paula Eggerta.

ZGÅASZANIE BÅÄDÃW
    Strona internetowa z pomocÄ GNU coreutils:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    ZgÅoszenia bÅÄdów w tÅumaczeniu sort proszÄ wysyÅaÄ na adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE
    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU
    GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniaÄ i rozpowszechniaÄ. Nie
    ma Å»ADNEJ GWARANCJI, w granicach okreÅlonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE
    shuf(1), uniq(1)

    PeÅna dokumentacja na stronie:
    <http://www.gnu.org/software/coreutils/sort>
    lub lokalnie, za pomocÄ info '(coreutils) sort invocation'

TÅUMACZENIE
    Autorami polskiego tÅumaczenia niniejszej strony podrÄcznika man sÄ:
    Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i MichaÅ KuÅach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tÅumaczenie jest czÄÅciÄ projektu manpages-pl; uwagi, pomoc,
    zgÅaszanie bÅÄdów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-
    pl/. Jest zgodne z wersjÄ 8.25 oryginaÅu.GNU coreutils 8.25        styczeÅ 2016             SORT(1)