sort

SORT(1)          Käyttäjän sovellusohjelmat          SORT(1)NIMI
    sort - järjestää tekstitiedostojen rivejä

YLEISKATSAUS
    sort [-cmus] [-t erotin] [-o tulostetiedosto] [-T tilapäishakemisto]
    [-bdfiMnr] [+PAIKKA1 [-PAIKKA2]] [-k PAIKKA1[,PAIKKA2]] [tiedosto...]
    sort {--help,--version}

KUVAUS
    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen tai
    puutteellinen. Texinfo-dokumentit ovat nykyisin virallista ohjeistoa.

    Tämä käsikirja kuvaa GNU:n sort-versiota. sort järjestää, yhdistää ja
    vertailee kaikki tekstirivit, jotka luetaan annetuista tiedostosta tai
    vakiosyötteestä, jos lähdetiedostoa ei ole määritelty. Tiedosto, jonka
    nimenä on '-', tarkoittaa vakiosyötettä. sort tulostaa oletusarvoisesti
    tuloksen vakiotulosteeseen.

    sort-käskyllä on kolme toimintatilaa: järjestä (oletuksena), yhdistä sekä
    tarkista, että annetut rivit on jo järjestetty. Seuraavat parametrit
    muuttavat toimintatilaa.

    -c   Tarkistaa ovatko annetut tiedostot jo järjestetty. Jos ne eivät
       ole vielä kokonaan järjestettyjä, tulosta virheilmoitus ja lopeta
       arvolla 1.

    -m   Yhdistä annetut tiedostot järjestämällä ne ryhmänä. Jokaisen
       syötetiedoston tulisi olla jo järjestetty. Yhdistämisen sijaan
       voidaan aina käyttää järjestämistä. Yhdistäminen on
       mahdollistettu, koska se on nopeampaa kuin järjestäminen.

    Kahden rivin keskinäinen vertailu tapahtuu seuraavasti. Jos yksikin
    avainkenttä (key field) on määritelty, sort vertaa jokaista kenttäparia
    siinä järjestyksessä, mitä komentorivillä on määrätty huomioiden
    järjestämistä koskevat komentorivivivut. Kenttien keskinäistä vertailua
    jatketaan, kunnes kahden rivin kenttien välillä havaitaan ero tai kenttiä
    ei ole enää jäljellä.

    Jos jokin yleisistä (global) vivuista Mbdfinr on annettu, mutta
    avainkenttiä ei ole määritelty, sort vertailee kokonaisia rivejä yleisten
    vipujen määräämällä tavalla.

    Lopuksi viimeisenä keinona, jos kaikki avaimet ovat yhtä suuria (tai kun
    yhtään järjestysvipua ei ole annettu) sort vertailee rivejä tavu tavulta
    koneen tavuille antaman järjestyksen mukaisesti. "Viimeinen keino"
    -vertailu noudattaa yleistä vipua -r. -s (stable) -vipu poistaa
    "Viimeinen keino" -vertailumenetelmän käytöstä. Tästä seuraa, että
    rivit, joiden kaikki kentät ovat vertailussa yhtä suuret jätetään
    alkuperäiseen järjestykseen. Jos kenttiä tai yleisiä vipuja ei ole
    määritelty, -s -vivulla ei ole mitään vaikutusta.

    GNU sort-käskyllä ei ole mitään rajoitusta sen suhteen, kuinka pitkiä
    syötteenä olevat rivit voivat olla tai kuinka monta tavua ne voivat
    sisältää. Lisäksi, jos syötetiedoston viimeinen tavu ei ole uusirivi-
    merkki (newline), GNU sort lisää sen automaattisesti.

    Jos ympäristömuuttuja TMPDIR on asetettu, sort käyttää sen määräämää
    hakemistoa tilapäistiedostojen tallentamiseen oletushakemiston /tmp
    sijasta. -T tilapäishakemisto vipu on toinen tapa, jolla voidaan
    määritellä hakemisto, jossa säilytetään tilapäistiedostoja. Jos se on
    annettu, TMPDIR ympäristömuuttujan määräämää hakemistoa ei käytetä.

    Seuraavat vivut vaikuttavat tulosteena annettavien rivien järjestykseen.
    Ne voidaan määritellä yleisesti tai ne voivat olla avainkenttäkohtaisia.
    Jos avainkenttiä ei ole määritelty, yleiset vivut koskevat koko rivin
    vertailuja. Muutoin yleiset vivut koskevat niitä kenttiä, joille ei ole
    erikseen määritelty kenttäkohtaisia vipuja.

    -b   Jätä huomiotta rivien alussa oleva tyhjä (blanks) tila etsiessäsi
       avaimia, joiden mukaisesti järjestäminen tehdään.

    -d   Järjestä "sanakirjajärjestykseen". Vertailtaessa avainkenttiä vain
       kirjaimet, numerot ja tyhjät merkit (blanks) huomioidaan.

    -f   Huomioi pienet kirjaimet kuin ne olisivat vastaavia isoja
       kirjaimia. Esimerkiksi "b" järjestetään samaan tapaan kuin "B".

    -i   Jätä huomioimatta merkit, jotka ovat ASCII-alueen 040-1076
       (oktaalimuodossa, päädyt mukaan lukien) ulkopuolella.

    -M   Vertaile kuukausina. Kentän kolme ensimmäistä ei-tyhjää (blank)
       merkkiä muunnetaan isokirjaimisiksi ja käytetään näitä rivien
       välisissä vertailuissa. Esimerkiksi englanninkieliset kuukauden
       nimet vertaillaan järjestyksessä
        "JAN" < "FEB" < ... < "DEC". Virheelliset kuukauden nimet
       käsitellään lajittelussa pienempinä kuin "JAN".

    -n   Määrää, että lajitteluavain koostuu rivin ensimmäisessä kentässä
       sijaitsevasta numeerisesta merkkijonosta. Rivien järjestys
       riippuu numeerisen merkkijonon (luvun) arvosta. Merkkijono koostuu
       alussa olevasta tyhjästä tilasta, valinnaisesta - merkistä,
       nollasta tai usemmasta numerosta, jota seuraa valinnainen
       desimaalipiste sekä nolla tai useampia numeroita.

    -r   Kääntää vertailun tuloksen siten, että suurempiavaimiset rivit
       esiintyvät aikaisemmin tulosteessa kuin pienempiavaimiset.

    Muut vivut ovat:

    -o tulostetiedosto
       Kirjoita tuloste tulostetiedostoon eikä vakiotulosteeseen. Jos
       tulostetiedosto on toinen syötetiedostoista, sort kopioi sen
       sisällön tilapäistiedostoon ennen järjestämistä ja tulosteen
       kirjoittamista tulostetiedostoon.

    -t erotin
       Käytä merkkiä erotin kenttäerottimena erottamaan
       järjestämisavaimet jokaisella rivillä. Oletusarvoisesti kentät
       erotetaan toisistaan tyhjällä (blanks) merkillä, joka sijaitsee
       kahden ei-tyhjän merkin välissä. Eli, jos annetaan syöte " foo
       bar", sort katkaisee sen kenttiin "foo" ja "bar". Kenttäerottimen
       ei katsota kuuluvan erotinta edeltävään eikä seuraavaan kenttään.

    -u   Oletustapausta varten tai, jos käytetään vipua -m, tulosta vain
       ensimmäinen niistä riveistä, jotka ovat vertailussa yhtä suuria.
       Käytettäessä -c vipua tarkista ettei yksikään toisiaan seuraavista
       riveistä ole vertailussa yhtäsuuret.

    +PAIKKA1 [-PAIKKA2]
       Määrittää riviltä kentän, jota käytetään lajitteluavaimena.
       Kenttä koostuu rivin osasta, joka alkaa kohdasta PAIKKA1 ja loppuu
       kohtaan (poislukien merkki, joka on kohdassa PAIKKA2) PAIKKA2 (tai
       tiedoston loppuun, jos PAIKKA2:ta ei ole määritelty). Kenttien ja
       merkkien paikkojen indeksointi alkaa nollasta (0).

    -k PAIKKA1[,PAIKKA2]
       Toinen tapa määritellä lajitteluavaimet. Kenttien ja merkkien
       paikkojen indeksointi alkaa yhdestä (1).

    Paikka ilmoitetaan muodossa f.c, missä f on käytettävän kentän numero ja
    c on ensimmäisen avaimeen kuuluvan merkin paikka kentän alusta lukien
    (jos käytetään +PAIKKA) tai tätä kenttää edeltävän kentän lopusta (jos
    käytetään -PAIKKA). c-osa paikan määrityksestä voidaan jättää pois,
    jolloin sen oletetaan olevan ensimmäinen merkki määritellyssä kentässä.
    Jos annetaan -b-vipu, c-osa kenttämäärittelystä lasketaan kentän
    ensimmäisestä ei-tyhjästä (nonblank) merkistä (jos käytetään +PAIKKA) tai
    ensimmäisestä ei-tyhjästä merkistä, joka seuraa edellistä kenttää (jos
    käytetään -PAIKKA).

    Vipuihin +PAIKKA tai -PAIKKA voi olla liitettynä myös mikä tahansa
    vipujen kirjain Mbdfinr, jolloin yleisiä lajitteluvipuja ei käytetä
    kyseisessä kentässä. -b-vipu voidaan liittää kumpaan tahansa tai
    molempiin +PAIKKA- tai -PAIKKA-osiin kenttämäärittelyssä. Jos -b on
    määritelty yleisenä vipuna, liitetään se molempiin. Jos käytetään -n-tai
    -M-vipuja, viittaa se -b-vivun käyttöön, tällöin -b-vivun katsotaan
    koskevan sekä +PAIKKA- että -PAIKKA-osia avainmäärittelystä. Avaimet
    voivat käsittää useita kenttiä.

    Lisäksi, käynnistettäessä GNU sort täsmälleen yhdellä
    komentoriviparametrillä tunnistetaan seuraavat vivut:

    --help Tulostaa suppean käyttöoppaan vakiotulosteeseen ja poistuu
       onnistuneesti ohjelmasta.

    --version
       Tulostaa versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistuu onnistuneesti
       ohjelmasta.

YHTEENSOPIVUUS
    Aikaisemmat (BSD ja SYSTEM V) sort-toteutukset poikkeavat joidenkin,
    erityisesti -b, -f ja -n vipujen käytön osalta. GNU sort soveltaa POSIX-
    käytäntöä, joka on yleensä samanlainen kuin (muttei aina!) System V:n
    käytäntö. POSIX:in mukaan -n ei enää välttämättä tarkoita, että vipua -b
    olisi käytetty. Yhdenmukaisuuden vuoksi -M-vivun merkitystä on muutettu
    samalla tavalla. Tämä saattaa vaikuttaa merkkien paikkoihin
    kenttämäärittelyissä joissain harvinaisissa tapauksissa. Jos tämä
    kaivertaa sinua, onnistuu korjaus lisäämällä yksinkertaisesti -b-vipu.

BUGIT
    Kenttänumeroiden eri merkitys, riippuen siitä käytetäänkö -k vipua vai
    ei, on hämmentävää. Se kaikki on POSIX:n syytä!
FSF              14. Huhtikuuta 1998            SORT(1)