sort

SORT(1)         Käyttäjän sovellusohjelmat         SORT(1)NIMI
    sort - järjestää tekstitiedostojen rivejä

YLEISKATSAUS
    sort [-cmus] [-t erotin] [-o tulostetiedosto] [-T tilapäishakemisto]
    [-bdfiMnr] [+PAIKKA1 [-PAIKKA2]] [-k PAIKKA1[,PAIKKA2]] [tiedosto...]
    sort {--help,--version}

KUVAUS
    Tätä dokumenttia ei enää ylläpidetä ja se voi olla virheellinen
    tai puutteellinen. Texinfo-dokumentit ovat nykyisin virallista
    ohjeistoa.

    Tämä käsikirja kuvaa GNU:n sort-versiota. sort järjestää,
    yhdistää ja vertailee kaikki tekstirivit, jotka luetaan annetuista
    tiedostosta tai vakiosyötteestä, jos lähdetiedostoa ei ole
    määritelty. Tiedosto, jonka nimenä on '-', tarkoittaa
    vakiosyötettä. sort tulostaa oletusarvoisesti tuloksen
    vakiotulosteeseen.

    sort-käskyllä on kolme toimintatilaa: järjestä (oletuksena),
    yhdistä sekä tarkista, että annetut rivit on jo järjestetty.
    Seuraavat parametrit muuttavat toimintatilaa.

    -c   Tarkistaa ovatko annetut tiedostot jo järjestetty. Jos ne
       eivät ole vielä kokonaan järjestettyjä, tulosta
       virheilmoitus ja lopeta arvolla 1.

    -m   Yhdistä annetut tiedostot järjestämällä ne ryhmänä.
       Jokaisen syötetiedoston tulisi olla jo järjestetty.
       Yhdistämisen sijaan voidaan aina käyttää järjestämistä.
       Yhdistäminen on mahdollistettu, koska se on nopeampaa kuin
       järjestäminen.

    Kahden rivin keskinäinen vertailu tapahtuu seuraavasti. Jos yksikin
    avainkenttä (key field) on määritelty, sort vertaa jokaista
    kenttäparia siinä järjestyksessä, mitä komentorivillä on
    määrätty huomioiden järjestämistä koskevat komentorivivivut.
    Kenttien keskinäistä vertailua jatketaan, kunnes kahden rivin
    kenttien välillä havaitaan ero tai kenttiä ei ole enää jäljellä.

    Jos jokin yleisistä (global) vivuista Mbdfinr on annettu, mutta
    avainkenttiä ei ole määritelty, sort vertailee kokonaisia rivejä
    yleisten vipujen määräämällä tavalla.

    Lopuksi viimeisenä keinona, jos kaikki avaimet ovat yhtä suuria (tai
    kun yhtään järjestysvipua ei ole annettu) sort vertailee rivejä
    tavu tavulta koneen tavuille antaman järjestyksen mukaisesti.
    "Viimeinen keino" -vertailu noudattaa yleistä vipua -r. -s (stable)
    -vipu poistaa "Viimeinen keino" -vertailumenetelmän käytöstä.
    Tästä seuraa, että rivit, joiden kaikki kentät ovat vertailussa
    yhtä suuret jätetään alkuperäiseen järjestykseen. Jos kenttiä
    tai yleisiä vipuja ei ole määritelty, -s -vivulla ei ole mitään
    vaikutusta.

    GNU sort-käskyllä ei ole mitään rajoitusta sen suhteen, kuinka
    pitkiä syötteenä olevat rivit voivat olla tai kuinka monta tavua ne
    voivat sisältää. Lisäksi, jos syötetiedoston viimeinen tavu ei
    ole uusirivi-merkki (newline), GNU sort lisää sen automaattisesti.

    Jos ympäristömuuttuja TMPDIR on asetettu, sort käyttää sen
    määräämää hakemistoa tilapäistiedostojen tallentamiseen
    oletushakemiston /tmp sijasta. -T tilapäishakemisto vipu on toinen
    tapa, jolla voidaan määritellä hakemisto, jossa säilytetään
    tilapäistiedostoja. Jos se on annettu, TMPDIR ympäristömuuttujan
    määräämää hakemistoa ei käytetä.

    Seuraavat vivut vaikuttavat tulosteena annettavien rivien
    järjestykseen. Ne voidaan määritellä yleisesti tai ne voivat olla
    avainkenttäkohtaisia. Jos avainkenttiä ei ole määritelty, yleiset
    vivut koskevat koko rivin vertailuja. Muutoin yleiset vivut koskevat
    niitä kenttiä, joille ei ole erikseen määritelty kenttäkohtaisia
    vipuja.

    -b   Jätä huomiotta rivien alussa oleva tyhjä (blanks) tila
       etsiessäsi avaimia, joiden mukaisesti järjestäminen
       tehdään.

    -d   Järjestä "sanakirjajärjestykseen". Vertailtaessa
       avainkenttiä vain kirjaimet, numerot ja tyhjät merkit (blanks)
       huomioidaan.

    -f   Huomioi pienet kirjaimet kuin ne olisivat vastaavia isoja
       kirjaimia. Esimerkiksi "b" järjestetään samaan tapaan kuin
       "B".

    -i   Jätä huomioimatta merkit, jotka ovat ASCII-alueen 040-1076
       (oktaalimuodossa, päädyt mukaan lukien) ulkopuolella.

    -M   Vertaile kuukausina. Kentän kolme ensimmäistä ei-tyhjää
       (blank) merkkiä muunnetaan isokirjaimisiksi ja käytetään
       näitä rivien välisissä vertailuissa. Esimerkiksi
       englanninkieliset kuukauden nimet vertaillaan järjestyksessä
        "JAN" < "FEB" < ... < "DEC". Virheelliset kuukauden nimet
       käsitellään lajittelussa pienempinä kuin "JAN".

    -n   Määrää, että lajitteluavain koostuu rivin ensimmäisessä
       kentässä sijaitsevasta numeerisesta merkkijonosta. Rivien
       järjestys riippuu numeerisen merkkijonon (luvun) arvosta.
       Merkkijono koostuu alussa olevasta tyhjästä tilasta,
       valinnaisesta - merkistä, nollasta tai usemmasta numerosta,
       jota seuraa valinnainen desimaalipiste sekä nolla tai useampia
       numeroita.

    -r   Kääntää vertailun tuloksen siten, että suurempiavaimiset
       rivit esiintyvät aikaisemmin tulosteessa kuin
       pienempiavaimiset.

    Muut vivut ovat:

    -o tulostetiedosto
       Kirjoita tuloste tulostetiedostoon eikä vakiotulosteeseen. Jos
       tulostetiedosto on toinen syötetiedostoista, sort kopioi sen
       sisällön tilapäistiedostoon ennen järjestämistä ja
       tulosteen kirjoittamista tulostetiedostoon.

    -t erotin
       Käytä merkkiä erotin kenttäerottimena erottamaan
       järjestämisavaimet jokaisella rivillä. Oletusarvoisesti
       kentät erotetaan toisistaan tyhjällä (blanks) merkillä, joka
       sijaitsee kahden ei-tyhjän merkin välissä. Eli, jos annetaan
       syöte " foo bar", sort katkaisee sen kenttiin "foo" ja "bar".
       Kenttäerottimen ei katsota kuuluvan erotinta edeltävään
       eikä seuraavaan kenttään.

    -u   Oletustapausta varten tai, jos käytetään vipua -m, tulosta
       vain ensimmäinen niistä riveistä, jotka ovat vertailussa
       yhtä suuria. Käytettäessä -c vipua tarkista ettei yksikään
       toisiaan seuraavista riveistä ole vertailussa yhtäsuuret.

    +PAIKKA1 [-PAIKKA2]
       Määrittää riviltä kentän, jota käytetään
       lajitteluavaimena. Kenttä koostuu rivin osasta, joka alkaa
       kohdasta PAIKKA1 ja loppuu kohtaan (poislukien merkki, joka on
       kohdassa PAIKKA2) PAIKKA2 (tai tiedoston loppuun, jos PAIKKA2:ta
       ei ole määritelty). Kenttien ja merkkien paikkojen indeksointi
       alkaa nollasta (0).

    -k PAIKKA1[,PAIKKA2]
       Toinen tapa määritellä lajitteluavaimet. Kenttien ja merkkien
       paikkojen indeksointi alkaa yhdestä (1).

    Paikka ilmoitetaan muodossa f.c, missä f on käytettävän kentän
    numero ja c on ensimmäisen avaimeen kuuluvan merkin paikka kentän
    alusta lukien (jos käytetään +PAIKKA) tai tätä kenttää
    edeltävän kentän lopusta (jos käytetään -PAIKKA). c-osa paikan
    määrityksestä voidaan jättää pois, jolloin sen oletetaan olevan
    ensimmäinen merkki määritellyssä kentässä. Jos annetaan -b-vipu,
    c-osa kenttämäärittelystä lasketaan kentän ensimmäisestä ei-
    tyhjästä (nonblank) merkistä (jos käytetään +PAIKKA) tai
    ensimmäisestä ei-tyhjästä merkistä, joka seuraa edellistä
    kenttää (jos käytetään -PAIKKA).

    Vipuihin +PAIKKA tai -PAIKKA voi olla liitettynä myös mikä tahansa
    vipujen kirjain Mbdfinr, jolloin yleisiä lajitteluvipuja ei käytetä
    kyseisessä kentässä. -b-vipu voidaan liittää kumpaan tahansa tai
    molempiin +PAIKKA- tai -PAIKKA-osiin kenttämäärittelyssä. Jos -b on
    määritelty yleisenä vipuna, liitetään se molempiin. Jos
    käytetään -n-tai -M-vipuja, viittaa se -b-vivun käyttöön,
    tällöin -b-vivun katsotaan koskevan sekä +PAIKKA- että -PAIKKA-osia
    avainmäärittelystä. Avaimet voivat käsittää useita kenttiä.

    Lisäksi, käynnistettäessä GNU sort täsmälleen yhdellä
    komentoriviparametrillä tunnistetaan seuraavat vivut:

    --help Tulostaa suppean käyttöoppaan vakiotulosteeseen ja poistuu
       onnistuneesti ohjelmasta.

    --version
       Tulostaa versiotiedot vakiotulosteeseen ja poistuu onnistuneesti
       ohjelmasta.

YHTEENSOPIVUUS
    Aikaisemmat (BSD ja SYSTEM V) sort-toteutukset poikkeavat joidenkin,
    erityisesti -b, -f ja -n vipujen käytön osalta. GNU sort soveltaa
    POSIX-käytäntöä, joka on yleensä samanlainen kuin (muttei aina!)
    System V:n käytäntö. POSIX:in mukaan -n ei enää välttämättä
    tarkoita, että vipua -b olisi käytetty. Yhdenmukaisuuden vuoksi -M-
    vivun merkitystä on muutettu samalla tavalla. Tämä saattaa
    vaikuttaa merkkien paikkoihin kenttämäärittelyissä joissain
    harvinaisissa tapauksissa. Jos tämä kaivertaa sinua, onnistuu
    korjaus lisäämällä yksinkertaisesti -b-vipu.

BUGIT
    Kenttänumeroiden eri merkitys, riippuen siitä käytetäänkö -k
    vipua vai ei, on hämmentävää. Se kaikki on POSIX:n syytä!
FSF              14. Huhtikuuta 1998           SORT(1)